Всі публікації щодо:
Рубан Василь

Бережа

ВЧИТЕЛЬ БАРБАРА
РОКУ БОЖОГО 1988

Книга “Бережа” – це знання про життя в країнi Араяна i служiння Боговi, завдяки чому людина могла б бути щасливою.
Це книга для кожного українського дому, школи, вiйськового училища. З неї ви дiзнаєтесь про походження українцiв, їхнiх Богiв i героїв. Тут є опис, коли i як проводити рiчнi свята: Рiздво, Великдень, Яна Купала, Рода i Роди; як проводити такi подiї як похорон, весiлля, родини. Тут ви знайдете тексти для кожноденної молитви, а також священнi речення, якi треба читати при кожному з названих обрядiв.
З цiєї книги ви дiзнаєтесь, яка може бути любов мiж чоловiком i жiнкою, як пити хмiльне, як освячувати Храм, як налагодити самоуправлiння села.
Книгу “Бережа” слiд перевидавати у тому виглядi, як її склав Барбара за життя. Дата написання (1988 рiк) повинна завжди стояти на титульнiй сторiнцi, в iншому мiсцi – дата перевидання. Розвиток вчення, обрядiв повинен провадитись в окремих книгах. Автор заповiдає нiколи не перекладати цю книгу на будь-яку з iноземних мов. Барбара – це iм'я В. Рубана в новiй вiрi i є його прiзвищем по матерi.
По батьку Барбара має прiзвища Рубан i Мамрай, по матерi – Барбара i Ямненко. В кожному з чотирьох прiзвищ є корiнь назви Бога якогось iз українських племен: Бан – володар, Рай – володар мiсця перебування праведних душ, Ар – Бог землеробства, а потiм вiйни, Яма – Бог того свiту.
Рубан Василь Федорович народився в селi Лiсники на Київщинi 1942 року. Батько – Рубан Федiр Iванович з с. Троковичi Житомирської областi – був учителем iсторiї, мати Барбара Федора Маркiвна – родом з села Лiсники, була вчителькою молодших класiв. Крiм Василя, вони виростили ще троє дiтей: Свiтлану, Людмилу i Олександра. Барбара почав писати вiршi, маючи 12 рокiв, закiнчив Житомирський культосвiтнiй технiкум, три роки служив у армiї, три роки навчався в Київському унiверситетi iм. Т.Г. Шевченка на фiлологiчному факультетi по спецiальностi українська мова i лiтература. Два роки працював лiтературним редактором у видавництвi “Музична Україна”, пiсля чого, переслiдуваний КДБ за полiтичну дiяльнiсть, працював на рiзних роботах (кочегар, завклубом, слюсар), шiсть рокiв i два мiсяцi сидiв у тюрмах i спецпсихотюрмах. Книгу про iстинно українську вiру задумав написати 1967 року, маючи лише велике бажання i не маючи спецiальної пiдготовки та часу. Проте, до арешту 1972 року, встиг познайомитись iз головними свiтовими релiгiями i сектами, виготовив у самвидав перший варiант дуже невеликої за обсягом брошури “Берегиня”. Щоб написати той варiант книги, який перед вами, ще треба було прочитати гору лiтератури i пережити двадцять рокiв поневiрянь.
1989 року вийшла книга вiршiв В. Рубана “Химера”, за яку автора удостоєно лiтературної премiї iм. В. Симоненка. З сiчня 1990 р. член Нацiональної Спiлки письменникiв. 1992 року журнал “Київ” опублiкував роман “На протилежному боцi вiд добра”, вiдзначений лiтературною премiєю iм. к. Маланюка. 1992 року побачила свiт книга “Берегиня”, 1994-го – журнал “Київ” опублiкував той роман, за якого письменника свого часу було заарештовано, – “Помирав уражений пролiском снiг”. Василь Рубан одружений з Кучеренко Людмилою Федорiвною i має трьох дiтей.
Слава Ягнi, Дарбогу i Тар'ягну!
I. ТАР'Я!
Почнемо нашу книгу з вранiшньої молитви. Коли ви набираєте воду у пригорщi, щоб омити вранцi лице, подумки говорите: “Дано-водице, омий мої лиця” або “Дано-водице, омий мої лиця, вiд грiха, вiд бруду, вiд людського осуду”.
Три рази ви набираєте воду в пригорщi i три рази подумки або вголос повторюєте цi слова.
В обiд або в будь-яку годину дня, коли душа потребує пiдтримки, ви пiдносите три пучки пальцiв до чола i говорите:
– Я.
Переносите пучки на сонячне сплетiння i говорите:
– Г.
Переносити пучки на праве плече i говорити:
– Н.
Переносити пучки на лiве плече i говорите:
– А.
Так ви робите три рази (можна подумки, уявно). Таким чином, ви утверджуєте в собi Вiру у рiвномiрне горiння, в торжество Добра, яким є Бог. Отже, ви утверджуєте рiвновагу свого iснування у всесвiтньому животворному вогнi, iм'я якому – Ягна.
Увечерi, перед сном або вже лежачи в постелi, ви вголос а чи подумки говорите:
“Бережо, Ягна-Дивна-Жива, спаси i помилуй мiй народ, мою сiм'ю i мене, твою рiдну дитину”, або “Бережо: Ягна-Дивна-Жива, спаси i помилуй мiй народ, мою сiм'ю i мене, твою рiдну дитину. Спаси вiд Зради i Манiї. Допоможи менi прожити з честю i вмерти благополучно.”
Цi слова ви повторюєте три рази.
Тар'я!
Українцi. Крiм слiв для вiтання “Добрий день”, “Слава Богу”, ми ще вiтаємось словом “Тар'я”! Тар'ягн, Триєдиний, або Троян, – це iм'я патрiарха, родоначальника українського народу.
II. ЯГНА
Спершу з'явилась Ягна. Тодi настало перше перевтiлення Ягни:
Велес iз телям у руках,
Рода з житом у руках,
Морана з вороном у руках.
Iснувало воно так довго, що ми цього не можемо собi уявити.
Тодi настало друге перевтiлення Ягни:
Велес став Папою з мечем у руках,
Рода стала Славою з лелекою у руках,
Морана стала Ямою з петлею в руках.
Iснувало воно так довго, що ми цього не можемо собi уявити. Тодi настало третє перевтiлення Ягни:
Папа став Дарбогом iз Перуном у руках,
Слава стала Даною iз лебедем у руках,
Яма стала Дудем з покривалом у руках.
Цих дев'ять перевтiлень Ягни-Тепло-Оранти звуться дев'ятьма Перунами. З перших трьох перевтiлень: Велеса, Папи i Даждя – постало Диво iз планетами i зорями. З других трьох перевтiлень – Роди, Слави i Дани – постала земля, вода, рослини i тварини. З третiх трьох перевтiлень – Морани, Ями i Дудя – постав Той свiт, або Тло. Вiд роз'єднання на три свiти – Небо, Землю i Тло – Ягна народила Тар'ягна. Буква “Т” означає Тло, невидимий, але завжди присутнiй Той свiт, корiнь “АР” означає землю, змiшану з водою, корiнь “ЯГН” – животворний вогонь, а разом – це живе людське одухотворене тiло.
III. ТАР'ЯГН
Народився Тар'ягн на горi Орiяна. А що був малий i самотнiй, а добрi i злi сили клубочились над землею, то заплакав, i народилась iз його слiз рiчка Аракс. Дорослiшав вiн не днями, а хвилинами. Мав Тар'ягн у собi зростаючу силу трьох свiтових начал: Неба, Землi i Того свiту.
Народився вiн у недiлю, спав до понедiлка. Уранцi в понедiлок прокинувся i проказав молитву. Молився пошепки, лежачи на спинi iз заплющеними очима i розкинутими руками i ногами. У такiй позi Ягна ласкавила у своєму синовi кожну кровиночку, кожен м'яз, кожну кiсточку. Ця молитовна поза зветься “поза найповнiшої Божої благодатi”.
Пiсля молитви Триєдиний вiдламав вiд гори камiнь i кинув що було сили. Упав камiнь на землю недалеко, пробив у землi дiрку i народилася Вардана (Кубань) та й потекла iз гiр на долину.
У вiвторок прокинувся Тар'ягн уранцi, проказав уранiшню молитву, узяв з гори камiнь i кинув на пiвнiч. Далеко i недалеко упав камiнь, пробив у землi дiрку, i народилася Дон-Бережа та й потекла по долинi до моря.
У середу кинув Тар'ягн камiнь – народилася Днiпро-Бережа.
У четвер кинув Тар'ягн камiнь – народилася Буг-Бережа.
У п'ятницю – народилася Днiстро-Бережа.
У суботу – Дунай-Бережа.
Тут з'явилась на Дивi Ягна у подобi Лелi i сказала:
– Iз цих семи рiчок, що вивiльнив ти, сину, постане народ, який носитиме твою назву. Ще тобi, Трояне, треба здiйснити на землi багато подвигiв, щоб тут могли жити люди, тому даю тобi бойовий обладунок. Властивiсть цих предметiв матимеш у своїх руках, як тiльки прокажеш молитву Слави, а предмети заповiси дiтям Лада i Лади.
По цих словах упали до нiг Тар'ягна такi предмети: спис, меч i щит, лук i стрiли, пояс i чаша, чарiвна вуздечка, булава i одяг. На щитi був малюнок iз майбутнього життя українцiв i напис: “Бог не прощає тим, хто не молиться йому!”
На цей час Тар'ягн став повнiстю дорослим юнаком. Плечi, руки, тулуб i ноги мав спiвмiрнi до свого зросту. Вiн мав сильний торс, тонку талiю, вузькi стегна i дуже стрункi ноги. Тiло мав бiле, а волосся червоне. Очi – темно-карi, а лице – триєдине. В обiдню пору у нього було одне лице, а у вечiрню i вранiшню – троє лиць. У вечiрню пору лице з лiвого боку мало чорний вiдтiнок i зеленi очi, а у вранiшню пору праве лице було найчiткiшим – жовте з червоним вiдтiнком i блакитними очима, кольору просвiтленої води. В полудень його єдине лице ставало схоже кольором на бiлий вогонь i було подiбне до жiночого. Нiс мав видовжений, тонкий, з ледь помiтним горбиком, губи на лiвому лицi – нiби два стулених ножi з невиясненого залiза, на правому – наче пелюстки троянди, а на полуденному – формою людського серця, а кольором – наче кров з молоком.
На плечi вiн одяг шкуру з молодого печерного ведмедя. Перед плечима ведмежi лапи застiбалися на руках коштовними каменями, наче краплинами застиглої кровi; на грудях шкура закрiплювалася трьома золотими застiбками з великим дiамантом у кожнiй. Замiсть зубiв i очей в голову ведмедя теж було вправлене коштовне камiння.
На голову дала йому Ягна тонкий позолочений ремiнець, обсипаний коштовними блискiтками (перев'язувати довге, густе волосся), iз золотою дiадемою на чолi, яка зображувала три рiзновисокi язики полум'я. На клуби Тар'ягн одяг штани iз змiїної шкури, якi щiльно облягали дужi стегна i литки та виблискували наче м'який метал. Одяг Тар'ягн також широкий пояс iз вепрячої шкури, кований срiблом i розцяцькований самоцвiтами. На ноги узув короткi, м'якi, синього кольору сап'янцi.
Коли спорядився Тар'ягн, проказав вранiшню молитву: на небi з'явилася Ягна в образi Жiнки з Дитиною на руках.
Запитав Триєдиний:
– Що це за дим чорний клубочиться над Землею?
Вiдповiла йому Ягна:
– Це злий Звий – дихає, щоб заступити Тар'ягна вiд його Лелi. Тiльки ти, Тар'ягне, вже змужнiлий, що носиш у собi силу трьох свiтiв, можеш побороти його, а не може його побороти нi Даждь, нi Дана, нi Дудь. Злий холод i Злий вогонь хоче знову змiшати все в Морок. Цей злий Звий не хотiв твого, Тар'я, народження, як нiхто не хоче влади над собою.
Устав Тар'ягн на рiвнi ноги та й пiшов у тому напрямку, куди кинув перший камiнь. Дану Аракс вiн залишив малолiтньою, i вона стала небесними водами. Прийшов вiн до того мiсця, де впав перший камiнь, аж там вже нема Вардани, а лише глибока яма. Почав вiн спускатися стрiмчаками вниз та й зiрвався. Упав на спину звiра з головою тигра, крилами i кiгтями. Вiдскочив Тар'ягн вбiк, а звiр кинувся на нього, але не дотягнувся, бо був прип'ятий глиняним ланцюгом. Сказав йому Тар'ягн:
– Звiре по iменi Грифон, чому ти так лютуєш, що стережеш, у нагороду маючи цей ретязь?
– Стережу я красуню Вардану, яку замкнув у цьому глиняному палацi одноголовий злий Звий. к у цих Звиїв такий закон, що будь-яким засобом, але тiльки зi згоди дiвчини вони можуть шлюбитися. Красуня Вардана ось уже рiк не дає згоди злому Звиєвi. А оце вчора сказала, що, коли через день до неї не прийде порятунок, вiддасться злому Звиєвi, i вiн забере її у вiчний свiт Мороку. Одноголовий злий Звий на радощах до бенкету готується, глинянi галушки варить, чорну воду готує для трунку.
Зайшов Тар'ягн до свiтлицi палацу, аж бачить – стоїть дуже гарна корова глиняної мастi з добрими людськими очима, прип'ята до ясел глиняним ланцюгом. Тут загуло все, зашумiло, ввiйшов до палацу одноголовий тигроголовий Звий та каже:
– Готуйся, Вардано, красуне, у близький свiт Мороку, де ми одне одного нiколи не впiзнаємо.
Дмухнув на корову – i стала вона Дiвою-Бережею, з прекрасною жiночою голiвкою, тiлом i станом, а замiсть нiг у неї зеленi паростi винограду, хмелю, рiзного зела, i кожна парость закiнчується голiвкою вужа. А на руках у неї пишне пiр'я крил.
– Давай поп'ємо i поїмо, – говорить Звий.
– А що, поп'ємо i поїмо, – вiдповiдає йому Тар'ягн.
Пiшли вони зi Звиєм за глиняний стiл. Вардана йому подає глинянi галушки, а Тар'ягну – житнi, Звиєвi подає чорну воду, а Тар'ягну – живу. Поїли вони, попили, а тигроголовий Звий i каже:
– А що, будемо битись чи миритись?
– Звичайно, що битись!
Вийшли вони на глинобитний тiк, Звий i каже:
– Бий, Тар'я!
А Тар'я каже:
– Нi, бий ти перший.
Ударив тигроголовий Тар'ягна по головi кулаком – листя з дерев посипались, а Троян лише похитнувся. Ударив Тар'ягн Звия, той розсипався на глину, а в лiс тигр побiг. Каже Тар'ягн до Вардани:
– Ось i настав твiй день пошлюблення, Вардано. Чи хочеш ти мене, чи пiдеш за мене?
– Хочу. Менi було вiщування, що ти будеш менi за чоловiка, але лише на один рiк, а потiм пiдеш визволяти Дон-Бережу, що потрапила в полон до двоголового олов'яного Звия.
Пошлюбились вони, i народила Вардана двох близнят: Лада i Ладу. Коли минув рiк, Тар'ягн став збиратися в дорогу i залишив Варданi весь свiй бойовий обладунок. На прощання сказав:
– Прощай, люба Вардано! Коли Лада i Ладо пройдуть усi перевтiлення, якi на них нашле Ягна, то не впiзнають одне одного, i це буде найщасливiша пара на Землi. Вiд їхнього шлюбу народиться дочка Ама i п'ятеро синiв: Сарм, Слов'ян, Венед, Кiмар i Країн. Амi я заповiдаю пояс i чашу, Сарму – меч, Слов'яну – чарiвну кантарку, Венеду – спис, Кiмару – лук i стрiли, Країну – булаву. Ама продовжить твiй рiд, Вардано, Сарм ожениться на дочцi Дон-Бережi, Венед – на дочцi Буг-Бережi, Країн – на дочцi Дунай-Бережi. Завдяки цим предметам кожне плем'я якийсь час, вiдомий лише Лелi, буде панувати над усiма шiстьма племенами, найвища ж влада накiнець належатиме князевi iз роду Країнового, i його iменем усi племена стануть зватися. Це буде український народ.
По цих словах Тар'ягн вирушив у дорогу. Iшов вiн та й iшов i дiйшов до того мiсця, де впав другий камiнь. Застав лише ложе, де ранiше нiжилась Дон-Бережа, i велику нору у землi. Пiшов вiн у ту нору, iшов два днi i двi ночi, а за свiтло йому були лiтаючi каганцi. Аж тут камiння посипалось, повiтря задрижало, i встав йому назустрiч печерний лев
– Чого ти, Леве, рикаєш, чого далi мене не пускаєш?
– А тому, що залишив мене двоголовий левоголовий олов'яний злий Звий стерегти Дон-Бережу. Завтра вона йому згоду на шлюб дасть, i вони полинуть у князiвство Мороку.
Аж ось виходить iз розкiшного палацу левоголовий олов'яний Звий та й запитує, хто прийшов.
– Це я, Триєдиний, прийшов з тобою битися, щоб визволити Дон-Бережу.
Вийшли вони на олов'яний тiк. Як ударив левоголовий Тар'ягна – по кiсточки загнав у тiк. Тар'ягн подумки проказав молитву Слави: “Слава тобi, Золота Оленице, прародичко усiх добрих начал на Землi, дай моїй правiй руцi вогняного меча”. По цих словах з'явився у його руцi меч, на вiстрi якого синьо-червоним ореолом палахкотiло полум'я. Вирвав Тар'я свої ступнi з току, вдарив Звия мечем, i той вiдразу розтопився, потiк олов'яною рiчкою i захолов, олов'яний палац зник, i з'явилась перед Тар'ягном у кам'янiй печерi Дон-Бережа.
До половини вона була прекрасною крилатою жiнкою, а замiсть нiг мала корiння дерев i рiзне зело, кожна парость закiнчується голiвкою вужа з золотими вушками. А в лiс побiг визволений з неволi Лев.
– Чи хочеш ти мене, чи пiдеш за мене? – Запитав Бережу Тар'ягн.
– Пiду за тебе, але тiльки на два роки, бо тодi ти повинен визволити Днiпро-Бережу, яку полонив мiдноголовий ведмедеголовий триголовий злий Звий.
Стали вони жити, i народилась у них дочка, яку назвали Лебiдкою. Як почав Тар'ягн збиратись у дорогу, то сказав:
– Коли я зникну за обрiєм, то ти, Бережо, станеш рiкою Дон, а наша дочка – Лебiдкою, бо її зачарував Звий, якого я знищив. Розчаклує нашу дочку витязь Сарм'ягн, якого ти впiзнаєш по моєму мечу, що ти його бачила, як я бився зi Звиєм. Вiд Сарма i Лебiдки пiде рiд-плем'я сар'ягнiв.
Прийшов Тар'ягн до мiсця, де витiкала Днiпро-Бережа, але не було там рiки, лише величезна яма. Заглянув Троян у яму: далеко внизу побачив озеро. Перетворився Тар'я селезнем, полетiв у ту яму, сiв на воду i пiдплив до берега, де починалася величезна печера. Став Тар'ягн знову людиною, бачить у печерi величезний мiдний палац, а бiля входу печерний ведмiдь, мiдним ланцюгом прикутий. Зарикав ведмiдь голосно, i вийшов iз палацу триголовий мiдноголовий вiдмедеголовий злий Звий. Вийшли вони на мiдний тiк. Як кинув Звий Тар'ю об мiдний тiк – загруз Триєдиний по колiна. Проказав вiн подумки молитву Слави, i з'явилась в його руцi чарiвна кантарка. Труснув нею – миттю з'явився чарiвний кiнь, що жар їсть, полум'я п'є, а як бiжить – земля за сiм верст дрижить, листя з дерев осипається. Взявся Тар'ягн за золоту гриву коня i вирвався iз мiдного току. Як ухопив Звия, як ударив ним об мiдний тiк, так Звий i згорiв. Потекла iз нього мiдна рiчка i захолола. Ведмiдь у лiс побiг, а в кам'янiй печерi на м'якому зеленому мосi сидiла перед Тар'ягном прекрасна дiвчина, замiсть нiг лише мала корiння i пагони зела, а кожен корiнь закiнчувався голiвкою вужа з золотими вушками.
– Час iз тобою шлюбитися. Чи пiдеш за мене?
Пожили вони три роки, i народилась у них дочка. Через три роки вирушив Тар'ягн у дальшу путь-дорогу, а своїй дочцi заповiв таку долю: як зникне Триєдиний за обрiєм, стане дочка Лелекою i буде лiтати над рiкою Днiпром-Славутою, поки не розчаклує її витязь на iм'я Слав'ягн. Вiд неї i Слав'ягна вiзьме свiй початок плем'я слав'ягнiв, яких греки називатимуть скiфами. Тисячу рокiв пануватимуть слав'ягни над шiстьма племенами, спорiдненими походженням вiд Тар'ягна, аж поки один iз нащадкiв Слав'ягна, князь Iдан, не перейме грецьку вiру i перестане молитись Ягнi. Поступово поблiдне золота вуздечка, яку Слав'ягн принесе з собою, i влада перейде до сар'ягнiв на шiстсот рокiв.
Прийшов Тар'ягн до витоку Буг-Бережi. Спустився в порожню печеру, але дорогу йому перетнув величезний вовк на залiзному ланцюгу.
– Дай знак своєму господаревi, – сказав Тар'я, – що я прийшов визволити з полону Буг-Бережу, хай виходить битися.
Вийшли вони на залiзний тiк. Як ударив вовкоголовий чотириголовий злий Звий Тар'ю об залiзний тiк – по колiна зiгнав. Схопився Тар'ягн за гриву свого коня, вирвав його кiнь з току. Як ударив Звия залiзноконечним списом, то потрапив якраз у серце, i Звий сконав. Вовк у лiс побiг, а Тар'ягн став жити iз Буг-Бережею. Народилась у них дочка, i назвали її Горлицею. От закiнчилось чотири роки, i пiшов Тар'ягн далi. А як iшов, то заповiв дочцi таку долю. Ще до зачаття зачаклував її вовкоголовий Звий, i стане вона Горлицею. Розчаклує її витязь по iменi Вол'ягн, який матиме в руцi його, Тар'ягна, спис. Той спис заповiданий роду венедiв-волинян, i стольним їх городом буде мiсто Волин.
Як засяє спис золотим сяйвом, настане венедам час панувати над усiм народом тарiйським, а як поблякне спис – скiнчиться їхнє панування.
Пiшов Тар'ягн визволяти з полону Днiстро-Бережу. Прийшов на те мiсце, де зараз гори Карпати, а там – величезне озеро. Серед того озера – острiв, на островi – срiбний палац. Перетворився Тар'ягн на триголового лебедя, переплив на той острiв i знову став людиною. Пред палацом на срiбному ретязi величезний Мамонт ходить, у хобот трубить.
– Пропусти, Мамонте, до палацу, я i тебе, i красуню Днiстро хочу вiд Звиєвого полону визволити.
Мамонт його пропустив. Зайшов Тар'ягн у палац, а там п'ятиголовий срiбноголовий мамонтоголовий злий Звий сидить, до Днiстро-Бережi залицяється.
Вийшли вони на срiбний тiк. П'ять днiв, п'ять ночей бились, один одного перемогти не можуть. Нарештi Звий перетворився на п'ятиголового орла i знявся у повiтря. Тар'ягн став триголовим лебедем i теж знявся у повiтря. Одна голова в нього – як синiй вогонь, друга – як бiлий вогонь, третя – як жовтий вогонь. Бачить Тар'я, що Звий починає на нього насiдати i вогонь його ось-ось спалить, та й проказав вiн подумки молитву Слави: “Славо тобi, Ягно, вогненне диво, Золота Оленице, прамати роду Тар'ягна i всiх добрих начал на Землi. Покажи своє могуття. Дай менi силу розiмкнути чорнi пазурi безоднi. Дай менi силу трави, яка поборює голизну землi. Дай менi яснiсть Дарбога, що зiгрiває землю, волю Велеса i мiць Сварги, що кує мечi. Дай, Лелю, менi мiй лук iз стрiлами. Слава! Слава! Слава!”
I з'явився в його руках лук iз стрiлою. Вдарив вiн вогненною стрiлою п'ятиголового Орла, i впав Орел на острiв. Коли падав, сказав:
– Сильний ти, Тар'я! Але з моїм найстаршим братом – шестиголовим кабаноголовим золотоголовим злим Звиєм у борню не вступай, бо не переможеш ти його.
Як упав Звий на острiв, то провалився пiд землю, але не сконав, а пiдняв землю на плечах, i його кiстки виперлись iз землi та стали горами Карпатами. А Звий так i не сконав до кiнця, iнколи вiн здригається, i здригається навколо земля.
Опустився Тар'ягн на землю i став знову людиною. Сказав вiн Днiстро-Бережi:
– Важкою була ця битва, чи любиш ти мене, чи пiдеш за мене?
– Люблю тебе i пiду за тебе, але лише на п'ять рокiв, бо треба тобi iти визволяти Дунай-Бережу, яка потрапила в полон до кабаноголового.
Народилась у них дочка, i назвали її Галка, бо була вона чорнявою, кароокою красунею.
Зiбрався Троян у далеку дорогу та й сказав Днiстро-Бержi:
– Як я пiду, то наша дочка стане галкою, бо її зачаклував Звий, якого я зборов. Розчаклує її витязь по iменi Кiмар. У нього буде оцей мiй лук i стрiли. Вiд шлюбу Кiмар'ягна i Галi пiде рiд, який зватиметься кiмарiйцi, другою ж їх назвою буде iм'я галичани, а стольним мiстом – Галич. Як засяють лук i стрiли золотим вогнем, то стануть кiмарiйцi панувати над усiма племенами народу тарiйського.
Одна людина не може бути разом i старiйшиною, i волхвом, i князем. Як порушать кiмарiйцi цю заповiдь, то поблякне їхнiй лук та стрiли i пiдкоряться вони слав'ягнам. Пiсля довгого панування над усiма племенами тарiйськими слав'ягни теж допустять, що їх князь Атей забере всю владу в однi руки, i поблякне їхня слава.
Прийшов Тар'ягн на те мiсце, де починалася Дунай-Бережа, а там лише чорна яма. Став спускатися Триєдиний у ту яму i потрапив на Той свiт. А хто туди потрапляв, той зразу ставав землею, а душа линула вiд тiла. Тiльки торкнувся Тар'ягн дна, як вiдразу закам'янiв, але серце в Тар'ягна було безсмертним, тому очi його дивилися, вуха чули, а язик мiг говорити. Прийшов кабаноголовий шестиголовий злий Звий та й питає:
– Чого ти тут шукаєш?
– Хотiв тобi голову стяти, Дунай-Бережу визволити!
– Менi голову стяти важко, а тебе я у полон узяв. Будеш ще одним каменем у моєму князiвствi, тiльки що говiрливим.
Пiшов кабаноголовий золотоголовий Звий своїм володiнням лад давати, а Дунай-Бережа i питає Тар'ягна:
– Що ж тепер робити?
– Ти випитай у кабаноголового де його сила. Як признається, то, мовляв, пiдеш за нього. А тодi вiзьмеш у нього чарiвну паличку, мене торкнешся, я оживу i його силу вiднайду.
Як закам'янiв Тар'ягн, то на Землi, там де вiн ходив, стало дуже холодно, живими лишилися тiльки пристосованi до холоду дерева i звiрi. Щоб не померли нащадки Тар'ягна з голоду, Ягна кинула з Дива насiння, i з нього постали великi отари оленiв, на яких тар'ягни полювали. Тому однiєю з назв Ягни є Золота Олениця.
От приходить кабаноголовий додому, а Дунай-Бережа його питає:
– Де захована твоя сила?
Звий ударив Дунай-Бережу, i вона почала плакати. Пожалiв вiн її i каже:
– Як пiдеш за мене, то скажу, де моя сила. Моя сила в оцьому стовпi, – i полетiв.
Розказала Дунай-Бережа Тар'ягну все, а вiн:
– Не в стовпi його сила, але ти стовпа прибери i шануй.
Так Дунай-Бережа i зробила. Прилетiв кабаноголовий, а Дунай-Бережа навкiл прибраного стовпа ходить, пiсень шанобливих спiває:
– Що це ти робиш? – питає кабаноголовий.
– Твою силу сокочу.
Розм'якло серце Звия, але вiн стримався i каже:
– Не в стовпi моя сила, а в оцiй коровi, – i полетiв.
Дунай-Бережа корову гарно почистила, у вiнок прибрала, на ноги i на хвiст коралiв поначiплювала. Прилетiв кабаноголовий та й питає:
– Що ти, Дунай-Бережо, робиш?
– Твою силу славлю.
Розтануло серце Звия, вiн подумав, що Дунай-Бережа його вже любить, i сказав:
– Моя сила далеко-далеко. Там, де гори високi, i рiки бистрi, i води чистi, є величезний Звий. Зветься вiн Шамбара. Навколо голови того Звия – 99 кiлець. В головi того Звия є Заєць, а в Зайцi Голуб, а в Голубi Риба, а в Рибi скринька, а в скриньцi повно шерешнiв – цей клубок шерешнiв зветься Шеша. Мою силу мiг би знищити тiльки той, хто б знищив шершнiв, але це неможливо.
Коли Звий полетiв з дому, Дунай-Бережа тимчасом взяла чарiвну паличку i провела нею по всьому Тар'ягну. Вiн ожив, обняв Дунай-Бережу, i вона прилинула до нього всiм тiлом. Полюбив Тар'ягн Дунай-Бережу, i вона його полюбила. Тар'ягн каже:
– З цього часу, як ми з тобою зляглися, ти вiльна вiд кабаноголового i народиш дочку. Iм'я їй даси Соловейка. Як я переможу кабаноголового, то вона стане соловейком. Визволить її вiд чарiв витязь Країн, якого ти впiзнаєш по моїй булавi, що сяятиме чарiвним вогнем.
За цими словами Тар'ягн вирушив у дорогу. Сорок рокiв вiн шукав Шамбару. Вiсiм разiв переходив тi самi рiки, тi самi гори, тi самi моря: ходив по колу, але невiдома сила звертала його з вiрного шляху. Нарештi, переходячи ту саму рiчку дев'ятий раз, його намiр зруйнувати Шамбару став таким несамовитим, твердим, що вiн хитнувся нiби п'яний i ступив крок до центру зачарованого кола. Так вiн наткнувся на хвiст Шамбари. Зробився вiн тодi триголовим Лебедем i пiднявся у вись. З високостi побачив, як на восьми горах лежать кiльця величезного Звия, якi оточують палац, що має форму голови Зивя, на якiй блищить золота дворога корона. Кiльця Звия випромiнювали таку темну силу, яка не давала Лебедю спуститись на Шамбару з високостi. Ця темна сила закривала Шамбару вiд звичайного зору. Лише надзвичайна сила волi Тар'ягна пробила цей Морок i дала змогу Тар'ягновi побачити всього Звия вцiлому.
Спустився Тар'ягн на гору Арарат i подумки проказав речення Слави. З'явилась у його руцi булава. Почав вiн трощити булавою Вал, який розкручувався на полуденно-схiдному напрямi. З нутра Вала потекла сiль, сiрка i ртуть. Два мiсяцi i двадцять дев'ять днiв кришив Тар'ягн Вал, нарештi дiйшов до голови i розколов її ударом булави, бо у нiй була захована влада над усiм народом ар'я, що мав постати на семи рiках i взяти собi назву країна Араяна. З голови Звия вискочив Заєць. Тар'ягн натягнув лук i вбив Зайця вогняною стрiлою. Iз Зайця вилетiв Голуб, якого Тар'я наздогнав на крилатому конi. З Голуба випала Риба i впала в море. Тар'ягн дiстав її списом i витягнув скриньку.
Як розбив вiн Шамбарi голову – на землi розтанув снiг. Як забив Зайця – виросла трава, як забив Голуба – виросло листя на деревах i вкрилися цвiтом вони. Як узяв до рук скриньку – загримiв весняний грiм. Шамбара затрусився i проказав молитву:
– Морано, до тебе звертаюся! Тар'ягн не може торкатися найпотаємнiшого – Закону будови Свiту, бо як не буде чорного, то не буде й бiлого.
Почула Доля його звернення i вчинила так. Як тiльки Тар'ягн розкрив скриньку, вiн сам розлетiвся на безлiч щасливих людських днiв, якi впали на Землю теплим, густим, краплистим, рясним весняним дощем. З нього народилась рiчка Аракс, яку був заполонив Шамбара. З безсмертного серця Тар'ягна впало на Землю три крапелини кровi. Одна впала на сухе дерево – i воно загорiлось, ставши домашнiм Вогнищем для людей. Одна крапля впала на стебло горохове, i хто з того стебла з'їсть горошину, той стане богатирем. Одна впала в серце Вардани i запалила серця її дiтей Лада i Лади вiчним вогнем любовi. Образ Тар'ягна став для українцiв Богом боротьби Ареєм, або Ярилом.
Шершнi розлетiлись по свiту i зробились дрiбними Чортами, яких українцi могли побороти, щиро молячись Ягнi. Але як тiльки тарiйцiв заїдала гординя i вони забували молитися своїм богам, Чорти вселялись у полчища загарбникiв, якi падали на українцiв Божою карою.
Арея українцi зображують з бойовим Тризубом у руцi, а Лелю – в образi Дерева вiчного життя, на середнiй гiлцi сяє його полуденне лице, на лiвiй – вечiрнє, а на правiй – ранкове.
День, коли Тар'ягна оживила Дана-Бережа для боротьби з силою Шамбари, – це перший день Нового року. День, коли Тар'ягн розколов голову Звиєвi, – це перший день весни.
IV. ЛАДО I ЛАДА
Року Божого 150 000 до нової ери
У Вардани народилися вiд шлюбу з Та'ягном близнята Ладо i Лада. Коли Тар'ягн вирушив у дорогу вiд ложа Вардани, його слова були такi:
– к заповiдь Ягни, що не можна вступати в шлюб близьким родичам аж до четвертого колiна. А в четвертому колiнi вже можна. Ладо i Лада – рiднi брат i сестра. Вони полюблять одне одного як чоловiк i жiнка, але Ягна не допустить їхнього пошлюблення доти, доки вони не пройдуть кiлькох насланих нею перевтiлень i перестануть впiзнавати одне одного, а стануть чужими. Проживуть вони щасливо тридцять три роки.
Повчання: Якщо брат i сестра, не знаючи, що вони родичi, пошлюбляться – то в цьому нема грiха. Якщо ж хтось їм це доведе – вони мусять розiйтися.
Коли Тар'ягн пiшов, Вардана-Бережа залишилась iз двома дiтьми. Одного разу вони збирали в лiсi суницi. Було їм по 16 рокiв. Лада замазала рота i щоки ягодами. У лiсi було дуже жарко, i над галявиною стояв дух рiзного зела i хвої, але над усiм панували суничнi пахощi. Ладо дуже пильно задивився на свою прекрасну сестру. Вони посiдали бiля струмка i обнялися, а червонi ягоди в кошиках поставили бiля себе. Тiльки хотiли подивитись у струмок, щоб побачити своє вiдображення у маленькiй заводi, як Ладо раптом скрикнув i зник. Лада лише побачила, як у струмку кинула хвостом велика щука. Довго Лада гукала в лiсi свого брата, але так i не догукалася. Пiшла вона додому сама та й розказала все матерi. Стали вони удвох журитися за Ладом, Лада плакала-плакала i вiд слiз стала притокою Вардани.
– Попливу я, – каже, – мамо, у широку i глибоку воду. Доки не знайду свого милого брата, додому не повернуся.
– То вертайтеся ж додому разом, – сказала їй мати i залишилась сама.
Три роки Лада водою збiгала в рiки, пiдiймалася на небо до Араксу i падала дощем на лiси, аж поки у великiй Дунай-рiчцi не знайшла свого брата. Як знайшла вона його, то стали вони знову юнаком i дiвчиною. Взялися за руки i пiшли до своєї матерi Вардани. Iшли вони широкими лугами, високими горами, дрiмучими лiсами та й дiйшли до Днiстра-рiки. Була темна нiч, вони перепливли рiчку, бо не могли бачити себе разом у водi, та й пiшли далi. Iшли-iшли та й дiйшли до Бугу. Тiльки зайшли вони у воду скраю, щоб перепливти на той берег, як раптом Ладо став Явором, а Лада пташкою на гiлцi. Три роки щебетала Лада у вiтах Явора. Щодень, як сходило сонце, вона просила Ягни змилуватись над Ладом та пустити його додому. Одного разу вночi з'явилась їй Ягна в образi Золотої Оленицi та й каже:
– Ти, Ладо, перелiтай на той берег рiки, а Ладо до тебе прийде.
Цю рiку Ладо i Лада назвали Богом, бо тут Ягна вперше з ними заговорила. От перелетiла Лада на той берег. Як тiльки сiла на кущ, то зразу стала дiвчиною, а Ладо хлопцем та й приплив до неї, пiшли вони далi та й прийшли до Славути-Днiпра.
– Дiждемо ночi, – сказала Лада, – то, може щасливо цю рiку перейдемо.
От дiждались вони ночi, та тiльки хотiли зайти у воду, як визирнув з-за хмари мiсяць. Враз став Ладо Лебедем, а Лада залишилась дiвчиною, бо вона ще води не торкнулась. Ходить Лада по березi, плаває Ладо по Славутi, тужить Лада за Ладом, а Ладо а Ладою. Як почав Дар iз-за обрiю визирати, стала його Лада ревно благати, сльози проливаючи, питати:
– Дар боже, великий, я тебе благаю, скажи менi, як порятувати мого милого Лада?
Нiчого не сказав Дар. Нахилилась вона до води та й питає:
– Дано-водице, вiддай менi мого Лада.
Нiчого Дана їй не вiдповiла. Тим часом наступила темна нiч без мiсяця i зiрок. Очi Лади не бачили перед собою i на пiв ступiня. Це була нiч Дудя.
– Дудю-Боже, великий сине Теплої, скажи, як порятувати мого Лада?
I сказав Дудь:
– Вирви у Лада з лiвого крила пiр'їну i спали на тому вогнi, що його Перун запалить.
Вирвала Лада пiр'їну та й пiшла шукати Божого вогню. Через дев'ять днiв сталася велика гроза Божа, ударив грiм, i Перун запалив старого дуба. Спалила Лада на тому вогнi Ладову пiр'їну, i вiн знову став хлопцем, але таким гарним, що Лада ледь його впiзнала.
Пiшли вони далi. Як дiйшли до Дон-рiки, то не стали пiдходити близько до води, а посiдали думу думати, як його перейти рiку, щоб знову бiди не набратися. Вирiшили, що спершу Ладо перепливе рiчку, а за ним – Лада. Переплив Ладо рiчку та й чекає. А Лада, як перепливла рiчку, стала з води виходити, на камiнцi мокрому пiдсковзнулася i впала. Кинувся Ладо їй допомагати, ще до води не добiг, як став Оленем, а Лада – Лебiдкою. Попливла Лебiдка по водi, пiшов Олень по землi. Як запливла Лебiдка у Вардану-Бережу, то знову стала дiвчиною, як дiйшов Олень до Вардани, то й знову став юнаком. Тут вони, Лада i Ладо, i зустрiлися, але не впiзнали одне одного, був вiн їй зовсiм чужим. Стала Лада втiкати, став Ладо її здоганяти. Хотiла Лада перестрибнути через потiчок, та не дострибнула до берега i впала у воду, а за нею впав i Ладо. День, коли Лада i Ладо попадали у воду, українцi святкують як день Яна Купайла.
Стали вони мужем i жоною. 33 роки жили щасливим подружнiм життям, i за цей час народились у них одна дочка i п'ятеро синiв. Дочку вони назвали Ам'ягною, або – ласкаво Амою, меншого сина Сар'ягном, ще меншого сина – Слав'ягном, або Славом, ще меншого – Вол'ягном, або Волном, ще меншого – Кiмар'ягном, або Кiмаром, i найменшого Краягном, або Країном.
На 33-му роцi щасливого подружнього життя Ладо пiшов на полювання i не повернувся додому. Лада дуже тужила за ним i теж зiйшла з дому. Брати ходили на полювання, а сестра Ама готувала їм їсти.
Одного разу брати загнали облавою величезного оленя. Олень зупинився над урвищем i перетворився на палаючий вогонь. Iз вогню вони почули голос батька:
– Я ваш батько у подобi Ягни. Я буду для вас земним вогнем i зiгрiватиму вашi оселi, зiгрiватиму вас у далеких походах, а зображення оленя буде на ваших щитах. Вдома залишиться лише ваша сестра Ам'ягна. пй заповiдано Богом, що вона i її дочки вагiтнiмуть вiд пояса Тар'ягна i народжуватимуть лише дочок. Вiд неї пiде могутнє плем'я амажонок. Жiнки тут будуть воїнами i матерями. Одного разу сюдою подорожуватиме князь iз роду Країнового зi своїми витязями. Вiд Країна-Пала-Кия i Ами-Роксолани-Марiї народиться князь по iменi Роксолан-Гун. Вiн якийсь час правитиме плем'ям амажонок-роксоланiв, згодом його правнук Ахiл (Атiл) – над усiма тарiйськими родами. Атiла як знаменитого войовника на чолi українського народу знатиме весь свiт. Ви, п'ятеро братiв: ти, Сар'ягн, ти, Слав'ягн, ти, Вол'ягн, ти, Кiмар'ягн i ти, Краян, доки дiйдете до рiки Дунаю, то всi поженитесь i будете старiйшинами родiв великого тарiйського народу.
Лада стала вранiшньою зорею, а Ладо земним вогнем – Сварожичем. Лада вiдмикає золотим ключем небеснi ворота i випускає першого Попеля на небо. Небо свiтлiє. Попель-промiнь женеться за Ладою, але Лада, вiрна своєму Ладу, обертається росою i падає на Землю. Бджоли п'ють медвяну росу i приносять мед – молоко життя.
V. САР'ЯГН
Як заповiв їм батько, Сарм, Слав, Волн, Кiмар i Країн вийшли вранцi на берег рiки Вардани, взяли по черзi Тар'ягнiв лук, i кожен пустив з нього стрiлу. Першу стрiлу ухопив Лебiдь i понiс, другу стрiлу ухопив Бусол i понiс, третю стрiлу вхопила Горлиця, четверту – Галка, п'яту – Соловейка. Кинула Ам'ягна на землю великий клубок срiбних ниток, i вiн покотився. Iз Тар'ягнового бойового обладунку Ама дала Сарму меч i щит, Славу – чарiвну кантарку, Волину – спис, Кiмару – лук i стрiли, а Країновi – булаву.
Пiшли брати у путь-дорогу. Iшли вони за срiбною ниткою та й iшли i пiдiйшли до високого бiлого каменя-стовпа, що з одного боку його обмивала Дон-Бережа, а з другого був високий берег, порослий дубовим лiсом. На тiй бiлiй скелi сидiла Лебiдка i тримала у дзьобi золоту стрiлу. Послали вони до вежi Кiмара, який розумiв мову птахiв, i звiрiв, i риб, запитати, як шукати Сармову суджену. Сказала Лебiдка Кiмаровi:
– Ви своєму братовi не допоможете, а повинен вiн сам мене здобути – у красну дiвку обернути: то я й стану йому за дружину.
Попрощались брати з Сармом бiля Бiлої Вежi i рушили далi за срiбною ниткою, коли ж Сар'ягн обернувся до вежi, то нiкого на нiй не побачив. Пiшов вiн у дубовий гай, щоб роздобути собi щось iз їжi. А на той час була у цьому гаю вiйна птиць iз звiрами. Колись була птиця Жайворон князем над птицями, а князем над звiрами – Миша. Мали вони спiльне поле. Як уродило поле, почали зерном дiлитись, одне зерно виявилось зайвим. Миша i каже: “Я перекушу його надвоє”, – та взяла зернину в зуби i втекла в нору. Тут князь Жайворон збирає всiх птиць, щоб воювати, а князь Миша скликає усiх звiрiв. Бились цiлий день – на нiч стали на вiдпочинок. Тодi Миша згадала, нема на вiйнi мурашок. Вiн загадав мурашкам, щоб вони полiзли на дерева, де спали птицi, i повiдгризали їм пiр'я бiля крил.
На другий день знову почалася вiйна. Тiльки який птах iз дерева хоче злетiти, тут же падає на землю, а звiрi його i розiрвуть. Один Орел бачить, що така справа, – сидить, не злiтає. Аж тут iшов Сарм. Вилiз на дерево, пiдняв меча, хотiв Орла втнути, а Орел i просить:
– Не бий мене, витязю, я тобi у великiй пригодi стану. – Сар'ягн опустив меча, а тодi знову пiдняв. – Вiзьми мене краще та пiдгодуй, доки крила не виростуть. – Сарм опустив меч, а тодi знову пiдняв, вагаючись. Орел знову каже: – Я тобi у великiй пригодi стану.
От тодi вклав Сарм меч у пiхви, зняв Орла з дерева та й став його годувати. Рiк готував сирим м'ясом. Через рiк Орел йому каже:
– Пусти, полiтаю, випробую, чи виросли вже в мене крила.
Пустив його Сарм. Орел лiтав-лiтав та й прилетiв опiвднi.
– Ще мала в мене сила, ще рiк годуй.
Ще рiк годував його Сарм сирим м'ясом, i знову попросився Орел полiтати. Лiтав-лiтав цiлий день, а увечерi прилiтає i каже:
– Ще мала в мене сила, ще рiк годуй мене.
Сар'ягн i каже Орловi:
– Скiльки ж iще менi тебе годувати, коли я мушу йти шукати свою наречену, жiнка менi в хатi потрiбна.
Орел йому й каже:
– Добре, витязю, по землi пiшки ходити-дибати, долю шукати, а ще краще понад землею орлом лiтати – долю виглядати.
Ще рiк годував Сар'ягн Орла сирим м'ясом, а тодi Орел i каже:
– Сiдай на мене.
Сiв Сарм на Орла. Орел пiднiс його аж у хмару, а потiм упустив. За лiктiв двiстi вiд землi пiдхопив Сарма та й запитує:
– А що, як тобi почувалося?
А Сарм йому:
– Так, наче душа iз тiла вилетiла та вслiд за мною летить.
А Орел йому:
– Отак i менi було, як ти перший раз на мене замахнувся.
Летять вони далi. Знову Орел пiднявся вище хмар та й скинув Сарма, а десь за сто лiктiв вiд землi пiдхопив.
– Ну, як тобi на цей раз було? – Питає.
– Так, наче вже й кiстки мої розсипались, – Сарм вiдповiдає.
Летять вони далi. Вилетiв орел вище найвищих хмар та й знову скинув Сарма. Аж бiля самої землi пiдхопив та й питає:
– Як же тобi на цей раз було?
– Так, наче вже мене й зовсiм нема на свiтi.
А Орел йому:
– Отак i менi було, як ти на мене втретє намiрився.
Прилiтають вони до Орлового дядька, Орел i каже:
– Iди в хату. Як будуть питати тебе, чи не бачив нашого небожа, то ти скажеш, що як дасте яйце-райце, то й на очi приведу.
От зайшов Сар'ягн у хату, шапку скинув, перехрестився на покуть, привiтався до господаря i господинi, а його й питають:
– Чи по волi козак завiтав, чи по неволi?
– Добрий козак усе по своїй волi ходить, – вiдповiдає.
– Чи не чув ти там про нашого небожа? Бо вже давно, як пiшов на вiйну, то нi чутки про нього, нi звiстки.
А Сарм каже:
– Як дасте яйце-райце, то я вам його на очi приведу.
А господарi:
– Краще нам його нiколи не бачити, як вiддати тобi яйце-райце.
– Летiмо далi, – каже Сар'ягну Орел.
Летять та й летять та й прилiтають до Орлового брата, i тут так само вiдповiли. Прилiтають до Орлових батька-матерi. Заходить Сар'ягн у хату, шапку скинув, хатнiм богам вклонився. Його за стiл посадили, пити-їсти поставили, по тому i запитує його господар:
– Чи по волi, козаче, мандруєш, чи по неволi?
– Добрий козак усе по волi ходить, та все ж не без причини.
Тодi вони стали питатися, чи вiн не бачив, мовляв, нашого сина. Бо вже ген коли пiшов на вiйну, то, може, й загинув. А Сарм їм каже, що як дасте яйце-райце, то й на очi приведу.
– Iди приводь, зараз тобi яйце-райце i вiддамо, – зрадiли батько i мати. Сар'ягн завiв їхнього сина у хату. Батьки плакали вiд радощiв, зразу ж вiддали яйце-райце та й кажуть Сар'ягновi:
– Син нам каже, що ти шукаєш наречену, а в цьому яйцi твоє придане на нове господарство. Як знайдеш наречену, прийдеш на мiсце свого проживання, нагородиш великi кошари, аж тодi розiб'єш яйце.
Побраталися Сарм з Орлом. Вивiв Орел Сар'ягна за ворота, дав йому пiр'їну з свого крила i сказав:
– У всьому вважай на свiй розум i силу, але як настане в твоєму життi велика скрута, припалиш перо, i я прилечу на допомогу. Я запитував свого батька Орла, де твоя наречена. Будеш iти цiєю дорогою. Як лiс закiнчиться, побачиш край лiсу криничку. Отам твоя наречена.
Iшов Сар'ягн та й iшов, коли лiс закiнчився, побачив криничку, i так захотiлось йому води напитися. Нахилився вiн до води, а iз кринички дивиться на нього прекрасна дiвчина та й говорить:
– Я наречена твоя. Визволи мене.
– Як же тебе визволити?
– Поцiлуй воду i напийся.
Не встиг Сар'ягн поцiлувати воду i напитися, як яйце-райце випало йому з пазухи та упало на камiнець i розбилося. Почала з того яйця виходити рiзна домашня живнiсть: корови, воли, свинi, овечки, кози – i порозбiгалися в рiзнi боки. Став Сар'ягн заганяти – нiчого не може вдiяти, опустив руки i засумував. А Лиха сила перекинулась старенькою бабою, з'явилась Сармовi на очi та й каже:
– Як виконаєш три моїх завдання, то я зажену твiй товар у яйце, а не виконаєш, то будеш у мене вiчним наймитом.
– Добре, – каже Сарм, – збирай.
От баба загнала скотину у яйце та й каже:
– Щоб за одну нiч оцей луг викорчував, виорав, пшеницi насiяв, викосив, у скирти склав i щоб таки у ту нiч з нового врожаю спiк паляницю i на стiл поклав.
Сiв Сар'ягн бiля кринички та й зажурився. А наречена з води його запитує:
– Чого журишся, Сар'ягне?
Розказав вiн їй свою скруту, а наречена йому i говорить:
– Навiщо ж ти, Сарме, з тою бабою угоду склав, навiщо ти рiшення приймав, не звернувшись з молитвою до Ягни? Тепер ми потрапили у залежнiсть вiд Лихої сили, i важко нам буде вирватись. Але ти забувся, що треба тобi поцiлувати воду.
Тут Сар'ягн про свою спрагу згадав, воду поцiлував i напився. Вийшла з води бiла Лебiдка, стрепенула крилами i стала прекрасною дiвчиною.
– Тепер, Сар'ягне, лягай спати, до далекої дороги вiдпочивати.
Як Сарм заснув, вона в долонi плеснула: той луг трiщить-лущить, на тiм мiсцi ореться, пшениця сiється, на тому вже дозрiває, на тому молотиться i мелеться… I до свiтанку спекла Лебiдка паляницю та й дала Сармовi. Вiн принiс паляницю до Лихої сили в хату i на стiл поклав. Вона й каже:
– Ну, якщо ти справився, гляди ж, щоб i друге дiло зробив: щоб ти за нiч оту гору розкопав i тудою рiчка Дон потекла. А коло Дону побудуй комори, щоб байдаки до берега приставали i щоб ти ту пшеницю повантажив.
Пiшов Сар'ягн знову до кринички. Просвiтилась, засяяла вода у криничцi, з'явилась на водi бiла птиця Лебiдь з бiлим лотосом iз золотою короною на чолi. Стрепенула крилами i стала вродливою дiвчиною. Затремтiло Сармове серце, i вiн кинувся, щоб її обняти-поцiлувати, а вона йому:
– Зачекай, Сарме, ще ти Лихiй служиш, ще ти в наймах тужиш, ще мене не торкайся. Говори, яке твоє друге випробування.
Сарм їй розповiв. Лебiдка каже:
– Лягай вiдпочинь, бо скоро нам додому вирушати.
А сама в долонi плеснула. Та гора розкопується. Дон туди тече, коло нього комори будуються, пшениця на байдаки вантажиться. Подивилась уранцi Лиха, що все зроблено, як вона загадувала, тодi загадує втретє:
– Щоб ти у цю нiч зловив золотого Зайця.
Запитала у нього Лебiдка, що загадано. Вiн на неї подивився, а вона така гарна-гарна. З того часу повелася в українцiв приказка: така гарна, хоч води напийся. Розказав їй Сар'ягн загад.
– О, це вже не жарти. Це Лиха загадала, щоб ти спiймав самого Леля. А це грiх. Хiба я прикинусь Зайцем, а ти мене принесеш i покладеш на стiльцi. Тiльки не вiддавай їй у руки, бо як вiддаси, то вона мене впiзнає, i будемо у неї вiчними наймитами – i ти, i я.
Так вони i зробили. Поклав вiн Зайця на стiлець та й пiшов. Тiльки Лиха з хати, а Заєць знову перекинувся дiвчиною та за Сармом. Почали вони удвох тiкати. Бiжать та й бiжать, коли це Лиха побачила, що немає Зайця, здогадалася про все i послала свого чоловiка наздоганяти. Тодi дiвчина й каже:
– За нами погоня! Я перекинуся пшеницею, а тебе зроблю дiдом та будеш стерегти мене. Як буде Лихий питати тебе, чи не бачив молодця з князiвною, то ти скажеш, що тодi йшли як оця пшениця сiялась.
Коли це Лихий летить та й питається в дiда:
– Чи не бачив, не йшли сюдою витязь з князiвною?
– Iшли, – каже, – як оця пшениця сiялась.
Лихий каже:
– Цю пшеницю вже пора косити, а їх учора не стало, – та й повернувся назад.
Пшениця знову зробилась дiвчиною, а дiд – хлопцем та й давай знову втiкати. Лихий повернувся додому та й розказав усе Лихiй.
Вона його лає:
– Чом ти того дiда i пшеницю не розiрвав? То ж вони були! Бiжи вдруге за ними.
Бiжить-летить Лихий. Бiженцi чують, що за ними аж земля реве.
Дiвчина Лебiдка й каже Сармовi:
– Я зроблюся старим Божим храмом, а ти молiльником, та як буде Лихий тебе про витязя з князiвною питатися, то скажи, що бачив тодi, як ця церква будувалася.
Коли летить Лихий та й питає волхва:
– Чи не бачив, – каже, – не йшов тут князенко з князiвною?
– Бачив, – каже, – як оцю церкву ще лише будувати починали.
А Лихий йому:
– пх позавчора не стало, а цiй церквi вже рокiв iз сто. – Та й полетiв назад.
А Лиха йому:
– Чом не роздер волхва i церкви не розваляв?
Лихий вiдповiдає:
– Бо на церквi священний напис був, а волхв саме противну Лихiй силi молитву творив.
Тодi сама Лиха побiгла. Лебiдка каже Сармовi:
– Тепер ми можемо i пропасти, уже сама Лиха бiжить. Зроблюсь я Рiчкою, а ти станеш Рибою-окунем.
Прилетiла Лиха до рiчки та й каже:
– А що, втекли?
Перекинулась щукою i давай за Рибою-окунем ганятись: що хоче вхопити, то окунь повернеться до неї хвостом, розчепiрить плавцi, i не може щука його ковтнути. Ганялась-ганялась, аж окунь на берег викинувся. Тодi Лиха почала дмухати на Сарма вогнем. Припалилось у Сар'ягна за вухом орлине перо. Орел миттю прилетiв, схопив Сар'ягна i винiс на Бiлу Вежу. Розлютилась Лиха i вирiшила воду з Рiчки випити. Пила-пила i вже стала як гора, ось-ось доп'є. Сар'ягн тим часом узяв на Вежi золоту стрiлу, що була у сагайдацi Тар'ягна, i випустив у Лиху. Лиха лопнула, а Рiчка перетворилася на Лебiдку, а Лебiдка – на красуню-князiвну.
Тут бiля Бiлої Вежi, на рiчцi Дон, Сар'ягн з Лебiдкою побудували курiнь, нагородили кошар i розбили яйце-райце. Зараз iз яйця найшло повнi кошари товару: корiв, волiв, коней, овець. Бiля Бiлої гори виросло мiсто Бiла Вежа, а люди, що пiшли вiд Сар'ягна i Лебiдки, стали зватись сар'ягнами, хоча греки їх називали сарматами. Мiсто Бiла Вежа також називали Сар'ягн.
Зажили Сар'ягн iз Лебiдкою щасливо, народили багато дiтей, побудували церкву i молилися Ягнi-Лелi-Бережi.
VI. СЛАВ'ЯГН
Тим часом Слав'ягн, Вол'ягн, Кiмар'ягн i Краян iшли далi за срiбним клубком ниток. Довго чи не довго iшли, довела їх срiбна нитка до Великого Лугу. Нарештi клубок привiв їх до високого дуба, який рiс на кручi. На дубi сидiла Лелека i тримала в дзьобi золоту стрiлу Тар'ягна. Хотiв Слав'ягн забрати стрiлу, коли ж Лелека злетiла в небо. Затряс Слав чарiвною кантаркою, i з'явився Тар'ягнiв крилатий кiнь. Сiв вiн на того коня i почав ганятися за Лелекою. А та Лелека та впала в болото. Прийшов Слав'ягн до болота, а там сидить велика зелена жаба iз золотою короною на головi i золоту стрiлу в ротi тримає. Пiдiйшов Слав до неї, хотiв стрiлу забрати, а вона йому каже:
– Ось i є в тебе жона – жаба зелена, князiвна.
Сiв Слав та й зажурився, а Вол'ягн до нього:
– Ти, Слав'ягне, не журися, знайшов ти свою суджену, а тепер помолися Лелi, нашiй праматерi та її лицям, то, може, вона тобi пiдкаже, як цiй жабi людську подобу повернути, а ми пiдемо свою Долю шукати.
Та й пiшли собi далi.
Узяв Слав'ягн ту жабу на руки й принiс у курiнь. Як тiльки Дарбог-сонце стало за овид ховатися, сотворив вiн до Лелi палку молитву. Ось сонце за обрiй сiло, Жаба стала прекрасною дiвчиною з русявим волоссям, синiми очима i бiлим-бiлим тiлом, яке ледь-ледь свiтилось у темрявi. Почав Слав'ягн з нею жити, а одного разу, коли жiнка спала, вiн устав уночi i вкинув у вогонь її Жаб'ячий кожушок. Як устала Жаба, огледiлась, аж кожуха нема. Запитала вона Слав'ягна:
– Чи ти, Славе, не бачив моєї одежi?
– Я, – каже, – шкiру спалив.
– Ох, що ж ти наробив, княже?! Якби ти її не займав, я б пiсля першої дитини була б людиною i вже довiку була б твоя. А тепер знай, що здiйснилось провiщення моєї матерi Славути: її чоловiком був колись витязь Троян. Вона говорила, що прийде до мене таргiтаїд Слав'ягн i буде менi за чоловiка. Але я зачаклована Триголовим ведмедеголовим мiдноголовим злим змiєм ще в утробi матерi бути Жабою до першої дитини. Того змiя убив у двобої мiй батько Тар'я. Все це робиться з волi Ягни, яка веде нас через перевтiлення до єдностi. Бiльше я нiчого не знаю. Тепер, коханий Славе, треба нам розлучатися, може, назавжди. Прощавай, шукай мене у тридев'ятiм князiвствi у Баби Ягни.
Махнула рученьками, перекинулась Лелекою i полетiла.
Довго князь Слав побивався за жiнкою, а тодi пiшов її шукати. Iде та й iде, коли назустрiч йому дiд, наче молоко, сивий. То був Дiдо-Всевiдо.
– Здоров, Славе, – каже, – куди Бог несе?
– Iду, – каже, – дiдусю, свiт за очi, шукати своєї жiнки. Вона десь у тридев'ятiм князiвствi у Баби Ягни. Але я не знаю, де те князiвство, чи ви, дiдуню, не знаєте?
– Чому не знаю, знаю.
– Скажiть, будьте ласкавi, i менi.
– Я тобi скажу, а ти прийми моє слово до серця. Дiйдеш до отого найвищого дуба, стань пiд ним i щиро помолися Лелi. Якщо твоя молитва щира, то вдосвiта впаде до твоїх нiг клубочок iз ниток, що зсуканi з Лелiв – променiв Дарбога. То буде знак Ягни, що вона дає спосiб знайти жiнку i бути з неї щасливим.
Три днi молився Слав пiд дубом i за цей час нiчого не їв, лише пив воду iз струмка, що тут пробiгав. На третю нiч, удосвiта, впав йому до нiг клубочок ниток, зсуканих iз сонячних променiв, та й покотився перед ним.
Iде Слав таким густим лiсом, що навiть удень темно. Зустрiчається йому Ведмiдь. Слав'ягн розмахнувся сулицею, хотiв його заколоти, а Ведмiдь йому й каже:
– Славе, княже, не бий мене, я тобi у великiй пригодi стану.
Слав'ягн пожалiв Ведмедя, не вбив. Iде далi, вийшов на край лiсу, бачить: сидить на скелi Сокiл, зайця патрає. Слав наклав стрiлу на лук, а Сокiл i каже:
– Не бий мене, я тобi у великiй пригодi стану.
Опустив Слав'ягн лука та й пiшов далi. Iде та й iде, клубочок попереду котиться, дiйшов аж до Чорного моря. Бачить лежить на березi Риба зубата, без води пропадає. Хотiв Слав її взяти та з'їсти, а вона просить:
– Славе-князенку, кинь краще мене в море-океан, я тобi у великiй пригодi стану.
Вiн кинув Рибу в море i пiшов берегом. Аж бiля самого моря стоїть хатка на курячiй нiжцi. Вiн увiйшов, перехрестився, привiтався, а з печi до нього озвалася стара-стара баба у червонiй, як вечiрнiй вогонь, хустцi:
– Здоров був, Славе. Чи по волi, чи по неволi? Сам вiд кого ховаєшся чи когось шукаєш?
– Нi, – каже, – бабусю, не ховаюсь, а шукаю жiнку свою любу.
– Знаю, знаю, – каже баба, – у Полеля вона на службi. Загадаю я тобi, козаче, одну службу. Як упасеш табун моїх кобил, то й до Поле ля, мого племiнника, на острiв Буян дiстанешся, а як нi, то вертайся додому.
Вигнав Слав'ягн табун кобил у степ, а вони без жеребця розбiглися на всi чотири сторони. Тут Слав потряс чарiвною кантаркою, i з'явився перед ним жеребець, що жар їсть, полум'я п'є, як бiжить – земля дрижить, листя з дерев осипається. Як заiржав кiнь, кобили зразу позбiгалися. Слав'ягн сiв на жеребця i загнав табун у залiзнi стайнi. Вийшла з хати Баба Ягна, замкнула стайнi та й каже:
– Моєму табуновi якраз жеребець був потрiбний. Сумно кобилi без жеребця. Мiй племiнник Полель живе посеред моря на островi, як ти туди доберешся без свого коня, то й твоя жона зразу тобi в руки дасться.
Пiшов Слав'ягн до високого дуба, що рiс на кручi над морем, щоб помолитися Найдосконалiшiй, та вона його напоумила, як на острiв дiстатися. Тiльки хотiв перше слово молитви вимовити, аж бачить навколо дуба ходить Кiт на золотому ланцюгу i солодкi казки розказує. А це Полель прив'язав тут свого Кота, щоб вiн заговорював тих, хто хоче до острова Буяна добратися. Наслухався Слав'ягн тих казок, а в них все про те, як хороше тут, на землi, на березi, що нiкуди не треба мандрувати. Слухає Слав – не їсть, не п'є, йому i невтямки, чому навколо людськi кiстки валяються i їх пiсок замiтає. Геть знесилився Слав'ягн та все слухає, а в очах пливуть солодкi марева. Аж пролiтав над цим мiсцем Сокiл, якого Слав пожалiв. Упав Сокiл з неба i вчепився пазурями Котовi в голову. Кiт продовження казки забув, доки Сокола вiдганяв, а Слав'ягн тим часом отямився, бачить – срiбний клубок до моря котиться. Встав Слав i пiдiйшов до самої води. Коли випливає з моря Риба.
– Славе, князенку, чого ти журишся?
– Та-а… – Каже. – У морi є острiв Буян, де живе Полель, але я не знаю, як туди добратися, та ще й бiля того острова завжди бушують вiтри. Воду з небом змiшують.
Ударила Риба хвостом об воду, став такий гарний мiст: палi срiбнi, побiчники золотi, а помiст склом настелений, як iдеш, немов по твердiй водi. Слав'ягн пiшов тим мостом та й вийшов на острiв. А на островi такий лiс густий, що нi пройти, нi просунутися, та темний-темний. Коли виходить з лiсу Ведмiдь. Як узявся Ведмiдь лiс трощити, такi дуби вергає – на пiвтора обiймища. Проламав стежку. Пiшов Слав тiєю стежкою, аж серед острова стоїть скляний палац, замiсть дверей – висока кришталева арка. Зайшов вiн аж у третю кiмнату, а там сидить Лелека-Буслиха та сорочки сонячними променями вишиває. А узори такi, що й не придумаєш.
Кинулись вони одне одному в обiйми. Нарештi затряс Слав чарiвною кантаркою, спали чари Баби Ягни iз Тар'ягнового коня, розчинилась залiзна стайня, i кiнь прибiг на острiв Буян. Як вихопився Слав'ягн на коня та взяв Лелеку на руки, кiнь вiд радощiв заiржав, кобили Баби Ягни почули i прибiгли на клич жеребця. Рушив Слав'ягн додому, а за ним табун коней з вогненними гривами. Прилетiли вони на те мiсце, де розлучилися, i стали жити щасливо. I пiшли у них дiти одне за одним, i заснували вони город Бусел, а тiльки подумки називали його Лелекою, i пiшов вiд них народ слав'ягни (слов'яни), яких греки у своїх писаннях називали скiфами. Вiд жеребця Тар'ягонового i кобил Баби Ягни пiшли конi для всього тарiйського народу. Тар'я!
VII. ВОЛ'ЯГН
Вол'ягн, Кiмар'ягн та Краягн тим часом мандрували за срiбною ниткою i дiйшли до рiки. Бiля рiки стояв високий дуб, на дубi сидiло три горлицi. Середуща тримала у дзьобi золоту стрiлу iз колчана Тар'ягна. Намiрились троє молодцiв iз лукiв, а одна з горлиць i каже:
– Не стрiляйте, молодцi, горлиць, може, серед них котрась вам полюбиться. – Козаки опустили луки, двi горлицi знялись i полетiли, а середня зiйшла на землю i стала перед ними гарною-прегарною дiвчиною. Подивились на неї брати i закохались всi троє. Хоча це була Вол'ягнова суджена, брати вирiшили запитати Долю, може, вона комусь iншому присудить наречену.
– Кого з нас, Горлице, найбiльше сподобала? – Запитує Краягн.
– Того, котрий з вас принесе менi найладнiший подарунок.
Розiйшлися брати на три сторони. Країн пiшов по рiчцi Буг на пiвдень i дiйшов аж до Чорного моря та зустрiв Дiда. Розговорилися, Країн розповiв Дiдовi про свою пригоду. Дiд подарував Країновi люстерко i сказав:
– Коли хочеш довiдатися, що з ким дiється, подивись у люстерко i там побачиш.
Подякував Краян Дiдовi i повернув назад. А той Дiд, а це був Дiдо-Всевiдо, що його образ приймав Дарбог, як хотiв ходити помiж людей, опинився на шляху Кiмар'ягна, який по рiчцi Буг дiйшов до Балтiйського моря. Питається Дiдо Кiмара, за чим вiн мандрує. Той розповiв.
– На тобi, – говорить Дiд, – килим. Як розстелиш його i скажеш, куди тебе нести, вiн i понесе.
Подякувавши Дiдовi, повернувся назад Кiмар'ягн.
А Дiдо-Всевiдо опинився на шляху Вол'ягна, який у цей час вже перейшов Карпатськi гори. Питає його, куди i за чим вiн iде. Той розповiв, Дiд йому й каже:
– На тобi оце яблучко. Воно має таку силу, що коли хто вмиратиме, то пiднесеш йому це яблучко до рота, зразу видужає.
Узяв Вол'ягн те яблучко та й повернув назад. Зiйшлися брати на тому мiсцi, з якого розiйшлися. Показують одне одному свої дарунки.
– Ану, – каже Країн, – подивимось у люстерко, що наша панна тепер робить.
Подивилися, а вона помирає. Тут Кiмар каже:
– Сiдаймо мерщiй на килим-самолiт, може, ми їй ще допоможемо.
Сiли вони на килим. Килим знявся в повiтря i понiс їх аж попiд хмарами – над лiсами i горами. Прилетiли до хатинки Горлицi. Як тiльки Вол'ягн притулив до вуст яблучко, вона зразу i одужала. Стали витязi чекати її вибору.
– Всi вашi дарунки менi дорогi, – сказала Горлиця. – Якби не дзеркало, ви б не поспiшали менi допомогти; якби не килим, ви, можливо, не встигли б; але якби не яблучко, я б не жила. Заглянула я в своє серце… Воно менi каже, що найбiльше я чекала Вол'ягна.
Вол'ягн залишився з Горлицею, а Кiмар'ягн i Краян помандрували далi. А Вол'ягновi Горлиця сказла:
– Я зачаклована Вовкоголовим залiзноголовим чотириголовим злим змiєм бути Горлицею. Як ти мене вiдшукаєш i я заприсягнуся тобi на вiрнiсть, то ми разом якось визволимося з цiєї бiди.
Обернулась Горлицею i полетiла. Вирушив Вол'ягн у далеку дорогу. Iшов-iшов та й зайшов у густезний лiс. У тому лiсi надибав на галявину, а на галявинi – хату. Зайшов до хати, а на печi Ведмедиха з ведмежатами.
– Добрий вечiр, панiматко, у вашiй хатi!
– Прошу ближче, легiню, – попросила Ведмедиха, – сiдай на лавку i розказуй, куди це ти манджаєш отакими глухими дорогами.
Вол'ягн розповiв.
– Погано тобi там буде, Вол'ягне-князенку, бо в тридев'ятiм князiвствi не дають лизати меду.
Ведмедиха пригостила Вол'ягна медом, горiхами. Вiн їв, а Ведмедиха ворожила.
– Колись дiд твiй чи прадiд, Вол'ягне, визволив мого прадiда з подоби Ведмедеголового змiя. Будеш ти мати багато клопоту, але жодна волосина не впаде з твоєї голови. Цими лiсами i хащами ще маєш iти дев'ять днiв. Натрапиш на велике озеро. Там на березi росте кущ калини, то ти сховайся в той кущ i чекай. Прилетять двоє дiвчат, скинуть крила i поскачуть у воду купатися. Вiдтак прилетить ще одна. То твоя наречена, що ти їй яблуко життя дав. Але вона тебе не впiзнає. Хапай її i не випускай, доки не поклянеться бути тобi вiрною.
Воля подякував i вирушив у дорогу. Дiстався до озера. Дочекався дiвчат, як прилетiла третя дiвчина, зненацька вискочив з-за куща та й затулив їй очi двома руками.
– Пусти мене! – Благала Горлиця. – Якщо ти старий, будеш менi за рiдного тата, як чоловiк середнього вiку – станеш моїм братом, а якщо козак, то вiддамся за тебе.
А Воля говорить:
– Поклянися, що будеш менi вiрною жоною, то вiдпущу.
– Клянусь Перуном, що буду тобi вiрна. Як є хоч крапелька неправди в моїх словах, хай вiн мене спопелить. Але щоб я була твоєю, треба, аби ти виконав троє Змiєвих завдань, у якого я в полонi. Будеш iти до моєї оселi ще дев'ять днiв. Там побачиш великий палац, а у дворi того палацу хатина. Отам я i живу.
Вiдпустив її Вол'ягн, i вона полетiла. Через якийсь час знайшов Вол'ягн її хатинку, Горлиця йому й каже:
– Тепер iди до Змiя, стань по праву руку i слухай його розказ. Вигадає для тебе дуже важку роботу, то ти не кажи, що не зробиш, бо тодi загинеш.
Перше завдання Змiй загадав Вол'ягну таке:
– На пiвночi галявини i на пiвднi видно двi гори. Вiзьми мотуззя i перетягни їх: одну на схiд, другу на захiд.
Воля узяв мотуззя i пiшов до гiр. Обмотав одну з бiдою i почав тягти, а як звечорiло, пiшов до Горлицi. Вийшла вона на подвiр'я i ляснула в долонi. Умлiока збiглася вся Змiєва челядь, яка Горлицю дуже любила.
– Чого тобi, Горлице?
Вона загадала. Челядь котячими кроками побiгла до тих гiр i, як оком клiпнути, зробила всю роботу.
– О, ти мiцний легiнь, – похвалив Змiй.
– Тепер маєш висадити одну гору на iншу.
Воля цiлий день ходив попiд горою, прикладав плечi, а увечерi пiшов до Горлицi. Вийшла вона на подвiр'я i легенько плеснула в долонi. Змiєва челядь збiглася. Коли розвиднiлося, перед Змiєвим палацом була висока гора, що затуляла усе небо. Став Вол'ягн перед Змiєм i говорить:
– Я виконав твiй наказ.
– Ти, лайдаку, зробив так, аби в моєму палацi не було свiтла! Маєш дiстати мiсяць i прикувати його на горi, щоб вiн постiйно менi присвiчував.
Пiшов Воля до Горлицi, а вона йому й каже:
– Не роби того, бо люди проклянуть, а людськi прокляття гнiтять душу, i вона стає хворою.
– А що маємо робити?
– Треба втiкати, а там – як Бог дасть.
Горлиця взяла Вол'ягна за руку i вийшла надвiр. Але коли виходила, одна сльоза її упала в хатi, друга в сiнях, а третя на порозi. Обняв Вол'ягн Горлицю, i вони полетiли. Вранцi Змiй устав, а на горi мiсяця немає. Покликав вiн доньок i сказав:
– Приведiть сюди Горлицю i того хлопця!
Доньки пiшли до хати i постукали в шибки:
– Ей ти, нiхтолице, ходи до тата на вiдповiдь!
А сльоза, що впала у хатi, вiдказала:
– У мене болить голова, прийду завтра.
Доньки переказали Змiєвi, i вiн погодився почекати до завтра, другоднi доньки знову постукали в шибку:
– Ходи, нiхтолице, бо тато сердитi!
А сльоза, яка впала на порозi, мовила:
– У мене болить нога, прийду завтра.
Доньки передали Змiєвi i це. Вiн погодився ще зачекати. Третього дня доньки знову покликали:
– Ходи вже зараз, тато не хоче бiльше чекати тебе!
Сльоза, яка впала на порозi, мовила:
– У мене болять руки, не можу вiдчинити.
Як дiзнався Змiй, став лютий i наказав:
– Зв'яжiть її i приведiть сюди разом з подорожнiм!
Четвертого дня доньки видерли вiкно, аж там нiкого нема. Доньки полетiли в палац i закричали:
– Нiхтолиця втекла зi своїм чоловiком!
Змiй на те кинувся вгору i полетiв, як блискавка. А Горлиця летiла з Волею пiд саме небо. Воля сказав:
– Твоє пiр'я вже мене пече.
Горлиця опустилась на землю та промовила:
– Нам треба розлучитись. Я зроблю тебе невидимим, доки Дундулюк житиме на свiтi.
Дмухнула на нього, i Вол'ягн став невидимим. Вирушив вiн додому сам, а Горлиця заховалась у траву. Прилетiв Змiй, витрiщив очиська:
– Ти хитра, але хитрiсть твоя слаба перед моєю!
Змiй повернув її до себе, i там його доньки пантрували її i вдень, i вночi. Горлицi набридло сидiти в хатi, почала вона збирати трiски на подвiр'ї. Дундулюковi доньки питають:
– Нащо тобi трiски?
– Хочу собi купiль зiгрiти.
– А ми б теж скупалися.
– Я вас покличу, – мовила Горлиця i зайшла в хату. Розпалила трiски, а сама стала Димом i вийшла через комин. Доньки довго чекали, потiм увiйшли в хату, а там нiкого нема. Побiгли вони в палац:
– Тату, нiхтолиця знову щезла.
Змiй став наздоганяти Горлицю, вона перекинулась на Зiрку i просить Хмарку:
– Хмарко, сестричко, накрий мене!
Хмарка її накрила, але Змiй засапався i так дмухнув, що iз хмарки лише пiр'я полетiло.
– Кажи, чого тiкаєш вiд мене?
– Я присягла Вол'ягновi, що буду йому вiрною.
– Я його знищу!
– Не зможеш, бо твоє око його не побачить.
– Тодi ти стань каменем!
– Не навiки, а до того часу, як Воля додому, до Волина, прийде, принесе жертву Ягнi i помолиться за мене кожного ранку три тижнi. А в тебе хай вiд кохання до мене серце лопне.
Змiй упав мертвий.
Вiдтодi сказано:
Не заклинай iменем Бога, бо сам станеш вразливим до супротивних прокльонiв.
Через три тижнi Горлиця ожила, залетiла у Вол'ягнову свiтлицю i стала прекрасною князiвною. Вiд шлюбу Вол'ягна i Горлицi пiшов рiд волинян, а стольним мiстом Волинського князiвства став город Волин. Греки ж називали волинян венедами.
VIII. КIМАР'ЯГН
Тим часом Кiмар'ягн та Краян iшли далi за срiбною ниткою. Iшли та й iшли, сiли вiдпочивати на галявинi. Дорогою вполювали козулю i стали смажити її на вогнi. Коли пiдскакує до них Галка i просить, щоб i їй дали шматочок. Кiмар вiдрiзав шмат м'яса i кинув Галцi. Галка й запитує витязiв людською мовою:
– Куди це ви, козаки, мандруєте?
– Ми шукаємо золоту стрiлу Тар'ягна, що її випустив Кiмар, а Галка її пiдхопила i десь понесла.
Галка й каже:
– Ти, Краягне, iди далi сам, бо Кiмар'ягн уже прийшов. Хай садовить мене на плече, i я поведу його до воронячого князя, бо стрiла у його доньки.
Посадив Кiмар Галку на плече, а Країн пiшов далi за срiбною ниткою. Галка сидить у Кiмар'ягна на плечi i нашiптує:
– Iди праворуч, iди лiворуч, iди прямо.
Йшли вони так три днi й три ночi. Пройшли один, пройшли другий густий лiс. Раптом вийшли на велику галявину. Трава i квiти на тiй галявинi – все з чистого срiбла. Серед галявини скеля, теж iз срiбла, а на скелi чудовий палац. Галка знялась з Кiмарового плеча i полетiла. Кiмар'ягн прийшов пiд мури палацу, тут його зустрiла сторожа i повела просто поперед срiбний трон, на якому сидiв воронячий князь.
– Як ти сюди дорогу знайшов?
– Трапець привiв.
– Чого тобi вiд мене треба?
– Маю вашу доньку засватати, бо вона вхопила мою золоту стрiлу.
– Хто ти родом?
– Я Кiмар'ягн, син Лада i Лади.
– Чули ми, що цей рiд княжий, але не до сватання нам. У нас велике горе. Жили ми з жiнкою добре та мали сiмох синiв i одну прийомну дочку. Знайшли ми її на березi Днiстра i назвали Галкою, бо вона була дуже чорнява, волосся – як галчине крило. Одного разу сини гралися в хатi i дуже гармидерували. Жiнка спересердя вiзьми i скажи:
– А щоб ви полетiли свiт за очi!
А в цей час вона варила їсти i була повернута до Сварога. Почула її слова Ягна i вволила її волю: сини стали гайворонами та й десь полетiли. Пiшла Галя їх шукати, забрела в густий лiс. Бачить – блимає свiтло. Пiдiйшла ближче, аж то хата. В тiй хатi жила Мiсяцева мати. Попросилась Галя переночувати. Мiсяцева ненька її запитує:
– Звiдки ти, дитино?
Розказала їй Галя все.
– Не знаю, де живуть твої брати, – сказала Мiсяцева мати, – ось як зайде додому мiй син, то я його запитаю, у якiм краю твої брати.
Прийшов Мiсяць додому, запитує його мати. Вiн i каже:
– Я там не бував, але, здається, це в тiм краю, де Дар-Сонце сходить.
На другий день Мiсяцева мати нагодувала дiвчину i звелiла синовi випровадити її до Сонця. Прийшла вона до Сонечка в хату, там теж була старенька Сонечкова мати.
– Куди йдеш, дитино? – Спитала вона дiвчину.
– Я йду братiв своїх по свiту шукати, яких моя мати прокляла, а вони поробилися гайворонням та й полетiли.
– Не чула я про це нiчого, хiба лишень Дарбог-Сонце знає, – каже Сонцева мати.
Прийшов Дарбог-Сонце додому, мати запитала його про братiв гайворонiв.
– Нi, не знаю, – вiдповiло Сонечко. – Певно, менi не доводилось заглянути у тому краю у всi мiсцини.
Нагодувала дiвчину Сонечкова мати i загадала синовi вiдвести її до Стрибожої (Вiтрової) матерi. Стрибогова ненька нагодувала Галю, а потiм запитала про її скруту.
– Iду своїх братiв-гайворонiв шукати.
Як прийшов Стрибог додому, запитала його мати, де живуть сiм братiв, якi стали гайворонами.
– Знаю, – каже Стрибог. – Як змочив мене дощ, то я сушився бiля комина тих братiв.
Уранцi, як Галя встала, Вiтрова мати нагодувала її, а потiм Вiтер узяв її на плечi та й понiс до тiєї хати, де жили брати. Але на той час братiв не було вдома, певно, десь полетiли на здобичництво. Опiвночi посiдали вони на подвiр'ї, стрiпнули крилами та стали козаками. Наймолодший з них, що варив на сьогоднi обiд, вийняв з печi страву, подивився та й каже:
– Еге, брати мої, хтось наш обiд куштував!
– Хто ж мiг куштувати? Ми вже стiльки рокiв тут пробуваємо, але нiкого стороннього не бачили, – загомонiли.
На другий день вони знову запримiтили, що страва над'їдена, а на третiй день почали шукати та й знайшли Галю пiд лiжком. Почали її розпитувати, вона їм усе розказала. Зосталась вона жити з ними, батька й матiр забрали до себе i заснували мiсто Галич. Як стали брати i сестра дорослими, то закохався в неї найменший брат. Ми вже й пошлюбити їх збиралися, вона ж у нас прийомна дочка, але перед самим весiллям Галя заснула i нiхто її не може розбудити. Брати зробили для неї кришталеву труну й пiдвiсили пiд дубом на золотих ланцюгах. Але князевi над воронами снився сон, що мандрiвний витязь з роду Тар'ягна може її розбудити, бо вона його наречена.
Пiдiйшов Кiмар'ягн до кришталевої труни, брати зняли накривку. Торкнувся Кiмар устами її вуст, i вона ожила, нiби й зовсiм не спала. Як тiльки Галя прокинулась, то її брати вже перестали бути воронами, i батько й мати стали князями над людьми, i срiбне камiння стало городом Галичем. Князь вiддав князiвство Кiмар'ягновi, i вiд них пiшов народ, який звався галичанами, або кiмарiйцями. Греки ж називали їх у своїх писаннях кiмерiйцями.
IX. КРАЯГН
Краягн iшов далi за срiбним клубком, який став зовсiм маленьким. Нарештi клубок весь розмотався пiд калиновим кущем. В калиновому кущi стримiла Краягнова стрiла. Сiв Країн пiд кущем, розвiв ватру, засумував за братами, батьком-матiр'ю i сестрою. А серед усiх своїх братiв вiн умiв найкраще грати на сопiлцi. Ото i зараз зрiзав вiн калинову гiлку, зробив сопiлку та й заграв. А сопiлка вимовляє дiвочим голосом:
Грай, мiй любий Країне, грай,
Та не врази мого серденька вкрай,
Я ж у Змiя в неволi страждаю,
У золотiй клiтцi по той бiк Дунаю.

Переплив тодi Країн широкий Дунай, iде далi, а сопiлка вказує йому шлях. Прийшов до великого палацу. Зайшов у сiни – нiкого нема, зайшов у вiтальню – нiкого нема, зайшов до свiтлицi – теж нiкого нема, лише стоїть у свiтлицi золота клiтка, а в клiтцi сiра птаха. Вiн ту пташку за пазуху заховав та й рушив назад до Дунаю. Чує Змiй, що його кiнь iрже. Прибiг у стайню та й питає:
– Що сталося?
– Країн узяв пташку сiру iз золотим голосом.
– Чи можемо ми їх наздогнати?
– Можемо.
Наївся Змiй, напився, сiв на коня i за хвилю наздогнав Краягна. Забрав пташку i каже:
– Не уб'ю я тебе, бо ти ще молодий, але бiльше не приходь.
А Краягн йому:
– Краще миром вiддай менi цю пташку, бо це моя наречена, а як ти мене не знаєш, то я правнук Тар'ягна.
Але Змiй не послухав i знову зачинив пташку в золоту клiтку. Країн знову помандрував до палацу. Змiя знову вдома не було, але бiля палацу його племiнник, триголовий пес, прив'язаний. Сiв Краян неподалiк нього i заграв на сопiлцi колискову. Пес зачудувався, заслухався та й заснув. Країн заховав пташку за пазуху i – в дорогу. Знову заiржав кiнь. Наздогнав Змiй Країна, забрав пташку i хотiв його вогнем спалити, а Країн йому й каже:
– Що ж ти поспiшаєш мене вбити, коли ще моєї гри на сопiлцi не чув. – Та й почав грати. Та так гарно грав, що Змiй зачудувався i говорить:
– Я ще такої музики зроду-звiку не чув, але кажу тобi востаннє: за третiм разом тебе не помилую.
Сiв Країн та й зажурився. Коли настав вечiр, лiг у позу найбiльшої Божої благодатi i помолився Ягнi.
– Ягно-Лелю-Бережо, Боже наш милостивий i єдиний, порадь менi на цьому свiтi, як здобути Солов'ївну, Тар'я!
По цих словах Краягн заснув, i у снi Ягна йому сказала, щоб вiн знову iшов по пташку. Вирушив Країн знову до палацу. Коли назустрiч йому iде Дiд з бiлою бородою. Це був Дiдо-Всевiдо.
– Добридень, – вiдповiв Дiд на привiтання Країна, – куди, козаче-молодче, йдеш?
Країн йому розказав. Дiд порадив Краягновi дiстати чарiвного коня, сильнiшого, нiж у Змiя.
– А де ж його дiстати?
– У Баби Ягни є такий кiнь. Помандруй свiтами. Доля зведе тебе до Баби Ягни.
Проминув Краягн Змiїв палац i пiшов туди, куди дорога його вела. Iшов лiсом, коли бачить Вовка, прив'язаного до дуба.
– Що сталося, сiроманче, потрапив у бiду? Але я теж потрапив у бiду, то хоч тебе виручу. – Вiдв'язав Країн Вовка, а той йому й каже:
– О, коли ти такий добрий, то ще заграй на сопiлцi, хай i я почую, бо я чував, що ти дуже файний музика.
Заграв йому Країн на сопiлцi вовчу пiсню, а тодi вовк йому й каже:
– Цiєї пiснi я повiк незабуду. Коли тобi буде в життi скрута, заграєш цю пiсню, i я миттю прибiжу тобi на допомогу.
Пiшов Краян далi. Коли бачить – на березi лежить жива Риба. Країн i каже:
– Що, Рибо, викинуло тебе бурею на землю та й потрапила в бiду? Але я теж потрапив у бiду, тож хоч тебе порятую.
Взяв Рибу i кинув в океан, а Риба йому й каже:
– Чула я, Краягне, про твою доброту, але чула також, що ти гарно граєш. Заграй менi, Країне, риб'ячу пiсню.
Сiв Краягн на каменi та й заграв. Уся риба вiд тої гри припливла до берега. Пiшов Краягн по тiй рибi, як по твердi, вийшов на берег великого острова. Риба йому на прощання й каже:
– Дуже гарно, Країне, граєш. Ти подарував нам риб'ячу пiсню. Нiколи я не забуду її. Як буде тобi в життi яка скрута, ти цю пiсню заграй, i я зараз до тебе припливу.
Пiшов Краягн далi. Йшов та й iшов, аж бачить – Орел в сiтях павучих б'ється.
– Що, – говорить Країн, – потрапив у бiду? Але я теж потрапив у бiду, дай хоч тебе виручу.
Випустив Краягн Орла, а Орел йому й каже:
– Чував я, Країне, про твою доброту, але ще чув, що ти дуже гарно граєш. Заграй менi пташину пiсню.
Сiв Країн на поваленому деревi та й заграв. Як заграв – то все небо стало чорне вiд птиць. От Орел йому й каже:
– Нiколи я не чув такої гри, i нiколи я цiєї пiснi не забуду. Як треба тобi буде яка помiч, то заграєш цю пiсню, я вмить прилечу.
Пiшов Країн далi. Бачить – край землi, а далi – знову вода. На березi стоїть хатка на курячiй нiжцi, сама округла, як яйце, а на хатцi стрiха блискуча на призахiдному сонцi так i горить. А вiкна в хатцi круглi та золотими цвяхами обцвяхованi, а на опуклому даху стоїть на високiй нiжцi золотий пiвник – тонесенько кукурiкає. Куди сонце йде – туди й хатина повертається. От Краян i говорить:
– Хатко, хатко, стань передi мною, як лiс перед травою.
Хатка повернулась до нього дверима, але дверi зачиненi.
Коли чує Краягн – в нього над головою щось нiби зашелестiло. Подивився вверх: прямо з неба на залiзнiй ступi спустилась на дах Баба, та так i провалилася в комин разом з мiтлою. Аж тодi дверi вiдчинились i стала на порозi молодиця. Сорочка на нiй бiла та гарно вишита, спiдниця червона, чобiтки червонi, губи червонi, щоки нiби червонобокi яблука i очi червоним вогнем горять.
– Добрий день, – каже Країн.
– Добрий день, – вiдповiдає йому Червона Баба.
– Чи приймаєте на службу?
– Чом би й нi, приймаю. Вечеряй, лягай спати, а завтра пiдеш коней пасти.
На другий день вигнав Країн коней в поле. А то не конi були, а Бабинi доньки. Тiльки присiв пiд кущ вiдпочити, аж тут навалився йому на очi такий сон, що вiн тримався-тримався, а таки заснув. Прокинувся перед вечором – нема коней. Сiв та й зажурився, а тодi став молитися:
– Боже-Дарбоже-Бережо-Княгине Ягно-Лелiє-Славо-Морано, напоум, просвiтли, щасливу думку пошли!
Та й приходить йому на розум, що Вовк у нього за товариша i треба в нього запитати поради. Вийняв Країн сопiлку та й заграв вовчу пiсню. Прибiг Вовк, а за ним ще зграя вовкiв:
– Що в тебе за клопiт?
– Треба табун коней у Бабинi стайнi загнати.
Вовки зараз на всi боки шатнулися, всiх кобил загнали, Країн стайню зачинив i до Баби пiшов. Баба й каже:
– Добре ти, Країне, служиш, а чий же ти будеш?
– Я Тар'я-Ладо-Країн – найменший у матерi Ам'ягни син.
– Ах, знаю, знаю, я все знаю, – каже Баба, – тiльки вивiряла, чи ти правду кажеш. Лягай спати, завтра пiдеш знову коней пасти.
На другий день погнав Країн знову коней у поле. Щоб не заснути, сiв пiд терновим кущем, коли голова хилиться, колючки лице колять. Але Баба наслала такий сон, що Країн пiдклав пiд щоку шапку i таки заснув. Проспав аж до вечора, прокинувся, а коней i близько нема. Тут вiн уже довго не думав, вийняв сопiлку i заграв риб'ячу пiсню. Випливла з глибин Князь-Риба:
– Нащо, Країне, кликав?
– Чи не знаєш, друже, де подiлися Бабинi кобили?
– Знаю, вони рибами стали, в море пострибали. Зараз ми їх звiдти потуримо.
Почали кобили з моря вискакувати. Країн їх зiбрав у гурт, у конюшню зачинив, потiм до Баби пiшов.
– Добрий iз тебе, Країне, пастух. Видно, на роду у тебе написано конярем бути, – каже Баба Червона. – Ще раз коней попасеш, а тодi i плату за службу вiзьмеш.
I на третiй день погнав Краягн коней пасти. Знову Баба наслала на нього нездоланний сон. Прокинувся увечерi – нема табуна. Запитав у Вовка – не знає, запитав у Риби – не знає. Запитав у Орла, а той i каже:
– Баба їх яйцями поробила, сама на яйця сiла.
Що тут робити?
– Ти, Орле, iз птаством почнiть Бабиних курей хапати, а я причаюсь у сiнях, – говорить Краягн.
Так i зробили. Як почали Бабинi кури кричати, Баба з яєць схопилась та в двiр побiгла, а Країн тим часом у хату, яйця побив, кобил вiдшмагав та й у хлiв загнав.
Бачить Баба, що вже вiн всю службу справив, треба платити. Питає вона Країна:
– Що ж ти хочеш за службу?
– Тiльки що у вашому табунi народилося лошатко, от ви менi його й вiддайте.
Баба почала його умовляти, мовляв, бери найкращого коня, та ще й у сакви чого твоя душа забажає, а лошачку ще рости треба.
Проте Країн стояв на своєму твердо. А Баба того лошачка, поки народиться, триста рокiв чекала, але нiчого не вдiє. Вона Країновi службу вибирала, а вiн собi плату вибирає, а як не виконає своєї обiцянки, то згорить ясним полум'ям. Вiддала Баба Країновi лошачка. Взяв Країн його на плечi та й пiшов. Як вiдiйшли далеченько за овид, що їх уже Баба не бачила, лошачок як стрепенувся та й зробився чарiвним крилатим конем. Питається вiн Краягна:
– Як тебе нести, понад землею чи попiд небом?
– Неси попiд небом до Змiя в палац.
Прилетiли вони в палац, країн схопив пташку сiру з золотим голосом i заховав за пазуху. Тут Змiїв кiнь як заiрже, аж стайню розвалив. Прибiг Змiй i питається:
– Чи наздоженемо ми їх?
– Нi, вже не наздоженем, бо пiд ним мiй молодший брат, як черкне копитами, то i тобi, i менi буде кiнець.
А Країн опустився зi своїм конем бiля калинового куща i пустив Солов'їху на той кущ. Стала Солов'їха дуже гарно спiвати, а Країн притулив до губiв сопiлку та й почав ту пiсню переймати. Цю пiсню перейняв i заграв ще кращої. Як вiн заграв ще краще за Солов'їху, то птаха стала гарною дiвчиною – Солов'їною, а кущ калини гарним городом. Назвали люди той город Переяславом-на-Дунаї, бо тут Країн перейняв славу найкращого музики в свiтi.
А вiд Краяна (красного вогню) i Солов'їни пiшов народ українцiв, або тарiйцiв, греки ж називали їх фракiйцями, або тракiйцями, а земля їхня звалась Країною.
На синьому Дунаї жило могутнє плем'я країнцiв. Вони пасли отари i на мисливство тратили свою силу i мужнiсть, бенкетували пiсля вдалих ловiв, спiвали обрядових пiсень на весняному святi Слави, на лiтньому святi Купала, на осiнньому святi Рода i Роди i водили дiвчат вiд Дунаю до Шлюбу.
Одного разу в часи Русальських свят чорнокосу красуню схопив Орел. Стрiли, випущенi мужчинами, упали з неба назад на землю. Тодi молодцi-козаки пiшли в гори шукати юнку, але через рiк повернулись нi з чим. I забули про неї, як забувають про багато чого на цьому свiтi.
Через двадцять рокiв вона сама прийшла, змучена i сухорлява, i з нею був юнак, гарний, дужий, як вона сама двадцять рокiв тому, але мав вiн холоднi i жорстокi орлинi очi. Коли жiнку запитали, де вона була стiльки часу, то розказала, що Орел занiс її в гори i жила в нього. Народився у них син. Коли Орел став слабнути вiд старостi, вiн останнiй раз пiднявся високо в небо i впав звiдти на гострi скелi, а син його прийшов ось з нею.
Всi дивились iз зачудуванням на сина Орла, вiн був як i всi люди, але вирiзнявся статурою i красою та очi мав, як у князя над птахами. Мати матерiв роду-племенi країнцiв запитала юнака:
– Чи ти знаєш, що таке Рада найстарiших жiнок?
Син Орла сказав:
– Я не знаю, що таке Рада, але ви не знаєте, що таке Влада.
Мати матерiв сказала:
– Рада, це коли народ вибирає Вiче – найстарших матерiв родiв, позначених Божистою мудрiстю, i вони радяться, як жити племенi.
Син Орла сказав:
– А Влада – це наказ i його виконання.
Старiйшини загомонiли помiж себе:
– Ми його не розумiємо, у нас нема такого звичаю.
– Я покажу вам, що таке Влада, – вигукнув син Орла.
У його голосi зазвучав метал, i душi у всiх людей затремтiли, але радiсть покори i єдностi поселилася в них. Син Орла пiдiйшов до гурту отроковиць, вибрав найкращу юнку i сильною рукою прихилив до себе.
– Вона буде менi за жiнку. Чия вона наречена i хто забере в мене її? Ось я стою перед вами з голими руками, беззбройний?
I виступив з гурту витязь з мечем i списом у шкiряному нагруднику. Хоча дiвчинi i подобався син Орла, але, побачивши свого нареченого, якому на Купала вiддала вiнок, вона рвонулась до нього, та син Орла затримав її за волосся, i вона впала на траву, а син Орла наступив ногою юнцi на розхристанi груди, i з рота в неї пiшла кров, а душа вилетiла з уст i полетiла у Вирiй. Охнули всi люди i стали на колiна. Холоднi i жорстокi очi Орленка хилили їх у поклiн, витязь-наречений упав на колiна разом з усiма, а рука його так i заклякла на рукав'ї меча.
Син Орла сказав:
– Князь i Влада князя посилається вам Богом вiйни Ар'ягном. Наносiть велику купу дров i покладiть цю юнку на самий верх, а бiля неї устромiть старовинний меч. Вiднинi кров'ю ворогiв наших ми поливатимемо цей меч. Волхвинi-поляницi хай принесуть вогню iз Родового Вогнища i запалять великий Вогонь.
I запалало Вогнище, далеко його було видно в степу, i сусiднi роди запалили вогнище, i сусiднi села українськi запалили ритуальнi вогнища, сповiщаючи, що над народом українським сiв князем Орленко. Сама Богиня Влада спустилася з Неба в образi сина Орла. Вiн прекрасний собою, мудрий i могутнiй, але часом незбагненно жорстокий.
З того часу на землi стала боротися Рада з Владою. Часом одна брала верх, а часом друга, але нiхто не перемагав до кiнця. Хто навчить їх жити у мирi i рiвностi, той мудрий iз мудрих.
Х. АМ'ЯГНА
1. Року Божого 3000 до нової ери
Коли Сар'ягн (внутрiшнiй вогонь), Слав'ягн (славний вогонь), Вол'ягн (водяний вогонь), Кiмар'ягн (сплячий вогонь), Краягн (красний вогонь) пiшли шукати свою Долю, Ам'ягна (вогонь, який живе через поїдання), їхня сестра, залишилась сама. Вiд батькiв у спадок їй залишився чарiвний пояс Тар'ягна i таке провiщення. Якщо цей пояс iз притороченим на кiнцi позолоченим коров'ячим рогом хоч одну добу поносить дiвчина, то у звичайний строк вона народить дитину – дiвчинку. Якщо коров'ячий рiг пiднести до губiв, то в ньому з'явиться священний напiй, один раз ковтнувши якого, жiнка стає непереможною поляницею-войовницею.
Отже, вiд Ам'ягни i пояса Тар'ягна пiшов рiд амажонок, i в цю країну не потрапляв живим жоден мужчина, лише витязь роду Краягна по iменi Пал-Котигорошко-Кий, який народиться дуже не скоро, зможе побороти княгиню з країни амажонок.
Столиця амажонок Варта красувалася на березi рiки Вардани неподалiк вiд гирла. Мiсто обнесене кам'яним муром i сiмома брамами i надбрамними вежами. Брама Ам'ягни головна i виходить до рiки Вардани; потiм брама Сар'ягна iз висiченим у каменi мечем над нею; брама Слав'ягна iз висiченою у каменi головою коня Тар'ягна; брама Вол'ягна iз висiченим у каменi списом; брама Кiмар'ягна iз висiченим луком та стрiлами i брама Краягна iз висiченою булавою над нею. Сьома брама – брама Лелi-Ягни виходить на Священне поле i гай, який вiддаляється вiд рiвнини старицею рiки Вардани. Цей острiв був обгороджений щiльно вкопаними високими дубовими палями, якi обросли густим колючим чагарником. Посеред дубового гаю – невелика i немала галявина, а посеред галявини – величезний священний дуб. А пiд дубом стояв залiзний теремок. Теремок був без вiкон, але всерединi стiни його свiтилися м'яким срiбним свiтлом. У теремку стояло широке ложе, а на вiзерунчастiй спинцi лiжка висiв пояс Тар'ягна. До теремка помiж кущами лiщини, дикої рожi, бузини, глоду, калини вела втоптана стежка. Кожну нiч сюди приходила жiнка або дiвчина з мiста Варти, щоб одягти пояс Тар'ягна i поспати в ньому. Коли жiнка лягала на лiжко, свiтло в теремку пригасало i починалося чудодiйство. Поспавши, жiнка ковтала iз Священного рога i купалася в Священному озерi, котре утворювалось у невеличкому ярку, а з озера теж витiкав струмок i тiк у Вардану. У цiй заводi колись давно купались Ладо i Лада.
Раз на мiсяць до теремка приходила Велика княгиня на молитву i раз на три роки, щоб одягти пояс i народити. Як тiльки перша дочка Великої княгинi досягала 25 рокiв, вона йшла у Священний гай i, ставши непразною, приймала посвяту у Великi княгинi. Всi iншi дiвки починали ходити у Священний гай iз 18 рокiв. Коли ж Велика княгиня помирала ранiше, нiж її першiй дочцi виповнялося 25 рокiв, Велику Княгиню обирало вiче.
Амажонки добре скакали на конях, вправно кидали списи, яких до коня було приторочено два, добре володiли мечем та ножем. На тiлi пiд час походу поверх одежi носили лускатий або кiльчастий бронзовий панцир, перехоплений у поясi не дуже широким шкiряним ремiнцем, що був поцвяхований вiзерунком. До ременя на позолоченому мiдному ланцюжку був причеплений золочений коров'ячий рiг для пиття – точна копiя священного рога Тар'ягна. Далеко по свiту розкотилася слава про амажонок як про непоборних войовниць.
Отож одного разу у княгинi Роксолани народилась дочка. З першого дня народження вона була дуже гарною. Назвали її Красулею. Вона була така гарна, що коли виходила iз княжих покоїв i йшла на вежу Ами, щоб помилуватись далеким морем, усi жiнки кидали роботу i дивились на неї.
Усi амажонки були або русявими, або чорнявими, або бiлявими – згiдно трьох лиць Трояна. Красуня волосся мала бiле, як вибiлений льон, брови i вiї чорнi, очi – синi-синi, а колiр обличчя свiтло-смуглявий. В її свiтло-блакитнi очi не можна дивитись, бо вони були безкiнечно бездоннi, здавалось, що за ними починається Нiщо, зваба в них змiшувалась iз прекрасною байдужiстю i холоднiстю. Лице її, на перший погляд блiде i прозоре, освiтлювалось iз середини спалахами кровi.
У призначений звичаєм час пiшла Велика княгиня Роксолана у Священний гай. Надягнула пояс i лягла на лiжко, щоб побути нiч у єднаннi з Богом. Лежала вона, розкинувши руки-ноги i, заплющивши очi. пї тiло налилося солодкою мукою, зникла склепiнчаста стеля теремка iз зображенням Дерева життя. Пояс охопив її всю – вiд п'ят до кiнчикiв волосся на головi, її лоно затремтiло, наче вода пiд легеньким вiтром i гарячим сонцем; i було їй таке провiщення: “Вiд часу, як народилася Красуля, починається занепад держави амажонок. Праправнучка дочки, яку Роксолана народить пiсля цiєї ночi, пошлюбиться iз мужчиною з роду Краягна. Вiд цього шлюбу пiде могутнє плем'я роксоланiв-гунiв.”
На другий день тяжко зажурена ходила Роксолана по своїх пишних князiвських покоях. Шкода їй було, що дочка, яку вона мала народити, втратить священний пояс i змушена буде пiдлягати ненависному чоловiковi. Вирiшила Роксолана, що винна у всьому Красуля, адже з її народження i починається занепад. Зiбрала Велика княгиня Роксолана найстарших жiнок-волхувальниць i розповiла їм про свою печаль. Нiчого не сказали їй ворожки, лише найстарiша прорекла:
– Ти, Роксолано, наймудрiша серед нас, роби як знаєш. Але кому iз нас хоч раз вдалося змiнити волю Ягни? Наше волхвування у вгадуваннi помислiв Божих, у вимолюваннi Божої прихильностi. Молитвою ж ми лише вiдганяємо злих i прихиляємо добрих Духiв. Наш закон забороняє тобi смертельно карати свою дитину, бо тодi i сама помреш.
Три доби думала Роксолана i нарештi придумала. На березi моря теслi спорудили невеликий корабель на одне вiтрило, поставили туди води i їжi на три днi. У червоному покривалi занесли Красулю, пустили кораблик на море, а линву перерубали. Вiтер дув з берега, на морi починалася буря, i нiхто не сподiвався, що цей кораблик далеко запливе. Коли Красулю спустили на воду, їй було 24 роки i незабаром вона мала iти у Священний гай, щоб одягти пояс Тар'ягна.
Два днi носив вiтер суденце, на третiй день його помiтили греки iз свого корабля “Арго”. То аргонавти на чолi з Гераклом якраз пливли по пояс Тар'ягна у країну амажонок. Аргонавти побачили, що маленьким корабликом нiхто не керує, i захотiли його упiймати, але вiн танцював на високих хвилях, можливо, Морана вiдштовхувала його вiд “Арго”. Тодi аргонавти кинули жеребок, i героєвi Афiн Тезею випало плигнути в море i вплав досягти суденця. Швидко доплив вiн до кораблика i як тiльки взявся за борт, обидва кораблi стали поруч. Зачудованi аргонавти дивились на дiвчину небаченої краси, i їхнiй некерований корабель крутила на одному мiсцi морська течiя. У лляному волоссi мала Красуля кiстяний гребiнь, золотом оздоблений. Лежала вона на дубовому ложi, яке з чотирьох кутiв прикрашали чотири золотi птахи, i яскравi рубiни полум'янiли у пташиних очах. пї пурпуровий плащ iз тонкого ягнячого руна був застебнутий лише на одну срiбну брошку з вкрапленням золота. З-пiд плаща виглядала тонка зелена сорочка, вишита золотом, на грудях намисто в три разки i золота гривна на шиї iз дивними звiрами. Сонячнi променi осявали її, тому слiпуче виблискувало золото i самоцвiти, але не могли вони заслiпити сяєво прекрасного обличчя. Барва її волосся була нiби пелюстки бiлої ромашки, розсипанi по вузьких опуклих плечах, i дiвочi перса, наче два повних мiсяцi, сходили з-за викоту сорочки. Бiлi, як снiг, що випав за одну нiч, руки визирали по плечi з-пiд плаща i закiнчувались пещеними вузькими долонями з довгими непорочними пальцями. Щоки – нiжнi i гладенькi, як гiрська наперстянка. Брови ж такi чорнi, нiби спина жука, зуби – наче дощ перлинний. Очi блакитнi, як лазурит, вуста повнi, наче нiжнi пелюстки рожi. Бiлi, як морська пiна, стегна її i тiло на дотик здавалися нiжнiшi за лебединий пух. Колiна мала круглi, i повнi видовженi литки, i невеличкi ступнi з довгими бiлими пальцями та округлими рiвними п'ятами. Промiння любовi грало в її очах, радiсть палала на щоках, то червоних, як кров теляти, то вкритих бiлiстю снiгу. Голос її був лагiдний, крок плавний i велична князiвська хода. Вона була найвродливiшою з усiх жiнок, якi будь-коли з'являлись на свiтi перед очима мужiв. Усi жiнки можуть бути привабливi, доки їх не порiвняєш з Красулею. Коли мужчина потрапляв на неї зором, навiть загроза смертi зараз же або через нiч спiвжиття з нею не спинили б його бажання злягтися з красунею. Весь свiт зникав зi свiдомостi, з усiма його заборонами, тiльки вона одна, Красуля, панувала.
Лише Тезей не втратив тями вiд цiєї чаруючої вроди, а пiдiйшов до дiвчини i затулив її лице краєм пурпурового плаща. Аргонавти зразу почали рухатись. Вони помолились Зевсу Громовержцю, думаючи, що до їхнiх рук потрапила одна з нереїд, а Геракл розпорядився, щоб їй на носi корабля зробили хатку i щоб Тезей за нею пильнував, бо тiльки його не паралiзувала її зваблива краса. Вiн прислуговував Красулi i говорив з нею, але ближче, нiж на крок, вона його не пiдпускала, бо мала вiдразу до мужчин i разом з тим була такою грацiйною i сильною, що марними були всi його спроби до лагiдностi додати силу, щоб вона йому пiдлягла. Красуля розповiла аргонавтам, що вона амажонка. Тодi Тезей став розпитувати в неї про пояс Тар'ягна, по який їде Геракл з аргонавтами. Амажонка сказала, що лише з її допомогою Геракл зможе взяти пояс, який вона мала скоро одягти. Ще 93 днi плив “Арго” до берегiв країни Артанiї, i за цей час Красуля закохалася в Тезея, бо це був красивий, ставний, славний грецький герой, i їй першiй з-помiж амажонок довелося побути пiд одним дахом так довго iз чоловiком.
Коли “Арго” наблизився до берега, йому назустрiч виплив корабель iз амажонками, i вони повели “Арго” в гавань. У гаванi стояв палац на три поверхи, на кожному поверсi була одна зала i десять кiмнат, де амажонки приймали гостей. Пiсля того, як аможонки дiзналися про мету приїзду аргонавтiв, на Малiй радi вирiшили їх погубити, бо пояс вони вiддати не могли. Домовились, що назавтра Геракл зi своїми супутцями пiде до Священного гаю по пояс, а тим часом уночi засiяли поле зубами непереможного Золотого кабана. Проте вночi Красуля повела Геракла на берег моря, де вiн запалив вогнище i принiс у жертву Ягнi бiлого коня, випив чарiвного трунку, що його приготувала Красуля, i намастив тiло чарiвною маззю, яку йому теж приготувала Красуля, бо вона була також i неперевершеною волхвувальницею.
На другий день уранцi аргонавти вирушили до Священного гаю по пояс. Попереду Геракл iз своєю величезною палицею. Як тiльки Геракл ступив однiєю ногою на Священне поле, встала з чорнозему шеренга величезних закутих у крицю воїнiв. Лише Геракл мiг з ними битися, iншi ж герої зразу вiдступили. Могутнiй Геракл кожним ударом палицi валив на землю одного за одним воїнiв, стршнi ж удари по тiлу Геракла тамувала чарiвна мазь Красулi, i Геракл вiд тих ударiв не вiдчував болю, лише втому. На кожен крок Геракла iз землi вставала залiзна шеренга, так що до вечора Геракл дiйшов лише до середини поля i увечерi, зморений, повернувся на “Арго”, щоб назавтра продовжити бiй.
Тим часом наступила нiч, коли Красуля могла безборонно iти у Священний гай, тому нiякi обереги їй не завадили, вона вiльно пройшла в гай, забрала пояс Тар'ягна i втекла до аргонавтiв, якi тiєї ж ночi вiдпливли. Велика печаль, велике горе, велика гризота i велике зло охопило амажонок, коли вони про це дiзнались. Спiшно спорядили кораблi, посадили на них кращих войовниць i на чолi з княгинею Роксоланою погналися за “Арго”. В яку землю не припливали амажонки, мiсцевi жителi їм казали, що аргонавти пiвдоби тому як вiдпливли. Тим часом “Арго” заплив до Мiкен, i Геракл вiддав пояс Тар'ягна царевi Мiкен Еврiсфею, якому Геракл змушений був служити. Еврiсфей дав пояс своїй дочцi, але, коли вона його одягла, вiн її так здушив, що лише Красулi дався себе розняти. Еврiсфей перелякався i сказав, щоб пояс залишився у Красулi, а Красулю разом з поясом забрав герой Афiн Тезей, щоб одружитися з нею. Не встигли вони приготуватися до вiнчання, не встиг народ Афiн вiдсвяткувати повернення Тезея, як вiйсько амажонок обложило Афiни i взяло їх штурмом. Афiняни заховалися в Акрополi. На горбi Ареопагу Роксолана поставила свiй княжий намет. Настав день рiшучої битви. На допомогу афiнянам зiйшлися жителi навколишнiх сiл. На чолi афiнського вiйська став Тезей, а поряд з ним у грецькому бойовому обладунку i в закритому шоломi – Красуля. Цiлий день не вщухала битва, i вже перемога хилилася на бiк амажонок. Роксолана метнула списа у Тезея, проте вiн потрапив у шию коня Тезеєвого джури. Роксолана метнула другого списа, i вiн, спрямований рукою Богинi Долi, потрапив джурi в шию, розiрвавши ремiнець, яким крiпився шолом, i сонну артерiю заразом. Впав джура навзнак зi здибленого болем коня, i далеко покотився шолом, випустивши з полону слiпучо-бiле волосся Красулi та її прекрасне обличчя, яке вже пiдсинювала Смерть. Роксолана тим часом зняла з Красулi пояс, а у воїнiв, якi билися довкруж, коли вони побачили лице Красулi, опустились руки iз закривавленими мечами. Бiй поволi вщух. Сторони замирились. Амажонки насипали над своїми полеглими високу могилу i вiдступили на кораблi. Велика гризота напала пiсля цього на Роксолану вiд того, що Красуля загинула вiд її руки.
2. Року Божого 2532 до нової ери
Вийшли старiйшини, князi i волхви п'яти родiв Тар'ягна на Священнi Путi, i нiхто з навколишнiх племен, якi жили за законами Ягни, молились її перевтiленням, не мав права напасти на людей, якi йшли i їхали, несучи поперед себе бiлий бунчук iз хвоста i гриви Священного коня, принесеного в жертву Велесу. Зiбрались вони в урочищi Священнi Путi, що в долинi Днiстра-Бережi, бiля струмка з цiлющою водою. Принесли священнi жертви Ягнi-Лелi-Бережi, послухали бувальщини про подвиги Тар'ягна, i старiйшина з роду Сар'ягна, як найдревнiший серед старiйшин, махнув рукою козаковi бiля литавр. I зарокотали литаври, i ущух гомiн Ради, i почав Добролик:
– Вельмишановнi раднi! Усi ми творимо треби Ягнi. Усiм нам батько Тар'ягн, який зборов злих духiв i загинув за Добро на Землi. Тiльки рiк i час виходу на Священнi Путi зупинив кровопролитну вiйну, яка точилась мiж родом Слав'ягна i Кiмар'ягна. У цю вiйну поступово втягнулись i їхнi сусiди. Ще мiсяць тому нашi князi, котрi ось сидять за спiльною стравою, дивились один на одного з-пiд заборол шоломiв, з-за тятиви лука з накладеною убивчою стрiлою. Проте ми мусимо свято дотримуватись заповiту предкiв i не порушувати меж пасовищ, що їх обмежили нашi прадiди, коли встановлювали звичай збиратись у цьому урочищi, щоб вирiшувати спiльнi справи всього тарiйського народу. Чи нашi волхви забули веди про нашi родовi закони, веди братства, веди побратимства? Чому вони спiвають лише веди звитяги i вiйни?
Довго радилися-сперечалися вождi племен, а коли Дарбог сховався за Овидом, всi розiйшлися по куренях. Завтра наставав останнiй день Ради. Але бачили старiйшини, що цьогорiчна Рада невтiшна. Волхви розпалили вогонь у шатрах, обкурилися конопляним сiм'ям, надiючись, що за цю останню нiч вiща Морана пiдкаже їм нових вед про буття i дiяння тарiйського народу.
Наступного дня, коли компанея iз вогненним трунком була передана до рук наймолодшого серед князiв з роду Сар'ягна, князя Арея, вiн ковтнув iз чашi – позолоченого черепа – трунку i встав. Трунок обпiк вогнем йому гортань i зробив легшим язик. Вiн був високий i ставний, у руцi тримав соболину шапку i княжу булаву. Широкий черес перехоплював тонкий стан:
– Товариство, браття! Хай вибачать менi старшi за мене, що я звертаюсь до них iз своїм неопереним словом, але iз наших балачок, якi тягнуться ось уже сьомий день, мало пуття. Знову нашi козаки вийдуть у степ на пограниччя пасовиськ i забудуть нашi настанови. Бо племена народу тарiйського стали численними i могутнiми, череди безмежними, а трави такi, як i кожного року. А як пiде на ранню засуху, то ще гiршi, нiж ранiше. Донесли менi гайдарi, що за горами Кавказ, шлях до яких лежить понад країною амажонок, є ще гори, а за тими горами є країна, багата травою. Там не треба томити скотину у зимiвниках, бо там, де кiнчаються гори, нема Дудя, який холодить землю. Та країна заселена смуглоликим людом, який, рознiжений щедротами землi, забув Бога свого i забув, що таке вiйна. В iм'я того, щоб смачно їсти або хоч просто їсти, вони бояться смертi в бою. Хочу я спробувати щастя i перегнати через гори худобу у тi долини, але мої старiйшини кажуть, що, мовляв, iди лише своїм куренем, а в нашого роду є свої споконвiчнi шляхи понад рiкою Дон. Проте менi з одним куренем не здолати того народу, то дозвольте i серед ваших родiв кинути клич. Хто чує в серцi звитягу, молодий i дужий, хай iде пiд мiй бунчук. Я поведу їх у країну, де рiки повноводнi, трава висока, лiси повнi дичини, а мiста повнi золота.
Замовк князь Ар'я. Старiйшина з роду Краягна сказав:
– Хто вiдривається вiд своєї землi, той стає iншим.
Старiйшина з роду Кiмар'ягна сказав:
– Там ви забудете своїх Богiв i мову, якою з ними говорили.
Князь волинян Силослав сказав:
– Скiльки вже таких молодих i невгамовних заманив Овид!
Князь слав'ягнiв Владислав сказав:
– Якщо там добре жити пришлеш гiнцiв, i ми дамо козакiв на помiч. Народовi потрiбен простiр.
Тодi князь Ар'я знову сказав:
– Я бачу, що ви не проти. Виберiть iз своїх родiв похiдних князiв, хай зголоситься також з кожного роду волхв, щоб волхви склали бувальщини i пiснi про наших Богiв, нашi землi i води. Щоб ми пам'ятали про наше родство i не воювали мiж собою.
Обранi для походiв князi розiслали по селах вiсникiв з бойовою князевою стрiлою, з червоною китицею бiля оперення. Вiсник iз волхвом заїздили в село i спинялися на майданi, де збиралося сiльське вiче. Вiсник бив у литаври i, коли сходились люди, кричав:
– Молодих i дужих з дружинами i нежонатих зове князь Ар'я пiд свiй бунчук! Хто хоче, берiть свою долю з общини i йдiть з нами!
Волхв спiвав пiд кобзу:
– Високий i ставний князь Ар'я. Дужий, як вепр, i швидкий, як сокiл. Мудрий, як сова, i справедливий, як терези. Важка у нього булава i бунчук, як шовкова трава, яку не можна порахувати. Веде вiн у країну, де рiки молочнi, кисiльнi береги, де на вербi ростуть солодкi грушi, а земля родюча i плодюча. Берiть своїх жон на вози, а списи на перев'язi i збираємося. А хто не має жони, то забере її у того народу, який ми повоюємо, а хто загине, той обнiметься з прекрасною Богинею Славою. Хто має у руцi меч, а на поясi нiж i аркан, хто має тверду руку i серце вовче, той буде дiлити здобич на Великому крузi i пити з кампанеї священний трунок Слави.
Десь далеко вперед пiшла кiнна тисяча гайдарiв, не обтяжена возами i сiм'ями. Це була тисяча хвацьких козакiв iз усiх п'яти родiв, якi нещодавно ще тузилися мiж собою на пограниччях. Козаки – це юнаки, якi досягли повнолiття, але їм ще рано було заводити сiм'ю. Досягши 18 рокiв кожен юнак iз сiм'ї вiльного общинника iшов козакувати на 3-5 рокiв. Бажаючi могли козакувати все життя. Козаки пiд наглядом сотникiв i тисяцьких вивчали вiйськовi звичаї i разом з тим охороняли обводи землi вiд сусiдських вторгнень. На час козакування вони брили голови i бороди, залишаючи на серединi голови лише такий чуб волосся, який можна просунути в каблучку вказiвного пальця. Не голили також вусiв. Звитяга i бажання вiйськового подвигу були головною метою життя козакiв. Вони привчались переносити бiль i зневажати смерть. Смерть у бою була в пошануваннi, але смерть героїчна. У козаче середовище заборонялося приводити жiнок. Тисячею гайдарiв верховодив князь Род.
П'ять куренiв спокiйно й розмiрено, як пiд час лiтнiх пасовищ рухались по слiду розвiдникiв. Попереду куреня Сар'ягнiв на вороному жеребцi, тримаючи спис iз жовто-блакитним трикутним прапорцем, їхав князь Ар'я в оточеннi 33 козакiв. Позад них волхв iз роду кiмар'ягнiв їхав на чотириколiсному возi. На ручицю воза було накинуто довгий повiд, що утримував десь за п'ять лiктiв вiд воза бiлого коня. На конi було легеньке червоне сiдло i розцяцькований дiамантами кантар. На цьому конi їхав Бог вiйни Ар'ягн – Воляслав, але його нiхто не бачив крiм волхва у станi ясновидiння.
За ними – курiнь сар'ягнiв на возах iз скарбом. Осторонь возiв, верхи на конях, їхали дорослi мужчини з мечами на поясах i луками з тулами. Важку зброю – булави, списи, келепи, щити – везли на возах. Позаду юнаки, якi ще не досягли козачого вiку, гнали табуни коней, худобу, овець, свиней, кiз. На чолi валки кожного племенi їхав старiйшина на великому критому шестиколiсному возi, з правого боку до ручицi було приторочено бунчук: висока, гладенька, обстругана i ошлiфована каменем i вовною тичка, пофарбована бичачою кров'ю, на вершечку якої було насаджено оберiг кожного племенi, яке вiдпустило вiд себе бажаючих на новi землi. Вершечок оберега, прикрашений пучком кiнського волосся, а саме оберiг, обвiшаний маленькими дзвiночками.
На возi Сарма був бунчук з мiдною головою коня, на возi роду Слав'ягна на тичцi стримiла мiдна голова корова, на возi роду Вол'ягна – тичка з головою вепра iз коштовним камiнням замiсть очей i iклiв, на бунчуку роду Кiмар'ягна було зображення Лелi у виглядi вагiтної жiнки з шiстьома отворами, з яких витiкало шiсть найбiльших рiк, на яких жив тарiйський народ; на бунчуку роду Країна крiпилась мiдна голова пiвня з червоним рубiновим гребенем, очима i рiзнобарвним хвостом з пiр'я. Цi обереги були в пошанi в тих селах i городах, звiдки родом старiйшини. Оберегами ж родiв, що залишились сидiти на своїх берегах, були: у амажонок – тигр; у сар'ягнiв – лев i лебiдь; у слав'ягнiв – ведмiдь i бусол; у волинян – вовк i горлиця; у кiмар'ягнiв – мамонт i галка; у країнцiв – кабан i соловей.
Як безлiч було сiл, у яких жив тарiйський народ, так безлiч було оберегiв, якi їм послала Ягна. Але весь народ молився Лелi-Ягнi-Бережi i її дев'яти перевтiленням – Перунам, а також синовi Ягни, першiй людинi, Тар'ягновi.
На чолi походу стояв князь сар'ягнiв Арей, на чолi слав'ягнiв князь Славко, на чолi вол'ягнiв князь Вогонь, на чолi кiмар'ягнiв князь Стриягн, на чолi країнських воїв стояв князь Доброслав.
Дiйшли арiйцi до високих Кавказьких гiр. Чим вище i далi вони йшли, тим бiльше летiло в ущелини i зависало на скелях їхнiх зручних возiв. Залишалися лише бойовi двоколiснi колiсницi, якi можна було мiсцями переносити на руках. Так зникли арiйцi в горах, i нiхто про них бiльш не чув.
3. Року Божого 1155 до нової ери
Троя готувалася до вiйни з ахейцями, бо через вивiдачiв дiзнався цар Трої Прiам, що греки всього Пiренейського пiвострова i навколишнiх островiв збираються в ополчення проти Трої, щоб зрiвняти її з землею. Бо Троя перепиняє кораблi з хлiбом, якi пливуть до Афiн з Тарiйської землi. Та ще й син царя Прiама Парiс до того знахабнiв, що потоптав закони гостинностi: коли був гостем у царя Менелая, звабив i вкрав його прекрасну жiнку клену. До столицi держави амажонок Варти вiдпливло посольство вiд царя Трої Прiама просити у Вiча Варти вiйськової допомоги.
А в цей час посольство вiд ахейцiв, очолюване Одiссеєм, висадилось у гирлi Днiпра-Славути, у мiстi Бористенi, i розiслало нарочитих у Переяслав-на-Дунаї, у Галич, у Волин, у Бусел, у Бiлу Вежу з проханням узяти участь у походi проти Трої. За якийсь час у Гiлею прибуло п'ять тарiйських золотих князiв iз загонами воїнiв. Iз Переяслава-на-Дунаї прибув князь Палкий на чолi загону кiннотникiв у тисячу мечiв; iз Галича прибув тисяцький Чепiга на чолi тисячного загону, бо князь галичан Авхат був уже давно старим, мав одного сина Атiла, але його ще юнаком городяни прогнали з мiста за те, що був дуже розбишакуватим i у сутичках калiчив, а то i вбивав одноплемiнникiв. Несамовитий пiд час бiйки, вiн ще десятилiтнiм хлопчаком розiзлив знарошне бiлого Священного бика, i коли той кинувся на нього, схопив бика за роги, повалив на землю i задушив. У князя Авхата був на лобi бiлий знак Сонця, який трохи переходив на волосся, i в чорнявому чубi його бiлiло пасмо, але зi своєю жiнкою Мирославою вони не нажили дiтей. Не було в Авхата дiтей також iз iншими жiнками. Одного разу, пiсля довгих молитов богинi Родi, Лелека принiс їм немовля. У немовляти на лiвому плечi свiтився срiблястий знак Сонця, i назвали вони його Атiлом. Дитина дуже швидко росла, а тому що Атiл був набагато крупнiший за своїх однорiдцiв, вiн всiх кривдив, у бiйцi легко доходив до знетями. Iз Волина вiд волинян прибув князь Дулiб; на чолi полку слав'ягнiв прибув князь Руслав; похiдним князем у сар'ягнiв був князь Казар.
Поки вiйсько збиралось, а греки i слав'ягни готували кораблi для походу, на рiвному полi поблизу мiста Бористена почалися великi змагання у вiйськовiй доблестi. Коли всi учасники iгор зiбралися в одному мiсцi, були обранi розпорядники, i вiйсько, змiшавшись, розмiстилось по обидва боки поля для змагань, на поле зненацька вилетiла бойова колiсниця, запряжена чотирма кiньми, а з бокiв колiсницi скакало двоє молодих вершникiв у повному бойовому обладунку. пхнi золоченi шоломи горiли, як сонце. Але всi дивилися на воїна, який правив бойовою колiсницею. Величезного зросту, статурою як Бог, довге русяве волосся майорiло навколо голови, наче завихрення вогню. Юнаки, якi скакали на конях обiч колiсницi, кричали:
– Атiл, Тар'я-Кiмар-Атiл!
I всi воїни, захопленi прекрасним воїном, видихнули:
– Атiл!..
Кiмарiйськi воїни, якi в цей час стояли вперемiшку з усiма тарiйськими воїнами, почали розказувати, як розлючений натовп, озброєний камiнням i палицями, гнався за десятирiчним Атiлом, щоб убити його, бо вiн силою набагато перевершував iнших людей. Як вiн тiкав по косi, яка з того часу стала зватися Бiг Атiла, як перебiг у землi амажонок, умкнув собi амажонку i жив з нею на березi озера Меотiди. В Гiлею Атiл прибув iз своїми двома старшими синами.
Почалися iгри. Билися на тупих мечах, прицiльно стрiляли з лука по дерев'яних щитах, що їх на всьому скаку проносили вершники, метали списи на дальнiсть, змагалися в перегони верхи на конях i на бойових колiсницях. Найкращим воїном виявився Авхат iз роду Кiмар'ягна. Коли вiн першим досяг рубежу на своїй колiсницi, все вiйсько кричало:
– Атiл, Атiл, Атiл!
Все вiйсько його полюбило i на Великому крузi обрало похiдним вожаєм усього тарiйського вiйська. На честь цих змагань тарiйцi назвали це поле герцiв тирловищем Атiла, греки ж називали його ристалищем Ахiллеса.
Вже були готовi кораблi i вiйськовий припас, та Атiл все зволiкав, чекаючи, поки з мiста Бусла йому привезуть бойовий обладунок iз таємного металу, якого не рубала нi гостра мiдь, нi бронза. От нарештi старiйшина ковалiв з города Бусла Хитрець привiз обладунок: щит iз залiзних пластин, залiзний шолом i залiзну сорочку з дрiбних вигнутих кiлець, поножi, налокiтники i наплiчники, залiзний меч i наконечник для списа, залiзну сiть на голову i шию коня. Обладунок i зброя були позолоченi, тому Атiл сяяв у ньому, як сонце. Нарештi принесли жертви Ар'ягну, Велесу i Славi та сiли за прощальну страву. I ось, коли голод i спрага були погамованi, а серця воїнiв приглушено щемiли за домiвками i разом з тим почали нуртувати прагненням невiдомого походу i звитяги, а сонце вже ховалось за овид i спалахували вогнища, коли на притухлий жар кидали ще хмизу, бiля шатра князя Атiла забринiла кобза i в тон їй загучав молодий, свiжий i сильний голос кобзаря.
Закiнчив кобзар свою пiсню, князi i козаки, якi сидiли навколо вогнища, ще якийсь час мовчали, i вiд iнших вогнищ стало чути пiснi, голоснi балачки i музику. Нарештi заговорили i бiля куреня Атiла. Хтось мовив:
– Ми йдемо в бойовий похiд, хто загине, а хто iз здобиччю повернеться додому. Троя багата, я там бував.
– Якщо ти там бував, то бачив, якi товстелезнi стiни, кажуть, що їх зводив сам грецький герой Геракл: може, вилiзеш, а може, i на штанях з'їдеш…
– Що козаковi мур, коли козак мов тур! – озвався третiй. – Ось я вже з козакування був додому налаштувався, бо минулої зими на вечорницях гарну дiвку зазнав, обiцяв цього року женитися, та як почув про похiд, та ще з князем Авхом, – то й додому перехотiлося.
Десять рокiв воювали пiд Троєю ахейцi i з ними тарiйцi на чолi з князем Атiлом – кiмарiйцем, та князем Палом – країнцем, та князем Руславом – слав'ягном, та князем Дулiбом – волинянином, та князем Казаром – сарматом. Князь Атiл (греки називали його Ахiллом) дуже здружився з князем Палким (греки називали його Патроклом). Одного разу кобзар спiвав бiля вогнища билицю про дружбу Товариша i Побратима:
– Жили-були у славному роду-племенi слов'янському два молодих звитяжних воїни, Товариш i Побратим. Усi старшi воїни у вiйську мали друзiв, а вони обоє тiльки-но покозачилися i ще нiчого не знали, а всi з них кпили, як з молодих i безвусих. Товариш був високий i гнучкий, а Побратим кремезний, середнього зросту. У Товариша було чорняве гарне лице, а у Побратима руде лице, але мужнє i наче висiчене з каменю. Одного разу Побратим i каже Товаришу:
– Давай i ми станемо друзями, вдвох буде легше серед гурту. Але дружбу нашу освятимо кров'ю, щоб вона була мiцнiша i за родиннi зв'язки, i за любов.
Друзi дiйшли згоди, купили грецького вина, забили бика i зварили його м'ясо, накликали поважних свiдкiв i, посiдавши на шкурi бика, пригощали свiдкiв вином i м'ясом, розказуючи їм про свою дружбу. Потiм Товариш i Побратим надрiзали ножами тильну сторону лiвої руки i в чашу з джерельною водою зцiдили потрошку власної кровi. Тодi вмочили у цю чашу кiнцi своїх мечiв i поклялися Стрибогом, який вдихає в тiло душу, i Мораною, яка виганяє душу з тiла, що нiщо в життi не змусить їх залишити один одного в бiдi. Тодi розлили воду у два позолоченi коров'ячi роги, якi носили пристебнутими до поясiв, i, зчепившись лiктями правих рук, випили цей трунок, а решту з чашi вилили на землю, рештки з ритонiв плеснули у вогонь. Тодi поклялися: “Земля, i Вогонь, i ви, люди, – свiдки нашої дружби, а якщо хтось iз нас поламає її, то хай на нього впаде страшне прокляття Перуна”.
На четвертий день пiсля цього обряду почалася погранична вiйна мiж слов'янськими i сарматськими родами, якi тут випасали худобу. Слов'янське плем'я переправилося на лiвий, сарматський, берег рiки Дон, але рiд на чолi з князем Яромиром налетiв на них, вiдбив становище, тiльки кiннi воїни встигли переправитися на свiй берег. Лише Побратим потрапив у аркан сарматам i залишився на лiвому березi. У розпачi слов'янськi воїни дивилися, як на протилежному березi сармати дiлять мiж собою їхнiх жiнок i дiтей. Товариш не мiг роздумувати, заслiплений втратою друга, кинувся у воду без зброї i коня, вигукуючи слово “викуп”. Коли його поставили перед князем Яромиром, князь почав його лаяти:
– Споконвiку в урочищi Священнi Путi вам кажуть зась до цього берега, а ви цього разу не тiльки скотину перегнали, а ще й жiнок з дiтьми перевезли! Тепер залишились голими, то чим же ти, голодрабцю, хочеш викупити свого Товариша, коли ти навiть без коня?
– Я вiддам найдорожче, те, чим ми можемо бачити священне сяєво Ягни! – вигукнув Товариш i показав рукою на свої очi.
Холодок пробiг по спинi Яромира, але вiн опанував себе i повелiв:
– Гей, вiрнi, заберiть у нього те, що вiн дає, i вiддайте те, що вiн просить. – Разом друзi перепливли рiку Дон, i, коли прийшли до своїх, Товариш теж себе ослiпив. Все плем'я, а потiм i народ тарiйський здригнувся, але змiцнився духом. Волхв цього пограничного племенi Полiсун сказав:
– Ми непереможнi, коли серед нас трапляється така дружба.
В наступному бою вони вiдбили своє становище, але вiдiйшли на правий берег Дону, бо так велiв закон Священних Путiв. Обряд дружби став називатись побратимством, а Побратим з Товаришем дожили до глибокої старостi i благополучно померли, бо куди б вони не прийшли: чи до сар'ягнiв, чи до країнцiв, чи до вол'ягнiв, чи до кiмар'ягнiв, – скрiзь вони мали одежину, їжу i прихисток на нiчлiг.
Коли кобзар скiнчив спiвати свою билицю, Атiл сказав:
– Багато в мене друзiв, а от побратима жодного, хоча дехто має їх аж по три.
Серце князя Палкого затремтiло вiд якогось великого передчуття, i вiн з тремом у голосi сказав:
– Не можна мати бiльше трьох побратимiв, бо почуття це таке дорогоцiнне, що, навiть подiлене на трьох, воно губиться, наче крупинка золота в пiску. Як на мене, то може бути лише один справжнiй побратим.
Атiл додав:
– Тож i звичай дозволяє мати лише трьох побратимiв.
Пал продовжив, хоча взагалi був неговiркий, а от сьогоднi слова зривалось з язика, наче краплi води з переповненого срiбною росою зеленого листка, коли вони, наче розплавлене срiбло, скочуються i не залишають за собою мокрого слiду:
– Багато хто набивався до тебе, Атiле, в побратими, але ти хоча i найдоблеснiший серед iнших, проте занадто гордий своєю силою i нi вiд кого не хочеш залежати, а в дружбi, а тим паче в побратимствi, ти належиш побратимовi, а вiн тобi. Для справжнього побратимства потрiбна безмежна самопожертва. От так було трапилося з Клером i Кедором з нашого українського роду. Пiдняли вони старого руса на заднi лапи, i Клер вже мав загородити йому списа пiд лiвий сосок, але перечепився за буреломину i впав навзнак, а ведмiдь кинувся на нього i став роздирати груди i горло лапами i зубами. Коли Кедор пiдбiг до них зi своєї стежки, вiн побачив, що побратимовi не допоможе, але кинувся на руса ззаду i став голими руками роздирати йому пащу. Ведмiдь розвернувся i став душити Кедора, i хоча той устиг загнати вуйковi меч у живiт, проте i його ведмiдь доконав. Ми поховали їх разом, а ведмедя неподалiк їхньої могили. Я сказав би, що дружба – це тепло, яке зiгрiває хату, а побратимство – це вогонь, який розплавлює залiзо i може спопелити навiть душу. Хоча душа священна i не горить навiть у вогнi.
Атiл теж перейнявся глибинним трепетом i додав:
– Бачу я, що побратимство – це почуття високе i достойне мужа доблесного. Це клич потаємний до єдностi колись єдиної людської душi, розiрваної численними народженнями. В побратимствi не може бути боязнi за те, що побратим буде спекулювати на почуттях побратима, адже вчинки побратими творять лише за велiнням власного серця, його поривом. Серце у побратима повинне бути чесним, наче усмiшка немовляти.
Довго потiм мовчали вони, дивлячись на догораюче багаття, а тодi Атiл запитав:
– Пале, а чи не хотiв би ти стати менi побратимом?
В Пала перехопило дух i застрягли слова в горлi. Вiн не мiг нiчого сказати i став боятися, що Атiл зрозумiє це як вiдмову, тому протягнув Авхатовi правицю i мiцно потиснув руку. Вiн, набагато нiжнiший душею за Атiла, навiть зробив порив поцiлувати його, проте засоромився i прохрипiв:
– Я згоден.
– Завтра ми при свiдках вчинимо обряд, – твердо сказав Атiл, i в голосi його почулося самозречення.
Греки з цiкавiстю спостерiгали, як тар'ягни вчиняють обряд побратимства, i говорили мiж собою:
– Ахiлл i Патрокл стали побратимами.
Аж тут пiд Трою прибули амажонки, союзницi Трої. На чолi з княгинею Роксаною, вони навалилися з троянцями на ахейцiв i потiснили їх вiд стiн Трої до морського узбережжя. В цей час на поле бою виступили тарiйцi, i поперед них князь Атiл на своїй чудовiй бойовiй колiсницi, яка була видовбана з цiлого шматка дуба, що рiс колись у Гiлеї на Славутичевих берегах. Люто накинулась Роксана на Атiла. Кинула один спис, та вiн зламався об залiзну Атiлову броню, кинула другий i вiн влучив у Атiлового вiзничого. Тенькнуло серце у Роксани, бо вiдчула, що Бог залишає її. Розлючений Атiл махнув своїм величезним списом i наскрiзь пробив Роксаниного коня i ногу Роксани. Не змiгши витягнути сулицю з коня, що завалився набiк, Атiл мечем вiдтяв витязю голову. Коли ж вiн зняв з голови шолом, то побачив, що це голова прекрасної жiнки у розквiтi жiночої краси i сили. Рука Атiла безсило випустила голову Роксани, бо до серця йому пiдступила смертельна нудьга. Йому пригадалося провiщення, що вiн помре пiсля того, як у смертельному герцi уб'є жiнку.
Амажонки зав'язали жорстокий бiй за тiло Роксани i вiдбили його у кiмарiйцiв, бо Атiл у цьому бою вже не брав участi. У бою за тiло Роксани загинуло ще сiм амажонок, пiсля чого вони перестали боронити Трою.
Коли Атiл повернувся з цього бою, дiзнався, що цар царiв грецького вiйська Агамемнон прислав своїх вiрних i вони забрали з Атiлового куреня найкращу бранку – княгиню Брiсеїду. Розлючений Атiл розкидав свiй курiнь, порубав бойовi колiсницi i розiгнав челядь:
– На герць цього смердючого ахейця! – кричав Атiл. – I старiйшини, i кiмарiйськi князi, i скоморохи, як могли заспокоювали Атiла, нарештi прийшов Одiссей i сказав, що Агамемнон поверне йому бранку, аби вiн угомонився i не викликав Агамемнона на герць. Бо вiйсько грекiв не може ризикувати життям свого головного призвiдця. Атiл трохи заспокоївся, а тодi сказав:
– Хай тiшиться нею, але мої тарiйцi не будуть воювати за Трою. Ми подивимося, як ви самi подужаєте троянцiв.
Троянцi вiдтiснили грекiв аж до самих кораблiв i вже запалили крайнi, Атiл вперто готував свої кораблi до вiдплиття додому. За десять рокiв спiльної вiйни кiмарiйцi здружилися з ахейцями, i нiжне Палове серце розривалося, коли вiн бачив, як никнуть пiд троянськими мечами ахейськi голови. Тому князь Палкий упросив Атiла, щоб той дозволив Паловi одягти Атiлову броню i повести тарiйцiв у бiй. Трояни були вiдкинутi аж до стiн Трої, але в цьому бою троянський царенко Гектор убив Пала. Розлючений i роз'ятрений втратою побратима, Атiл у наступному бою убив Гектора, прив'язав його до колiсницi i волочив навколо Трої, але i сам Атiл був незабаром убитий Парiсом стрiлою у п'яту . Це єдине мiсце у Атiловому обладунку було iз чистого золота, в той час як панцир був залiзним. Ковалi, якi робили панцир Атiловi, за законом тарiйцiв, якусь одну частину, обладунку зробили з чистого золота, знак останньої боротьби Трояна з Золотим кабаном. На чолi кiмарiйцiв став князь Напiй, а на чолi країнцiв князь Любим.
На кiнець десятого року облоги ахейцi з намови Богiв зробили великого дерев'яного коня i вiдпливли вiд берегiв Трої. Коли ж троянцi, святкуючи перемогу, затягли коня в мiсто, вночi з коня вийшли наймогутнiшi грецькi i тарiйськi герої – i почалася рiзанина, бо вночi кораблi знову пристали до берега, й ахейцi разом з тарiйцями пiшли на штурм. Розграбувавши Трою i подiливши здобич, ахейцi її спалили i зруйнували.
4. Року Божого 1145 до нової ери
Кораблi пiд проводом князя Напоя прибули до Кримського побережжя. Там, де вони пристали до берега, виникло мiсто Напа.
Багату здобич везли тарiйцi з собою, але не було серед них багатьох їхнiх бойових товаришiв, i зокрема князiв Атiла i Палкого. Разом з бранцями i бранками, золотом, срiблом, оксамитами, мечами, луками, коштовним посудом, царським троном i багатьма iншими речами привiз князь Напiй iз собою i слiпого кобзаря, який лишень почув у захопленiй Трої мову тарiйцiв, як зразу почав проситися, щоб забрали його з собою. Його взяли, бо вiн мав на пососi верхiвку вiд бунчука, яку споконвiку носило плем'я кiмарiйцiв, – мiдну Бережу. Мiг вiн i говорити трохи чудною українською мовою. Знав безлiч пiсень i вед i таку веду, яку знали i волхви з роду галичан. Князь Напiй його дуже шанував i хотiв, щоб цей кобзар, якого звали Волох, заспiвав ще хоч раз свою старовинну веду на Радах бiля цiлющого струмка Священної Путi.
I зараз, коли тарiйцi готували до зимiвлi табiрне становище на березi Чорного моря, щоб, перезимувавши, рушити морем i рiками по своїх землях, всi роди змiшались. Натомленi, сидiли бiля вечiрнiх вогнищ i просили в кобзаря:
– Ану, дiду, утнiть оту билицю про Данко. Хай пробере, хай вiзьме за живе.
Хоча там, в степах i лiсах, вже заходила зима, тут збиралося на грозу. Мiж темними низькими хмарами i сухою землею проскакували блакитнi iскри. Дощ ще десь лише збирався на силi, але посвiжiлий вiтер куйовдив дiдового бiлого оселедця i роздимав такi ж бiлi вуса. Дiд пiдняв лице до неба, ловлячи вiтер i запах повiтря, i сказав:
– Пронесе хмару. – Тодi взяв до рук вiдполiровану роками кобзу i почав: – Бачите iскри? Це iскри вiд гарячого серця Данко, яке горнеться до тарiйського народу.
Жили на рiчцi Аракс потомки Тар'ягна. Погода там була теплiша, нiж у нас в Українi. Зимою йшов дощ, а снiг випадав лише вище, в горах. Зелень буяла цiлий рiк, i лiси були густi.
Народ – як дерево, щоб рости, йому треба простiр; як дитина, щоб росла, їй треба мiняти малу одежу на бiльшу; як великий ведмiдь, якому треба великий барлiг. I от коли старий князь Богодар помер, обрали його сина Данко. Пiсля того як старiйшини вручили йому булаву та посипали голову землею, аби не заносився, вiн стрiпнув бiлявим, як бавовна, чубом, i його блiдо-блакитнi очi, через якi голова просвiчувалась, нiби пробита списом навилiт у двох мiсцях, метнули блакитнi iскри. Данко – молодий красень. Гарнi – завжди смiливi. Вiн говорив:
– Збираймося! Цi гори душать нас. Не безкiнечнi вони! Перейдемо їх i виллємося на простiр степу, як рiка в море. Iдемо! Ну! Гей!
Подивились на нього люди, що вiн кращий за всiх, бо в його очах свiтиться багато сили i вогню живого.
– Веди нас! – сказали вони.
Тодi вiн повiв. Дружно всi пiшли за ним – вiрили в нього. Важкий був шлях. Гори забрали усi сили. Але за горами почався спершу сухий, а потiм болотистий лiс. Лiс такий густий i високий, що темно було серед дня, на кожному кроцi болото роззявляло жадiбну гнилу пащу, ковтаючи людей, i дерева заступали дорогу могутньою стiною. Переплелися вiття дерев мiж собою, покручене корiння чiплялось за ноги, i кожен крок був вартий поту i кровi. Довго вони йшли !.. Ще густiший ставав лiс, ще менше ставало сили. I ось почали вони ремствувати на Данко, кажучи, що даремно вiн, молодий i недосвiдчений, повiв їх кудись. А вiн iшов попереду, бадьорий i ясний.
Але гроза вдарила над лiсом, загули дерева, i стало в лiсi так темно, наче в ньому зiбралися всi ночi зразу, скiльки їх було на свiтi з того часу, як лiс народився. Iшли маленькi люди з-помiж великих дерев, i в грiзних проблисках блискавок вiдсвiчувались мокрi постатi людей. Хитаючись, скрипiли велетнi-дерева, гули сердитi пiснi, а блискавки, лiтаючи над верхiв'ями лiсу, освiчували його на мить синiм холодним вогнем i зникали швидко, щоб за мить знову виникнути. Лякались люди. Дерева з мокрими гiлками здавались живими холодними змiями; а суцiльний дощ лив, i люди йшли нiби по дну морському, вода струмувала по лицях. А з гiлок дивилась на них Тьма, щось страшне, темне i холодне. Це був важкий шлях, люди втомилися i занепали духом. Зупинились вони, втомленi i злi, щоб судити Данко.
– Ти, – говорили, – мiзерна i шкiдлива людина! Ти повiв нас i виснажив, i за це загинеш!
– Ви сказали: “Веди!” – i я повiв вас! – крикнув Данко, стаючи проти них грудьми. – У мене є мужнiсть вести, тому я i повiв вас! А ви? Ви не зумiли зберегти сил на довгий шлях! Хто не може зберегти сил на останнiй ривок, той не доходить до мети! Ви йшли, як отара овечок, кiнцем для якої є кошара, де на неї чекають рiзники. Надпорив – це випробування народу на виживання!
Але цi слова ще бiльше розпалили людей. Безсилля розпачу вони хотiли перетворити на силу для вбивства власного вождя.
– Ти вмреш! Ти вмреш! – ревiли вони.
А лiс гув i гув, повторюючи крики, i блискавки розривали тьму на шмаття. Данко дивився на тих, заради кого вiн трудився, i бачив, що вони як звiрi. Багато людей стояло навколо нього, i не було на їхнiх лицях шляхетностi, i не можна було чекати вiд них пощади. Шляхетнiсть дається людинi Богом вiд народження i зникає, наче звiр у хащах, iз душ простих людей, коли їх тисне голод. Тiльки у надлюдей шляхетнiсть сильнiша за голод, i вони здатнi на безодню подвигу в iм'я Слави.
От i зараз у серцi Данко закипiла злiсть – як данина людському, але зразу ж її перемогла шляхетнiсть – як данина Божому, i злiсть зникла в сутiнках душi. Вiн любив свiй народ i був його найкращою квiткою, вiн жалiв людей i думав, що, можливо, без нього вони загинуть. I серце його спалахнуло вогнем бажання врятувати свiй рiд-плем'я, вивести їх на широкий шлях, i тодi в його очах блиснули променi того могутнього вогню – вогню Ягни-Лелi-Бережi. А люди подумали, що вiн роз'ярився, тому так яскраво загорiлися його очi, i насторожились, як вовки, чекаючи, що вiн буде оборонятись, i стали тiснiше оточувати його, щоб схопити i вбити. Вiн зрозумiв їхнiй намiр, тому ще яскравiше загорiлось його серце, бо цей їхнiй намiр народжував у душi Данко великий сум. Свiтовий сум Ягни.
А лiс все спiвав свою похмуру пiсню, гримiло i лив дощ.
– Що я зроблю для Роду?! – сильнiше за грiм крикнув Данко. I раптом вiн розiрвав руками собi груди, вирвав iз них своє серце i високо пiдняв над головою. Воно палало так яскраво, як сонце, i яснiше за сонце, i весь лiс замовк, освiтлений цим факелам великої любовi до людей, а Тьма розлетiлась вiд свiтла i там далеко, в лiсi, тремтячи, упала в гнилу пащу болота. Люди ж, зачудованi, остовпiвпiли.
– Ходiмо! – крикнув Данко i кинувся на мiсце вождя, тримаючи високо палаюче серце i освiтлюючи ним шлях своєму народу. Вони кинулись за ним, зачарованi. Тодi лiс зашумiв здивовано хилитаючи верхiвками, але його шум був заглушений тупотiнням людей. Всi бiгли швидко i смiло, захопленi дивним видивом. I зараз гинули, але без скарг i слiз. А Данко iшов попереду, i серце його палало й палало.
I ось раптом лiс розступився i залишився позаду, щiльний i нiмий, а Данко i всi люди зразу пiрнули в море сонячного свiтла i чистого повiтря, промитого дощем. Гроза була там, позад них, тут сяяло сонце, зiтхав степ, блищала трава в дiамантах дощу, i в далинi золотом мiнилася рiка Вардана… Вечорiло, i вiд захiдних променiв рiка здавалась червоною, як кров, що била гарячим струменем iз розiрваних грудей Данко.
Кинув погляд поперед себе на широкий степ гордий i смiливий Данко, кинув радiсний погляд на вiльну землю засмiявся гордо. А тодi упав i помер…
Люди поховали його з почестями i насипали над ним високу могилу. Хотiли покласти йому у груди i його серце. Але як тiльки волох дiткнувся до нього пальцями, воно розсипалось на iскри. Тому лiтають степом блакитнi iскри перед грозою.
В той час, як усе тарiйське вiйсько готувалося до зимiвлi, один курiнь з тисячi князя Славка вирiшив через кримськi степи до настання заметiлей добратись до свого роду, який жив селами зразу ж за Кримським перешийком. Вони i справдi благополучно подолали степи, але на перешийку були зупиненi Перекопом. За Перекопом засiли невiдомi вороги, хоча i в одежi слов'янськiй, але стрiляли в кожного, хто пiдходив до рову. А це в роду старiйшини Вушатого, в той час як кращi воїни десять рокiв воювали пiд Троєю, повстали раби на чолi з постiльничим Вушатого Кощiєм. Кощiй забрав собi жiнок Вушатого i став князем, а iншi раби побили мужчин, вiльних общинникiв, i забрали собi їхнiх жiнок. I оце зараз ополчення на чолi з князем Кощiєм стiйко боронило Перекоп, i воїни з куреня Скидана скiльки не йшли на штурм валу, все не могли його подолати. Тодi на Радi воїн на iм'я Хамхун сказав:
– Що це ми справдi воюємо з ними, наче з рiвними? Берiмо трiйчатi батоги – i гайда! Раби ще не забули, що таке трiйчатка!
I пiшли слов'яни на приступ iз трiйчатими пугами. Як тiльки воїни князя Кощiя почули свист батогiв, то покидали мечi i сулицi та, обхопивши голови руками, поставали на колiна. Раба Кощiя Скидан звелiв посадити в князiвське сiдло i пiд нагаями везти до становища. Там Кощiя ослiпили i прикували до казана з молоком, щоб вiн до кiнця своїх днiв збивав масло. З того часу повелася серед слов'ян приказка: “сiсти в сiдло Кощiєве”, тобто загубити все.
В той час, як тар'ягни воювали пiд Троєю, забравши iз собою кращих витязiв, збiднiла Тарiйська земля на звитяжцiв. Прилетiв iз пiвнiчного краю Змiй Горинич iз своїм змiїним кодлом i полонив тарiйську люднiсть, наклавши на весь край i на кожен город чи село чорну покуту, через те, що Авхат забрав iз собою в похiд чарiвну бартку.
У мiстi Переяславi-на-Дунаї внадився Змiй красти дiтей з княжого роду i кидати їх у темницю. Пожурилися країнцi. Пiшов князь Палкий на вiйну з Троєю, а його чотирьох синiв i дочку Змiй украв. Там, де Змiй у свiй лiсовий палац ходить, – борозна вiд хвоста. Ходила одного разу Палова дружина, княгиня Яснослава, зеленим долом та набрела на поле червоного горошку. На тому полi деякi квiти ще квiтнугь, а знизу вже стручки. Проказувала княгиня Яснослава подумки таку молитву:
– Ягно-Вогненне Диво-Золота Оленице, спаси i помилуй мiй народ, мiй рiд! Дай менi снаги, щоб народити сина такого дужого, аби вiн змiг побороти Змiя Горинича i все його кодло.
Тут один стручок горошку трiснув, на простягнуту долоню княгинi Яснослави упала червона горошина. Взяла Яснослава i проковтнула ту горошину. А була та горошина не простою, бо як вiдчинив Тар'ягн колись скриньку з шершнями, де жила душа Золотого кабана, то сам розлетiвся на безлiч щасливих днiв для людей, а на землю упало три безсмертних краплi кровi iз безсмертного серця Тар'ягна – одна краплина стала зiгрiваючим вогнем для людей, друга упала в душу Лада i Лади i запалала невгасимою взаємною любов'ю мiж чоловiком i жiнкою, а третя впала на стебло гороху.
5. Року Божого 1154 до нової ери
Народила княгиня Яснослава сина i назвала його Котигорошком. Як виповнилось йому сiм лiт, прилетiв Змiй, щоб його забрати i кинути у темницю. Проте малий Котигорошко вперся, i Змiй не змiг вiдiрвати його вiд землi. Злякався Змiй i закляв Котигорошка, щоб вiн не мiг устати на ноги. Сидiв пiсля того Котигорошко в хатi на печi, хоча не переставав рости дуже швидко. Княгиня Яснослава плакала i благала:
– Ягно-Дивна-Жива, всеплодющая Мати,
допоможи моєму синовi устати,
Змiя дiстати,
своїх братiв i сестру iз полону визволяти.
Аж ось якогось часу, коли у князiвських покоях нiкого не було, заходить до них у хату бiлий-бiлий дiд та й каже Котигорошковi:
– Помилуй, Боже, бiдного старця. Котигорошко обзивається з печi:
– Хлiб на столi, дiдусю, вiдрiжте собi, а вода в кадубi – пийте на здоров'я, а я немощний: на ноги не можу встати, хоча руками обiддя гну.
-Як даси, сину, перед лицем Дарбога iменем Перуна три клятви, то ноги тебе носитимуть.
– Якщо, дiду, цi клятви княжого iменi достойнi, то я їх скажу.
– Чого ж бо вони були б не достойнi, коли посилаються тобi самою Ягною! Ось цi обiтницi:
Нiколи нiкого iз свого роду-племенi не вбивати, нещасного одноплемiнника iз бiди виручати.
Вогонь святий, землю i воду шанувати.
Не одружуватись доти, доки у триразовому герцi не збореш могутню дiву-поляницю.
Проказав Котигорошко три обiтницi i почув у ногах легкiсть, устав i набрав дiдовi кухоль води. Ковтнув дiд iз кухля води та й дає Котигорошку раз ковтнути. Ковтнув i Котигорошко води. Одтулив бiлий-бiлий дiд заслонку в печi, а притухлий жар так бiлим полум'ям i бухнув.
Тепер, Котигорошку, одну мить на вогонь подивися, а за другу – навколо себе обернися, стань лицем до красного кутка i прокажи молитву на славу Ягнi.
Як Котигорошко все це зробив, дiд йому й каже:
– Тепер Змiєве закляття з тебе зняте, iди у свiт i роби добро, та пам'ятай свої обiтницi, – i зник.
Котигорошко сюди-туди по хатi крутився, не мiг уторопати, куди дiд подiвся, лише у вiдчинене вiкно падав на край печi сонячний зайчик – Дарбожий синок Лель.
А в той час люди у мiстi Переяславi-на-Дунаї посеред вiчового майдану колодязь копали, але мусили покинути, бо наткнулись на твердь, якої нi лопата, нi кайло не брали Зараз бiля криницi нiкого не було. Котигорошко у ту криницю спустився, витягнув той камiнь нагору. Ледве вiн вилiз, як у криницi почала прибувати вода. Придивився Котигорошко до каменя, аж то шматок руди. Узяв Котигорошко той шмат залiзної руди на плечi та й пiшов до кузнi, а люди побачили, що в нього така страшна сила, та й злякалися. Дехто пропонував його вбити, бо такого дужака, як виросте, не втримає нiяка громадська сила. Громада i згоджувалась, i боялася. Тим часом Котигорошко прийшов до кузнi, а там той дiд сидить, який його зцiлив.
– Добридень, дiдусю, якщо ви коваль, – почав Котигорошко.
– Я не коваль, коваль у болото по руду пiшов, але у твоїй скрутi можу допомогти.
– Маю осьо шмат залiза. Треба з нього викувати булаву, щоб така важка була, як усей шмат, але до рук похватна.
Дiд схопив величезний молот та як ударив по тому шматку руди, так вiн навпiл i розколовся, як горiх, а всерединi лежала булава Тар'ягна, обсипана дiамантами. Взяв Котигорошко ту булаву до рук – якраз по його силi. Подякував вiн Дiду-Всевiду та й рушив додому, а на майданi якраз вiче зiбралося, щоб вирiшити, як Котигорошка позбутися. Вiн нiчого того не знає, пiдiйшов до гурту, а тут у його ногу якраз скабка увiгналася. Простяг вiн булаву чоловiковi, що стояв поряд:
– На, потримай, а я колючку з ноги вийму.
Той чоловiк кия взяв, та тiльки Котигорошко булаву з рук випустив, як чоловiк її не втримав, вона впала i перебила чоловiковi ногу, та ще й угрузла в землю на пiвсажня. У цiй булавi була закладена влада над усiм тарiйським народом, тому все вiче зразу поклонилось Котигорошку i запросило його бути над ними князем. Котигорошко їм i каже:
– Виберете князя, як я своїх братiв iз Змiєвого полону виручу. Я ще молодий, ще козацьких звичаїв не знаю то треба менi покозакувати.
Прийшов Котигорошко додому та й говорить матерi:
– Печiть, мамо, буханцi та сушiть сухарi, пiду братiв-сестер шукати, з полону виручати.
Почала мати його умовляти:
– Ти ж iще малий i один у мене, не кидай мене, бо у господi потрiбен хазяїн, а матерi син.
Але Котигорошко на своєму наполiг. Коли виходив за межi мiста Переяслава, люди говорили:
– Он Палкий-Котигорошко-Кий пiшов Змiя бити.
Через того важезного кия, який правив Котигорошковi за булаву, стали його з тих пiр звати Києм. Пiшов вiн тiєю дорогою, що її Змiй хвостом начирив, та й зайшов у лiс. Коли приходить до великого двора, увiходить у двiр, тодi в будинок, а Змiя нема, сама лишень Києва сестричка Оленка:
– Здорова була, дiвчино, – каже Котигорошко-Кий.
– Здоров, козаче! Та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змiй, вiн тебе з'їсть.
– Отже, ще, може, й подавиться оцiєю кiсткою, – показав Кий на булаву. – А ти хто така?
– Я була одна дочка у батька, князя Палкого, i в матерi, княгинi Яснослави, та мене Змiй украв, як батько у похiд на Трою пiшов. А четверо братiв, що мене визволити хотiли, Змiй у темницю кинув. Я їм потай їсти ношу, але вони вже там ледь живi.
Коли це Змiй летить, земля двигтить. Тiльки в хату, зараз i каже:
– Ге, людський дух пахне!
– Де б то не пах, – вiдказує Кий.
– Агов, козаче, чого ти прийшов? Слави шукати чи в темницi зогнивати?
– А це нам Доля скаже.
– Ходiм на залiзний тiк.
А в той час був звичай на герцi бити один одного палицею по головi. Прийшли, Змiй i каже:
– Бий ти перший. А Котигорошко йому:
– Нi, бий ти, бо як я вдарю, то другого разу може й не бути. От Змiй як ударив Кия, по кiсточки загнав у залiзний тiк. Вирвав ноги Кий, як ударив Змiя булавою Тар'ягна – загнав у тiк по колiна, як ударив удруге – по пояс загнав, як ударив утретє – зовсiм убив. Пiшов тодi у темницю, розбив дверi, визволив братiв. Забрав усе золото i коштовностi, якi були у палацi, та й вирушили вони разом додому.
От iдуть та й iдуть, а Кий їм не признається, що доводиться братом. Пройшли так скiльки дороги, сiли пiд дубом спочити. Кий, натомлений пiсля важкого бою, обперся спиною об дуба та й заснув. А четверо братiв i радяться:
– Будуть iз нас люди смiятися, що ми Змiя не подужали, а Кий-зайда сам убив. Та й добро Змiєве вiн собi забере, а нам не дасть, бо дужий сильно.
Радились – радились та й нарадились, що, мовляв, тепера вiн спить мiцно, прив'язати його до дуба ликом, щоб не вiдiрвався, тут його, знесиленого голодом, дикий звiр розiрве. Умовляла їх Оленка не робити не по правдi, але вони її не послухали.
Спав Кий день, спав другий, на третiй прокинувся – аж прив'язаний. Нема нi братiв, нi скарбу, лише булаву вони не змогли пiдняти. Вiн плечi напружив, пута розiрвав i дуба з землi витяг. Пiдходить до рiдного дому, аж чує – брати прийшли вже та й розпитують у матерi:
– А що, мамо, чи були у нас ще брати i сестри?
– Та як же! Син, Котигорошко був, що його люди Києм прозвали, та пiшов вас визволяти.
Вони тодi:
– Оце ж ми його прив'язали, треба iти одв'язати, – кинулись до дверей, а Кий у дверi заходить та й каже:
– Добридень, рiдна матусю, i ви, браття.
Тут брати один поперед одним почали йому докоряти, що вiн їм не признався, а Кий i каже:
– Ви не могли знати, що я ваш брат, але ви знали, що я Змiя вбив i вас визволив iз довiчної темницi. Грiх за добро платити злом. Не бiйтесь за себе, бо я маю на собi обiтницю нiкого нiколи iз свого роду-племєнi не вбивати, i усiм людям так скажiть, що проти мене зле помишляють. Дайте менi обiдати, моя рiдна мамо, та ще сухарiв у торбу, бо я пiду козакувати, розуму та слави серед народу тарiйського пошукати.
Переночував Кий удома, а вранцi торбу за плечi, кия на плечi та й пiшов з дому. Хотiв, правда, взяти коня з батькового табуна, та якому коневi руку на гриву не покладе, кiнь на переднi ноги присiдає. Так пiшки i пiшов. Iде собi та й iде, коли, не доходячи мiста Галича, бачить: i звiдси гора, i звiдти гора, а мiж тими горами чоловiк руками i ногами розiп'явся i тi гори розсовує. Каже Кий:
– Боже, поможи!
– Дай, Боже, здоров'я!
– А що то ти, чоловiче, робиш?
– Гори розпихаю, щоб дорога була.
– А куди ти йдеш? – питає Кий.
– Щастя шукати.
– Ну, то i я туди. А як тебе звати?
– Вернигора, а тебе?
– Мати Котигорошком звала, а як пiдрiс, люди Києм назвали. А взагалi-то я Тар'я-Країн-Пал-Котигорошко-Кий.
– А батька твого чи не Палким звали?
– А таки Палким.
– О, то з князем Палким i мiй батько у похiд на Трою пiшов.
Iдуть вони вдвох, коли бачать – серед лiсу чоловiк як махне рукою, так дерева з корiнням i вивертає.
– Боже, поможи!
– Дай, Боже, здоров'я!
– А що ти, чоловiче, робиш?
– Дерева вивертаю, щоб було кудою iти.
– А куди ж тобi йти?
– Щастя шукати.
– Ну, то й ми ж туди чимчикуємо.
– А як же тебе звати?
– Вернидубом, а вас?
– Кий i Вернигора. Ходiмо з нами.
Iдуть вони втрьох. Коли бачать чоловiк iз здоровезними вусами сидить над рiчкою Днiстро. Як крутнув вусом, вода i розступилась, так що можна по дну iти. Вони до нього:
– Боже, поможи! А вiн їм:
– Тар'я!
– А що ти, чоловiче, робиш i як тебе звати?
– Звати мене Крутивусом, ось воду вiдвертаю, щоб можна було на той бiк перейти.
– Ходiмо з нами щастя шукати, а бiду проганяти.
– А хто ж ви такi?
– Ми вiльнi козаки: я – Кий, я – Вернидуб, я – Вернигора.
Приходять вони всi разом до мiста Галича. А там люди сумнi та невеселi. Питаються вони у людей, чому нi з одного димаря дим не йде.
– Бо нема дров. Скоро зима, а всi бояться iти в лiс, бо там завiвся Дiдько i кого спiймає, тому пас шкiри iз спини видирає.
– А ходiмо, товариство, у той лiс. Ось i трапляється нагода показати козацьку звитягу, – каже Котигорошко.
От зайшли вони у темний та густий лiс. Коли бачать мисливську хатину рублену. Увiйшли – нiкого нема. Кий i каже:
– Отут ми й посторожуємо. Якщо Дiдько нас шукає, то тут знайде.
Переночували. На другий день Вернигора залишився їсти варити, а iншi троє пiшли на влови. Наварив Вернигора їсти та й лiг спочити, коли це хтось стукає в дверi:
– Вiдчини.
– Невеликий пан, вiдчиниш i сам.
Дверi вiдчинились i знову хтось кричить:
– Пересади через порiг.
– Невеликий пан, перелiзеш i сам.
Коли це вскакує в хату маленький дiдок, а борода по землi волочиться. Як ухопив Вернигору за чуба, видер iз спини пас шкiри та й почепив на сучок, що з стiни стирчав. А сам усе, що було наварене, поїв-попив та й зник. Вернигора крутився-крутився, якось зiрвався з сучка, кинувся знову варити. Поки товаришi прийшли – уже доварює.
– А чого це ти запiзнився з обiдом?
– Та заспав трохи.
Наїлися та й полягали спати. На другий день залишився Вернидуб варити їсти, i вiн з обiдом запiзнився. На третiй день Крутивус варив їсти i теж запiзнився, бо, мовляв, заспав. На четвертий день залишився вдома Кий. Як товаришi вирушили на влови, вiн їм i каже:
– Оце ще я наварю, та й потягнемо далi. Тихо тут, нема нiякого Дiдька, хiба що ви дуже сонними стали.
От наварив Кий їсти та й лiг вiдпочити, аж грюкає хтось у дверi.
– Вiдчини!
Устав Кий, вiдчинив дверi, аж перед ним Дiдько стоїть, сам малий та корчистий, а борода по землi волочиться.
– Пересади через порiг.
Пересадив його Кий через порiг та й каже:
– Ось трохи зачекайте, товаришi з ловiв прийдуть, обiдати будемо. Ви в нашiй хатi, то будете гостем.
– А ти цю хату будував? – Визвiрився Дiдько. Та як пiдскочить, та хап Кия за оселедця, а Кий Дiдька за бороду – лап. Почув Дiдько Києву силу, розчепив лапу.
– То це ти, Дiдьку, тарiйцям-кiмарiйцям-галичанам дров не даєш?
Узяв Кий сокиру, розколов стовбур здоровезного дуба, клином розклинив, засилив туди дiдькову бороду i вибив клин.
– Оце, Дiдьку, тут сиди, та пiдождемо моїх товаришiв.
Приходить товариство.
– А що обiд?
– Давно впрiв.
Пообiдали, а тодi Кий i каже:
– А ходiмо я вам таке покажу, що ну!
Приходять до того мiсця, коли нi Дiдька, нi дуба нема. Вирвав Дiдько дуба з коренем та й десь потяг. Тодi Кий розказав товаришам про свою пригоду, i тi призналися, як Дiдько ремiння з їхнiх спин драв. Розiклали вони тодi велике вогнище, набрали зi струмка води в братину, кожен зробив на руцi надрiз i пустив у компанею краплину кровi.
Кий каже:
– Ковтнемо, браття, по черзi iз цiєї братини по одному разу, а лишок виллємо на землю бiля вогню.
Так i зробили.
– Тепер ми побратими, i нiхто хай не криється iз своєю бiдою, а гуртом ми непоборнi. Цей дiдок, видать, самого Горинича брат, пiдемо його шукати.
А Дiдько того дуба тяг-тяг, що видно за ним волочений слiд. Так дiйшли побратими аж до глибокої ями, що дна їй не видно. Тут Дiдько бороду свою звiльнив i у ямi зник. Прив'язали вони до того дуба мотузку i спустились аж на Той свiт, а там нема дороги, саме бескеття. Став Вернигора тi скелi вергати, дорогу товариству прокладати. Нарештi гори скiнчилися, i вони побачили безкiнечний зелений луг, який цвiв медунками, воловим оком, смiлкою, кульбабою, дзвониками синiми i фiолетовими, жовтцем, лататтям, зiрочками, кiнським щавлем, в'язiлем i iншими дивними квiтами. По лузi ходили золотi пiвники i гарно спiвали, а людськi тiнi блукали за пiвниками i пасли їх, тримаючи в руках гiлки з нев'янучим вишневим цвiтом.
– Це, браття, той луг, де душi людськi блаженствують, перед тим як з'єднатися з неосяжною Ягною, – сказав Кий. – Але поспiшаймо звiдси, бо живих людей чекає живе дiло.
За якийсь там час перейшли вони луг, що весь час цвiте, i пiдiйшли до стiни чорного лiсу. Далi пройти було нiяк.
– Це вже моя робота, – сказав Вернидуб i почав дерева валити. Нарештi пройшли вони лiс i вийшли на берег могутньої рiки. Вода у рiцi була бурхлива й чорна, i кишiло в нiй повно чи то риб, чи то жаб, чи то тритонiв, а може, й слимакiв, та й черви вилися нескiнченними нитками. Пiд ближчим берегом вся ця твар ворушилася, пiд протилежним плавала догори бiлими пузами. Деяких вода викинула на той пологий берег, i вони закам'янiли.
– Це межа мертвого i живого, – сказав Кий. – Це Чорна рiка смертi, це передсмертна мука грiшним i миттєва кончина праведним.
На другому березi рiчки вони побачили безкiнечнi болота, якi булькали смердючими газами. Тут Крутивус вуса покрутив, вода у рiчцi i болотах розступилася, i товаришi попростували далi. Болота були повнi людських тiней, обплутаних чорними i рябими п'явками, вкритих комарами, клiщами, виразками. Посеред болiт чорнiв високий i широкий палац, банi якого свiтилися червоним золотом, що розсiювало над болотами червонувате свiтло.
– Це, товариство, луг, де люди, що не шанували Ягни i її законiв, вимокають кожна душа по 300 рокiв, щоб потiм перелетiти через рiку Смертi на луг, який вiчно цвiте, i стати квiтами, а тодi ще через 300 рокiв стати золотими пiвниками, а тодi ще через 300 рокiв – пастухами пiвникiв, а тодi ще через 300 рокiв увiйти в лоно Ягни, щоб потiм знову стати душами наших дiтей. За цей довгий час перевтiлень душа зовсiм забуває своє попереднє плотське життя i вiдчуває себе наново молодою, проте туга за Божистою суттю завжди живе у людськiй душi, – сказав Кий. – Може, он у тому палацi i Дiдько проживає?
Зайшли вони у чорний палац, аж вибiгає їм назустрiч князiвна, та така гарна, що, здається, у свiтi кращої немає.
– Ой, – каже, – люди добрi, чого ви сюди зайшли?
– Та шукаємо дiда маленького, що борода по землi волочиться, хочемо його порiшити, щоб галичанам дрова у лiсi брати не заважав.
– Це ж вiн мене у галицького князя кiмарiйського украв ще дiвчам, а оце хоче за жiнку брати.
– Ну, цього вже йому не буде!
– А вбити цього дiда не можна, бо вiн вiчний князь чортового болота, що оце кишить грiшниками, гаддям i п'явками на страх i для покути.
– А що ж йому можна зробити?
– Йому можна лише бороду утяти, тодi вiн не буде на наш свiт аж 300 лiт лiтати, i люди не будуть 300 лiт хворiти, а вмиратимуть лише вiд старостi у 150 рокiв. Хто ж Дiдьковi бороду втне, той буде жити аж 300 рокiв i князюватиме щасливо, i народ його буде щасливий, i не буде у всьому свiтi тому народовi супротивної сили. Але треба, щоб це був прямий нащадок Тар'ягна, бо Дiдько дуже сильний.
– Як не можна його убити, то хоч бороду утну, – каже Кий.
Аж ось i Дiдько прилетiв. Кий його зразу за бороду, нiж з-за халяви витяг. Проситься Дiдько:
– Випусти мене, Кию, що загадаєш, те i зроблю.
– Ось їх запитай, – показує Кий на товаришiв, – ти перед ними в боргу.
– Хай нас на наш свiт винесе, – заявив Вернигора, i всi пристали на його слово. А Дiдько собi думає: “пх я винесу, вони менi не страшнi, а от Кий хай би у болотi загруз, страшно на свiтi жити, як вiн живий”.
От Дiдько й каже:
– Вас трьох i князiвну я ще якось за раз донесу, хоча свiт i не близький, а Кия можу донести лише одного, i то без булави.
Думали товаришi, думали, щоб якось разом полетiти, i нiчого не придумали, тодi князiвна i каже:
– Якщо ти, Кияне, вiзьмеш у руки он ту скриньку, то Дiдько по тебе обов'язково прилетить, але не вiдчиняй її, бо зразу Той свiт змiшається з Цим свiтом, Свiтло змiшається з Мороком, i стане навколо нi свiтло, нi темно, нi мокро, нi сухо, не твердо й не м'яко, не холодно й не жарко, все живе й мертве втратить свою форму i буде таке каламутне, як вода в рiцi, що протiкає на межi життя i смертi.
Так i вирiшили. Спочатку Дiдько вiднiс Вернидуба, Вернигору, Крутивуса i князiвну, тодi понiс Києву булаву. Як понiс Дiдько булаву, Кий пiдiйшов до невеликого столу, вирiзьбленого з суцiльного гранiту. Вiдполiрований чорний гранiт тьмяно свiтився правильним шестикутником, а посеред того столу стояла на пiдставцi скринька. Кольором i формою вона нагадувала велику стиглу диню, лише золотиста поверхня її не була шкарубкою, як у динi, а вiдполiрованою, як гранiтний стiл. Вiд полюса до полюса ця диня була розграфлена чiткими тоненькими синiми лiнiями. Кий узяв скриньку в руки й нiде не побачив, як вона вiдчиняється, лише вiдчув, що вона вдвоє важча за його булаву, i чим довше вiн її тримав у руках, тим вона важчала. Нарештi Кий вiдчув, що вже не має сили її тримати, твердь пiд його ногами стала просiдати, i Кий останнiм зусиллям поклав скриньку знову на пiдставку. Важко дихаючи, вийшов Кий з палацу на подвiр'я та й сiв пiд високим деревом. Коли це зiбралась гроза i вдарив грiм. Запищали вгорi на деревi пташенята. Кий полiз на дерево i укрив гнiздо своєю киреєю, а тодi сховався вiд дощу в палацi. Пiшов страшний дощ з градом i вiтром. Коли дощ ущух, прилетiв величезний Орел та й питає дiтей:
– Хто це вас укрив?
– Як не з'їси його, то ми скажемо.
– Нi, – каже Орел, – не з'їм. Ось уже триста рокiв з року в рiк, як тiльки моїм пташенятам час вилiтати з гнiзда, пускається град i вибиває їх до одного, це так Дiдько хоче звести зi свiту рiд могутнiх Орлiв, якi тiльки й можуть перелiтати мiж свiтами. Перелiтання мiж свiтами – то велика таємниця, яку Боги не хочуть вiдкривати людям. На сторожi цiєї таємницi Боги поставили Дiдька. I яка б не була людина праведна i розумна, щоб досягти досконалостi i порiвнятися з Богами та дiзнатись про таємницю перелiтання мiж свiтами, Дiдько обов'язково її спокусить i ткне носом у грязюку. Праведнiсть кожної людини має вразливе мiсце, наче броня Атiла.
Пташенята розказали Орловi про витязя Кия. Коли це й Дiдько прилетiв та й каже Києвi:
– Берись за бороду та вже полетимо, бодай ти лiтав там, де i я не лiтав.
От летять вони. Дiдько думає, як Кия з бороди струсити, а Кий думає, як Дiдьковi бороду утяти. Як почав Дiдько Кия то вгору, то вниз тiпати, то Кий його й запитує:
– Чи ти думаєш, Дiдьку, мене додому нести?
– Не думаю, – вiдповiдає Дiдько, – сидiтимеш у болотi та п'явок годуватимеш.
Тут Кий чує, що рука терпне, i, коли Дiдько вниз шугонув, вийняв Кий нiж з-за халяви i вiдтяв Дiдьковi бороду по саме пiдборiддя. Упали вони разом бiля палацу. Дiдько на ноги скочив i репетує:
– А що ти менi бороду вiдтяв, то в мене друга виросте, а я лише 300 лiт на ваш свiт лiтати не зможу, а бiльше ти менi нiчого не можеш зробити, бо я Вiчний князь чортового болота! Ти ж не зможеш померти, аж поки тобi не мине 300 лiт. А весь цей час буде тебе їсти мошва i комарi, п'явки i гаддя i не зможуть з'їсти, бо тiло нове наростатиме i нiяка хвороба тебе не бере.
Пiшов Дiдько у палац, а Кий сiв пiд деревом та й зажурився. Iти нiкуди, навколо болото непролазне. Аж прилiтає до нього величезний Орел. Такий великий, як Дiдькiв палац, але схожий на земних орлiв, лише крилами не махає, а вони в нього щiльно притуленi до тiла. Сiв на двi лапи, хвостом теж пiдперся, троє круглих очей дивляться на три протилежнi сторони. Чує Кий Орлiв голос, але бачить, що гострого дзьоба, повернутого просто в небо, Орел не розтуляє:
– Ти моїх пташенят порятував. Скажи, Кию, що я можу зробити для тебе?
– Нiчого менi не треба, от якби ти, Орле, вiднiс мене на мiй свiт, отодi б я тобi все життя дякував.
– Важко це зробити, але можна. Заготуй собi їсти, бо дорога далека, у мене ж вiд народження закладене вiчне серце, i я його не годую, аж поки воно саме раптом не зупиниться.
Принiс Орел Києвi живих волiв i води. Побив вiн волiв, посолив м'ясо. Поставив на Орла 12 кадубiв м'яса i 12 кадубiв води, i вони полетiли. Довго летiли, аж поки Кий усiх своїх припаси не поїв i води не випив i вже лежав на Орлi нi живий нi мертвий, а лише теплий. Поклав Орел Кия на землю, полетiв та принiс води цiлющої, збризнув нею Кия, i той ожив. Подякував Кий Орловi, попрощались вони щиро та й розiйшлись.
Прийшов Кий до мiста кiмарiйського Галича, а там весело, гамiрно, у всiх хатах топиться, у печi стегно свиняче печеться, пахне смаженим часником, пiдрум'яненим тiстом, кмином i настояним на травах медом. До князiвни, яка повернулась iз Дiдькового полону, женихи плавом пливуть, але вона усiм їм загадує залiзний кий пiдняти, що в дворi лежить ще з того часу, як його тут Дiдько поклав, що у нього борода по землi волочилася. Прийшов Кий до княжого терему, бачить – молодi козаки силкуються його булаву пiдняти та лише найдужчi з-помiж них можуть пiдняти за тонший кiнець на пiвлiктя вiд землi. Говорять козаки помiж собою:
– Навiщо ковалi викували таку важку булаву, як нею не те що махати, а й пiдняти її не можна!
– Це колись були на землi такi могутнi люди, та не вмирили помiж себе, побили один одного отакими булавами, а одна булава вам на пам'ять зосталася, – каже їм старезний дiд, – щоб ми знали про те, що, мовляв, не роби булаву бiльшу за себе, бо вона займе все мiсце, а нам не буде де жити.
– Як це булава може зайняти всю землю? – запитує молоденький козак.
– А так, що давнi люди не все нам просто розказали, а про дещо лише натякнули, щоб ми i самi здогадалися, – повчає дiд.
Кий свою булаву взяв i став перед князiвною Галею. Обнялись вони, а Кий i каже:
– Бачу я, що ти мене любиш, i я тебе люблю, але якщо хочеш бути моєю, то треба ще почекати п'ять рокiв, бо на менi обiтниця козакувати доти, доки не зборю у герцi могутню Дiву. Хочеш – чекай, а не хочеш, ось женихiв повен двiр.
А людям вiн сказав:
– Я, Тар'я-Країн-Котигорошко, мушу пройти шлях свого прапрапрапрадiда, бо козак без походу – як дiвчина без роду.
Пiшов Кий далi. Iшов та й iшов, аж приходить у город Волин. Дивиться, а там люди самi рало тягають, солоним кривавим потом свою ниву засiвають.
– А де ж, люди добрi, вашi воли?
– Немає. Дванадцятиголовий змiй Жеретiй пожер. Ще є трохи худоби на розвiд, то цiєї ночi прилетить та доїсть, а тодi i нас їсти почне.
– А кудою вiн ходить?
– Вiн не ходить, а на конi їздить, на тому, що жар їсть, полум'я п'є, як бiжить – дерева листя опускають.
Пiшов Кий до мосту, кудою змiй Жеретiй їздив, сiв пiд мостом i став чекати ночi. Коли ж пiвнiч настала, пiвнi проспiвали, задвигтiла земля. Чує Кий – питається Жеретiй свого коня:
– Чого це ти, коню, спiткнувся, адже проти нашої сили немає супротивної сили. к тiльки Котигорошко, що його Києм звуть, але вiн на Тому свiтi в мого брата Дiдька загостився, а хто в мого брата в гостях, то вже його не знайдеш i по костях. Звiдти i ворон костi не донесе.
– Ворон костi не донесе, а путнiй козак пiшки дiйде, – озвався Кий.
– Чи битися, чи миритись прийшов?
– Помирить нас, либонь, сира земля-мати.
Бились вони, бились. У Жеретiя з 12 голiв лише три зосталося, а Кий уже по пояс землю ногами вибив, от-от зовсiм охляне.
– Слухай, – говорить змiй, – у тебе батько був?
– Та, либонь, був батько – князь Тар'я-Країн-Палкий, але я його не пам'ятаю, бо вiн пiшов у похiд пiд Трою, як я ще тiльки зачатий був.
– Тож твiй батько, як робив важку справу, вiдпочивав?
– А що, вiдпочивав. Не може людина працювати без перепочинку.
– От давай i ми вiдпочинемо.
– Давай.
– На цьому мосту ми вже всю землю вибили, – хитрує далi Жеретiй, – а за дев'ять верстов вiдсiль є залiзний мiст. От туди завтра вночi i приходь.
– Добре, – говорить Кий.
Змiй на свого коня – i полетiв, а Кий пiшов до джерела, щоб напитися, а вже почало на день займатися. Бачить Кий, стоять бiля джерела два прекрасних юнаки у повному бойовому обладунку, коней за вуздечки тримають i вже от-от хочуть вихоплюватися на коней.
– Стiйте, козаки! – гукнув їм Кий.
Притримали вони своїх коней. Пiд одним юнаком кiнь бiлий, як вогонь, а пiд другим чорний, наче темна весняна нiч. Один юнак бiлявий, а другий чорнявий.
– Мене звуть Києм, а як вас звати, козаки?
– Я звуся Щек, – сказав чорнявий. – Я добрий Дух ночi.
– А я звуся Хорив, – сказав бiлявий юнак. – Я добрий Дух дня. Ми iдемо вiдсiля, бо тут завiвся злий Дух ночi i дня, i нема витязя, щоб його перемiг. Але той витязь без нас не зможе перемогти Жеретiя, а ми без нього не зможемо перемогти.
– А я Тар'я-Країн-Кий, син Пала, тiльки що з тим Жеретiєм цiлу нiч бився, але нi вiн мене, нi я його не зборов. Як сам б'єшся, то нiкому i води подати. Може б, поїхали, молодцi, зi мною до залiзного мосту та разом дамо тому Жеретiєвi раду?
Скрiпили вони побратимство та й пiшли до залiзного мосту. Посiдали пiд мостом, аж Жеретiй їде, всi дванадцять голiв змiя гарячий дим виригують.
– Як я йому голову зiб'ю, то ти, Щек, бери голову за вуха i геть вiдкидай, а ти, Хорив, те мiсце, де голова була, розпеченим до червона мечем припiкай, а я вже буду києм махати, то, може, таким чином удасться його трохи налякати, – радить Кий.
Почали вони з Жеретiєм бiй, i таки за нiч i день зосталася з нього купа попелу. Кий осiдлав того коня, що жар їсть, полум'я п'є, i поїхали вони далi. Бачать, волиняни до мосту останню худобу женуть.
– А женiть ви цю худобу на пашу, та не забувайте i помiч нашу, як хто iз наших родiв тарiйських до вас коли приб'ється, хай йому у вас смачно поїсться i поп'ється, – сказав їм Кий.
Тут волинськi старiйшини наперед виступають, до козакiв-молодцiв, своїх заступникiв, крилате слово промовляють:
– А годi вам, юнаки, козакувати, можемо вам у жiнки по найкращiй дiвцi дати, а тобi, Кию, як найдужчому, – князiвну.
Тут двоє дiвчат прекрасних на чолi з князiвною наперед виступають, хлiбом-сiллю, холодною водою джерельною витязiв пригощають. Кий, Щек i Хорив шоломи i шапки познiмали, по глибокому поклону людям поклали, а тодi Кий мовив:
– Хай вашi дiвчата ще трохи почекають, бо ще i слав'ягни, i сар'ягни пiд Змiїним кодлом страждають. Як дасть найдосконалiша Ягна менi Змiїне кодло i могутню Дiву побороти, то посватаю вашу князiвну, а у моїх побратимiв своя воля i своя дорога.
По цих словах витязi поїхали далi. Кий каже своїм побратимам:
– Я ще тiльки коня придбав, а пiшки я мало свiта повидав. Ще моя молода кров грає, на теплiй печi ще менi мiсця немає.
пдуть Кий, Щек i Хорив далi. Де стануть – обiд зварять, коней попаcуть, а де у доблеснi iгри пограють. Доїхали так до славного мiста слав'ягнiв Бусла. Стоїть славен город Бусел на горi Буслiвцi, високим земляним валом з дубовими зрубами обгороджений, у ровi вода з рiчки Буслiвки протiкає. Всi чотири брами повiдчинювано, сторожi на воротях немає, таке враження, що слав'ягни або нiкого не бояться, або вже їм нема чого оберiгати. На арцi над брамою – буслине гнiздо, а в гнiздi – бусол iз малими бусленятами дзьобами стрекочуть. Перше коло будинкiв, та все одноповерхових, бiлою глиною обмазаних, попiд самим валом iде; друге коло довгих будинкiв, та все двоповерхових, з рiзьбленими дерев'яним мереживом вiкнами, i дверима, i ворiтьми, – усерединi першого кола, а мiж ними широка вулиця; третє коло довгих будинкiв, та все триповерховi тереми, – усерединi другого кола будинкiв. А посеред города великий майдан круглий. В центрi майдану тулумбаси пiд шатром, бiля них дубовий помiст для старiйшин i великий древнiй дуб з сухим вершком, на якому теж буслине гнiздо з бусленятами. Весь майдан вiдгороджений вiд будинкiв високим лозовим плотом з перелазами, лише з чотирьох широких вулиць у плiт вмонтовано четверо широких двобрамних ворiт. Вiчове мiсце теж обгороджене вiд майдану невисоким плотом з перелазами. Худоба була на випасi, майдан порожнiй, поодинокi жителi у жалобному вбраннi пробiгали понад трiйкою прекрасних витязiв, що дуже пасували своїм гордим виглядом до славного мiста слав'ягнiв Бусла, але над мiстом зависла печаль, i бiля вiдчинених на майдан ворiт було багато черепкiв вiд мальованого буслiвського посуду, яким слав'ягни славились серед усiх тарiйських племен та й навiть далi. На багатьох будинках виднiлись лелечi гнiзда, але на деяких гнiзда були порожнi, з них стирчало невпорядковане галуззя.
Сумний та невеселий зустрiв витязiв князь слав'ягнiв Володимир, адже Змiй Горинич, найстрашнiший серед змiїного кодла, сьогоднi князеву дочку Либiдь до себе силою забере, а як вона не пiде, то вiдкриє пащу, i туди Днiпро потече, а тодi вигорить весь край i загине народ.
– Хто ж ви такi будете? – питається в них князь Володимир.
– Ми по свiту їздимо, козакуємо, слави шукаємо.
– Я – Кий.
– Я – Щек.
– Я – Хорив.
Розказав їм князь Володимир про скруту своєї землi:
к вище по Днiпру, неподалiк города Бусла, три гори, на тих горах лежить три Змiїнi голови, а тiло десь далеко на пiвнiч сягає.
У цей день челядь князiвська князiвну Либiдь у дорогу виряджала, до Змiя Горинича в неволю. Глянув Киян на прекрасну князiвну Либiдь, i серце його вперше вiд дiвочої краси знiтилося. От вiн i каже:
– А дозвольте, шановнi бусляни-лелеки, щоб ми доправили князiвну Гориничевi.
Посадили вони князiвну Либiдь на лодью, а лодью висадили на сани, а в сани впрягли п'ять пар волiв i рушили дорогою понад Днiпром навстрiч Гориничу. Приїхали таким чином до рiчки Почайни. Сiли троє витязiв на коней, а в цей час iз трьох гiр почали спускатися до води три вогненнi голови Змiя Горинича. Отут побратими подiлилися: Кий напав на середню голову, Щек –на лiву, а Хорив – на праву. Те мiсце, де витязi подiлилися, щоб iти битися на три шляхи, стало зватися Подiл. Три ночi i три днi билися вони зi Змiєм Гориничем, над горами стояв дим i курява, на четвертий дим i курява розвiялись, i побачили слов'яни на горах три княжих шатра. На горi Хоривицi – золоте шатро, на Києвiй горi – червоне шатро, на Щекавицi – блакитне шатро. А за горами чорний дим валує, то безголовий Змiй Горинич, обкладений сухим хмизом, догорає.
Заледве не згодився князь Кий одружитись на князiвнi Либiдь, та в останню мить серце його вiдступило вiд голови i вiн згадав, що не виконав своєї обiтницi.
Справили слов'яни на трьох горах велику учту. Пiднiсши у двох руках братину-компанею, князь Кий сказав:
– Ще ми, браття-побратими, iз себе козацької обiтницi не складали, щоб iз жiнками на печах вiку доживати, ще треба нам, добрим юнакам, чуби пiдголяти, оселедцi козацькi залишати, бороди оратайськi пiдголяти, вуса козацькi довгi запускати, у чистому полi iз сулицею, арканом, булавою погуляти. к у чистому полi єдина стежка, веде вона до мiста Бiла Вежа. Сюдою наш єдиний прабатько Тар'ягн уперше iшов, не пошкодуємо ж i ми кiнських копит i своїх пiдошов.
Князiвна Либiдь дуже журилася тим, що витязi їдуть далi, а вони тим часом сiли у велику лодью, Кий почав кийлювати, а буселяни на весла, коней плавом пустили i попливли на лiвий берег Днiпра. А князiвна Либiдь стояла з дiвчатами на київськiй обривi i махала їм хусткою, бажаючи хуткого повернення. На горах, де стояли шатра Кия, Щека i Хорива, виросло три городи, а для князiвни Либiдь князь Володимир побудував високий терем з вiкнами аж пiд небом. Князiвна Либiдь сидiла бiля вiкна, плакала i вишивала рушник, довгий, як Києва дорога. Вiд слiз Либедi пробився з-пiд гори струмок i побiг по долинi до Днiпра, а в нього потекли iншi струмки, i виникла таким чином рiчка Либiдь. Князь Володимир оголосив через гласних, що хто iз витязiв доскочить на конi до вiкна терема, проти якого сидить князiвна Либiдь, i вона йому подарує перстень, той вiзьме її за жiнку i разом все князiвство на додачу. Назвав народ терем, у якому сидiла князiвна Либiдь, Києвим, бо скiльки не з'їздилося витязiв iз усiєї Тарiйської землi до Києва, нiхто не змiг доскочити князiвни. Тож люди i говорили, що то Київ терем i Київна там сидить.
Тим часом Кий, Щек i Хорив їхали на конях степом, якраз була середина лiта. Коли проїздять байрак, Кий наглянув джерело.
– Отут ми, братове, i коней напоїмо, i самi нап'ємося. Щек його спиняє:
– Пiдожди, хай я до цього джерела придивлюся, – та як ударить по водi мечем, так вода i стала чорною. Тодi вже i Кий iз Хоривом побачили, що навкiл цiєї води не росла трава, у водi не жила нiяка риба-жаба чи павучок-рибачок. А це донька самої Нечистої сили, матерi Змiя Горинича, джерелом стала, щоб потруїти витязiв, якi зганяють з бiлого свiту Змiїну рiдню. Поїхали вони далi, скiльки не пильнують – нiде нiякої дичини нема, зголоднiли i пити похотiли, коли дивляться – у вибалку хатина стоїть. Заходять у хатину, а там на столi усяких наїдкiв i напиткiв, тiльки що господаря в хатi нема. Незручно без господаря за чужий стiл сiдати, от Хорив i каже:
– А погляньте-но, братове, на покуть, на сволоки та на дверi, нiде тут нема нi знаку, нi образу Ягни, – та як ударить мечем навхрест столу: – Ось я цей знак ставлю!
Так стiл i знявся чорним димом, а хатка зникла.
– Не журiться, побратими, вже коли вибалки починаються, то скоро i рiка Дон, а там город Бiла Вежа, там нащадки Тар'ягна живуть.
Аж ось i Дон. Напоїли коней, самi напилися. Тiльки Дон перепливли, за хвости коней узявшись, та одягли свiй бойовий обладунок, як потемнiло крайнебо на заходi. Оглянулись, аж наздоганяє їх сама Нечиста сила. Одна губа у неї аж пiд небесами, а друга понад землею.
Кий говорить до побратимiв:
– Помолимось, товариство, Ягнi та її звитяжному синовi Тар'ягну, може, вони нам допоможуть та пiдкажуть, що дiяти, бо без Божої помочi ми тут нiчого не вдiємо.
Тiльки склали вони втрьох молитву Слави Ягнi, як побачили пiд мiстом Бiла Вежа величезну кузню. Пришпорили коней, постукали у дверi. Ковалi вiдчинили їм 12 залiзних дверей, i вони влетiли в кузню просто на конях, а дверi миттю зачинилися. Стала Нечиста сила вогненним язиком дверi пролизувати. Кий гукає до ковалiв:
– Скорiше робiть залiзне рало, та таке, щоб аж пiд стелю кузнi, i величезнi щипцi!
Почали ковалi швиденько кувати, тiльки що закiнчили, як Нечиста сила вже останнi дверi пролизала i язик до кузнi просунула. Як дихнула вона раз, так усi ковалi зразу i померли. Тут Щек розпеченими щипцями Нечисту силу за язик ухопив i тримає, Кий махнув булавою, розвалив кузню, вибiгли вони з Хоривом надвiр, швидко запрягли Нечисту силу в рало i почали нею орати. У Нечистої сили на шиї дванадцятеро залiзних дверей висить, а Щек її за собою щипцями тягне, Хорив на чепiги налягає i веде таку борозну, що в нiй коня разом з вершником невидно, а Кий булавою Нечисту силу лупить, щоб скорiше тягла. Так вони сiм разiв навкiл города Бiла Вежа оборали. Як тiльки зайшли на восьмий круг, Нечиста сила так розiгрiлася, що парою та димом зiйшла, а рало так i застрягло в землi, що його вже нiхто не мiг витягнути. Голосними криками “слава” вiтали витязiв жителi города Бiла Вежа. Став Кий розпитувати людей про країну амажонок, бо туди заповiдана йому дорога старшим волхвом роду Країна. Люди розказали йому туди дорогу, проте їхати розраювали.
Сiли побратими на своїх добрих коней та й рушили у дальню дорогу. Коли ж напала на них у дорозi страшна недуга. Як надихались вони чаду вiд Нечистої сили, то у Кия на тiлi почали з'являтися вавки, Щек не мiг напитися – все йому хотiлося пити, а Xорив не мiг нiяк наїстися, все йому хотiлось їсти. Стали побратими худющi i, похнюпленi, їхали, куди дорога вела. Коли назустрiч їм бiлий-бiлий Дiд. Зажуренi, вони навiть не привiтались, тодi Кий схаменувся, завернув коня та й каже:
Добридень, Дiдусю. Нас така недуга до землi пригнула, що й привiтатись забули, а нас же батьки вчили старших шанувати.
Дiд їм каже:
– А куди ви їдете? То, може, й мене вiзьмiть, я вам дорогу до Великої Знахарки покажу, бо далека вам дорога, а здоров'я вас покинуло.
Сiв Дiдо-Всевiдо на круп Києвого коня, i поїхали вони далi. пдуть, а Дiдо бувальщини розказує:
Добре, синки, що старших шануєте. От колись було на нашiй землi – старих не шанували. Як уже старе не може чи то з сулицею, чи то за чепiгами ходити, чи вже не може i за дiтьми доглянути, то лобанили i справляли похоронну утчу. Один син дуже любив свого батька, i коли община стала йому говорити, що це зайвий рот, все батька виправдовував: вiн, мовляв, ще менi дiтей глядить, хоча, як приходила весна, то син, щоб сусiди не бачили, виносив батька на призьбу i садовив грiтись на сонечку, бо той уже сам i вийти не мiг. Сказано, чоловiк пережив сам себе, проте Яма не приходила по нього. Аж незабаром настав дуже важкий рiк для народу. Зима була холодна, i весна холодна i затяжна. Люди поїли все, i дiйшло навiть до того, що поїли i насiннєве зерно. Так перебились ще й корiнням до того часу, коли можна було копати землю, а от що кинути в неї, щоб вона вродила, – не було. I от батько люблячого сина, який дожив до цiєї весни, порадив людям розкидати по землi торiшнiй околот, i жито зiйшло. Бог дав, не дуже густо, але колоски були, як прачi, 3 того часу старих людей стали поважати i догодовувати їх до смертi. Отак-то. А ви, молодцi, куди мандруєте?
– Та оце їдемо в країну амажонок, там треба ще з могутньою Дiвою на борню стати, а оце напала недуга, здоров'я покидає, так що Щек не може нiяк напитися, i я його зву П'ю не нап'юся, а Хорив не може нiяк наїстися, i я його зву пм не наїмся, але воно не так смiшно, як сумно, бо вони все навкiл поїдають i випивають i залишається голий степ. I все це нам пороблено Нечистою силою.
Аж ось степ закiнчився, i в'їхали витязi на Великий Луг. Висока зелена шовкова трава, мiсцями – блакитнi озера, мiсцями – пагорби з могутнiми дубовими гаями. Над Лугом прозорий iмлистий серпанок, пахощi трав, сюрчання коникiв i пташиний спiв. Витязi вiд тiєї розкошi стали наче п'янi. Тут вийшли їхнi конi на простору галявину, посеред галявини росла величезна Iва. Росла та Iва на маленькому островi, навколо якого було кругле озеро, котре звалося Бублик. На маленькому острiвцi пiд Iвою ходила Коза i об'їдала листя, а на її вершку сидiла Орлиця. Посерединi по товстелезному гiллi ходило чотири Оленi i їли вербове листя. Навколо озера Бублик дванадцять русалок водило хоровод.
Першу русалку звати – Господиня.
Другу – Водана, мудра, iз дзеркалом, у якому можна було бачити все, що було i що буде.
Третьою була Вiра, вона навiювала юнакам i юнкам думки про кохання i була дуже гарячою, у вiнку з червоних троянд.
Четверта – Надiя, дуже нiжна, наче тепла вода, у якiй зароджується всяка живнiсть.
П'яту русалку звали Любов, гаряча i нiжна водночас, яка у бiлiй, наче туман, фатi ходила по вершечках трав.
Шосту звати Вiдьма, вона могла бути i гарячою, i холодною, знала властивостi всiх трав, струмкiв i каменiв i могла вилiкувати всяку недугу.
Сьома Дiва опiкувалась цнотою дiвчат i надiляла їх полохливiстю перед чоловiчим сажалом.
Восьма була Молодиця, яка клопоталася замiжнiми жiнками, вийшла замiж за Ора, а Ор пiшов орати степ, тепер її доля – то любов, то розлука.
Дев'яту звати Лона, опiкується жiночим лоном, доглядає плоди, ходить з розпущеним волоссям i має на головi золоту пов'язку.
Десятою була Ловка, яка ловить серця юнок i юнакiв у солом'яний кошик i питає дозволу в Господинi, чи їх з'єднувати. Як отримає дозвiл, то пускає кошик пливти по водi, а як не отримає, то серця випурхують з кошика горлицями.
Одинадцята – Соня, вона склеплює очi втомленим вiд кохання солодким сном i оберiгає їх увi снi.
Дванадцята – Гнана, яка є гiнцем у любовних i господарських справах, а також гонить людське серце до нових пригод i втiх.
Коли витязi на конях з'явились на галявинi, русалки з вереском шугнули у високу лугову траву. З трьох бокiв пiд'їхали витязi до озера Бублик, щоб напоїти коней. Як тiльки їхнi конi нахилились до води й витязi глянули у ще не торкнуте гладеньке дзеркало води, свiт одразу ж у їхнiх очах перевернувся, i вони очутились на Дивi.
Там, де була Iва, рiс величезний Ясень, пiд ним ходив Бик i об'їдав з нього листя, на гiлках Ясеня ходило чотири Оленi, а на верхiвцi сидiв Орел. Вода в озерi Бублик вирувала, а навколо трьох коренiв Ясеня заплiвся величезний Змiй. Перший корiнь – це Мужнiсть, другий – Мудрiсть, третiм коренем було джерело Вар. Бiля кожного кореня сидiла Дiва. Одна давала Долю, друга – Рiст, третя – Мету. Всi троє весь час поливали Ясень, черпаючи з джерела Вар воду з мулом. З цього джерела витiкає сiм рiк:
Холодна, Гаряча, Поглинаюча, Несамовита, Швидка, Хижа, Плесо.
Озирнулись витязi – аж навколо них город, у якому двадцять чотири палаци. З них дванадцять – блакитних, а дванадцять – золотих. Посерединi – найбiльший палац, наполовину замальований у блакитну фарбу, а наполовину-в золоту. А город цей обнесений стiною вогню, так що з нього виходу нема. Стриножили вони коней i вiдпустили, а самi пiшли до золото-блакитного палацу. В ньому було дванадцять дверей, якi вели в одну велику залу. Посерединi зали стояло кругле крiсло, а в крiслi сидiла Ягна. З якого боку не глянеш, вона повернута до тебе лицем.
Золота корона сяяла на її бiлому, як вибiлений льон, волоссi, розчесаному на продiл, а ззаду взятому в серпанкову намiтку. Кругле лице її було папiрно-бiле, але за цiєю бiлiстю просвiчувався ясний вогонь. Синi, блiдо-синi очi дивились нiби i на витязiв, i разом з тим здавалося, що дивляться вони безмежно далеко, i хоча на її червоних, як вишнi, губах грала привiтна посмiшка, за цiєю посмiшкою стояв безмежний смуток, так що козакам стало не по собi. Вони хотiли завертати, але жiнка сказала:
– Зайдiть, юнаки, до мене в господу, я знаю, куди ви мандруєте, але якщо ви не помиєтесь у моїй лазнi, то нiчого вам далi їхати, там вас не чекає удача.
Одягнена вона була у бiлу полотняну сорочку, пишно вишиту по широких рукавах i манишцi, а на шиї в неї сяяло намисто iз дiамантiв у три ряди. Чорна запаска облягала її стрункий стан i по подолу була вишита зеленим i червоним хрестиком, а на ногах мала срiбнi сандалi, i золотi пряжки на сандалях виблискували дорогоцiнним камiнням. Аж тут iз одних дверей вийшов вродливий юнак. Одежа щiльно облягала його струнке тiло i свiтилася срiблом. Каже вiн їм:
– Я Полель, ходiмо зi мною.
Пiшли вони за Полелем всi троє, а Дiд зробився невидимим i теж пiшов з ними. Вийшли з палацу i пiшли лiсовою стежкою. Пiдiйшли до гранiтної брили сажнiв п'ять заввишки. Як пiдiйшли до неї, замшiлий камiнь розступився перед ними склепiнчастою аркою, i зайшли вони у кам'яну свiтлицю без вiкон, лише з-пiд округлої стелi лилося м'яке бiле свiтло. Позадирали вони голови. Стеля була опуклою i бiлою, наче яєчна шкаралупа, а пiд самим верхом, там, де в яйця пуха, рiвно зрiзана, i свiтло лилося через прозору плiвку.
Посеред круглої свiтлицi стояв круглий стiл, заставлений рiзними напоями i наїдками. Навколо нього було розставлено напiвм'якi крiсла. Глянули вони, а там закусок на цiлий полк, серед столу засмажений цiлий бик, уперся носом у писок вепра, великi тарiлi зi смаженою, в'яленою, копченою i тушкованою рибою, холодець, пампушки з часником, вареники з маком у меду, з яблуками, сиром м'ясом, сметана в полумисках, узвар у корчагах, вино в невеликих бочечках, барила пива стоять у чотирьох нiшах обабiч столiв, мед хмiльний у куманцях, гарячий український борщ iз сметаною парує в глибоких мисках, пироги з капустою, квасолею, калиною i з вишнями, миски з квашею, ряжанкою i рiзними киселями, яблука, грушi, сливи, помiдори, редька, огiрки у полив'яних розмальованих мисках, кавуни, динi, виноград, печеня в горщиках, хлiб бiлий i хлiб чорний, смажена птиця, коржики, пундики, цукерки, цибуля зелена з бiлими головками, зайцi фаршированi, полуниця i мед в стiльниках. I ще було там усякого: хрiн, часник, перець, салат, крiп…, отже, нi в казцi сказати, нi пером описати. Посiдали вони за стiл, от Кий i каже:
– Воно-то смачно, але хiба ми його поїмо?
Але пм не наїмся i П'ю не нап'юся як узялись до того всього, то геть i впорали. Як поїли i попили напої, то розчинилась стрiльчаста брама, та й зайшли вони до роздягальнi. Роздяглись, аж вiдчиняється ще одна брама. Зайшли ще й туди. Там вода з труб гаряча i холодна бiжить, великi кадуби дубовi стоять, щоб у них паритись, цiлий вiз березових вiникiв. Стали вони потроху паритися. Коли чують, задуха гаряча душить. Дивляться на стiни а вони зразу були чорно-синi, а зараз червонiти стали. П'ю не нап'юся каже:
– Я вже пити не хочу.
пм не наїмся каже:
– Я вже їсти не хочу.
А в Кия тiло очистилось вiд струпiв стало молоде, ясне та чисте. Кий мовить:
– Тут ми й згоримо, товаришi, хоча з нас уже й спало наслання Нечистої сили.
Тодi Дiдо-Всевiдо, що з ними теж викупувався, питає:
– А що, браття, ще терпите чи вже не можете?
– Уже не можемо, – волають усi троє. Тут Дiд одну волосину iз бороди висмикнув, стало так, як спекотного лiтнього дня. Вiн ще одну висмикнув, стало наче теплою весною.
– Ну, а тепер як? – питає.
– Добре, Дiдусю, треба вдягатися, щоб б не простудитись.
Вийшли вони в роздягальню, а там нiби i не було спеки. Пиво прохолодне iз в'яленою таранею. Випили по кухлю. П'ю не нап'юся вiдчув, що йому бiльше пити не хочеться, пм не наїмся одну таранину з'їв i вiдчув, що ситий. Тут вiдчинились боковi дверi, i в кiмнату заглянув свiтлий сонячний день з травою, деревами, птахами i повiтрям, яке тривожив вiтер, i побратими мерщiй вийшли на простiр. Груди їхнi ледве не рвалися вiд простору i запiненого вiтром повiтря. Бiля озера Бублик пiд Ясенем на дерев'янiй лавцi сидiла мати Ягна i приязно до них посмiхалась. Помитi юнаки опустились перед нею на одне колiно, як личить козакам, i схилили в поклонi голови. В цей час заграла Божиста музика i вiдчинилися дверi двадцяти чотирьох палацiв. Iз дванадцяти блакитних палацiв вийшли дванадцять русалок, тих, що подорожнi бачили пiд Iвою, а iз дванадцяти золотих палацiв вийшло дванадцять русiв.
Першого руса звати Ясень-Триглав-Господар.
Другого – Брунатий, був вiн володарем поля, яке дає силу.
Третiй витязь звався Радний, вiн головував на Майданi Згоди. Був дуже гарний i доброчинний, навiть брови i вiї мав, як борошно, а очi – як свiтла вода. В його оселi нiколи не порушувався звичай.
Четвертого звати Ан, вiн носить кораблi, управляє рухом вiтрiв, пасе рибу i вичiсує водянi рослини тризубим гребiнцем. Дуже багато має скарбiв.
П'ятий витязь по iменi Хун, немає нiкого за нього нахабнiшого. Йому пiдкоряються дощi i сонячне свiтло. Йому треба молитись, коли просиш дитину або урожаю.
Шостий звався Юр, дуже меткий, вправний до всякого бою i хоробрий.
Сьомий – Хмiль: мудрий, веселий, складає пiснi i вiршi, робить мед хмiльним.
Восьмий витязь, Сторож, живе крайнеба, оберiгає Вогняне мiсто. Чує, як росте трава i вовна на вiвцi.
Дев'ятий витязь – Хитрий, котрий може обдурити i розумного.
Десятий витязь – Слава, який нiчого не боїться, а якщо пiднiмає меча, то всi воїни стають п'янi, неначе вони обпилися хмiльного.
Одинадцятий витязь звався Сила – вiн такий сильний, як всi дванадцять витязiв заразом.
Дванадцятий витязь мав iм'я Честь, вiн нiколи нiкого не мiг обдурити.
Голови витязiв поголенi, залишенi лише оселедцi, якi були заплетенi в кiску. Русалки – з розпущеним волосям, на головах – вiнки з живих квiтiв, босi, у приталених сорочках з блакитного краму. Руси були вдягнутi у бiлi вишитi сорочки, червонi штани i високi чоботи. На правому плечi i передплiччi святковий обладунок: металевий наплiчник, налокiтник i обручка. Вони взялися за руки i почали водити коло навкруг матерi Ягни i трьох схилених юнакiв. Тодi кожен з них поклав по черзi руку на голову князя Кияна, i стали вони вiддалятись, вiддалятись, доки i зовсiм зникли. Ягна погладила Кия по головi, як малу дитину, дала подивитись у дзеркало i пiднесла до його уст позолочений коров'ячий рiг iз священним трунком, перед тим ковтнувши з нього раз сама. Звiвся Кий, встав на рiвнi ноги i випив трунок до дна, вiдчувши у своєму тiлi силу велику i владу безмежну. пм не наїмся i П'ю не нап'юся продовжували стояти на одному колiнi, трiшки схиливши голови. I сказав їм Кий:
– Вiднинi ти, пм не наїмся, будеш зватися Гiнцем, а ти, П'ю не нап'юся, Джурою.
Встали всi троє на рiвнi ноги, а Ягна їм i каже:
– Тепер, пiсля мого благословення, вислухайте ще й мою одну пораду. Зараз на Великому Столi в країнi амажонок сидить Марiя. Як будете ви, козаки, укладати умови герцю Кияна з Марiєю, то оговорiть, щоб перша сутичка була на сулицях при повному бойовому обладунку, друга – лише iз щитами, а третя – без нiякої зброї i поясiв. Бо якщо ви погодитесь на три сутички у всеоружжi, то буде вам смерть, а слави не буде. Стримiтимуть вашi голови на стiнi.
Поклонились вони Ягнi в пояс, сiли на коней i наструнчились на пiвденну дорогу. Тут Дiдо-Всевiдо їм i каже:
– Тепер ви, дасть Бог, i без моєї помочi висватаєте Марiю.
Попрощавшись зi Всевiдом, витязi пустили коней трушака. Скiльки вони там їхали, та й приїхали в країну амажонок до мiста Варти. Виїхав назустрiч полк озброєних амажонок у сто воїнiв. От сотниця їх запитує:
– Хто такi, куди мандруєте? Ще такого не бувало, щоб до брами нашого мiста аж троє мужчин прибувало, бо ще ми так близько нi одного не бачили.
– Я – Тар'я-Країн-Котигорошко-Кий, син Пала, це Джура, а це Гонець, – заявив Кий. – Тепер ти скажи, Джуро!
– Приїхали ми сватати вашу князiвну Марiю, – промовив Джура.
– А умови ви чували?
– Одним вухом чували, а в друге випускали, – докинув Гонець.
Вiдвели їх амажонки у розкiшнi покої вiдпочити i приготуватись до герцю.
На другий день вивели витязiв на рiвну, широку сонячну галявину, оточену стiною молодого дубового лiсу. Довкола лiсу стало вiйсько амажонок, повернене лицями назовнi кола. Лише три амажонки, в тому числi i князiвна Марiя, гарцювали на конях з одного, полуденного, боку галявини, а з пiвнiчного вирiвнювали коней ув одну шерегу троє витязiв-мужчин. Джура i Гонець з'їхалися iз двома амажонками посеред галявини обговорити умови герцю. Скiльки амажонки не настоювали, щоб усi три сутички були смертельними, Джура i Гонець не погоджувались. Нарештi амажонки згодились на умови Кияна, бо ще нiякий витязь не витримував першого удару їхньої князiвни i не падав мертвим.
Наче вiтер i швидше вiтру мчали конi витязiв, як влитi, сидiли вершники, закованi в броню, прикрившись щитами. Кожен мiтив у центр щита супротивника, бо удар мусив бути страшної сили i щит повинен лопнути перед всепроникним вiстрям списа, голодного живим тiлом витязя. Коли супротивники зiткнулись, бiлий вогонь спалахнув на їхнiх щитах. Марiя проскакала мимо до протилежного кiнця галявини, Кий же вилетiв iз сiдла, перевернувшись у повiтрi, став на ноги лицем у той бiк, куди поскакала Марiя. Ще нiколи вiн не одержував такого сильного удару, проте, стоячи на ногах, прийшов до тями, а Джура пiдвiв йому коня. Скочивши на нього, Кий виїхав на рубiж, Марiя i Кий вiдкинули списи, мечi, ножi i тiльки з щитами ринулись назустрiч одне одному. Пiсля дзвiнкого удару їхнi щити розлетiлись на друзки, проте обоє вершникiв втримались у сiдлi, послабивши i повернувши корпус за щитом у момент удару. Амажонки зрозумiли, що цей витязь незвичайний. Третiй раз зiйшлися супротивники, скинувши броню, шоломи i пояси. Кий залишився у бiлiй вишитiй сорочцi, синiх шароварах i жовтих чоботях. Марiя – у бiлiй вишитiй сорочцi i зеленiй плахтi, вишитiй жовтим i червоним хрестиком. Коли Марiя скинула пояс Тар'ягна i повiсила на рукiв'я увiткнутого в землю меча, то вiдчула, що вона не витязь, а лише жiнка. У високiй квiтучiй травi по пояс зiйшлися вони втретє помiрятися силою. Ледве Кий узяв Марiю у свої могутнi обiйми, як вона стала нiжною i податливою. Легко поклав вiн її у траву. Коли устав, на шиї у нього була пов'язана Марiїна вишивана хустка. Опоясався Кий поясом Тар'ягна i помахав рукою до Джури й Гiнця, якi чекали далеченько в кiнцi галявини. Свiдки герцю пришпорили коней, i двоє козакiв i двi амажонки прискакали на середину галявини, де Марiя й Кий тримались за руки.
Вiд пошлюблення Кия i Марiї народився перший чоловiк в роду амажонок, i назвали його Гуном, бо вiн, на противагу малят-дiвчаток, якi пищали в колисках, гув хлопчачим голоском. Жителi країни амажонок стали зватися гуни, або роксолани. Коли Марiя пiдлягла Києвi, то й усi молодi амажонки захотiли мати собi чоловiкiв. Зiбрались вони на Раду, i Кий порадив їм таке. У долинах рiк Дунаю, Днiстра, Бугу, Днiпра i Дону молодi хлопцi тарiйських родiв Краягна, Кiмар'ягна, Вол'ягна, Слав'ягна i Сар'ягна пасуть товар. Хай молодi амажонки розiб'ються на п'ять загонiв i стануть таборами бiля пасовищ, де юнаки тирлуються разом зi своїм товаром. Отож хай кожна дiвчина привабить собi юнака.
Так вони й зробили. Коли юнаки внаджувались до стоянок амажонок, тi дуже ласкаво їх приймали, але якщо хлопцi хотiли женитися, амажонки казали:
– Ми ваших звича'їв не знаємо i не вживемося з вашими матерями. Краще берiть у своєї общини кожен свою долю та й поїдемо до нас.
Нiчого було юнакам робити, мусили на те приставати. За якийсь час всi загони амажонок прибули на берег рiки Вардани з чоловiками.
Одного разу пiшов князь Кий на озера полювати. Пiсля полювання сiв iз товаришами на березi озера i почали, вечеряючи, розповiдати рiзнi бувальщини. Один козак розповiв, як колись вцiлив стрiлою лебедя, а лебiдка вслiд за лебедем розбилась об землю. Тодi Кий згадав, що десь за ним побивається князiвна Либiдь. Забрав вiн iз собою Марiю i поїхав на Днiпро. На тому мiсцi, де вони колись з Щеком i Хоривом перемогли Змiя Горинича, вже було збудовано город, i люди звали його Києвом. Кий там поселився i взяв собi ще одну дружину, князiвну Либiдь. Потiм узяв собi за дружину князiвну Галю галицьку, потiм узяв собi за дружину князiвну волинян – Дану, потiм ще узяв собi за дружину князiвну Сарму Бiловезьку.
Син Марiї, Гун, пiшов князем у землю амажонок. Тому що Кий утяв бороду Дiдьковi, жив вiн аж 300 рокiв. Усi землi тарiйськi: Ами, Сарма, Слава, Волi, Кiмара, Країна – ходили пiд його рукою. Тому що сам Кий був з роду Країна, загальною назвою народу тар'я стала назва – українцi. Великий князь Кий сидiв на столi у стольному городi Києвi на Днiпрi.
На тiй горi, де голову Змiєвi стяв Щек, Кий поставив капище, де волхви вчиняли треби Щеку; на тiй горi, де голову Змiю стяв Хорив, Кий збудував капище, де волхви творили треби Хориву, а на своїй горi збудував капище, де волхви творили треби Ягнi-Лелi-Араянi.
За 300 лiт князювання Кия український народ став незчисленним. Люди не хворiли i жили по 150 рокiв, а тодi їхнi душi безболiсно покидали тiло i линули на вiчноквiтучi луки, а тiло з почестями ховали в землю. У всьому свiтi для народу українського не було ворогiв, бо у всесильного немає ворогiв.
6. Року Божого 854 до нової ери
Приснився князю Кию вiщий сон. Снилося, що вiн сидить у свого прадiда Тар'ягна ще зовсiм маленьким на руках. На другий день вiдчув, що сили з нього витiкають, наче вода з надтрiснутого дзбана. Душа стала просвiтлюватись. Зiбрав князь Кий Малу раду з найсвiтлiших князiв, найпочеснiших волхвiв i найповажнiших старiйшин i звернувся до них iз такими словами:
– Дiти мої, скажу я вам напутнє слово про князiв. Князя Богиня Ягна сотворила з дев'яти своїх перевтiлень-Перунiв, i вiн блиском перевищує всiх живих. Народ, який не береже свого князя вiд ворожої зброї власним тiлом, подiбний до лебедя з вiдтятою головою, який ще довго борсається i сильно б'є лапами i крильми, але все одно конає. Тому народ, який вознiсся гординею i не признає над собою князя – це юрба овечок, це пожива для вовкiв, це розплiдник рабiв для сильнiших народiв.
Князь, подiбно до сонця, пече i очi, i серце, i нiхто на землi не може довго дивитись на нього. Князя, навiть коли вiн ще дитина, не слiд зневажати, думаючи, що вiн тiльки смертний, бо вiн є Божество, втiлене в людинi.
Якби князь не карав невтомно тих, кого слiд покарати, сильнiшi замучили б слабших, як кiт мишу. Ворона почала б клювати жертовний пирiг, а собака – лизати жертовну їжу, i не стало б нi в кого власностi, i лежнi та п'яницi понукали б поетами, мудрецями i волхвами, i не було б чого їсти дiтям, щоб змiцнювався народ.
Де не дiє чорне червонооке покарання, що знищує злочинцiв, там пiдданi повстають, якщо вождь добре не наглядає. Князь, який охороняє свiй народ i пам'ятає обов'язок воїна, викликаний ворогом, рiвним собi силою, сильнiшим або слабшим, хай не ухиляється вiд битви. Князi, що б'ються на герцi, б'ються на всю свою силу i не вдаються до втечi. Хоробрий козак пiсля смертi прилучається до Бога. Коли князь б'ється на герцi, вiн убиває ворога лише чесною зброєю, не застосовуючи для вбивства нi отруєних, нi зубчастих стрiл.
Князь не має права вбити нi того, кого вiн вибив з бойової колiсницi, нi того, хто загубив шолом i його волосся розпущене, нi того, хто говорить “я твiй раб”, нi того, хто не має кольчуги. Князь не має права вбити нi того, в кого зламана зброя, нi тяжко пораненого, нi зляканого, нi того, хто кинувся тiкати. Князь не може вбити хворого, сонного, голого, беззбройного, того, хто не б'ється, а лише дивиться, i того, хто б'ється з iншим.
Князь завжди пам'ятає обов'язок справжнього воїна.
Колiсницю, коня, жiнок, зерно i всi речi переможеного в герцi забирає переможець. Для князя дається iз вiйськової здобичi найкраща частина: здобич, завойована дружиною князя, справедливо розподiляється Кругом мiж усiма воїнами.
Князь завжди готовий вжити силу, виявити хоробрiсть, вiн береже державнi таємницi i вивчає слабшi сторони своїх ворогiв. Завжди готового вжити силу боїться весь свiт, князь пiдкоряє собi все живе саме силою.
Князь намагається перемогти ворогiв свого народу примиренням, подарунками, сiянням помiж ними ворожнечi: всiма засобами, разом чи по одному, i не вдається до битви, якщо її можна уникнути. Через те, що для обох воюючих сторiн перемога а чи поразка в битвi невiдома. Перемiгши, нехай вiддасть шану Богам, а пiдданим дарує полегшення податкiв.
Князю Кию вiд Вардани до Дунаю корився весь народ, спорiднений походженням вiд Тар'ягна, воїна i рятiвника. Деякi з цих племен орали землю i розводили худобу, iншi випасали лише товар: коней, корiв, овечок, кiз, свиней, ще iншi ловили рибу в рiках та озерах i морях землi Тарiйської, всi вони звали себе українцями-тар'ягнами, а князь Кий був для них Великим Золотим Князем.
За князювання Кия український народ вiдчув себе тiлом Священного Оленя. Ротом i носом цього Оленя було Закарпаття; очима i рогами – гори Карпати, головою – Волинь; переднiми ногами – Подiлля; Київ був його серцем; Чернiгiвщина – його легенями; Полянщина – шлунком; Сарматiя – крупом; Варданiя i передгiр'я Кавказу – його заднiми ногами з копитами. Пасся цей жертовний Олень на Лукомор'ї Азовського i Чорного морiв i дозрiвав для жертви.
Пiдупав князь Кий на силi, i дiйшов до зрiлостi величезний, величний Олень, i жертовне тiло його було могутнє, єдине, прекрасне – призначене для жертви. Вже на околицях за Волгою i за Карпатами, за Чорним морем i за Балтiйським заворушилися грифони, химери, змiї, вовки i пардуси. Ах, якщо тiло дозрiває, то це жертва. I було пророцтво волхвовi волхвiв. Три тисячi рокiв рватимуть його могутнє тiло хижаки i розiрвуть на частини, i буде вiн жити по частинах, як розрубана змiя. I стане серед своєї країни як перекотиполе, як опале листя, як летючий пiсок у пустелi. I будуть запитувати зайди, мовляв, як звався цей народ, що оце стiльки могил залишив серед степiв i лiсостепiв Пiвнiчного Причорномор'я? I самi тарiйцi-українцi дивитимуться на могили своїх предкiв i говоритимуть:
– Ми не знаємо, хто лежить у цих могилах i по якому обряду вони похованi. Ми забули свого Бога, i Душi в нас нема. Бо Душа народу – це його Бог.
Але Душа народу прилетить через ворота розпростертих рук Бережi-Оранти, тої, що в Києвi, у Софiйському соборi пiд склепiнням дзвiницi. Але це тiло знову вiдродиться i Левом, i Тигром, i Ведмедем, i Вовком, i Мамутом, i Кабаном i нарештi зростеться в одне тiло – iм'я якому народ Тар'ягна. А в цiлому тiлi завжди, наче серце, пульсує Ядро. I стане говорити Ягна устами багатьох українських пророкiв-волхвiв, аж доки цi пророцтва не складуться у священну Книгу. Стане український народ молитися знову своєму Боговi, i буде дружна наша молитва! Прилетить Жар-птицею наша Душа з небес, вiд Ягни – небесного животворного вогню, – i заб'ється серце Оленя. Хто народився, той повинен умерти, щоб знову народитись.
Могутнiм був Золотий Олень, i не страшнi йому хижаки. Став зачахати князь Кий, i ще багато мало бути по ньому князiв, але все менших i менших, аж поки не перевелись вони нiнащо.
Зiбралися бiля рiчки Почайни у Священному гаю волхви i поставили собi шатра. У шатрах мiднi казани з водою, обкладенi камiнням i сухими дровами. Коли вода вiд вогнища нагрiлася, а камiння розпеклося, волхви кидали на камiння сiм'я конопель, а також кидали у воду розпечене камiння, умивались гарячою парою, очищались для гадання. Витерлись конопляними вибiленими рушниками, надягли поверх бiлих вишитих сорочок червонi довгi кожухи i вийшли з непокритими головами та й сiли кожен бiля свого куреня. Спершу гадали три вiдунки. Першу вiдунку звали Влада, другу – Слава, третю вiдунку звали Злата. Розкладали вони на земляних квадратних жертовниках гiлочки з червоної верби i бубонiли про себе лише їм вiдомi молитви. У Влади випало, що князя Кия кличуть предки у Вирiй, бо такий вищий закон: хто постарiв, той умирає. У Слави вийшло, що Великого князя Кия кличуть предки у Вирiй. А у Злати вийшло, що князь Кий тому заслаб, що князь Країнської землi Остромир поклявся вогнищем князя Кия i не дотримав свого слова.
Привели князя Остромира, вiн нещодавно лише прийшов з козакiв, ще не встигла вiдрости в нього чуприна, недавно одружився. Стрункий, гожий князь. На смерть прирiкала його вiдунка Злата. Князь Остромир повернувся лицем до жертовного вогнища, поклав руку на серце, схиливши голову, i голосно промовив:
– Богине Ягно-Мамо-Леле! Хай я буду проклятий тобою на вiки вiчнi, i нiколи душа моя не прилине до твоєї вiчної душi, i хай душа моя буде неприкаяна, хай твої перуни знищать мене i мiй рiд до дев'ятого колiна, якщо я коли-небудь не виконав своїх клятв.
Страшна була ця клятва, i волхви бiля своїх куренiв попадали на землю ниць, а люди, якi оточували Капище, стояли на схилах яру i сидiли на деревах, глухо зойкнули i затулили очi руками. Тодi з Храму вийшов волхв волхвiв i оголосив, що дев'ять волхвiв погадають на нутрощах молоденьких ягнят на справжнiсть Остромирової клятви. Дев'ять учнiв волхвiв пiшли у кошари князя Кия вiдiбрати дев'ять молодих ягнят. Коли дев'ять волхвiв принесли цих дев'ять ягнят у жертву Ягнi, нутрощi всiх дев'яти ягнят виявилися чистими, i волхви в один голос виголосили:
– У недомаганнях князя Кия виявляється воля Божа. Тар'ягн, воїн i рятiвник, кличе нашого князя.
Князь Кий, сивий, аж бiлий, наче снiг, сидiв на похiдному тронi, якого йому зробили славетнi майстри з мiста Бусла, тi, якi робили обладунок для Атiла. Довгi бiлi його пальцi нараз напружились на кiнцях пiдлокiтникiв, охоплюючи мiцно голови золотих кабанiв. Сила з усього тiла стеклася у цей потиск рук. Князь Кий промовив:
– Хай жереб вирiшить долю Злати i її найкревнiших, – i безсило прихилився до спинки трону.
Знову з Храму вийшов найперший волхв iз довгим посохом, а обабiч нього двоє молодших волхвiв, хоча всi троє були древнiми старцями, бо бороди, вуса i волосся в них були молочно-бiлими; найперший волхв – вищий, стрункий i сухорлявий.
Вiдунка Злата колись була гарною чорнявою дiвкою i зараз ще була гарна. Кругловида, пов'язана чорною хусткою понад самими бровами, але в очах її поблискували недобрi вогнi. Коли вона почула голос великого князя Кия, її очi стали чорними i бездонними. Хтось iз гурту вигукнув:
– Вiдьма Чорнобогова!
Тодi двоє з молодших волхвiв зав'язали Златi очi чорною хусткою i дали в руки розмальований таємничими знаками горщик, обiпнутий бiлим полотном. Злата потрусила горщиком i вiддала першому волхву. Волох зняв з горщика полотно i витрусив жеребок на землю. Тодi зняв з очей Злати пов'язку, i вона глянула на землю. Жеребок лежав доверху чорним личком.
– Каюся, Велика богине Ягно! – заволала Злата. – Знарошне хотiла я погубити князя Остромира за те, що погордував моєю дочкою.
– Очищення, очищення! – залементувала юрба, i охочi почали зносити на велику купу хмиз, а волхви вкопали посеред кола, яке виклали з сухого хмизу люди, три стовпи i прив'язали до них Злату, її дочку i сина.
Хай звершиться! – виголосив найперший волхв i пiшов у Храм. З Храму вийшло троє волхвiв i запалили вiд жертовного вогню три смолоскипи. Потiм усi троє кинули смолоскипи у хмиз, стiна вогню затулила жертви вiд очей.
На другий день помер князь Кий. I сказали волхви дiвчатам з Києвої челядi i отрокам з молодшої дружини:
– Хто хоче супроводжувати князя Кия у Вирiй?
Багато було бажаючих iти зi своїм князем, але волхви вибрали лише одну найкращу – дiвчину Дарину i шiстдесят трьох юнакiв. Тiло князя Кия внесли в головну браму Храму, поставили перед фiгурою Бога Триглава, i перший волхв, стоячи перед марами з тiлом, вдивляючись у лице Бога, сказав:
– Дозволь, Боже, спорядити князя Кия в далеку дорогу.
– З Богом, – вiдгукнулося тихим голосом одинадцять волхвiв. Найголовнiший з них проказав:
– Дозволь, Боже, спорядити князя Кия у високу дорогу.
– З Богом, – вiдгукнулися волхви, i їхнiй шепiт наповнив Храм до самого верху.
– Дозволь, Боже, спорядити князя Кия в глибоку дорогу.
– З Богом, – вiдгукнувся Храм, i четверо молодих виученикiв пiдняли мари i занесли у правий притвор.
Над тiлом князя Кия волхви чаклували три днi, нарештi набальзамували, покрили його шаром воску, одягли в дорогу одежу, посадили на мари, засланi ведмежими шкурами i гарно вишитими полотнами, а мари висадили на шестиколiсний вiз, запряжений двома парами волiв. Тим часом зiбралися супроводжуючi iз побратимiв, родичiв i дружини бойової i рушили по головних тарiйських землях. Так об'їхали Українську, Кiмарiйську, Волинську, Слов'янську, Сарматську i Роксоланську землi, аж тодi знову привезли тiло князя Кия в город Київ. Справили тризну в дворi терема i понесли тiло на корабель. На кораблi посадили в курiнь, обтягнутий оленячими шкурами, на золочений похiдний трон. Прибрали його покiй чебрецем, любистком, шавлiєю, липою i вербою. Був мiсяць вересень, ще стояло майже лiто, але в повiтрi вже з'явилась прозорiсть.
Дарину в цей час готували, наче до шлюбу. В золотому вiнку з рiзноколiрними стьонжками в косах, вона веселилася, пила хмiльний трунок i їла найкращi страви. Двоє дiвчат невiдступно за нею ходили i виконували всi її забаганки, але разом з тим пильно стежили, щоб з нею не трапилось чогось непередбаченого. Вони роздягали її до сну i мили ноги. Перед останньою нiччю дiвчата розтерли на каменi шматки кипариса, кедра i ладану, пiдливаючи води. Потiм у лазнi обмазали цим тiстом її тiло i лице. На наступний день Дарину вимили теплою водою, i вона стала нiжною, запашною, чистою й бiлою. Вона ще була юнкою непорочною, i її тiло було прекрасне. Так вiльнонародженi тарiйськi жiнки готуються до ночi кохання, коли якийсь залюблений мужчина повiсить на її воза свою нагайку. I хоча має постiйного чоловiка, призначеного їй Сварогом, вона має право вирiшувати, чи прийняти їй на одну нiч закоханого мужа. Тому був у тарiйських чоловiкiв звичай говорити на всiх тарiйських дiтей “синку” або “доню” як признання свого вiтцiвства.
Так готували Дарину. пї вбрали у бiлу-бiлу пишно-пишно вишиту на манишцi i рукавах сорочку. Правий рукав був вишити жовтогарячими квiтами, а лiвий – синiми взорами. Зелена плахта, вишита червоними деревами, i бiлий шкiряний кептар, вишитий рiзноколiрними вовняними нитками, оторочений по краю хутром iз живота чорного бобра. На ноги взули також червонi сап'янцi, а поблiдлi щоки нарум'янили. Кругле рум'яне лице її було втомлене, але радiсне. Вона усмiхалась сонцю i спiвала пiсень.
Сонце, що вже ледь хилилось на захiд, а в його свiтлi з'явилась барва кровi, грало на хвилях, золотом скапувало з весел, вигравало на золоченiй головi i в рубiнових очах корабля, який тягнув на линвi корабель iз князем Києм в останню дорогу. I багато човнiв рiкою, а вершникiв i пiших по лiвому i по правому берегах Днiпра iшли до перевозiв, щоб пiд кiнець дня прийти на Поле поховання князiв, що було на березi Десни.
Люди стояли по цiлому полю не суцiльним натовпом, а родами, селами, вулицями, на старих могилах i доокiл по рiвнинi. А навколо свiжовикопаної кiмнати, сiней, комори i стайнi для коней стояли 33 молодi воїни-вершники у повному бойовому обладунку в золочених шоломах, i кожен тримав пiд рукою довгий спис. I витягли корабель з води, поставили на сани i потягли до могили. Волхви, побратими i ближчi родичi поралися бiля корабля. В чотири кути вiдкритої князевої кiмнати-могили увiткнули 4 жезли iз бронзовими позолоченими навершями, що зображували Корову, Жiнку-матiр, Оленя i Ведмедя. На навершях було навiшано багато бронзових дзвiночкiв, проте їхнього мелодiйного дзвону не було чути серед могутнього приглушеного гамору тисяч людей. На кораблi стало троє сивих волхвiв i одна знахарка-волхвиня: баба могутньої статури, стара, худа i сутула, запнута до брiв чорною хусткою i в чорнiй свитi. А на щоглу корабля сiла сiра ворона, i її нiхто не проганяв.
Була п'ятниця. Сонце над обрiєм набрякло кров'ю. Привели Дарину. Поставили на порiг чотирикутної дерев'яної фiгури, що зображувала пройму дверей, лутки були обгорнутi червоними стрiчками. Троє сильних мужiв пiдняли фiгуру разом з Дариною на рiвень грудей. Дарина вигукнула:
– Ось я бачу свого батька й матiр! – пї опустили, а тодi знову пiдняли. Дарина знову вигукнула: – Ось усi ранiше померлi родичi мої сидять у квiтучому саду! – пї знову опустили, а тодi знову пiдняли втретє: – Ось я бачу свого володаря, що сидить у саду, а сад гарний, зелений, i з ним мужi i отроки, i ось вiн кличе мене, так ведiть же мене до нього!
Даринi подали курку, вона вiдрiзала їй голову i кинула на корабель. Тодi всi побратими i родичi стали попарно i заплели руки, i Дарина пiшла по руках на корабель. На її грудях пересипалося дев'ять разкiв зеленого намиста i золота коробочка, бiля якої на кiльцi висiв невеликий кинджал у шкiрянiй золоченiй пiхвi з золоченим рукiв'ям, обсипаним дiамантами на яблуку. Прийшла старша вiйськова дружина князя в повному бойовому обладунку, але пiшо, i стала доокiл могили, а волхв подав Даринi келих iз п'янким трунком, Дарина випила i почала спiвати. Тодi волхви дали їй ще один келих трунку i попiд руки пiдвели до входу в курiнь. Довго Дарина допивала той трунок, спiваючи в перервах мiж ковтками, нарештi волхвиня в чорнiй хустцi їй шепнула:
– Пора, доню!
I Дарина глянула невидющим поглядом десь понад людьми, вихопила з пiхви кинджал i поспiшно, майже не розмахуючись, вдарила ним себе в груди. I вдарили мечi плазом об щити, заспiвали жiнки веселої прощальної, а волхвиня пiдхопила Дарину, ще не встигла кров виступити з-пiд рукiв'я, швиденько завела в курiнь i уже, як нiхто не бачив, увiгнала їй пiд лiву лопатку жертовний нiж. Обгорнула її червоним покривалом, зняла корону i запнула чорну хустку, вишивану великими червоними маками, посадила бiля нiг князя Кия. пї володар сидiв i дивився вже аж на Той свiт, i двоє волхвiв узяли князя на руки, пiдтримуючи пiд плечi, i знесли в пiдземний дiм; за ним винесли Дарину, закутану в покривала, i посадили бiля князя Кия. I принесли хлiба, м'яса, вина i поставили бiля них в горщиках. Тодi волхви пiдiйшли до невеликого гурту людей i взяли пiд руки виночерпiя, тiлоохоронця i конюха, розвели по пiдземних покоях, умертвили коцом, розiклали по своїх мiсцях. Потiм розсiкли собаку i кинули бiля входу. Потiм принесли князеву зброю i поклали в коморi. Потiм загнали до поту двох коней, розсiкли мечами i вкинули в стайню, тодi привели двох корiв-первiсток, зарiзали i поклали в могилу, тодi двох молодих овечок, двоє кiз, пiвня i курку зарiзали i вкинули в могилу. Тодi перекрили могилу колодами i солом'яними матами i сипали землю жменями, шапками, возили возами i сипали, сипали, сипали, доки могила не стала вища за iншi. Потiм поставили на могилi дерев'яний образ Тар'ягна, помили руки й лиця у водах Десни i сiли справляти тризну тут же, на березi.
Через рiк, коли душа князя, попрощавшись iз Цим свiтом, мала iти на Той свiт, на луги очищення i перевтiлення, було влаштовано на могилi князя Кия годовини – тризну велику. На могилi i навколо неї постелили довжелезнi рушники, наставили страв i трункiв. Дружина князя Кия, побратими i родичi славили князя Кия, згадували походи, їли i пили. Бiля самої фiгури Тар'ягна встановили велику дубову бочку, налили її п'янким медом, i двоє поважних мужiв закликали:
Пiднесемо цю компанею Буй-туровi, який нi з одної битви не прийшов без ворожої голови, тому, хто носить найважчу пiсля князя Кия булаву i вбиває одним ударом i вершника, й коня.
Отрок, який ще не вбив жодного ворога, брав обiруч подвоєну братину i пiдносив Буй-туровi. Буй-тур брав келих-двiйнятко i проголошував:
– Хай наша Слава не вмре, не поляже од роду i довiку! Славний був князь Кий Палович Котигорошко, земля йому пухом, хай не довго вiн митариться на лузi з золотими пiвниками, хай нам Бог пошле достойних ворогiв, щоб помiрятися з ними силою.
Випив, стоячи, трунок, а те, що не допив, плеснув у вогонь. Вогонь зблискував вiд трунку бiлими язиками, i дух розпареного хмiльного меду слався над рiвниною. А поважнi мужi знову виголошували iм'я славного воїна, i отрок пiдносив йому братину. Так поступово братина-компанея iшла по колу за сонцем.
А за окремим довгим рушником волхви пригощали шiстдесятьох молодих воїнiв, за кожним келихом бризкаючи на їхнi поголенi пiд оселедець голови краплi вина з келихiв. Не раз i не два пiдносили вони до губiв золочений рiг з чар-трунком, i коли загальна тризна тiльки розгулася, всi шiстдесят козакiв уже ледве тримали голови на в'язах i в очах їхнiх зависла поволока. Тодi по двоє волхвiв взяли кожного юнака попiд руки i повели у шатра, якi великим колом оточували могилу. Там кожного юнака загорнули в бiлi коноплянi покривала, тодi загорнули в м'якi вовнянi коци i скручували їх кiнцi, аж поки душа не вилiтала з тiла. I тодi, як усi веселились i спiвали, волхви вичистили мертвi тiла юнакiв, наповнили товченим кiпером, насiнням селери, ладаном i висiвками, покрили воском. Вставили уздовж хребта вербовi кiлки, через шию аж до голови, i зашили. Потiм на попарних кiлках, вкопаних навколо могили, закрiпили по пiвколеса iз великих возiв. Переднiй обiд тримав плечi шiстдесяти забитих коней, а заднiй пiдпирав живiт бiля бедер. Народ пiсля тризни став вiддаля, тримаючи смолоскипи над головами. Волхви одягли на коней кантарки, щоб дати поводи юнакам в руки. Всiх шiстдесятьох набальзамованих юнакiв посадили на коней, нижнi кiнцi кiлкiв, що протикали юнакiв, уставили в отвори кiлкiв, якi протикали коней вздовж хребтiв. На непорушних лицях кiнної князевої сторожi, на мертвих очах коней, на металi кантарок виблискував вогонь вiд жертовного вогнища i смолоскипiв. Люди iз смолоскипами помалу вiдходили в темiнь, на верху могили ще горiло багаття, бiлiли рушники з поперекиданим посудом, i мовчазнi вершники з голими по пояс тiлами виблискували пiд промiнням холодного мiсяця. Та вiтер розвiвав жмутки чубiв на бритих головах князевої сторожi.
А берегом i рiчкою вервечками i поодинцi блискотiли рухливi вогнi смолоскипiв, розтiкаючись по обiйстях.
Синам князя Кия, якi народилися вiд княгинi Либiдь, залишились такi священнi речi: золотий рiг, пристебнутий до розцяцькованого вiйськового пояса, золотий плуг з ярмом i золота сокира-бартка. Троє його синiв – Лiпослав, Арпослав i Колослав – уже були дорослими мужами i мали дiтей. Коли найстарший син, Лiпослав, пiдiйшов до золотих речей, щоб забрати їх собi, як найстаршому синовi, який мав право по старому закону на вiтцеву владу i маєтки, золотий рiг з поясом i золота бартка спалахнули чарiвним вогнем i не далися йому в руки, i вiн змiг узяти лише золотого плуга з ярмом. Став вiн старiйшиною над старiйшинами землеробiв i пастухiв. Коли середульший син, Арпослав, пiдiйшов до золотих речей, щоб заволодiти ними, то золота сокира-бартка спалахнула чарiвним вогнем, а золотий рiг з поясом вiн забрав. Став пiсля того Арпослав волхвом над волхвами. Коли наймолодший син князя Кияна, Колослав, простягнув руку до золотої бартки, вона далася йому в руки, i став вiн князем над князями. Таким чином, Боже провидiння подiлило спiльноту українського народу, який до цього був трудiвником, воїном i волхвом ув однiй особi, на три стани. Колослав був мудрим князем-воїном i розважливим державцем.
7. Року Божого 851 до нової ери
Пiсля трьох рокiв князювання Колослав вирiшив iти походом на мiдян. Але перед тим хотiв пересвiдчитися, чи велика його країна i чи вона вся визнає його зверхню руку. Колослав наважився на жертву священного коня. По всiй Араянi було передано вiсть, що князь Колослав хоче принести в жертву бiлого коня. До Києва з'їхались побратими i родичi князя Колослава. Вiд роксоланiв прибули витязi пiд рукою князя Володимира, вiд сар'ягнiв – витязi пiд бунчуком князя Алана, вiд волинян – витязi з князем Дулiбом на чолi, вiд кiмар'ягнiв – витязi з князем Антом, вiд країнцiв – князь Дрегович з витязями. Зiбралася також дружина князя Колослава i тисяча воїв старiйшини Лiпослава. На тирловищi бiля Подолу, де був шмат рiвного низького берега, витязi змагалися в доблестi на заклад. Кидали хто якнайдалi сулицю, камiнь, стрiляли хто влучнiш з лукiв, скакали навперегони на конях i бiгали наввипередки. Силачi боролися, голi по пояс, а вправнi рубаки билися короткими тупими мечами пiд судом старiйших витязiв. А багато хто ходив у повному бойовому обладунку, з дорогою зброєю, обвiшаний засушеними шкiрами з голiв колишнiх ворогiв, були й такi, що носили цiлу людську шкiру, натягнуту на лозовий пiдрамник, якщо переможений ворог був дуже знаменитий. Мiняйли носили помiж куренями нову зброю, збрую, наїдки, а скоморохи самi веселилися i людей веселили. Осторонь спiвцi спiвали думи i бувальщини про подвиги витязiв Тарiйської землi.
А на Києвiй горi стояв Храм. Чотирикутна дерев'яна будiвля з притворами з чотирьох сторiн свiту, а на нiй – кругла баня, пофарбована в синiй колiр. По синьому тлi – золотi зорi. Зовнi на стiнах Храму були вирiзьбленi божистi подiї. Рослини, тварини, люди i Боги рiзьбленi так достовiрно i такi яскравi були кольори фарб, нiби дощi i снiги не дiймали їх. Навколо Храму стояли рiзьбленi лави i столи, а над ними – двосхилi шатра з дранки. У роковi свята за цими столами i просто за рушниками, розстеленими на травi, вiдбувалися трапези весi. У дворi Храму була стайня, звiдки молодий виученик вивiв священного бiлого Коня. В цей час iншi волхви застромили у землю перед входом у Храм шiсть списiв попарно навхрест, викопали мiж першою парою списiв i порогом Храму ямку i поклали туди три чорно-бiлих лички жеребкiв. Iз схiдних дверей Храму вийшов найперший волхв, взяв за кiльце кантарки Коня i завiв його в Храм з боку сходження на небо Дарбога. Провiв коня понад фiгурою Триглава, вiдслонюючи барвистi верети, що звисали аж з-пiд самої стелi Храму, творячи навколо фiгури Бога чотирикутне барвисте шатро, i пiдвiв Коня до вихiдних дверей, з боку заходу Сонця.
Волхви, якi стояли двома шерегами в Храмi i бiля Храму обiч шляху Коня, пильно стежили, з якої ноги вiн почне переступати загородженi в землю списи. Уважно обнюхавши порiг i форкнувши, Кiнь переступив порiг з правої ноги, i це був добрий знак. Так само з правої ноги вiн переступив i три пари схрещених списiв, лише переступаючи останню пару, злегка зачепився правою задньою ногою об древко списа. Волхви стиха зiтхнули. Головний волхв Храму запитав Арпослава:
Чи будемо кидати жеребки, а чи залишимо таємне таємним?
Арпослав вiдказав:
– Жеребки пiдкинемо перед походом, а у святковi днi буває i хмарна погода.
Сказано: хто хоче знати майбутнє, той ризикує втратити спокiй.
Кiнь був бiлої мастi, лише трошки вище копит вiнчики чорного обвислового волосу i навколо носа рiс чорнуватий пушок. Очi в коня були червонi, глянувши в них, людина переймалася страхом перед вогнем, що є вогнем животворним. Цей Кiнь нiколи не був пiд сiдлом, лише носив чорний ремiнний кантар iз дорогоцiнним камiнням на заклепках i золотою бляхою iз зерню на чолi, на якiй було зображено Тар'ягна на конi, коли вiн женеться за кабаном, наклавши на лук стрiлу. 3 правого боку кантарки було приковане, масивне мiдне кiльце для поводу, коли Коня прогулювали, але зараз у тому кiльцi не було повода. З того часу, як волхви взяли його ще рiчним лошам до Храму, цей Кiнь не ходив з пастухами в степ понад Днiпром, аж до Лукомор'я i назад, на осiннiй розподiл рiчного приросту товару мiж общинами i общинниками. Вiн пасся пiд наглядом молодших волхвiв в урочищi Почайни i Глибочицi, але сьогоднi нiхто не мiг заступити йому шлях, бо позад нього їхали на бойових конях кращi витязi України, їхала дружина князя Колослава i сто княжих бойових колiсниць, iшла пiшки тисяча старiйшини Лiпослава i принаймнi половина волхвiв iз усiєї тарiйської землi – численне духовне воїнство волхвiв Арпослава.
Батьками Коня були: бiлий жеребець країнського князя Дулiба i бiла кобила Великого тарiйського князя Кия. Колись князь слов'янський Напiйслав хотiв зберегти чистоту породи свого племiнного табуна i злучив бiлу кобилу Зорю iз її ж сином, бiлим жеребцем Мiсяцем, який рiс окремо вiд матерi у табунi роденських козакiв. Пiсля того, як князь Напiйслав їх злучив, вiн залишив їх у одному косяку, i вони розпiзнали одне одного. Бо одного ясного лiтнього дня, коли над високими степовими травами хвилювалося запахуще мрево, жеребець i кобила в обiдню пору зiйшли на високу днiпровську кручу. Була саме обiдня година, коли у розiмлiлий дурманом трав i спекою степ не можна виходити самому, бо блукатимеш, ошуканий Блудом, i можеш зайти у такi вибалки, що i не виблукаєш. В таку годину можна наткнутись в степу, коли ти сам, i на Русалку, коли вона об'їздить на санках, запряжних баранцем, темний гайок серед степу. Санки ледве торкаються трави, i Русалка може взяти тебе на санки до себе, i ти вже нiколи не повернешся. Князь Напiйслав iз десяткою молодшої дружини якраз триножили коней, як раптом почули голосне парне iржання i побачили, як двоє бiлих коней стоять на кручi, обнявшись бiлими шиями. Не встигли козаки чогось подумати, як обоє коней разом стрибнули з кручi i загинули. З того часу для племенi українцi брали жеребцiв або кобил iз дальнiх табунiв.
Минав дев'ятий мiсяць ходiння жертовного Коня по тарiйських землях. У яку землю не приходив Кiнь, його радо зустрiчали, це було знаком, що вони згоднi ходити пiд рукою Великого київського князя в сукупнi далекi походи i жити в мирi помiж собою. Колослав їхав на сiрому в яблуках жеребцi, Арпослав на вороному, а Лiпослав на гнiдому. Проте Арпослав бiльше їхав у чотириколiсному зручному возi, обтягнутому червоною повстю.
Одного разу, коли Кiнь пасся у Лукомор'ї бiля рiчки Дунай, а вiйсько i дружина стали табором i лише з десяток козакiв наглядали за жертовним Конем, до Арпо на вiз прийшов Лiпо. Випивши пива, що вони його вимiняли в дулiбiв, брати розговорилися. Арпослав сказав:
– Дуже могутнiм став наш молодший брат Колослав. Ось уже роксолани, i алани, i слов'яни, i волиняни, i кiмарiйцi, i країнцi прийняли добре жертовного Коня. Ще пройдемо до тих же країнцiв, якi звуться букачами, галичанами, троками та деревлянами, – i до Києва на велику тризну.
Лiпослав скривився й промовив:
– Як було до цього часу, стiл переходив у спадок старшому синовi, в даному випадку менi б, у мене аж у грудях пече, як згадаю отой урок старого князя Кияна iз золотими речами.
Арпослав кивнув, але заперечив для годиться:
– Волхви говорять, що Коло – то син Кия i Лелi, яка на Новий рiк спускається iз Неба i ходить мiж людей, даруючи тарiйцям добробут. Тодi вона зветься Колядою, щоб її не упiзнали злi Духи. Бо коли вона стає дiвчиною Колядою, тодi не така всесильна, щоб князь Кий мiг її покрити. А потiм Ягна напустила на нашу матiнку княгиню Либiдь чари, щоб вона подумала, нiби непразна, i в урочний час пiдклала їй своє дитя.
Лiпослав зауважив:
– Мало чого не кажуть вашi волхви, лише б прославити свого Великого князя. Одначе з цього виходить, що Коло нам не зовсiм рiдний брат, а син останньої батькової любовi Лелiйки родом з мiста Родня, куди вiн останнiм часом частенько їздив наглянути на своїх чистопородних кобил. Я чув, що Лелiйка одягалася як проста общинниця, носила бiлу вишиту сорочку i плахту, а вiнок не золотий, а iз звичайних польових квiтiв.
Арпослав сказав:
– Сумнiв зароджує зневiру в Бога, а зневiра – це пряма дорога до грiха. Може, вона була Русалкою, Ягна може перевтiлитися в кого захоче.
Проте Лiпослав уже закусив вудила i сказав напрямки:
– Треба з цим кiнчати, поки Кiнь не прийшов у Київ, бо тодi вже буде пiзно.
Арпослав зрозумiв до чого йдеться, але туманно прорiк:
– Ти старший, брате.
У лузi рiки Збруч прокинувся князь Колослав перед вранiшньою зорею. Склавши вранiшню молитву, пiшов провiдати жертовного Коня. Пастухiв, якi стрiли його, вiдiслав. Кiнь зрiдка лише скубав стару траву, форкав, поглядав на схiд сонця, що вже ледь просвiтлiв. Закiнчувався серпень, i десь за млiючим теплом вже ховалася скляна прозорiсть. Князь Коло пiдiйшов до Коня i, взявши його за мiдне кiльце, погладив попiд шиєю. I тут у якусь частку митi вiн почув посвист стрiли, i поряд з його рукою у бiлу шию Коня вп'ялася стрiла. Озираючись, князь Колослав побачив, як до нього з-за кущiв верболозу швидко пiдходить старший брат Лiпослав, на ходу накладаючи другу стрiлу. Позад нього крокiв за п'ять поспiшав Арпослав з оголеним мечем.
“Друга стрiла для мене”, – за тисячну частку митi встиг подумати князь Колослав i безпорадно озирнувся довкола. Ще за мить вiн побачив спис, що стримiв майже поряд, – його залишили тут пастухи. Коло метнувся до списа, i в цей час друга стрiла вп'ялася йому в груди. Проте тiло його ще було сильним i гнучким, ще смерть лише входила в оселю життя, ще князь Колослав устиг вихопити спис, вдарити ним Лiпослава, пробити його наскрiзь i разом з ним Арпослава, що якраз набiгав ззаду iз занесеним мечем. За ту тисячну частку митi, коли ще думки пробiгали в головi Колослава з неймовiрною швидкiстю, вiн не встиг подумати, чи то Арпослав теж хотiв на нього напасти, чи вiн хотiв убити Лiпослава за те, що той наважився убити молодшого брата, чи вiн хотiв його убити вже пiсля того, як Лiпослав уб'є Колослава, щоб самому залишитись спадкоємцем Великого стола? То було вiдомо лише Боговi. Князь Колослав дiяв у поривi бою i, тяжко поранений, останнiм могутнiм зусиллям пiдняв обох братiв на довгому пастушому списi i через себе, падаючи, кинув їх разом iз списом у рiку Збруч. I, вже падаючи, побачив бiля себе конаючого бiлого Коня. Ясночервона, як очi Коня, кров виступила навколо стрiли i потекла, нiби зачинаючий рiку струмок, вниз по бiлiй шиї. Кiнь борсався в передсмертних судомах, i червонi бризки кровi i кривавої пiни з рота Коня обляпали його бiлу шкiру, i листя, i траву, i рiчку. Було видно, що наступає осiнь. Тепле повiтря десь розтануло, i подув холодний вiтер.
Зiйшлися волхви, i князi, i люди. Дарбог-Сонце в цей час визирнуло з-за обрiю лише одним променем – Полелем. Ще люди дотумкувалися, що тут сталося, а волхви, мудрiсть яких була стiйкою перед лицем смертi, витягли стрiлу з шиї коня. Кiнь сконав i затих.
– Горе нам, князь Колослав помре! – Сказав головнiший волхв.
Вiн пiдiйшов до князя Колослава i побачив, що стрiла увiйшла пiд лiвий сосок, але, мабуть, не зачепила серце, бо князь ще живий. Проте витягнути стрiлу не було нiякої можливостi. В цей час люди, що пiсля першого зацiпенiння роззирнулись довкола, побачили внизу пiд обривою двох братiв, нанизаних на один спис, i все зрозумiли, бо Лiпослав був iз затиснутим у руцi луком, а Арпослав з порожнiми пiхвами, меч його стримiв iз неглибокої води. В момент, як Колослав кидав братiв у рiку, повний блiдий мiсяць ще був на небi, бо сонце ще не зiйшло, i на його поблiдлому з жаху диску вiдбилася тiнь Колослава, який пiдняв на спис двох братiв.
Волхви взяли князя Коло на ношi i понесли в Київ. Ще три мiсяцi повiльно умирав князь Колослав, i в цей час на українськiй землi ставало все холоднiше й холоднiше, день меншав i меншав, смуток, горе i печаль розлилися українською землею. Золотий плуг з ярмом i пояс iз рогом стали залiзними, лише сокира-бартка лишилася золотою.
Отже, влада князя Коло i його княжих нащадкiв стала переважати владу старiйшини-землероба i волхва. Князь Коло, доки жив, звелiв роздiлити всю українську землю помiж своїми трьома синами Вартанiєю, куди увiйшли роксолани i сармати, став правити Гелослав; Куявiєю, куди увiйшли Слов'янська i Волинська землi, – Сокiлслав; Славiєю, куди увiйшли Кiмарiйська i Країнська землi, – Святослав.
Тим часом день все коротшав i люди боялися: Дарбог зовсiм перестане зiгрiвати Землю. Отже, волхв iз роду Арпослава Свiтовид, праведний серед праведних i найдоброчеснiший серед доброчесних, помолившись Ягнi i принiсши в жертву їй ягня, в присутностi людей, якi покинули всяке дiло i тужили за Колославом, котрий помер у перших числах грудня пiшов до священного дуба. Хоча душа Колослава ще не покинула Землю, але зразу наступила холодна зима. Полiз Свiтовид 19 грудня на височенного дуба-нелиня, щоб запитати волю Божу i передати благання вiд усього арiйського народу, щоб Ягна забрала Колослава iз володiнь Морани. Три днi не злазив Свiтовид з дуба, лише одразу, як вiн долiз до вершини, вдарив страшної сили грiм i небом жахкали Божi Перуни. Люди, якi чекали на Свiтовида, помалу розiйшлися, лише троє волхвiв – Авх, Бож i Рус – чекали.
XI. НОВИЙ ЗАКОН
I. Року Божого 861 до нової ери
Як вилiз Свiтовид на самий вершечок дуба, ударив страшної сили Перун, спалив верхiвку дуба i розколов її. Тiло Свiтовида згорiло, душа полинула на третє Диво, а попiл засяяв навколо дуба срiбним серпанком.
В цей час Свiтовид подумки повторював слово “Ягна”, подумки покладаючи на груди Криж. Стала перед його духовним зором блакитна рiвнина, а посеред тої рiвнини яскрiла бiлим вогнем величезна куля. Пiдiйшов вiн до неї так, що ледве мiг дивитися на її яснiсть i побачив, що це сидить на гнiздi iз закрученого Свiтового Звия Бiла Лебiдка. Сказав Свiтовид:
Бережо-Ягно-Дивна-Жива, послали мене люди дiзнатися, чи буде зiгрiвати Землю Дарбог?
Почув вiн голос:
– Аби дiждатися людям Дар-Бога-Коло, треба щоб вони виконували закони. Перший закон життя – це Любов. Як знаєш ти, Свiтовиде, любов зароджується в серцi юнака а чи юнки неусвiдомлено, як Божисте палання душi, коли вони нiби i не думають про злягання, а лише прагнуть бути разом, щоб насолоджуватись об'єднанням палаючих любов'ю душ.
Свiтовид:
– Але про це знають i говорять нашi волхви.
– Вiрно, поокремо люди знають майже про все, але всього в цiлому не знає нiхто. Не всi люди виконують тi закони, про якi вони знають, i не всi люди хочуть виконувати те, про що вчать волхви. Навiть не всi волхви правильно тлумачать закони. От на землi, крiм свiтлих волхвiв, є ще гурт вiдунiв-єнореїв, котрi хочуть знати i те, про що можна дiзнатися, порушуючи закон. Хоча й народилися чоловiками, а личину носять таку, як у жiнки: голять геть чисто лиця, винайшли спецiальну масть i мажуть нею груди, внаслiдок чого в них вiдростають жiночi груди, беруть у постiль мужчину i пiдставляють йому свiй зад, хоча у них немає жiночого лона i вони не можуть народжувати дiтей. Вiд того тiло страждає i швидко згорає, бо змикається позитивна i негативна енергiя. Смердить сiркою. Проте найбiльше страждають тi чоловiки, якi задовольняють чортовi пристрастi єнореїв, бо внаслiдок того, що вони сунуть свiй живець в зону смертi, в них розладнується нижня петля прив'язаностi до Дерева життя. Це навiть призводить до заразної хвороби, яка псує кров i передається дiтям, яких цi чоловiки встигають завести iз жiнками, бо для них немає нiякого розбору в способi задоволення своєї хiтi. Активнi збоченцi живуть утричi разiв менше, нiж люди, якi ведуть правильне любовне життя.
Так робиться грiх перед Богом, бо зневажається справжня любов, яка є Божистою енергiєю життя. Вони нiбито здiйснюють таку дiю, як i в любовi, але це є антилюбов, це вiд Чорта. Бути спаленим Перуном – це благо. Померти вiд затяжних недуг в муках на землi – ось справжня кара Божа.
Свiтовид:
– Бо ж i ти, Боже, не завжди ясно подаєш свої знамення. От, кажуть, давним давно i князями, i волхвами в людей були жiнки. А тодi чомусь князями i волхвами стали чоловiки. Тож єнореї i наслiдують давнiх волхвувальниць, якi могли народжувати.
Голос:
– Отож, Свiтовиде, запам'ятай висновок iз першого закону. Чоловiку – чоловiче, а жiнцi – жiноче. Збоченцi не служать нiякому Богу, а лише Чорту. За верховним законом, внаслiдок повiльного повороту Дива, на Землi змiнюються полюси. Там, де було тепло, стає холодно, там, де було сухо, стає мокро, там, де було низько, стає високо. Там, де панували жiнки, панують чоловiки, а колись знову буде навпаки. Любов можлива лише помiж чоловiком i жiнкою. I чоловiчий живець можна запихати лише в жiноче живородне лоно. По своїх законах Бог насилає на порушникiв хвороби i скору смерть, по земних законах, якщо грiх збоченства стає вiдомий громадi, а тим паче хтось буде хвалитися ним i намагатись увести в закон – цей “хтось” заслуговує на смерть, таку, яку визначить громада.
Отже, помiж чоловiком i жiнкою може бути любов, вони можуть обнiматись, цiлуватись, злягатись, але злягатись лише дiтородними органами. Мiж чоловiком i чоловiком може бути лише дружба, вони можуть здороватись за руку, обнiматись i притискатись одне до одного щоками, але не мають права цiлуватись у губи. Мiж жiнкою i жiнкою може бути лише дружба, вони можуть здороватись за руку, обнiматись i цiлувати одна одну в щоку.
Свiтовид:
– Однi вчать, щоб була в чоловiка лише одна жiнка, а в жiнки один чоловiк, а iншi вчать, що може бути всяко.
Голос:
– Не у всякого чоловiка i не у всякої жiнки однакова снага, тому, якщо чоловiк а чи жiнка зможуть уникнути ревнощiв i якщо у них вистачає статкiв, вони можуть мати дружин по потребi, i це не карається вищим законом.
Свiтовид:
– А який другий закон, Боже?
Голос:
– Про другий закон ти дiзнаєшся на другому Дивi.
Опустилась душа Свiтовида на друге Диво. Це було пiд животом Бiлого Лебедя. Там лежало троє круглих червоних яєць. Тобто Бiлий Лебiдь сидiв на трьох яйцях. Одне з яких було Матiр'ю, друге – Батьком, а третє – Сином. Обгорнутi були яйця кiльцями величезного Свiтового Звия.
Свiтовид:
– Боже, який твiй другий закон?
Голос:
– I цей закон знають волхви. Проте не всi люди вже почули про нього, не всi його виконують i не всi хочуть його виконувати. Адже всi лiкарi лiкують вiд смертi, але мало хто лiкує вiд життя, якщо воно навiть нестерпне для недосконалого тiла.
Це закон Обстеження.
Вищий суд, який повинен складатися iз наймудрiших i найчеснiших волхвiв, життя яких минуло у праведному служiннi Божистим законам i якi досягли вiку 54 роки, повинен прирiкати на легку смерть калiк вiд народження, калiк вiд тяжкого поранення а чи звiром, чи деревом, чи ворогом, а також тих, у кого скаламутився здоровий глузд.
Свiтовид:
– Тяжко, Боже, бути таким розумним, щоб це визначити.
Голос:
– Мудрi серед мудрих знають, що мука земна може бути гiршою за життя, тому громада повинна допомагати як жити, так i померти. Закон не може бути нi злим, нi добрим, вiн може бути лише справедливим i обов'язковим.
Ще нижче опустилась душа Свiтовида. Блакитна рiвнина вологого повiтря тут була обгороджена вiд навколишнього свiту стiною вогню. Наче планети навколо Сонця, довкiл Ягни лiтало дев'ять темно-червоних вогняних куль. Це були дев'ять перевтiлень Ягни: Велес, Рода, Морана, Папа, Слава, Яма, Дарбог, Дана, Дудь.
Свiтовид:
– Який же третiй закон, Боже?
Голос:
– Третiй закон – це закон Мiри. Вiн так само i добрий, i жорстокий, як на посереднiй людський глузд. Щоб людям радiснiше було жити на землi i їх так не дiймала туга за свiтовою волею, я послав їм такi напої i пахучi дими вiд спалення деяких рослин, котрi пiдсилюють радiсть життя. На свята люди смакують ними. Досконала людина повинна i може обходитись лише поживною їжею i чистою джерельною водою. Людина недосконала, яка зловживає тютюном, маком, коноплями чи горiлкою, наражає себе на небезпеку. Коли вона звикає до маку, конопель а чи горiлки, то перестає працювати, порушує суспiльнi закони i закон любовi. Таку людину, яку спiткає згубна звичка i вона не може керувати своєю волею, за рiшенням ради волхвiв треба прирiкати на легку кончину.
Свiтовид:
– Важкi закони оголосив ти, Боже.
Голос:
– Всi цi закони я вже не раз передавав на Землю i не раз карав усю люднiсть за їх порушення. Пiсля спалення, наступнi поколiння народжуються досконалiшими.
Свiтовид:
– Але ж i Чорт спокушає.
Голос:
– Борiться iз спокусами, на те я вам дав силу волi, почуття правди i совiстi. Цi закони важкi, але разом з тим i легкi. Кожна людина середнiх здiбностей може їх виконувати, щоб бути щасливою. Тiльки послiдовно дотримуючись законiв Бога i дослухаючись до голосу Совiстi, можна побудувати Рай на землi. Адже Рай i Пекло можна збудувати на землi.
Нарештi ще раз блиснула блискавка, загримiло, троє волхвiв – Авх, Бож i Рус – попадали ниць, i з того часу ця поза стала позою найбiльшої покори Боговi, позою притлумлення людської гординi перед гнiвом Божим, а перед Рiздвом люди, сходячись на радiння, спалюють опудало людини, щоб разом з ним спалити свої грiхи.
Коли волхви пiдвели голови, пiд дубом стояв Свiтовид. Вiн сказав:
– Ставаймо спина до спини на чотири сторони свiту i будемо ректи тарiйцям, будемо говорити чотирма вустами волю Божу, новий закон українському народовi.
Хто прагне наблизитись до Ягни, до того сама Божиня наблизиться, чи та людина буде на горi, а чи сидiтиме в глибокому порубi. У людини є душа, яка є часткою Божого духу, у людини є кров, яка є часткою вогню животворного. Ягна сьогоднi дає людинi ще i совiсть, яка є часткою всесвiтнього сумлiння.
Волхви говорили i говорили, а люди приходили, вислуховували i вiрили, запам'ятовували i жили. В нiч перед Рiздвом вдарив грiм i спалив гурт волхва кнорея.
Ягна сповiстила українцiв, що князя Коло вона забрала з володiнь Морани i прилучила до лику Дар-Бога-Сонця. Вiднинi день почне бiльшати, аж поки не стане таким, як був, а тодi знову стане меншати, а коли ставатиме найменшим, буде час панування Дудя.
Разом iз совiстю Ягна послала людям страх перед будь-яким убивством i любов до ближнього. Вiднинi, навiть рiжучи скотину, люди просять дозволу i мужностi в Бога.
Найбiльший грiх – це вiдмова вiд вiрувань предкiв.
Казання-речення рiдною мовою – це єдина дорога до спiлкування з Богом. Вiдмова вiд рiдної мови – це вiдмова вiд цiєї дороги, вiд цiєї опори.
Грiх тим батькам, якi не навчають своїх дiтей мови предкiв, адже дитина не може вибирати, i не давати їй можливостi знати рiдну мову – це насильство над невинною душею.
Грiх убивати свого одновiрця, це – справа державного закону.
Грiх не поважати своїх батькiв.
Грiх красти.
Грiх не вiддавати позички зумисне i не виконувати скрiпленого вiйськовим а чи торговельним договором обов'язку. Торгiвля – це головний закон людського спiвiснування.
Грiх пропивати статки своїх дiтей. Не дбати про сiм'ю.
Грiх зневажати чоловiковi жiнку, з якою вiн має дiтей, чи жiнцi чоловiка, з яким вона має дiтей.
Грiх мати сестрi брата чи братовi сестру до четвертого колiна як жiнку. Грiх матерi мати сина як чоловiка, а батьковi дочку як жiнку.
Треба виховувати у собi i в людях почуття честi. Дотримуватись Божих заборон у поведiнцi i стосунках з одноплемiнниками, бути мужнiми i самовiдданими у боротьбi проти ворогiв українського народу, дотримуватися князiвських законiв доблестi, керуватись голосом власної совiстi, прагнути до правдивого життя.
Умерти у боротьбi за благо рiдного народу – то є найпрекраснiша смерть.
Багато чого не можна людинi робити, щоб вижити на землi. Розум людини безмежний i не знає перепон, лише Божi закони iснують для того, щоб людина не стала Нечистою силою.
Але ще бiльше можна людинi на землi робити справ з Божого благословення. Все своє життя люди видумують закони, пiзнаючи розумом, душею i совiстю волю Божу.
Совiсть – рiдна сестра правди. Голос совiстi – це голос Бога. Коли людина втрачає совiсть, нею заволодiває Чорт. Людина без совiстi – це божевiльна людина, вiльна вiд Бога: вона не має спiвчуття, жалощiв, вiдчуття правди. Тому, крiм того, що вiдчуття правдивостi виховується звичаями прабатькiв, почуття совiстi Ягна дає тарiйцям разом з душею при народженнi.
Не зразу людина втрачає вiдчуття совiстi, сотнi разiв Бог попереджає людину схаменутись, стати на шлях iстини, i це є завжди вибiр.
Золотi речi: плуг з ярмом, пояс iз чашею i сокира-бартка – пiсланi вам, українцi, для того, щоб ви знали, що наше суспiльство завжди повинно дiлитися на три стани: I
– землеробiв-робiтникiв i над ними старiйшина;
– волхвiв, якi навчають народ Божих законiв, i над ними колегiя волхвiв iз дев'яти осiб (жiнок i чоловiкiв у довiльнiй кiлькостi). По черзi кожен рiк один з волхвiв – найстарший;
– воїнiв, охоронцiв народу, i над ними Золотий князь.
Основний закон для старiйшин, волхвiв i князiв – це байдужiсть до розкошiв i накопичення багатства для себе особисто i безкорисливе примноження багатства i добробуту українського народу.
Прабатько наш, тарiйцi, – Дарбог, а прамати – Ягна-Дивна-Жива. Ми всi – українцi – дiти Тар'ягна.
Ось вам, українцi, дев'ять одкровень, i кожне одкровення складається iз трьох казань. Кожне одкровення ревний вiруючий може говорити вголос або подумки в однiй з вiдповiдних дев'яти поз. Будь-яке з наведених казань можна творити у будь-якiй з наведених поз. До того ж можна створювати новi казання i новi пози, якi були б сприйнятливi для лона Вiри.
Форма нашої Вiри – це книга “Бережа”.
Змiст нашої Вiри – це вiруюча українська Душа.
Наведенi нижче казання i пози – це початок дороги до Вiри, до самовдосконалення i спосiб Вiри для тих, хто шукає до неї дорогу.
Поза перша: поза Тар'ягна, поза найбiльшої Божої благодатi.
Лягти на спину, розкинувши руки i ноги, розслабитись, думати про вогонь небесний животворний, розчепiривши широко пальцi на руках i напруживши долонi. Очi примружити, майже заплющити.
До Ягни
Казання перше
До Ягни звертаюсь я, до вогню животворного, який у Всесвiтi розлитий, у теменi розбризканий, у твердi захований. До тебе, Найдосконалiша, яка послала на землю вогонь животворний, вогонь, який будує, оживляє, зiгрiває; вогонь, який умиротворює, очищає, змiтає, панує.
До тебе, Табiтi, яка народилася iз рiвноваги вогню i холоду, до того вогню, який упокорений, повiльний i теплий, як життя.
Бережо-Ягно-Дивна-Жива, спаси i помилуй мiй народ, мою сiм'ю i мене, твою рiдну дитину, порятуй мене вiд Зради i Манiї.
Пошли в мою душу Мир i Надiю, в тiло – Силу i Наснагу. Щоб вода менi була смачною, а повiтря було легким, щоб я був у потоцi твойого, Ягно, всеблага, дихання, як краплина у могутнiй рiцi, щоб я був у тiлi свого народу, наче кровинка в серцi.
Слава тобi, Ягно-Дивна-Жива, ти – вогонь животворний, ти – Коляда, ти – Леля, ти – Лелiйка, ти – Велес!
Казання друге
Ти, Велес, – меч i щит українського народу. Ти Бог вiйни i коханець Слави. Ти Тар'ягн – непереможний войовник.
Укрiпи душу мою Мужнiстю, щоб вона не знала, що таке Страх перед лицем ворога, перед лицем можливої Смертi. Укрiпи мої руки, мiй стан i мої груди мiццю Тар'ягна всеперемагаючого, щоб я був мiцним, як дуб, швидким, наче вовк, i розважливим, як лис.
Дай у мою душу жагу Перемоги, Слави i Звитяги. Дай у мої руки всепобiдну зброю.
Слава тобi, Велесе, покровителю всiх, хто став на прю. Хто став на захист благ українського народу, його земель, рiчок, хат i криниць. Слава тобi, Велесе, ти – Тар'ягн, ти – переможець, ти – Князь!
Казання третє
До тебе звертаюся, Велесе, охоронцю купцiв i мандрiвникiв. Ти – Свiтовид. Торгiвля – це мир i спокiй, благо i достаток. Заступи тих, якi їздять iз землi в землю i сiють мир i взаєморозумiння помiж племенами iноязичними, чи просто людей, якi подорожують i братаються з тими, хто хоче братства i миру.
Будь з нами, Велесе, коли ми п'ємо чашу побратимства, це найбожистiше почуття з-помiж людей – Дружба; будь з нами, коли ми п'ємо компанею весiльну.
Будь зi мною, коли я шукаю опору для Душi, виведи нас до Вiри в Ягну. Охороняй мене з усiх чотирьох сторiн свiту вiд напастi.
Велесе всюдисущий, охорони мою худобу вiд хвороб i дай їй гарний нагул i здоровий приплiд. Викохай у лузi гарну траву, пастуше небесних хмар. Прижени свої отари, щоб напоїти луг, i степ, i лiс, i город. Щоб зело буяло, а трави пишались. Щоб ситими були всi.
Слава тобi, Велесе, ти – воля Бога, покровитель нашого достатку! Слава!!!
До тебе звертаюся, Велесе, охоронцю купцiв i мандрiвникiв. Ти – Свiтовид. Торгiвля – це мир i спокiй, благо i достаток. Заступи тих, якi їздять iз землi в землю i сiють мир i взаєморозумiння помiж племенами iноязичними, чи просто людей, якi подорожують i братаються з тими, хто хоче братства i миру.
Будь з нами, Велесе, коли ми п'ємо чашу побратимства, це найбожистiше почуття з-помiж людей – Дружба; будь з нами, коли ми п'ємо компанею весiльну.
Будь зi мною, коли я шукаю опору для Душi, виведи нас до Вiри в Ягну. Охороняй мене з усiх чотирьох сторiн свiту вiд напастi.
Велесе всюдисущий, охорони мою худобу вiд хвороб i дай їй гарний нагул i здоровий приплiд. Викохай у лузi гарну траву, пастуше небесних хмар. Прижени свої отари, щоб напоїти луг, i степ, i лiс, i город. Щоб зело буяло, а трави пишались. Щоб ситими були всi.
Слава тобi, Велесе, ти – воля Бога, покровитель нашого достатку! Слава!!!
До тебе звертаюся, Велесе, охоронцю купцiв i мандрiвникiв. Ти – Свiтовид. Торгiвля – це мир i спокiй, благо i достаток. Заступи тих, якi їздять iз землi в землю i сiють мир i взаєморозумiння помiж племенами iноязичними, чи просто людей, якi подорожують i братаються з тими, хто хоче братства i миру.
Будь з нами, Велесе, коли ми п'ємо чашу побратимства, це найбожистiше почуття з-помiж людей – Дружба; будь з нами, коли ми п'ємо компанею весiльну.
Будь зi мною, коли я шукаю опору для Душi, виведи нас до Вiри в Ягну. Охороняй мене з усiх чотирьох сторiн свiту вiд напастi.
Велесе всюдисущий, охорони мою худобу вiд хвороб i дай їй гарний нагул i здоровий приплiд. Викохай у лузi гарну траву, пастуше небесних хмар. Прижени свої отари, щоб напоїти луг, i степ, i лiс, i город. Щоб зело буяло, а трави пишались. Щоб ситими були всi.
Слава тобi, Велесе, ти – воля Бога, покровитель нашого достатку! Слава!!!
До Роди
Поза
Лягти на спину, розкинувши руки i ноги в сторони. Очi заплющити, долонi згорнути в кулаки. Пiд час казання намагатися чим ширше розставити ноги.
Казання перше
Родо-Богине, ти – животворний вогонь, ти – мiнлива i всеприсутня. В кожнiй билинi, у кожнiй комашцi, у кожнiй звiринi, у кожнiй людинi твiй животворний вогонь.
Животворному вогневi я вклоняюся, Родо, творячи тобi своє казання. Тому вогню, який ласкаво буяє помiж вогнем бiлим, свiтлим i вогнем спопеляючим. Твiй вогонь – це вогонь нiжностi, творення i народження. Це вогонь, який спiвживе iз живою водою, це водяний вогонь, ти – Дана-Рода.
Слава тобi, Родо-Дивна-Жива!
Казання друге
Родо, ти – мати всiх матерiв, ти – земля, ти – дружина Папи, ти – Леля, яка народила Коло-князя.
Ти – яйце iз жовтогарячим жовтком сонця.
Ти – мати, ти – початок наш, тобi наша споконвiчна пошана. Дай нашим матерям здорове родюче лоно, захисти їх вiд вогневицi, вiд недуги, хай вони родять здорових i дужих дiтей – продовжувачiв українського роду.
Родо, мамо, пiдтримуй у нас животворний вогонь, захисти нас вiд бiлого вогню i вогню спопеляючого. Хай народження оновлює землю. Хай вона буде вiчно молодою.
Слава тобi, Родо, ти – Табiтi, ти – Коляда!
Казання третє
Родо, ти тримаєш житнiй колосок у руцi, ти – саме Життя, розлите в небi, на землi i пiд землею. Ти – Життя, розлите у водах i глибинах. Родо, ти – життя родових вод. Ти – жито, пшениця, овес, гречка, просо – всяка пашниця. Ти – святий хлiб на столi, ти наша щоденна пожива, ти – молоко, яке вливається до рота наших немовлят, телят i звiрят. Ти кришиш, перемелюєш, оживляєш холодний камiнь, у якому вогонь дуже мiцно заснув. Ти – вологий подув вiтру Стрибожича, вiд якого зволожується камiнь i вкривається зеленим мохом, ти – найдрiбнiша живинка безмежних вод, якi без тебе були б мертвими. Ти – Життя, яке повзе, росте, плететься, буяє, лiтає, бiгає, стрибає, пiдноситься, цвiте, квiтне i зав'язується у зародки, плоди, насiння i безкiнечнiсть. Слава тобi, Родо, ти – Жива, ти – Рожаниця. Слава!
До Морани
Поза
Лягти на спину, скласти руки на грудях, заплiвши пальцi, приплющити очi, ноги звести докупи в одну лiнiю, носки не витягувати, розслабитись i думати про Смерть.
Казання перше
Морано, ти – покровителька волхвiв. Ти знаєш потаємне: долю людей i народiв. Ти велика ясновидиця i не боїшся майбутнього. А я боюся знати майбутнє, бо я лише людина i маю смертне тiло, цю посудину для радощiв, для болю та гiркоти. Я маю смак, дотик, нюх i зiр, яких ти не маєш, тому ти вiльна, i всевладна, i всесильна.
О Морано, володарка тьми, яку не може розвiяти нiяке свiтло, бо в тебе нема очей. Слава тобi, Морано, сховок усiх злих сил, не випускай їх на нас – ти могутня володарка. Слава тобi!
Казання друге
Морано, володарка холодного пiвнiчного вiтру, бiлого снiгу i блискучого льоду. Ти – межа для живого, ти – холод, який зацiплює, присипляє, заколисує. Ти – противага вогню, його опора, ти – безкiнечна галерея холоду, холодних бур i холоду тихого, безвiтряного, космiчного. Ти – оболонка для тепла. Ти – безмежний, холодний, вiчний спокiй i холодна мовчанка. Ти – безмежний страх, тремтiння, холод душi, нудьга душi, лiд душi i снiг поза шкiрою.
Слава тобi, Морано, ти – Тьма, ти – Морок!
Казання третє
Морано, ти Смерть. Ти – незбагненне, бо те, що можна збагнути, живе. Ти – непроникна темiнь, брама, загадка вiчностi i володарка Жалоби. Ти – володарка Болю, ти – страждання i упокорення змученої Болем душi i тiла. Ти – бич Божий i Божа ласка для стомлених життям. Ти – протилежнiсть життя, його темна хвиля.
Морано, не приходь до нас зарано, прости нам нашi грiхи, не насилай на нас шалене воїнство iз хвороб, недугiв i болiв. Посилай нам Смерть у пору старостi i без мук!
Ми грiшнi i слабкi перед спокусами, прости нас i помилуй!
Слава тобi, Морано, ти – Жалоба i Сум.
До Папи
Поза
Сiсти, згорнувши ногу на ногу i руки на грудях, випрямити хребет i шию, приплющити очi. Пiд час казання зосередити зусилля, яксильнiше випнувши вперед сонячне сплетiння, намагаючись з'єднати лiктi за спиною, а долонi притуливши до соскiв грудей.
Казання перше
Папо, ти – i зоряне небо, ти i денне сонячне небо. Ти – батько, ти – батько всiх батькiв, ти – Тар'ягн.
Папо, ти охоронець всiх угiдь, всiх земель, всiх землеробiв. Будь ласкавим до мене. Ти – кошара для хмар, ти – сагайдак для блискавок i роздолля для грому.
Ти – наш хлiб на столi, i нашi дiти кажуть на тебе – Папа.
Оберiгай нашi ниви, сади i луки. Оплодотвори наше жито, пшеницю, i ячмiнь, i овес, i просо, i картоплю, i яблунi, i грушi, i вишнi, i кожне дерево, i кожну билину. Дай батькам мого народу i менi мiцну чоловiчу наснагу i хiть до жiнок. Щоб наше плем'я, наш рiд, наш народ був численним, дужим i мужнiм.
Слава тобi, Папо, ти – Тар'ягн, ти – Небо!
Казання друге
Папо, ти – майстер ковальства, i гончарства, i всякого ремесла, ти – покровитель робiтникiв. Ти викував меч, i рогач, i коцюбу, i серп, i косу, i спис, i наконеччя для стрiли, i сокиру, i безлiч усяких пристроїв.
Ти викував зброю для Атiла, обручку для шлюбу. Ти допустив мене до таємницi речей, до творчої сутi.
Папо, батьку рiдний, оберiгай мене вiд пiдступiв Чорта, який пiдстерiгає мене на дорозi до потаємного. Обережи мене, нас, народ, людей вiд атомної вiйни, вiд страшних винаходiв, яких людям не можна винаходити, якими не можна керувати i тримати в покорi.
Слава тобi, Папо, Батьку, продовжувач Роду!
Казання третє
Папо, ти – небо над нашими головами, ти – неперевершений митець, майстер художнього виробу, художнього слова i гарної музики. Ти надихаєш нас до творчостi, даєш нам вiдчуття творення, вiдчуття причетностi до Бога-творця.
Ми творимо своїх дiтей i в цей час вiдчуваємо божисте блаженство, ми робимо свiй дiм i хочемо, щоб вiн був гарним, ми вишиваємо рушник i сорочку, малюючи на них радiсть життя i поклонiння Боговi. Ми спiваємо пiснi, посилаючи свою душу до божистої сутi.
Ти, Папо, уклав у нашi душi творчу iскру, iскру Божу, ти дав нам почуття прекрасного.
Слава тобi, Папо, ти – Небо, ти – Творчiсть!
До Слави
Поза
Стати на весь зрiст, п'яти стулити, а носки розвести. Пiдняти обидвi руки вгору в сторони, розчепiривши долонi, лице пiдняти до неба, приплющивши очi. Пiд час казання руки тягнути вгору, долонi розслабити.
Казання перше
Славо, Богине, ти найпрекраснiша серед гарних, Богине Перемоги. Страшне твоє дихання на полi бою. Солодке твоє звучання у душi переможця. Ти надихаєш наших воїнiв на подвиг, надихаєш їхнi серця самовiдданою любов'ю до своєї землi. Через злигоднi, кров, рани i смерть ти ведеш до Перемоги, до торжества сили над супротивною силою ворога. Ти – сама Боротьба.
Випий з нами, Славо, чар-трунку, бо ти завжди попереду тих, хто перемагає. Славо, ти – Боротьба, ти – Перемога, будь з українським народом. Ти – найпрекраснiша серед гарних, ти – гаряча, ти – Торжество!
Казання друге
Славо, ти – ласкава Лада. Ти – нiжнiсть до коханого, яка раптом оселяється в порожньому серцi. Ти – кохання всеперемагаюче, ти – всеперемагаюча любов. Ти – Лада, Богиня Кохання, ти – голос нашої статi, яка прагне любовi. Наверни серце моєї коханої до мене, мов бджiлку до квiтки, мов пташку до гiлки, мов Лада до Лади. Пошли, Славо, менi щасливе кохання, щоб моя Лада була хорошою, доброю, вiрною, ласкавою, люблячою.
Розлий, Славо, на моєму лицi красу свою. Дай менi щасливу нагоду подивитися iз моєю коханою ув одне дзеркало, щоб нашi душi були нерозлучнi, а серця люблячi.
Слава Коханню, Ладу i Ладi!
Казання третє
Славо, ти – Любов, ти – Богиня кохання. Доведи наше весiлля до подружнього ложа. Хай подружня любов, що ти її вселяєш, Славо, в душi молодих, буде для нас провiдною зорею в подружньому життi. Хай наше спiльне лiжко буде оселею жагучого кохання, щоб у наших серцях нiколи не гасла iскра любовi з безсмертного серця Тар'ягна. Дай нам, Ладо, взаємну ласку, розумiння, прагнення одне до одного. Одведи од нас, Любове, потворне, страшне, грiшне i зле.
Витай, Славо, навколо нашого сiмейного вогню, будь разом з нами, а ми з тобою.
Слава тобi, Любове, ти – Благодать, ти – щасливе Почуття!
До Ями
Поза
Стати на колiна, нагнутись, упершись у долiвку лобом i долонями побiля голови. Намагатись вигнути спину, подаючи корпус назад. Посерединi казання повiльно лягти на живiт, розкинувши руки i ноги в сторони. Пiд час казання викликати в своїй свiдомостi до себе вiдразу, приниження за ницiсть почуттiв.
Казання перше
Ямо, ти – ворота для померлого тiла, ти – страшна i невiдворотна родичка Смертi. Ти – благо для оновлення i очищення землi, але ти страшна. Ти розверзете для поглинання лоно землi. Ти – ворота в потойбiчне, перед яким тремтить наша душа. Але ти i сховок, i надiя, i втеча для зруйнованого хворобами чи старiстю тiла. Душа, яка звикає до тiла, протестує, не хоче вiрити, що ти є. Не приходь передчасно, Ямо, не затьмарюй моєї надiї.
Слава тобi i пошана, i боюсь тебе!
Казання друге
Ямо, ти – володарка печер, шахт i покладiв. Бережеш золото, срiбло, вугiлля, нафту i рiзнi коштовнi каменi. Володарка пiдземель, погребiв i льохiв. Зберiгач зерна, картоплi i капусти, бурякiв i моркви. Ти – дух тунелiв i пiдземних вод. Ти – таємниця землi. Ямо, будь милостивою зi мною, коли я лiзу в шахту, зберiгай мiй харч, коли ховаю його в льох вiд спеки, оберiгай мою воду, коли я копаю криницю.
Слава тобi, Ямо, втаємничена у сховища, пiдземнi скарби, землянi плоди, якi зростають менi на спожиток.
Будь милостивою, Ямо, ти – лоно рiчок, ти – Бережа.
Казання третє
Ямо, ти – великий пастух чорних i сiрих ворон, грифiв i кондорiв. Ти – очищувач землi пiд падла, хвороб i покидькiв. Ти – велика Прибиральниця, родичка Чистоти i Здоров'я. Ти – повелителька червiв i хробакiв. Ти – страшна володарка потворного, жахного, смердючого, яке перетлiває, щоб стати мирною благодатною землею. Ти – родичка Мороку, Морани, невiдомого. Не переступай межi моєї свiдомостi, чистоти мого тiла i духу. Будь собi у своїй темницi, поза моїм зором. Будь моєю опорою i помiчницею. Не май на мене зла, ти – повелителька хвороб i недуг. Прости менi мої грiхи. Тобi наша i Слава, i Боязнь, i Пошана!
До Дарбога
Поза
Стати на колiна, розвести плечi i взятись руками за п'яти, очi приплющити, лице розслабити, груди мiж двома сосками напружити назустрiч сонцю.
Казання перше
Дар-Боже-Коло, ти – свiтло, ти – свiтло наших очей, свiтло наших хат, свiтло наших iкон. Засвiчую я свiтло у своїй хатi i бачу тебе, виходжу з хати зустрiчати новий день i бачу, як яйце твого золотого лику котиться синiм небом.
Дарбоже, ти – всемогутнє небесне яйце, з тебе вилуплюється бiлий день – небесний Лебiдь, небесний птах, лiсовий звiр i всяка живнiсть. Всяке зело витягується тобою iз землi.
Слава тобi, золота барво наших достигаючих нив, засмаглих плечей, лиць, рук наших. Свiти нам рiвно i вiчно, над нами i в нас. Хай рiвне свiтло твого вогню буде розлито у нашiй кровi i освiтлює нас iзсередини великою любов'ю. Слава тобi, Дарбоже!
Казання друге
Дарбоже, ти – небесний вогонь. Ти – Перун Бога, який дарує, i Бога, який карає. Ти лiтаєш, наче золотий птах помiж чорних хмар, ховаєшся iскрою в каменi, сяєш божистим серпанком навколо тiла святого. Ти – Божистий вогонь дев'яти перевтiлень Ягни: Велеса, Роди, Морани, Папи, Слави, Ями, Даждя, Дани i Дудя.
Дарбоже, ти – наша найстрашнiша i найсвященнiша клятва. Ти – караюча вогневиця, вогняна стрiла, вогняна Мара, вогняна Манiя для тих, хто клянеться твоїм iменем, але не дотримує слова.
Ти – сторож наших договорiв i кара для боговiдступникiв. Перуне, стiй на сторожi наших законiв, наших звичаїв, наших обов'язкiв.
Слава тобi, Перуне, покровителю княжого вiйська, батьку звитяжцiв, героїв i мученикiв! Слава!
Казання третє
Дарбоже, Сваржичу, моє домашнє вогнище! Ти зiгрiваєш мою оселю, твої червонi язики лижуть челюстi наших печей, денця наших горщикiв, дякуючи тобi, нашi страви стають смачними. Ти – варене i смажене тепло нашого святкового столу.
Сваржичу, ти – найперший свiдок нашого пошлюблення, нашого весiлля, наших спiльних радощiв i турбот. Сваржичу, ти – наш сiмейний мир, наше добро, тепло наших тiл, якi розкошують у взаємнiй любовi.
Слава тобi, Сваржичу, посланець Даждя, посланець Ягни всевладної i всюдисущої!
До Дани
Поза
Лягти на спину, заплести руки, зчепивши пальцi над головою, голову повернути, намагаючись дивитись на землю. Пiд час казання напружувати лише шию у поворотi голови.
Казання перше
Дано, вода небесна, сьома рiка нашого народу, ти – Аракс, ти – мати земних рiк наших. Небеснi потоки води – це голубе волосся Ягни, яке обгортає землю, поїть її, насичує, наповнює живородне лоно землi.
Ти – мушля для вогню, ти – волога для висихаючої душi, ти – небесний трунок. Ти – розкiш лiтньої зливи, ти – смуток осiннього опенькового дощу, ти – радiсть весняного вмивання землi.
Ти – наше щоденне умивання, наше щоденне причастя.
Слава вам, небеснi води, роса очей Теплої. Ти – Вода, ти – Аракс, ти – Дана всеблага!
Казання друге
Бережо Вардани, Дону, Днiпра, Бугу, Днiстра i Дунаю. Ти єдина, але незчисленна, як незчисленнi притоки i струмки цих рiк. Як незчисленнi тарiйцi, якi живуть побiля цих рiчок. Бережо, ти голуба кров української землi. Як усi жили несуть кров вiд серця i до серця, так i ти, Бережо, несеш воду i поїш кожен город, кожну ниву, кожну билину. Поїш велике серце України – Арiйське море.
Бережо, ти – Дана, ти – Дунай-море. Будь завжди доброю, завжди глибокою, завжди чистою. Ти – оселя риб i птаства, ти – притулок. Оберiгай, Бережо, наш народ, нашу Вiру, мене, твою рiдну дитину. Хай будуть незлiченнi табуни твоїх долин, зграї твоїх небес, заводi твоїх глибин! Слава тобi, Дано, Водо рiчок, i болiт, i озер, i морiв!
Казання третє
Дано, володарко всiх вод. Ти – жива вода наших криниць, вод внутрiшньої сутi, вод, з яких народжується все живе. Твоя вода свiтиться у наших криницях, у наших вiдрах, у наших кухлях, у наших животах. Твоя вода – найкраща приправа для наших страв. Ти – свiдок наших весiль, ти – чистота нашого тiла, нашого сумлiння i трунок животворний для спраглого. Ти – диво з див, дивина, ти – жива вода. Слава тобi, Дано, ти – Бережа, ти – дзеркало нашої душi!
До Дудя
Поза
Лягти на правий бiк, пiдтягнути ноги, руками обхопити колiна. Колiна пiдтягувати руками до голови, а голову нахиляти до колiн. Намагатися скрутитися у найменшу грудочку, уявити себе малим, i ще меншим, i зовсiм малим зародком початку.
Казання перше
Дудю, ти – теплий вогонь без свiтла, ти – рiвновага вогню i холоду, ти – межа до безмежжя. Ти – ласкавий Дiдо, який охороняє наш сон, i зачаття, i народження. Ти – добрий Бог нашого дому, ти – Домовик. Ти – охоронець сiмейного щастя i тепла. Ти – мирний сон вiдпочинку, ти – одне з найбiльших благ для людей, яке нам подарувала Ягна.
Ходи, Дудю, по нашiй оселi тихим мирним сном i готуй умиротворену сном душу для пробудження свiтлим ранком.
Слава тобi, Дудю, ти – Дiм, ти – Добробут Дому! Слава!
Казання друге
Дудю, ти – теплий вiтер ночi. Ти – дихання потаємної любовi, ти – нiчне дихання Ягни, чаруючий i заполонюючий. Ти – Щек, добрий дух ночi, охоронець закоханих i пiд'юджувач до любовi. Ти – свiдок розкритих обiймiв назустрiч коханню, ти – заступник соромливостi, ти – безсоромний коханець, втаємничений у таємне. Ти – противага денної цноти, ти – прозорий таємний серпанок навколо голого тiла, навколо голого почуття любострастя.
Дудю, ти – ласкавець i надiя, принада i страх перед зачаттям. Будь до мене добрим, будь славним!
Казання третє
До тебе звертаюся, Дудю, до внутрiшньої сутi. До оселi праведних душ, до оселi очищених душ, якi линуть, щоб злитись з Ягною. Ти – проводир душi у лабiринтах внутрiшньої сутi, у хащах спокус, у нетрях грiхiв. Заступи i охорони нас, Дудю, од потаємної i явної Нечистої сили, од змiїв i чортiв видимих i невидимих, якi закрадаються до наших душ iз арканами грiхiв i спокус, до наших тiл iз мечами хвороб i сiтями недуг.
Дудю, ти – Табiтi, ти – втаємничений у найпотаємнiше, спаси, i помилуй, i заступи, i виведи на шлях Iстини, до чистого єства Ягни-Лелi!
Слава тобi, Дудю, будь до мене добрим!
До Бережi
До Ягни я звертаюся, до вогню животворного, ти – Велес, меч i щит українського народу, Бог вiйни, i коханець Слави, i Тар'ягн – непереможний войовник.
Ти – охоронець мандрiвникiв i напучувач торгiвлi мiж людей, ти – Свiтовид. Ти – животворний вогонь Роди, я вклоняюся i молюся вогневi зародження i народження, житу i життю, розлитому у водах i глибинах.
Ти – Морана, велика ясновидиця, яка не боїться майбутнього, володарка холодної тьми, холодного вiтру i бiлого снiгу. Ти – незбагненна Морана, куди зникають люди, ти – володарка жалоби.
Але ти i наша Папа – зоряне нiчне небо i сонячне денне небо. Ти – наш хлiб на столi. Ти – майстер на всi руки, неперевершений творець слова, музики i живопису.
Ти – Слава, найпрекраснiша серед прекрасних Богиня Перемоги, ти – ласкава Лада i нiжнiсть коханцiв. Ти – невмируща iскра Тар'ягнового серця – кохання помiж мужчиною i жiнкою.
Але ти i страшна Яма, розверзла паща землi, яка поглинає, щоб народити. Ти – володарка копалень i скарбiв, сховищ для злакiв i лоно для зерна.
Ти – великий пастух чорних i сiрих ворон, ти – очищувач землi.
Але ти i Дарбог-Коло, свiтло наших очей, ти – Перун, який дарує, але який i карає, ти – сторож договорiв i кара для боговiдступникiв. Ти – Сваржич, домашнiй вогонь, який зiгрiває оселю i варить їсти.
Ти – Дана, небеснi води, небеснi потоки i голубе волосся Ягни. Ти – незчисленнi рiки нашої землi, ти – свiчадо наших криниць i озер, оселя для людей, риб i птахiв. Ти – живi води внутрiшньої сутi, з якої народилося все живе.
Ти – теплий вогонь без свiтла, ти – Дудь, ти – Домовик, добрий хатнiй Бог.
Слава тобi, Ягно-Дивна-Жива!
УКРАЇНЦI! Народжуйтесь, живiть i вмирайте за законом Божим пiд цими одкровеннями, шукайте слова для нових одкровень, але одкровень до Ягни i її Перунiв.
Як дитина, зростаючи i мужнiючи, весь час вiдчуває любов до батька-матерi, наче тугу за цiлим, вiд якого вона вiд'єдналася, так душа українця тужить за Ягною, вiд якої вона вiд'єдналася, поселившись у новонародженому тiлi. Туга за Богом – це молитва про помiч, про помилування, про спасiння, це осяяння у прилученнi до божистої сутi через молитву.
Живiть з iменем Бережi в серцi, i буде вам життя утiхою, а смерть – бажаним вiдпочинком.
Молiться на самотi, подумки, пошепки або вголос, молiться спiльно в релiгiйних громадах з надiєю в душi, i ви долучитесь до божистого, до трепетного, до незбагненного нiяким iншим шляхом, як лише через вiрну молитву Боговi. Молiться, коли туга за неосяжним, вiчним, незбагненним, туга за цiлим обгортає. Молiться, коли вам страшно, тоскно, лячно, незатишно, спокусливо.
Починаючи якусь важливу роботу, помолися, ставши лицем до джерела чистого свiтла: сонця, вогню в печi, вiкна, свiчки чи лампи. Коли нема джерела свiтла, його можна уявити. Якщо Вiра твоя буде щира, ти будеш почутий Богом, тобi буде полегшення i благословення у початiй справi.
Всi українцi мають працювати на благо свого народу. Землероби i робiтники – на землi i в рiзних ремеслах; волхви – навчати народ вiри в Бога, казань, обрядiв i вiдправ; князi i воїни – оберiгати народ вiд насильства iнших народiв i пiдтримувати лад у державi.
Держава – це певнiсть для життя кожного члена суспiльства, тому треба весь час дбати про удосконалення держави, весь час прагнучи до справедливостi.
Справедливi договори повиннi об'єднувати i роз'єднувати український народ iз сусiднiми народами.
Кожен фiзично здоровий юнак повинен пройти козачий гарт, служачи у державному вiйську.
Вiра в Ягну i її дев'ять Перунiв – це запорука волi, це сила, перед якою нiякi сили, якi нас хочуть поневолити, не встоять.
Книга “Бережа” повинна лежати в кожнiй українськiй сiм'ї разом з хлiбом на столi, а на покутi – оберiг iз знаком Перуна. За це ми повиннi боротись, i це Божа воля i наша воля. Бо, як казали нашi предки раб i пiсля смертi раб, а вiльний i пiсля смертi вiльний.
ХIII. КНЯЗI
1. Року Божого 705 до нової ери
Слов'янський князь Артур зiбрав великий похiд на країну Урарту. Країнська земля прислала шiсть тисяч козакiв на чолi з князем Славомиром, Кiмарiйська земля прислала шiсть тисяч козакiв на чолi з князем Свiтланом, Волинська земля прислала шiсть тисяч козакiв на чолi з князем Дубовим, земля сар'ягнiв приєдналась до них з шiстьма тисячами козакiв на чолi з князем Русланом, Роксоланська земля пристала до них з шiстьма тисячами козакiв на чолi з князем Iваном.
На чолi кожної тисячi стояв тисяцький, на чолi кожної сотнi – сотник, на чолi кожного десятка – десятник. Над колоною вiйська майорiли значки десяток, прапорцi сотень, бунчуки полкiв, а попереду, побiля великого князя Артура, пiд охороною його трьохсот найдоблеснiших витязiв, майорiв трикутний золото-блакитний прапор iз зображенням червоного Триглава. З кожним князем землi їхав старiйшина i волхв.
На Малий круг збиралися тисяцькi, якi були старiйшинами, волхви i князi; на Великий круг – усе вiйсько.
Зiбралося все вiйсько побiля города Варта, розташувалося на Великий круг навколо величезної степової могили, вкриваючи її пiднiжжя i схили. На самому верху могили став князь Артур пiд золото-блакитним прапором i з ним князi земель.
Князь Артур скинув соболину шапку i мовив:
– Тар'ягни, сьогоднi ми як один виступаємо у похiд в землю полуденну проти царства Урарту, проти їхнього царя Руса, який минулого лiта полонив жiнок, дiтей, товар i золото братiв наших роксоланiв. Хай не тiшиться цар Рус легкою перемогою, що вiн зненацька пограбував креси Роксоланської землi. Ми покажемо царю Русу i його пiдданим силу наших рук, самовiдданiсть у бою i служiння Богинi Славi!
Переможцям – слава i здобич, а переможеним – рабство i ганьба на цьому i на тому свiтi!
Усi воїни як один вигукнули могутнє “Слава!”, i Богиня дихнула на них пекельним вогнем, i звiрi кинулись урозтiч на багато гонь навколо. Князь Тар'я-Слав'ягн-Артур продовжив:
– Нашi лиця повиннi бути поверненi лише в напрямi гострякiв наших списiв, а списи нашi – лише на ворога!
– Гора-а-а! Слава князю Артуру, слава країнцям!
Князь Артур продовжив:
– Хай вiд нашого бойового кличу “гора-а!” ворог тiкає, як перекотиполе вiд вiтру!
I третiй раз степ здригнувся вiд могутнього вигуку “Слава!”
Нарештi вiйсько перейшло Кавказькi гори i пiдступило пiд стiни пограничної урартiйської твердинi Тейшебаїнi. Урартiйський цар Рус, почувши вiд утiкачiв про прихiд тарiйцiв, засмутився тяжко, проте за якийсь час його смуток змiнила гординя, що ж вiн оце лише торiк ходив на роксоланiв переможним походом i повернувся з важкою здобиччю i полоном. Почав цар Рус збирати похiд, щоб виручити свою пiвнiчну твердиню. Крiпость мiцна, думав вiн, українцi вгризуться в неї, але зразу не розгризуть, а тут i вiн, цар Рус, ударить уздовж урядової дороги.
Тим часом вiйсько князя Артура переправилось через рiку Зангу i розташувало свiй обоз на її березi. Полки кiльцем обступили мiсто. Тейшебаїнi i в перший же день захопили його. Зупинили їх лише високi стiни самої фортецi. До вечора фортеця була обведена зв'язаними возами у три ряди, i на перших возах стали великi плетенi щити, за кожним з яких засiли лучники. Вже аж пiд вечiр все тарiйське вiйсько, хто мав луки, ставши рядами, випустили за мури по пiвдесятка стрiл, але зразу ж вiдступили i стали готуватись до ночiвлi. Раптово стемнiло, бо сонце тут ховалося за гори.
Десь опiвночi дозорцi з полку Стояна сотнi Учигура зiткнулися неподалiк ворiт iз земляком, який служив в урартiйцiв сторожем пiвнiчних ворiт. Вони з ним переговорили, i сотник швидко пiшов до старiйшини Стояна. Перед вранiшньою зорею тисяча гайдарiв вдерлася в розчиненi ворота, стрiляючи стрiлами iз просмоленим запаленим клоччям. Хатини, вкритi очеретом, що тулилися попiд головною стiною, запалали, як свiчки. Загуло страшне арiйське “го-рр-ра!”, i майже все урартiйське вiйсько пiд проводом намiсника кинулось до пiвнiчних ворiт. Зав'язалась уперта сiча при свiтлi пожеж, i урартiйцi потiснили гайдарiв майже до ворiт. З цитаделi урартiйцi густо посипали стрiлами козакiв, якi стовпились пiд брамою. Проте все бiльша кiлькiсть гарнiзону ув'язувалась у бiй перед брамою, оголюючи стiни. Коли ж зайнялась вранiшня зоря, з усiх бокiв над стiнами крiпостi з'явилась нiби щетина з кiнцiв штурмових драбин, i тарiйцi без крику i гамору стрибали з оголеними мечами на широку стiну, по якiй могли їхати двi колiсницi в ряд. Стрибали iз стiн всередину мiста, i коли сонце визирнуло з-за гори, воно побачило, що мiсто вже не обороняється, лише на головному майданi в честь Перемоги тар'ягни приносять у жертву Славi кожного сотого взятого в полон урартiйського вояка.
Коли жертви Арею було принесено i навкiл вогнища валялися лише урартiйськi трупи з вiдрубаними головами разом з плечем, засурмили сурми, i тарiйське вiйсько вийшло з мiста, стало табором у полi полками. Убитим при штурмi товаришам викопали могилу, i все вiйсько тричi пройшло понад могилою, сиплячи землю шапками. В долинi виросла цiла земляна гора. По тому сiли за тризну, кожен воїн пiдходив до сотника i кидав йому до нiг голови забитих ним у бою ворогiв. Джура пiдносив йому братину з хмiльним медом. Проте усе вiйсько насмiшив Лисак iз сотнi Стригуна. Вiн i собi кинув до нiг сотника голову i вже був протяг руку до братини, проте голова покотилася iз затiнку ближче до вогню, i хтось iз козакiв загорлав:
– Та це ж овеча голова!
Сотник пiдняв голову i побачив, що вона дiйсно овеча, зразу ж призначив Лисаку десять канчукiв. Усе вiйсько реготало, а Лисак з посiченими штаньми пiшов i сiв до тих юнакiв, яким не пощастило взяти бойову здобич. Вони були трохи пригнiченi, але й збудженi першим у життi великим боєм, сидiли трохи осторонь звитяжцiв i запивали вечерю водою. Лисака з того часу стали звати Бараняча Голова.
На третiй день висланий уперед по урядовiй дорозi полк гайдарiв, переднi сотнi якого були перевдягнутi у довгу урартiйську вiйськову одежу, затримав трьох гiнцiв вiд царя Руса. Через них вiн повiдомляв намiсника, що сам iде на допомогу з усiм вiйськом, хай тримається.
Там, де родюча долина звужувалась i переходила в ущелину, по якiй iшла урядова дорога, князь Артур подiлив своє вiйсько на три частини. Сам iз князем Славомиром залишився в долинi, перетявши головний шлях. Воїнiв князя Свiтлана i Дубового розмiстив у горах по обидва боки дороги, а князiв Руслана та Iвана послав уперед, на половину денного переходу заховатися у бiчнiй ущелинi i сидiти тихо.
Цар Рус у повному бойовому обладунку вiв своє 30-ти тисячне вiйсько по головнiй дорозi. На чверть денного переходу скакала на гарних конях розвiдка, потiм iшов корпус iз 300 бойових колiсниць, тодi полк самого царя Руса iз тисячi вершникiв на чолi iз самим царем, за ними – пiшi i кiннi полки. За чверть денного переходу гайдарi зав'язали короткi бої з розвiдкою урартiйцiв, поступово вiдступаючи. Коли ж дозорцi князя Артура побачили далеко попереду чорнi стовпи диму, що витикаючись з-за гiр, стелився понад сопками, вони повiдомили великого князя про те, що вої князiв Руслана й Iвана перетнули шлях позаду вiйська царя Руса. В цей час козаки князiв Свiтлана i Дубового почали розповзатися по горах понад дорогою, налаштовуючи свої жахнi на всю навколочорноморську ойкумену луки. Горде вiйсько царя Руса в повному бойовому обладунку йшло урядовою дорогою, i з цим вiйськом у вправностi, озброєннi i силi мiг змагатися хiба що могутнiй цар Ассирiї Саргон Другий.
Дорога попереду вiйська царя Руса вже була перегороджена возами в три ряди. На возах виставили дерев'янi щити, а за ними стали воїни з довгими сулицями. Кiннота спiшилась з правого боку дороги, де долина переходила в рiвнину i розширювалась на кiлька гонь з вибалками i ярками. Величезний вогонь, пускаючи густi клуби диму, запалав позад вiйська князя Артура. Це був сигнал атакувати вiйсько царя Руса з лукiв i пращ. I свиснули стрiли, зафурчали ядра, гори помножили могутнє тарiйське “ура-а”. Вiйсько царя Руса швидко спiшилось i прикрилось щитами, оголивши мечi, проте першi пораненi i вбитi, пораненi конi i верблюди, перше замiшання у вiйську, яке потрапило в пастку, не давало царевi Русу i його воєначальникам зразу навести лад. Раптом злива стрiл i камiння стихла, лише лунали зойки поранених й iржання коней, а з боку становища князя Артура загучала сурма, яка кликала до переговорiв. З табору князя Артура виїхало три вершники iз знаменом переговорiв, а назустрiч їм з таким же знаменом виїхало три гiнцi вiд царя Руса. Драгоман вiд князя Артура сказав:
– О могутнiй i непереможний царю урартiйського народу! До тебе в країну прибув великий князь українського народу з князями усiх земель. Вiн закликає тебе до мирної бесiди щодо того, як покарати твого сусiда, царя Ассирiї Саргона Другого. Чи вступати тобi з нами у переговори, думай до вечора, а як надумаєш, вишлеш послiв.
Надвечiр цар Рус погодився виплатити князевi Артуру з полками данину i разом виступити на Ассирiю.
2. Року Божого 704 до нової ери
Тарiйське вiйсько на чолi з князем Артуром i урартiйське вiйсько на чолi з царем Русом розбили ассирiйське вiйсько. У цiй битвi загинув i ассирiйський цар Саргон Другий.
3. Року Божого 676 до нової ери
Українськi козаки з родiв Краягна, Кiмар'ягна, Вол'ягна, Слав'ягна, Сар'ягна i Ам'ягни учинили похiд до країни Урарту. В союзi з урартiйським царем розгромили країну Фрiгiю. Похiдним князем був кiмарiйський князь Тадеуш.
4. Року Божого 675 до нової ери
Коли українське вiйсько поверталося з вiйськовою здобиччю з країни Фригiї, на полки слав'ягнiв, якi замикали похiд, напало вiйсько ассирiйцiв. Пiсля Малої ради князь кiмарiйцiв Тадеуш разом зi своїм полком залишився стерегти табiр i здобич, а всi iншi полки пiд рукою князя слав'ягнiв Iскри повернули коней проти ассирiйцiв.
5. Року Божого 674 до нової ери
Тарiйське вiйсько пiд рукою князя Iскри вдерлося в країну Ассирiю. Назустрiч йому виступив ассирiйський цар з багатими дарунками. В знак замирення ассирiйський цар вiддав за сина князя Iскри, княжича Потока, свою дочку.
Цього ж року кiмарiйський полк на чолi з князем Тадеушем знявся з обозом, забравши з собою скарби i здобич всього тарiйського вiйська, пiшов у країну Мiдiю.
В той час, як головне тарiйське вiйсько, замирившись з Ассирiєю, поверталось додому, кiмарiйцi на чолi з князем Тадеушем уклали договiр з мiдiйцями i разом з ними обложили столицю Ассирiї Нiневiю. Ассирiйцi послали гiнцiв до свого зятя князя Потока. Тарiйцi пiд рукою князя Потока повернулися пiд стiни Нiневiї i розбили мiдiйцiв та кiмарiйцiв. В цьому бою загинув i князь кiмарiйцiв Тадеуш.
6. Року Божого 670 до нової ери
Кiмарiйський полк, вiдступивши вiд Нiневiї через Мiдiю, вступив у країну Лiдiю. На чолi головного вiйська тарiйцiв став князь сар'ягнiв Мадько, який, переслiдуючи кiмарiйцiв, захопив країну Мiдiю.
Новий князь кiмарiйцiв Любомир вiдступив з полком у країну Лiдiю, захопив її i закрiпився там. На цей час незчисленний український народ, якого греки називали скiфами, обхопив Чорне i Азовське море з усiх сторiн. Династiя князя Любомира протрималась у Лiдiї 60 рокiв, аж до 600-го року до нової ери. Полки краягнiв, слав'ягнiв, сар'ягнiв i роксоланiв залишилися у Мiдiї.
7. Року Божого 645 до нової ери
У Мiдiю з України князь сарматiв Лютий привiв охочих козакiв. Разом з вiйськом князя Мадька вони вчинили похiд на Сирiю. Була велика здобич i великий полон. Частина воїв повернулась на Україну, а частина залишилася в Сирiї.
8. Року Божого 630 до нової ери
У Мiдiю охочих козакiв привiв країнський князь Веретило. Через Сирiю вiн учинив похiд у Палестину. Була велика здобич i великий полон.
9. Року Божого 617 до нової ери
Привiв у Мiдiю волинських, слов'янських, країнських, сарматських i роксоланських козакiв волинський князь Святополк. Через Сирiю i Палестину вiн учинив великий похiд у країну кгипет. кгипетський фараон Псаметiх вийшов назустрiч тарiйцям-скiфам iз третьою частиною усiх золотих багатств кгипту i вiдкупився. Обтяженi здобичю незчисленнi українськi полки поверталися додому. За кожним вершником тягнулося по одному, по двоє, троє нав'ючених коней. Сирiйське мiсто Аскалон, що вони через нього проходили, наче вода в повiнь через низький луг, вже нiкого не цiкавило. Йому вже дiсталося, як полки тарiйськi збиралися у похiд на кгипет. А зараз кiннота iшла й iшла додому, додому, на тихi води, у край веселий. Вiд цiєї спеки i куряви рятував тiльки рух. Ось уже п'ятий рiк, як вони в походi, а дехто вже не був на Українi цiлих двадцять рокiв. У цих ремiнних саквах-мiшках i єврейськi шекелi, i єгипетськi дари, i сирiйськi келихи, i ассирiйськi мечi та всяке начиння, матерiї, коштовностi, прикраси. Додому, додому, на тихi води, у край веселий!
Переляканi жителi мiста сидiли по домiвках, по ямах i чекали, коли минеться це лихо, це нашестя, цей бич Божий.
Нiде в навколишнiх землях не було держави, вiйська а чи князя, який мiг би або намагався чинити якийсь опiр.
Ассирiя, могутня серед своїх, шукала з українцями спiлки, вiдкуплялася золотом, кгипет – держава над державами, вiддавала як викуп третю частку своїх золотих запасiв, бо вiдкритий колчан скiфський – як вiдкрита домовина.
Так i воїн на iм'я Скоморох з порожнiми саквами тягнувся у хвостi вiйська. Лише бурдюк вина, що бовтався при боцi запасного коня, був у нього з усього майна i, звичайно, повний бойовий обладунок, який забороняв пропивати звичай вiйськовий. Цей бурдюк вiн вимiняв у козакiв свого полку за останнє золото. Козак Скоморох був завжди веселий, нежонатий, на всi штуки вдатний. Може, нiхто у всьому вiйську не мiг так, як вiн, вправно скакати на конi, стоячи, висячи пiд конем i збоку. Мiг вiн на руках ходити, згинатися назад дугою, дiстаючи зубами траву, мiг заплiтати своє тiло, наче iндiйська танцiвниця, що не добереш, де голова, де ноги, а де руки, вправно грав у костi i мiг перепити будь-кого. А ще мав гарний голос, то думи i бувальщини спiвав краще за всiх; ось i зараз, хоч усе пропив, а проте невеликi гуслi в шкiряному чохлi були в нього припасованi до боку коня. Але де та здобич пiсля стiлькох звитяг? Лише шальвари, а то голий по пояс, весь розмальований татуюванням, iз давно не бритою головою, так що оселедець ледве вирiзнявся на нiй.
Був Скоморох дуже витривалий i, навiть геть обпившись вина, мiг пройти по жердинi, покладенiй на спини двох коней, або поцiлити з лука у мiзерну пташку на льоту. А як затiювали боротьбу десь на вiдпочинку а чи й перед самими князями, Скомороха нiхто не мiг побороти. Були силачi, якi кидали Скомороха об землю, що в iншого вже б i костi розсипались, але Скоморох був гнучкий, як вуж, i живучий, як кiт. Завжди падав на всi чотири, нiхто не мiг поцiлити в нього кулаком – вiн ухилявся; i це веселило все вiйсько. I коли затяжний похiд пригнiчував навiть семижильних тарiйцiв, важкий штурм вбивав охоту далi воювати, на перепочинку хтось гукав:
– Гей, а де ж це Скоморох?
– Ану, Скоморох, утни.
А зараз, у край веселий, на тихi води, забули про Скомороха, тiльки йокали селезiнки коней.
Скоморох трюхикав позаду вiйська своїми двома кiньми i, коли перехилився, щоб налити в рiг вина, торкнув коня, i кiнь повернув у бiчну вуличку. Скоморох не став його справляти.
“Хай iде. Вечорiє, пiдночую десь, а там дожену”, – подумав.
Так вiн i в'їхав обома кiньми у сирiйську церкву, присвячену Богинi Iштар. Дванадцять жриць, якi творили Богинi вечiрню требу, побачивши спiтнiлого, запиленого, голого по пояс скiфа Скомороха, попадали ниць. Скоморох тим часом розсупонив коней i поклав одного так, щоб вiн перегородив вхiднi дверi, а другого, щоб перегородив вихiднi дверi, якi були в глибинi храму за великою фiгурою Богинi Iштар. Тодi пiдняв обережно з землi всiх 12 жриць, посадив у коло бiля жертовника i сам сiв посерединi з бурдюком вина у лiвiй i рогом-ритоном у правiй руцi. На колiнах у нього вилискували полiрованим деревом невеликi гуслi. У широкий квадрат отвору в стелi храму на них заглядали яскравi зорi, якi тут, були набагато бiльшi, нiж на Українi. Скоморох частував кожну жрицю по черзi, частувався сам, спiвав пiснi i пiдiгравав собi на гуслях. Тодi линув на жертовник олiї i, коли вогонь спалахнув яскраво, почав збирати у сакви все, що блищало. Коли ж наготував таким чином свою поклажу, накрив жертовний вогонь великою срiбною тацею, яка не влiзла в сакви, i сказав:
– Хай мiсяць нам свiтить, цей холодний залицяльник i знадливець, – i став бавитися з кожною жрицею по черзi, iз кожною iншим способом; i на багато любощiв його вистачило, коли ж дiйшла черга до наймолодшої, 10-рiчної жрицi, вiн геть вибився з сил i задрiмав. З того часу залишилося одинадцять зразкових способiв тiлесого кохання i дванадцятий – це кохання духовне, кохання спорiднених душ, коли люди не згадують про статевi стосунки, а люблять одне одного, навiть не беручись за руки. Сон Скомороха був дуже короткий, забуття на декiлька митей. Пiд час великих навантажень цього короткого забуття Скомороховi вистачало, щоб скинути втому i стати знову дужим i свiжим, принаймнi на момент смертельної небезпеки. Правда, потiм, як був час, Скоморох мiг спати без просипу три доби. Але в цю мить Скоморохового забуття наймолодша жриця простягла над ним бiлi тендiтнi руки з розчепiреними пальцями, оберненими до його лиця, i розплющила широко очi, так широко, аж нiчого не бачила перед собою.
Вона заклинала:
– Ти, твоє iм'я Скоморох, ти осквернив священне мiсце, ти завiв коней у храм, ти пограбував наш храм, хоча твої одноплемiнники пройшли через мiсто туди й назад i не зачепили його. Але ти i потiшив Богиню кохання Iштар. Хоч ти i залишився мужчиною, i матимеш потомство, але хай у тобi поселиться жiноче бажання, хай воно iнколи смокче тебе з бокiв живота, i попiд грудьми, i в грудях, коли тебе погладить по спинi i нижче спини якийсь чоловiк, хай твої колiна зiгнуться i ти пiдляжеш чоловiковi, наче жiнка. Щоб тобi хотiлося носити i чоловiчу, i жiночу одежу, щоб ти весь свiй вiк, i дiти твої, i нащадки смiшили людей, щоб ти грав на дудi, тинявся вiд мiста до мiста i вiд села до села i водив ведмедiв. Щоб тодi, коли ти хотiв би стати над усiма, стати правителем, тебе принижував грiх i клало ниць жiноче бажання, однинi i довiку в тобi i в тих, в кому тектиме твоя кров. А за те, що ти так гарно спiвав i так до ладу кохав жiнок i сам такий гарний чоловiк, дарую тобi дар провiщення.
Прокинувся Скоморох, осiдлав коней, нав'ючив золотом з храму Великої Богинi Iштар i почвалав наздоганяти своїх. З того часу потомки Скомороха стали артистами, поетами, циркачами, танцюристами i музикантами. Гадали скоморохи на тонко надертих ликових смужках. Пасмо лика розрiзували на три частини i смужки намотували на п'ять пальцiв лiвої руки. Коли скоморох розчепiрював пальцi i дивився на лико, яке розкручувалось, Богиня Iштар пiдказувала йому пророцтво.
Повчання. Не оскверняй священного мiсця Бога свого народу а чи Бога якогось iншого народу, бо кара Божа тебе спостигне, яка б гординя тебе не заїдала.
10. Року Божого 616 до нової ери
Мiдiйський цар Кiаскар запросив на бенкет українських князiв та старшин i умертвив. Тодi пiдняв повстання i став виганяти тарiйцiв iз своєї країни.
11. Року Божого 615 до нової ери
Всi українськi загони, якi були в Переднiй Азiї, повернулися на Україну.
12. Року Божого 610 до нової ери
Зiбралися всi тарiйськi вождi, старiйшини i волхви на Велику раду в урочищi Священнi Путi на рiчцi Днiстро. Мiж iншим, було осуджено вчинок князя кiмарiйцiв Тадеуша, який забрав вiйськову здобич усього вiйська. Було вирiшено, що п'ятдесят найближчих родичiв князя Тадеуша по чоловiчiй лiнiї стануть на смертельний бiй мiж собою, їх подiлили на двi шереги по 25 бiйцiв, i вони побили один одного. У гирлi рiки Днiстро їм насипали братську могилу i забули їхнє iм'я. Кiмарiйцi ж вибрали собi князя з роду Країна i стали зватися галичанами.
13. Року Божого 539 до нової ери
Княгинею роксоланiв-гунiв була Томила. Вона посiла князiвський стiл пiсля того, як помер її чоловiк, князь Сак. Князь Сак уславився звитяжними походами проти персiв, i плем'я гунiв-рокосланiв стало зватися роксоланами-саками. Перський цар Кiр задумав без вiйни приєднати до свого царства землi сакiв-роксоланiв i заслав до княгинi Томили сватiв. Зiбрались роксолани на Малий круг i вирiшили не вiддавати княгинi Томили за iноземного царя. Перський цар Кiр пiдiйшов з вiйськом до рiки Вардани i наказав будувати плавучi мости. Княгиня Томила переказала царю Кiру через глашатая:
– Не поспiшай будувати мостiв: або ти вiдiйди вiд рiки на три днi ходу, або ми вiдiйдемо.
Цар Кiр переказав княгинi Томилi, щоб вона вiдступила, i почав переправу. Кiр перейшов рiку Вардану i пройшов у степ на один денний перехiд. Тодi наготував багато їжi i цiльних вин, залишив у таборi слабосилих воїнiв, а сам з головними силами вiдступив у плавнi. Тодi третя частка вiйська княгинi Томили на чолi з її сином княжичем Сар'ягном напали на табiр персiв i, не дивлячись на їхню хоробру вiдсiч, всiх перебили. Пiсля перемоги, знайшовши вино, роксолани сiли бенкетувати. Наївшись i напившись цiльного вина, полягали спати. Цар Кiр з вiйськом тим часом повернувся, багатьох перебив, а багатьох заполонив. Взяв у полон i княжича Сар'ягна.
Княгиня Томила, дiзнавшись про це, послала до царя Кiра Ахаменiда посланця з такими словами:
– Кровожерливий Кiр! Не хвалися своїми подвигами. Тарiйський народ незчисленний, як буйна степова трава, як дерево в лiсi, як риба у водi. Плодами виноградної лози, якi вас, персiв, теж позбавляють розуму, коли вино вдарить вам у голови i коли ви, перси, напившись, починаєте викрикувати потоки непристойних слiв, ось цим ти перемiг мого сина, а не силою. Ти викликав гнiв усього незчисленного українського народу, i мої гiнцi, як вовки-сiроманцi, скачуть вiд Вардани до Дунаю, начувайся! Вiддай менi мого сина i йди собi додому iз моєї землi. Якщо ти не послухаєшся, то клянуся Перуном, Дарбогом i Ярилом-сонцем я справдi напою тебе кров'ю, який би ти не був ненаситний!
Кiр не звернув уваги на цi погрози, а син княгинi Томили, коли хмiль вийшов з його голови, попросив царя Кiра, щоб його розв'язали. Як тiльки князенко був розкований i мiг володiти руками, вiн вихопив меч у охоронця i заподiяв собi смерть.
Тим часом прибули полки вiд краягнiв, галичан, волинян, слов'ян i сарматiв. Княгиня Томила подiлила все пiдвладне їй вiйсько на три частини. На чолi головної сили стала сама. По центру, проти вiйська царя Кiра, билися пiшi полки, озброєнi довгими списами, гаками, мечами, булавами, келепами, пращами i луками. Бiй тягнувся з ранку до полудня, а на флангах у роксоланiв билися лише незначнi, кiннi загони. Цар Кiр хвилювався, чому у княгинi Томили так мало кiнноти, тим часом був змушений вводити у бiй усi свої запаснi полки, бо тарiйцiв перед ним було тьма-тьменна. Нарештi Кiр помiтив, що центр українського вiйська послабшав, i сам цар Кiр з головними своїми силами розiрвав вiйсько тарiйцiв на двi частини. Розчленоване вiйсько ворога – це майже перемога. Сонце вже хилилось над обрiй, i в цей час з усiх бокiв на здиблене поле бою вдарили кiннi козаки. пх було так багато, що доля бою зразу вирiшилась, зашилось тiльки добивати персiв, якi то там, то там згруповувались, щоб органiзовано вiдступити. Був великий полон i велика здобич. В бою загинув сам цар Кiр. Жоден перс не повернувся додому. Княгиня Томила наказала наповнити бурдюк перською кров'ю i вкинути туди голову царя Кiра. З того часу збереглися її слова: “Ти, Кiр, бажав кровi, так пий же її!”
Мудрiсть предковiчна
Ввiвши в оману зарозумiлого ворога, ти спокiйно розпоряджаєшся своїми силами i чекаєш слушної нагоди, щоб знищити його.
Недовiра до злого ворога не зникає нi в час вiйни, нi в час миру. Якщо ворог злий i сильний, необхiдно вжити хитрiсть.
Правдивим треба бути не перед ворогом, а перед Богами, дiтьми i вчителем.
14. Року Божого 530 до нової ери
Роксолани в союзi з сарматами вели вiйну з персами-мiдянами. На полi бою особливо вiдзначилася княгиня Зоряна, жiнка Сака Мермера. Була вона дуже вродлива, водночас великого розуму i завзята. Поранена в битвi, вона втiкала з поля бою на конi (у роксоланiв жiнки воюють разом з чоловiками, бо вони – нащадки амажонок). Але її наздогнав мiдiйський витязь царевич Стрiагней, зять царя мiдян, збив з коня i намiрявся вбити. Проте жiнка була така гарна i так благала про помилування, що розчулений царевич Стрiагней випустив її живою.
В подальших боях Стрiагней потрапив у полон до роксоланiв. За наказом царя Мермера вiн мав бути страченим. Княгина Зоряна благала князя Мермера помилувати царевича Стрiагнея, але князь Мермер був невблаганний. Тодi княгиня Зоряна звiльнила декiлькох полонених i наказала їм убити свого чоловiка, щоб зберегти життя своєму рятiвниковi.
Помiж саками-роксоланами i персами-мiдянами було укладено перемир'я, а потiм угоду про союз i дружбу. Одного разу князь Стрiагней завiтав до мiста Роксонаки, де жила княгиня роксоланiв Зоряна. Княгиня вийшла йому назустрiч, радiсно привiтала, поцiлувала на очах у всiх придворних i сiла в його колiсницю. А потiм, жваво розмовляючи, вони увiйшли у палац. Вона влаштувала пишну учту для царевича Стрiагнея. Пiсля бенкету царевич пiшов у вiдведенi йому хороми, безперестану зiтхаючи вiд любовi до княгинi Зоряни. Неспроможний опанувати себе, вiн звiрив свої почуття найвiдданiшому iз євнухiв. Той пiдбадьорив царевича Стрiагнея i порадив йому облишити надмiрну делiкатнiсть, освiдчитися княгинi Зорянi. Царевич послухався i негайно пiшов до княгинi.
Вона прийняла його люб'язно, вiн же повагався, тяжко зiтхнув, мiняючись на обличчi, i зрештою звiрив їй свої почуття. Сказав, що сохне вiд пристрасного кохання до неї i туги. Але княгиня Зоряна вiдмовила на його умовляння, сказавши, що, погодившись на шлюб, вона вкрила б себе ганьбою перед своїм покiйним чоловiком. Адже вона допустила таке iз почуття вдячностi, щоб врятувати життя людинi, яка вдруге подарувала їй життя, яке є найдорожче над усе. Обов'язок для неї понад усе. А ще бiльше, мовляв, вкриє ганьбою i безчестям вiн себе сам. Адже вiн має за дружину Ройтею, дочку царя мiдiйцiв Астiбара, жiнку, як вона чула, дуже вродливу, вродливiшу за багатьох жiнок. Йому слiд бути мужнiм не лише на полi бою, але й мужньо боротися з власними пристрастями, щоб не стати рабом скороминущої насолоди, якої можна зазнати i з наложницями. Iнакше, якщо про його зраду дiзнається царiвна Ройтея, йому не минути великого лиха. Хай вiн погамує свої бажання, хай просить в неї чогось iншого, i вона заблаговолить його прохання.
Почувши таку вiдповiдь, цар Стрiагней довго мовчав, а потiм обняв на прощання княгиню Зоряну, i на мить йому здалося, що її тiло затрепетало йому назустрiч. Так вiн i поїхав додому нi з чим. Але i вдома, i на полюваннi, i на бенкетах, i в боях, i з жiнкою Ройтеєю журба сушила його, а до наложниць не було нiякої охоти. Вiн часто жалiвся євнуховi на свою долю. Зрештою узяв пергамент, написав листа до княгинi Зоряни i примусив євнуха заприсягтися, що той вручить його княгинi пiсля того, як вiн, Стрiагней, заподiє собi смерть. I ось що було в тому листi:
“Цар Стрiагней вiтає княгиню Зоряну. Я пощадив тебе на полi бою, отже, менi ти завдячуєш тим, що живеш на свiтi i тiшишся благами життя, а ти занапастила мене, тобто вiдплатила злом на моє добро. Якщо ти вважаєш, що вчинила по совiстi, хай тобi у всьому таланить i будь щаслива. Якщо ж ти пiшла проти велiння свого серця, бажаю тобi зазнати такого ж вiдчаю, якого зазнав я, бо я гину через тебе”.
Листа цього вiн поклав пiд подушку, попросив меча i мужньо позбавив себе життя. А княгиня Зоряна ще довго правила своїм народом. Вона пiдняла добробут країни, була для своїх людей зразком чеснот.
Мудрiсть предковiчна
Не запитуй поради у коханнi в євнуха. Життя справжнього мужчини не вичерпується одним лише коханням до жiнки.
Тiло – це зосередження трьох благ; поздержливiсть у їжi, доброчиннiсть у поведiнцi i пошана до мудрощiв оберiгають його.
15. Року Божого 519 до нової ери
Зорян, син княгинi Зоряни i князя Мермера, правив країною сакiв-роксоланiв, яка розлягалася вiд Кавказьких гiр аж до долини рiки Дон. На рiцi Дон князював над сар'ягнами князь Омарслав, у якого була дочка на ймення Огняна. Вона побачила одного разу увi снi князенка Зоряна (кого вона в життi нiколи не бачила) i вiдразу закохалась в нього; те ж саме сталося i з князенком Зоряном – йому приснилась i полюбилась Огняна. З того часу, як їм обом увi снi з'явилось таке видиво, вони покохали одне одного i почали сохнути вiд любовної туги.
Князiвна Огняна була першою красунею серед навколишнiх князiвен, а князенко Зорян був вродливий юнак. Отож князенко Зорян послав до князя Омарслава у мiсто Бiла Вежа сватiв з уклiнним проханням видати за нього Огняну. Проте князь Омарслав не дав своєї згоди, бо, не маючи нащадка чоловiчої статi, хотiв видати дочку за когось iз своїх родичiв. Проте Богиня Ягна противилась тому, а Огняна весь час молилась Ладi за своє кохання. Невдовзi князь Омарслав запросив до себе в гостi всiх старшин своєї держави, дружкiв, родичiв i найкращих витязiв, щоб залагодити весiлля Огняни, однак не обмовився жодним словом, за кого саме збирається її видати. Коли гуляння було в розпалi, батько покликав Огняну в бенкетну залу i сказав так, щоб гостi почули його слова:
– Сьогоднi урочистий день твого весiлля, дочко, тим-то роздивися i придивися до всiх, хто тут зiбрався, потiм вiзьми золотий келих, наповни його вином i дай тому, чиєю дружиною хочеш стати, вiн назве тебе своєю дружиною.
Княжна Огняна оглянула всiх довкола i вийшла до сiней з плачем, бо сподiвалась побачити Зоряна, якого встигла повiдомити, що готуються заручини.
А тим часом князенко Зорян, який стояв табором неподалiк Дону, потай вiд свого вiйська вночi в супроводi свого вiзничого став у колiсницю i помчав щодуху до города Бiла Вежа. Наблизившись до мiста, вiн залишив вiзничого з колiсницею у затишному мiсцi, а сам у сарматському вбраннi пiшки пiшов далi. Прибувши в палац, у сiнях побачив Огняну, яка стояла, заливаючись сльозами, i наливала вино в келих. Князь Зорян пiдiйшов до неї i сказав:
– Огняно, ось я бiля тебе, я, кого ти бажала, я – Зорян.
Дивиться вона – перед нею ставний юнак, той, який їй приснився. Зрадiла вона дуже i подала йому келих з вином. Вiн забрав iз собою князiвну Огняну, посадив у колiсницю i чимдуж тiкати. Служницi, якi знали про кохання своєї панни, не зчинили галасу, а коли батько звелiв покликати дочку, сказали, що не можуть її знайти.
Цiлий день вiйсько князя Омарслава нишпорило по навколишнiх лiсах i вибалках, щоб зiтнути голову зухвальцевi, який умкнув князiвну, i дiстати винагороду, проте намарне. Лише через день князь Зорян прислав пишне посольство, яке сповiстило, що князiвна Огняна у князя Зоряна, i вони хочуть прийняти батькове-матерiне благословення. Князь Омарслав був задоволений, що дочка знайшлася, а вiн має високородного зятя, i справив бучне весiлля.
Мудрiсть предковiчна
Трохи дає жiнцi батько, трохи дають родичi, але найбiльше дає жiнцi милий серцю чоловiк. Якщо чоловiк втiшений жiнкою, то це приємно Богу. Слушна нагода трапляється раз в життi i коли її втратити, вдруге не дочекаєшся.
16. Року Божого 517 до нової ери
Анахарс, син слов'янського князя Гнура, внук князя Лiпослава i правнук князя Свiтозара, прибув iз далеких подорожей на Україну. Цей Анахарс, як бачите, був дуже знатний, але ще й дуже розумний. Ще малим вiн вивчив грецьку мову при дворi свого батька вiд драгоманiв i рабiв. Знав вiн також перську i мiдiйську мови. Батько часто брав його з собою, коли їздив у гостi чи в справах до молодших золотих князiв, чи то до роксоланiв, чи до сарматiв, а чи до волинян, чи до галичан, чи до країнцiв. Коли Анахарс досяг козачого вiку, йому треба було постригтись у козаки. Вiн не став голити своєї чуприни пiд оселедець i не став голити своєї молодої борiдки, щоб кохати козацькi вуса. Вiн одягся, як знатний скiф (скiфами звали слов'ян греки), i удвох з молодим греком-рабом, з яким здружився i мав його за вiрного слугу, сiв на грецький корабель, щоб побачити свiт. Цей корабель вiз у Грецiю українську пшеницю i мед.
Довго пiсля того про нього нiхто не чув, i всi думали, що вiн пропав. У всiх країнах, про якi чували греки, побував князенко Анахарс: в Iндiї i в кгиптi, в Галiї i Грецiї, але найдужче йому до душi припала Грецiя. Там вiн пiзнав премудростi поезiї i фiлософiї i став мудрецем. На диспутах у високоаристократичному товариствi його шанували. Слава про Анахарса, як одного з трьох мудрецiв свiту, досягла навiть тарiйських земель, i про неї почули українськi князi. Проте самi українськi князi, i старiйшини, i волхви, i народ сторонилися грецького письма, бо воно прославляло грецьких богiв, а в договорах послуговувалися рабами-драгоманами. Драгоманам жилося при багатих тарiйських князях дуже добре, i їм мало хто нагадував, що вони раби, отож служили вони вiддано. Вся ж вiра, i iсторiя, i наука українського народу жила в головах волхвiв, старшин i князiв, якi знали напам'ять молитви, знахарство i суспiльнi та вiйськовi закони.
Нарештi князь Анахарс постарiв у чужих краях, i йому захотiлося повернутись додому, до могил предкiв. За роки подорожування, за тяжiстю своєї мудростi вiн забув, як строго дотримуються на Українi вiри у своїх Богiв. Повертаючись у Скiфiю, йому довелося пливти через Чорне море i пристати до острова Кизик. Греки-кизикинцi в той час справляли свято матерi богiв Гери. Анахарс, який перед цим перетерпiв велику бурю на морi i думав, що вже не побачить домiвки, дав Богинi Герi таку обiтницю:
– Якщо повернуся додому здоровим i неушкодженим, то принесу тобi жертву по обряду, який бачив у кизикинцiв, i встановлю в твою честь всеношне святкування.
Повернувшись благополучно на Україну, Анахарс таємно пiшов у Гiлею, що бiля Ахiллового тирловища, вкриту густим лiсом. Там вiн повнiстю здiйснив обряд святкування, почепив на себе маленьке зображення Богинi Гери i бив у тимпани. Якийсь слов'янин пiдглянув усе це i доказав князевi Савлу, який проходив з вiйськом неподалiк. Князь Савло, побачивши Анахарса пiд час справляння обряду, вбив його стрiлою з лука.
Мудрiсть предковiчна
Позичай мудрiсть, а Бога свого май. Людей без вiри у свого Бога в душi Бог прирiкає служити iншим. Справдi мудрий нiколи не вiдмовиться вiд вiри предкiв.
17. Року Божого 513 до нової ери
Пiсля трагiчної подiї iз Анахарсом на народ український впало два грiхи. Анахарс осквернив грецьким обрядом священний лiс Гiлею, а князь Савло осквернив себе братовбивством. Цього ж року у бою з тавро-скiфами вiн був убитий випадковою тарiйської стрiлою.
Нечиста сила не забарилася ополчитися проти українського народу в образi перського царя Дарiя Ахаменiда iз семисоттисячним вiйськом. Дар'явауш Ахаменiд був на той час володарем Персiї, Вавилонiї, Мiдiї, Маргiанi, Еламi, кгипту, Парфiї i багатьох iнших (в тому числi й грецьких) країн. Ще дехто з персiв пам'ятав iз переказiв дiдiв, як вони тремтiли перед гiммiрами-скiфами, i корились їм, i сплачували данину, як їхнiй цар Кiр Ахаменiд безславно загинув в українських степах. Тому цар Дарiй вирiшив довести до зенiту славу персiв, пiдкоривши вiльнолюбних тарiйцiв. З усiх покорених народiв вiн зiбрав вiйсько у 700 тисяч чоловiк. Кораблiв же в нього було 600. Iоняни, холiйцi i гелеспонтiйцi споруджували царю Дарiю мiст спершу через Боспор Фракiйський, а потiм через Дунай. На шиї рiки Дунай вони почепили намисто iз своїх кораблiв.
Коли Дар'явауш Ахаменiд iз своїм вiйськом прийшов до мосту на Дунаї, вiн зав'язав на ременi 60 вузлiв i сказав iонiйським тиранам:
– Iоняни, вiзьмiсть цей ремiнь, i як тiльки побачите, що я виступив проти скiфiв, розв'язуйте кожен день по вузлу. Якщо всi вузли закiнчаться, а я не повернуся, то пливiть на батькiвщину.
Українцi зiбрались на раду: старiйшини, волхви i князi вiд країнцiв, галичан, волинян, слов'ян, сарматiв i роксолан. Всi цi зрiдненi племена вирiшили дружно виступити проти царя Дарiя. Лише пiвнiчнi сусiди – андрофаги i пiвденнi родичi – кримськi тарiйцi-кiмарiйцi вiдмовились вступити в союз, бо цар Дарiй, мовляв, прийшов помститися українцям за походи в Передню Азiю, а вони в тих походах не брали участi.
Українцi згрупували всi свої вiйська у три армiї. Населення, яке жило в пониззi Дунаю, Днiстра, Бугу i Днiпра, покинуло насидженi городища i вiдiйшло на пiвнiч у Полiсся, де можна було краще сховатися вiд напастi.
Головне вiйсько з пiшими воїнами вiд усiх земель i слов'янською кiннотою очолив слов'янський великий князь Iдан. Кiнноту ж країнцiв, галичан i волинян очолив венетський князь Скопа. Сармати i роксолани утворили третiй загiн пiд рукою сарматського князя Такаслава. Князь Iдан зi своїм вiйськом, яке було найчисленнiше i в якому була зосереджена пiхота з усiх земель, повинен був вести головнi, стримуючi противника, бої, коли ж йому треба було вiдступити i перешикувати ряди, то двi фланговi армiї на чолi з князем Скопою i князем Такаславом нападали на персiв з флангiв.
Ще не все вiйсько царя Дарiя переправилось через Дунай, як тарiйцi зав'язали бiй, але персiв було так багато, що до вiйська князя Iдана приєдналось i вiйсько князя Такаслава, сам князь Iдан не змiг би їх стримувати цiлий день. Цiлий день тривала битва, пiд час якої тар'ягни поступово вiдступали, розтягуючи наступальнi порядки персiв i тягнучи їх у бiк Лукомор'я. Коли ж Дарбог-Сонце почало опускатись до обрiю, з пiвночi на персiв звалилися кiннотники князя Скопи. Перси, бачачи, що день закiнчується, а тут ще свiжа кiннота українцiв ув'язалась у бiй, полишили думку про переслiдування для остаточної перемоги, стали отаборятися. Коли ж уранцi вся перська армiя переправилась, перешикувалась i приготувалась до бою, вони побачили у напрямку свого руху розгорнутi ряди десь iз трьох тисяч вершникiв, якi охоплювали перський табiр пiвколом i досилали до табору стрiли iз своїх потужних лукiв. Коли ж цар Дарiй випустив проти них два кiннi корпуси по п'ять тисяч вершникiв, скiфи розсипались по степу i зникли за обрiєм. Перед царем Дарiєм розлiгся чистий степ, лише там, де степом пройшли головнi сили князя Iдана, чорнiла вибита дорога. Дарiй наказав вiйську шикуватися в похiднi колони i йти по цьому слiду. Ведучи безперервнi авангарднi бої, вiйсько царя Дарiя дiйшло до города Роднi на Днiпрi, в якому не застало нi одного жителя, пiшло за Днiпро i дiйшло до Азовського моря.
Вiд Азовського моря князь Iдан почав вiдступ до Волги. Цар Дарiй знав, що в тилу в українцiв буде широка, як море, рiка Волга, тому подiлив своє вiйсько на сiм колон i став пiвкiльцем обходити головнi сили скiфiв. Нарештi неподалiк Волги князь Iдан з вiйськом опинився в пастцi, i цар Дарiй наказав будувати сiм укрiплених таборiв на 12 верстов один вiд одного, щоб, затримуючи скiфiв валами, половину свого вiйська згрупувати в кулак i розбити князя Iдана. Коли ж розвiдувальнi загони персiв уклинилися в оточену територiю, вони не знайшли там нiякого вiйська. Вiйсько князя Iдана об'явилося позаду перських укрiплень. Розлючений цар Дарiй не знаходив собi мiсця. Забобон перед смертю царя Кiра злякав його, i вiн побоявся iти додому через землi роксоланiв понад Арiйським морем. Тому вiн наказав припинити будiвництво укрiплень i рушати в зворотну дорогу.
Коли вiйсько царя Дарiя знову переправилось через рiку Дон i рухалось степом, розвiдка донесла йому, що з правої руки рухаються незчисленнi загони скiфiв. Цар персiв Дарiй I Ахаменiд послав до князя Iдана послiв з посланням, у якому говорив: “Князь Iдан, ти дивак, чому ти все втiкаєш, хоча у тебе є вибiр? Якщо ти вважаєш себе в змозi протистояти моїй силi, то зупинися, припини своє блукання i вийди на бiй зi мною. Якщо ж ти признаєш себе дуже слабким, тодi тобi варто перестати втiкати i, несучи в дар своєму володаревi землю, вступити з ним у переговори”.
Великий князь Iдан вiдповiв так: “Я i ранiше не втiкав вiд страху перед кимось, i тепер не тiкаю. Я веду вiйну, а вести вiйну, як говорять нашi веди, можна багатьма способами, можна наступати, можна вичiкувати, можна хитрувати, бо у вiйнi головне не спосiб ведення, а перемога. Замiсть городищ, якi ти зруйнував, ми побудуємо новi, адже земля наша велика. Якщо ж ви бажаєте, щоб то не стало, битися з нами, то у нас є батькiвськi могили. Знайдiть їх i спробуйте зруйнувати, i тодi дiзнаєтесь, станемо ми битись чи нi. Володарями ж своїми я вважаю богиню Ягну i прабатька нашого Тар'ягна”.
Пiсля цих переговорiв напади українцiв стали навальними. Перська кiннота зразу ж тiкала вiд тарiйської пiд захист своєї пiхоти, коли ж українцi нападали на становище царя Дарiя, обознi осли здiймали таке ревище, що це полохало скiфських коней.
Якось тарiйцi прислали царю Дарiю дощечку, на якiй були намальованi пташка, миша, жаба i п'ять стрiл. Дарiєвi пiдлабузники прочитали цей лист, що буцiм скiфи визнають над собою Дарiєву владу i в знак цього приносять землю i воду (миша i жаба), здаючись разом з кiннотою, яка швидка, як птах, i пiхотою (стрiли). Але радник царя Дарiя Горбiй вичитав сумнiший змiст:
– Якщо ви, перси, як пташки, не полетите в небо, або, як мишi, не зариєтесь у землю, або, як жаби, не поскачете у болото, то будете враженi цими стрiлами.
Проте цар Дарiй наказав привести полоненого українського волхва i, пообiцявши йому волю, попросив розтлумачити послання.
Волхв сказав:
– Ти не можеш дарувати менi волю, поки знаходишся на нашiй землi. Бо я завжди вiльний у своїй вiрi Ягнi i завжди невiльний, доки по моїй землi ходить ворог. Тому я зобов'язаний з ним боротись словом i дiлом. Лист же читається так:
“П'ять племен, якi поклоняються Дарбоговi, Данi i Дудю, iдуть на тебе вiйною i готовi до вирiшального бою”.
Армiї вибрали рiвне поле i вишикувались у бойовi порядки. Позад вишикуваних вiйськ перси i українцi спiшно будували укрiпленi табори, заздалегiдь обперезавши їх зчепленими возами у кiлька рядiв. Лiто вступало в силу, хоча степ ще не зовсiм висох, земля вже добряче вiдлунювала вiд кiнських копит i була пiд заступами воїнiв, якi копали захиснi рови, як камiнь, проте трави ще не в'янули, лише сильнiше шелестiли, i коли по них проходили отари овець, вони вже не пiднiмались на другий день вiд роси. Загони вершникiв, якi гарцювали вслiд за отарами, i стадами корiв, i гуртами коней, здiймали куряву, яка пiдiймалась у безвiтряному степу високо i так стояла стiною аж до вечiрнiх сутiнок, поки легенький вiтрець уночi не розстеляв її знову по землi.
Вiйсько Дарiя I вже не налiчувало тих 700 тисяч, якi вiн привiв, а вже на третину зменшилося. Ще перси докопували рови, робили вежi для спостереження i запасалися водою з невеликої степової рiчечки, а вже бiльше тисячi вершникiв-козакiв спiшилися в степу на вiдстанi польоту перської стрiли i нахабно стали лаштувати для стрiльби свої надпотужнi серед навколишнiх народiв луки. З попереднього досвiду перси вже знали, що перед ними полк козакiв, молодих воїнiв, якi ще лише готувалися стати справжнiми вояками, хто через три роки, а хто завтра мали одягти повний обладунок i ковтнути вогненного трунку iз золоченого черепа найзнатнiшого ворога. А зараз це були вiдчайдухи, голi по пояс, геть потатуйованi зображеннями рiзних подвигiв Тар'ягна. Голови в них виголенi, лише серед голови ритуальний оселедець такої товщини, аби волосся, могло пролiзти через отвiр персня. I хоча вони були по пояс голi, в шкiряних штанях, в сап'янцях i без шапок, битися з ними перськi воїни не дуже хотiли, бо козаки зовсiм зневажали смерть. А людину (це знає кожен воїн), яка зневажає смерть, важче вбити, нiж людину в бойовому обладунку, бо голе тiло нiби випромiнює з себе захисний панцир, i шабля його погано цiлить, бо воно занадто чутливе i блищить, змащене жиром i зрошене потом, воно сяє i слiпить очi.
Тим часом майже всi козаки вклали своїх коней у траву i вишикувались фронтом у двi шеренги навпроти перського табору. Десь iз сотня їх полетiли на конях до табору, женучи коней по пiвколу, яке у одному мiсцi найбiльше наближалось до табору. Вони не тримались руками нi за кантар, нi за гриву, кричали, улюлюкали, ставали у сiдлi навстоячки, стрiляли з лукiв i волочили за собою на арканах декiлька обезголовлених перських трупiв, одягнутих у дорогу одежу, Перси з табору пiзнали в тих трупах старшин п'ятитисячного загону, який пiшов на здобутки харчiв i не повернувся. Нарештi стрiли козацькi з першої шереги свиснули над валом i надаремно вп'ялися у вози i в землю, лише одна уцiлила в горло сотника, i вiн звалився. Люди з його сотнi стали поправляти на конях збрую i лаятися, тим часом як козаки мчали до табору по пiвколу, наблизились, розвернулись до персiв боками i стали зручними мiшенями для стрiльби з лука. Перси почали висовуватись з-за валiв, щоб уцiлити в кого-небудь, проте не встигли вони випустити по стрiлi, як козацькi стрiли, випущенi з другої шереги з надпотужних, в рiст людини, лукiв, то там, то там знайшли жертву. I вже декiлька козакiв iз сотнi, яка дражнила персiв, клюнули носами в гриви коней, але товаришi пiдхоплювали їх за руки з обох бокiв, не даючи сповзти з коня, продовжували шалений галоп, вiддаляючись до своїх, а Смерть i Слава дихали над ними то холодним, то гарячим подихом. Тим часом тисяча перських кiннотникiв вже вишикувалась бiля ворiт по чотири в ряд, розв'язали вози, i вони ряд за рядом стали вилiтати з табору, охоплюючи спiшених козакiв з тилу, а на валу шерегою пiднялись лучники персiв теж iз великими луками бiльше людського зросту. Козаки в одну мить вихопились на коней i полинули, пригнувшись до грив, назустрiч перськiй кiннотi i змiшались з персами в скаженiй рубцi, а лучники на валу опустили луки.
Ратибор, молодий козак, гарячий, якому лише цiєї весни чорну чуприну поголив волхв, залишивши оселедець, виривався з правого боку на пiвконя поперед полковника Доброслава, i Доброслав краєм ока бачив Ратиборову зiгнуту лiву руку, яка мiцно тримала кантарку, i дивився на золотошоломного перського витязя, для якого вiн перехоплював у праву руку легкий спис, вкинувши меч у пiхви.
Все ж витатуюваний синiй пардус на Ратиборовiй голiй лопатцi, що його хвiст сягав аж на жилаве передплiччя, не випадав з його зору, бо в бою треба бачити не лише ворога, а й товариша. Хоча цей Ратибор не мав ще нi одної шкiри з голови ворога, не мав ще й побратима, але був з молодих, та раннiх. I коли полковник Доброслав метнув списа, а перський полковник здибив коня, i спис вп'явся коневi в шию, i кiнь став осiдати на одну ногу, а вершник, втрачаючи рiвновагу, вiдкинув голову назад, зiтнулись першi ряди. Ратибор махнув мечем – i голова перса зависла в повiтрi, хоча тулуб з конем рухнув до землi. Ратибор пiдхопив голову лiвою рукою i приник до гриви коня, а тiлоохоронець знатного перса з усього маху опустив на Ратибора важкий, розширений на кiнцi, палаш. Доброслав, вiдбиваючи удар, бачив лише тiлоохоронця, що важко хекнув, опускаючи палаш, подумав: “Мало тобi, козаче Ратиборе, довелось повоювати”, – озирнувсь, щоб побачити, що залишилось вiд Ратибора. Проте побачив, що палаш перса уп'явся в ремiнне Ратиборове сiдло i хребет коня потяг перса за собою, i вiн упав пiд копита, а Ратибор пiд конячим пузом не випускаючи голови перса, мчав далеко в степу. Очумiлий вiд болю кiнь летiв як вiтер, а Ратибор не мiг вихопитись в сiдло, бо йому заважав перський палаш. Нарештi кiнь Ратибора притишив бiг. Ратибор сплигнув на землю, прив'язав до пояса золочений шолом, лизнувши ворожої кровi iз зрiзу шиї перського воїна, кинджалом черкнув по лобi i поза вухами i витрусив череп зi шкiри. Тодi накрутив пишнi перське волосся на лiву руку i зняв iз здихаючого коня аркан. Конi без вершникiв вилiтали з бойового тлумовиська, свиснув аркан Ратибора – i вже Ратибор пiдтягував до себе норовистого буланого перського жеребця. А над степом залунав могутнiй посвист, козаки кинулись у рiзнi боки, з ворiт перського табору вилiтав ще один легкий кiнний полк.
Так починався цей день. Перси не гналися слiдом, почали збирати вбитих. Подекуди мiж персами лежали i козаки i їхнi невеликi кудлатi конi, пробитi списами. Однак серед козакiв жодного живого. Поранений тяжко козак добивав себе кинджалом або просив про це свого товариша, бо йому не хотiлося бути рабом свого ворога нi на цьому, нi на тому свiтi.
Тарiйцi вважали, що дружба мiж козаками повинна бути такою вiдданою, що коли побратим просить побратима допомогти йому померти, вiн не може вiдмовити йому в цiй надзвичайнiй просьбi, як це йому не важко.
Вирвавшись з бою, козаки пустили коней ступою i групами рухались до свого табору. Хто, захлинаючись, розказував про бiй, а хто сумно похнюпився, бо не винiс з бою нi одної ворожої голови. Вадим, якого лише цiєї весни постригли в козаки, гаряче розказував:
– Як зiткнулись першого разу, я ледве ухилився вiд палаша.
Всi бачили вже запечену округлу рану на плечi. Палаш зрiзав лише шкiру з м'ясом, кров потекла по голому тiлу, по виколотому на тiлi сонцю; i хоча кров, змiшана з пилюкою, i потом, i синiм татуюванням по всьому тiлу, була Вадимова, а не ворожа, Вадим був збуджений i щасливий.
Бiлявий Мечислав, син князя Такаслава, який пробував у козаках третiй рiк i вже мав бiля сiдла iз десяток шкiр iз перських голiв, запитав:
– А де твої рушники, щоб руки витирати у походi? – Вiн мав на увазi шкiру з волоссям з голови ворога.
Але Вадим не образився, у нього теж був трофей: меч без пiхв, який вiн пiдхопив на полi бою, коли вже треба було вшиватися. Добрячий меч, рукiв'я iз слонової кiстки позолочене, та ще й з блискучим каменем на яблуку, який так i блискав довгими рiзкими променями в очi. Мечислав оцiнив той меч i запитав:
– Хочеш за меч коня i два рушники?
Вадим не знав, що й казати. Мечислав пiдморгнув побратимам, щоб не втручались у торг, i додав:
– А ще дам тобi свiй колчан iз шкiри правої руки отого перса, якого я вбив на герцi. Я собi ще зроблю.
Ратибор, радий iз свого успiху в бою, пiдпрiгся й собi, – хотiлося пiддобритись до Мечислава. Цього Мечислава нiхто в полку не мiг збити з коня, мiцний хлопець, син золотого князя, хоча зараз вiн був, як i всi, запилений, голий по пояс, через усю спину кривава подряпина, а на спинi витатуювано, як Тар'ягн верхи на конi женеться за кабаном зi списом напереваги.
– Той перс, що його вбив Мечислав на герцi, можливо, був перський князь.
– Який там князь, – озвався ще хтось, – звичайний сотник. Збруя ж дiсталась Мечиславу не золота.
– Йому золоту й батько дасть, – докинув ще хтось.
Мечислав люто блиснув очима, але Вадим уже згодився. Буде в нього аж два рушники, i колчан з ворожої руки, i другий кiнь. Чим не козак. I козаки з iнших полкiв як стрiнуть його, хiба ж знатимуть, що вiн їх вимiняв? Та й свої заздритимуть. I вони вдарили по руках. Тим часом пiд'їздили до табору.
Пiсля того, як легка тарiйська i перська кiннота розвiялись по степу, вози перського табору розв'язались, i по мiсточках, перекинутих через рови, широка колона перського пiшого вiйська рушила в степ. Спереду вона виглядала як суцiльний ряд прямокутних плетених з лози i сирицi щитiв, а зверху, iз спостережних веж, – це були шеренги воїнiв десь iз версту по фронту, якi повiльно рухались на вiдстанi сажня одна вiд одної.
А назустрiч персам iз степу таким же широким фронтом рухалась колона тарiйської пiхоти, i її переднiй ряд теж iшов iз плетеними щитами у два аршини заввишки i аршин завширшки. По боках колон пiхоти по десять вершникiв у ряд iшла важка українська i перська кiннота. Бойовi порядки персiв i слов'ян були майже однаковi. Адже вони воювали вже давно. Українцi в свiй час побували у всiх городах теперiшньої перської iмперiї. У мурах усiх перських, мiдiйських, лiдiйських, iудейських цитаделей стримлять наконечники скiфських стрiл. Навiть iм'я перського i українського родоначальника звучить подiбно. У персiв це Траєтана, а в українцiв – Тар'ягн. Але Богу було угодно, щоб вони змагалися за першiсть. I оце перси, завоювавши весь навколосередземноморський свiт, вирiшили пiдкорити ще й тарiйцiв, тих, кому перси колись прислуговували у власних хатах-хоромах.
За щитоносцями iшов ряд воїнiв iз довгими списами, за ними – два ряди українських воїв з короткими списами, що їх греки називають дротиками, за ними – ряд лучникiв, за лучниками – ряд пращникiв. У всiх на поясах висiли мечi, келепи а чи булави. Посеред колони тарiйських воїнiв у важкому кавалерiйському озброєннi їхав на конi великий слов'янський князь Iдан.
За пращниками на деякiй вiдстанi їхало триста бойових колiсниць-тачанок, запряжених парою коней, iз вiзничим-щитоносцем i лучником на них. Вони пускали стрiли у супротивнi ряди, коли все iнше вiйсько лише мовчки зловiсно зближувалось. Колiсницi втручалися у бiй тодi, коли перших п'ять рядiв уже зчiплювались у напираючi один на одного розрiзненi гурти. А за колiсницями знову iшов фронт пiхотинцiв, але вже не рядами, а суцiльно розрiдженою масою, тримаючись один вiд одного на вiдстанi пiвсажня, озброєних хто чим попало.
На вiдстанi пiвверсти один вiд одного обидва вiйська зупинились i вирiвняли ряди. Посеред смуги степу, яка пролягла мiж двома вiйськами, росло декiлька невисоких кущикiв дикої вишнi, i раптом з них вискочив заєць. Заєць побiг посерединi. З тарiйських рядiв зразу вихопилось з пiвсотнi вершникiв i погнали за зайцем, заєць збивав свiй бiг до перської колони, але слов'яни немов не бачили ворожого вiйська, i їхнi стрiли збивали пил то попереду, то позаду зайця. Нарештi одна стрiла проткнула зайця, вiн зойкнув, пiдстрибнув i впав, i зразу козак, що пiдлетiв до зайця, пiдхопив його списом i погнав назад до своїх. В той час як козаки полювали зайця, тарiйськi ряди дещо змiшались, слов'яни кричали, свистiли, галалакали, немов перед ними не було найсильнiшої у свiтi армiї персiв. А коли заєць нарештi був убитий, над полем прогримiло могутнє “у-ра-а-а!”, “слава!”. Перси ж у чужому степу почували себе незатишно, i оцi тарiйськi бучнi розваги i веселощi перед боєм їх не радували. Один iз наближених царя Дарiя навiть сказав:
– Вони нас зневажають, чи що?
Ще коли перси лише переправлялися через Дунай, а п'ять тарiйських племен радили Раду, вони вже дивилися на це незчисленне вiйсько як на здобич, яка сама прийшла до них у степ i по неї не треба томити коней десь аж до кгипту. Незчисленний обоз, незчисленнi бойовi обладунки i незчисленнi смертi. Коли пiсля тижневого походу вiйсько царя Дарiя залишилось без харчiв i води i вже хотiло повертати назад, українцi заманювали його подалi вiд лiгва, наче звiра на полюваннi. Вони знарошне дали персам можливiсть захопити декiлька отар овець i худоби, а кiлька козакiв спецiально потрапили в полон, щоб вказати їм шлях до недалекої рiки Буг, де б усьому перському вiйську було вдосталь води i воно не повернуло назад до Днiстра. А тут, аж за Днiпром, бiля Азовського моря, тарiйцi вирiшили дати бiй.
Загучали труби, ударили литаври – i колони рушили на зближення. Десь коли зблизились на вiдстань ста аршин, засвистiли стрiли, зафурчали ядра, кiннота вирвалась по флангах i вв'язалась у рубку; а ряди пiхоти мiрно iшли, пришвидшуючи темп, i коли колони зблизились на двадцять аршин, звились по крутiй траєкторiї дротики i шугонули помiж ворожих рядiв, а щитоносцi великих щитiв повернули щити руба, i помiж них виступили воїни з круглими щитами, оголеними мечами, занесеними булавами i келепами, i перших три ряди змiшались, i почалася сiча, рiзанина i гупання палиць; загримiли мечi персiв об круглi слов'янськi щити, i сарматськi довгi мечi кресонули по перських конiчних шоломах, по кованих щитах. Крики, iржання коней, трiск кiсток, i все покривав дзвiн металу об метал, i важке хекання, i пил; вже лучники вихопили мечi i пращники, i застигли вiйська на одному мiсцi, нiхто не хотiв вiдступати нi на крок. Вже бiйцi розпорошились по всьому полю, скiльки могло окинути око, групами i поодинцi, намагаючись одне одного вбити, i князь Iдан бачив з коня, що сила наткнулась на силу. Замелькали мiж просвiтами бойовi колiсницi, величезна напруга бою ставала до неба стовпом сивого пилу.
I вже кiннота князя Скопи i князя Такаслава набирала темпу, замаячивши на обрiї, i перси почули могутнє “а-а-а!”. З пiвденного i пiвнiчного бокiв у фланги поля бою мчала легка скiфська кiннота. Загучали перськi сурми до вiдступу, i щитоносцi великих плетених щитiв почали пробиватися наперед i шикуватися в ряд, а перськi воїни виривалися з бою i ставали за стiну щитiв, ощирену довгий списами, яка повiльно вiдступала до табору i кучилась. Проте цар Дарiй бачив, що пiхота не встигне втягнутися в табiр, як буде розметена могутньою лавиною української кiнноти. Тодi цар Дарiй вирiшив увести в бiй своїх 10 тисяч безсмертних – важку кавалерiю, яку набирали лише з персiв. П'ять тисяч важкої перської кiнноти – п'ятьма колонами iз хiлеархами на чолi, по п'ять вершникiв у ряд легким клусом рушили назустрiч князю Скопi i п'ять тисяч – назустрiч князю Такаславу. Вершники в залiзнiй бронi, в конiчних шоломах, з мечами в аршин завдовжки, луками i колчанами. В кожного коня металевий налобник i в кожного вершника важкий спис напереваги. I вдарилась легка тарiйська кiннота об залiзнi лави перської кiнноти, i запiнилась, як вода, перед гранiтною стiною, а тим часом перська пiхота в бойовому порядку вiдступила за рови. Загучали кавалерiйськi сурми, i безсмертнi позадкували коней, вiдмахуючись мечами, змикали ряди, хоча дехто з них i лишився на полi, а декого вихоплювали з сiдла хлисткi тарiйськi аркани, але без великих втрат безсмертнi вiдступили за рови. На валах перського табору стали суцiльною стiною дерев'янi щити, а за ними воїни з великими луками; бризнули в поле довгi комишевi перськi стрiли. Лави українцiв вiдхлинули, пiдбираючи зброю, добиваючи поранених i здираючи рушники з ворожих голiв. Поле було густо всiяне трупами, наче великими клаптями барвистої матерiї, живi люди ходили помiж мертвих i вмираючих i щось там порпались, а чорне вороння ще лише кружляло над їхнiми головами, але на землю не сiдало. Трупи ще були занадто свiжими.
Ще день не закiнчився, але на сьогоднi битва вже закiнчилась. Суха земля вбирала гарячу кров, i перси вперше за весь похiд вiдчули завзяття тарiйського великого бою.
Зiбрав цар Дарiй своїх радникiв i захотiв послухати їхньої ради. Горбiй, старший радник царя Дарiя, сказав:
– О цар царiв! Я давно вже знав з чуток про войовничiсть цього народу, а тут ще бiльше в цьому переконався, побачивши, як вони знущаються над нами. Тому моя рада така: з настанням ночi залишити на волю долi поранених, хворих i слабосилих воїнiв, а також частину вiйська, яке змогло б деякий час обороняти табiр, а самим з найрухомiшою частиною вiйська вийти з табору нiби для нападу на скiфiв з тилу. Насправдi ж треба скорiше рушати до переправи на Дунаї, поки скiфи її не зруйнували i поки iоняни не попливли додому.
Коли настала нiч, цар Дарiй виконав цю пораду. Залишивши половину вiйська i поранених та хворих, важкий обоз iз награбованим i всiх в'ючних ослiв, цар Дарiй Ахаменiд вислизнув з табору, наказавши охороняти його до повернення. Того вiйська, яке Дарiй забрав iз собою, було вже менше, нiж третя частина.
Наступного дня перси вперто захищали табiр, а коли тарiйцi взяли його штурмом, перси падали на колiна i просили про пощаду. Українцi нишпорили по табору, шукаючи Дарiя, а коли дiзналися, що вiн утiк, князь Iдан сказав:
– Лисиця утекла з капкана, вiдгризши собi лапу.
Проте до Дунаю звiдси було далеко, перси блукали десь у степу, а тут перед тарiйцями був багатющий табiр i обоз 700-тисячного вiйська. Здобич була така багата, що нi один воїн, нi одна українська сiм'я не залишилась обдiленою. Безлiч возiв, колiсниць, хороших мечiв, панцирiв, казанiв, ножiв, кiнської збруї, схiдних тканин, шоломiв, наметiв, рiзного господарського начиння, сокир, кресал, одежi, взуття, рабiв. Тарiйцi скликали Великий круг i стали дiлити здобич. Доки дiлили здобич, ховали убитих, бенкетували на могилi полеглих, минуло три днi. Тим часом пройшли сильнi дощi i змили в степу свiжi слiди, а тому, що навколо весь час снувало вiйсько, старих слiдiв було безлiч.
Коли вляглася радiсть перемоги i здобичi, українцi вирiшили перейняти персiв бiля мосту, i все кiнне вiйсько кинулося найкоротшими шляхами до переправи, а пiше, перешикувавши колони i органiзувавши обоз, рушило слiдом за персами. Коли князь Скопа, який очолював кiнноту, пригнався де мосту, царя Дарiя ще там не було. Тарiйцi зiгнали з берега захиснi iонiйськi загони, i тi вiдпливли вiд берега. Тодi князь Скопа сказав грекам:
Iоняни, призначене вам для чекання число днiв минуло, i ви, залишаючись тут, чините неправильно. Бо ж ви лише зi страху залишались тут. Тепер скорiше руйнуйте переправу i йдiть вiльними додому, дякуючи богам i скiфам.
Iоняни стали радитись. Афiнянин Мiльтiад, полководець i тиран херсонесцiв, що на Гелеспонтi, подав раду слухатися скiфiв i звiльнити Iонiю. Тиран Гiстiей з Мiлета – напроти. За його словами, кожен iз них є тираном милiстю царя Дарiя. Якщо ж царя Дарiя не стане, то нi вiн, Гiстiей, i нi хто iнший не зможе зберегти своєї влади над мiстом, бо кожне мiсто вибере собi народне управлiння замiсть тирана. Прийнявши раду Гiстiея, iоняни вирiшили зруйнувати мiст лише з боку скiфiв на вiдстань польоту стрiли, щоб тарiйцям здавалось, що вони їх послухали i не придумали ще чогось супроти грецьких кораблiв. Гiстiей же вiд iменi iонян сказав:
– Ви, скiфи, дали нам добру пораду. Ось бачите, ми вже руйнуємо мiст, а ви йдiть добивайте Дарiя.
Тарiйцi повiрили i повернули у степ. Шукаючи ворога, вони йшли тудою, де була трава для коней, думаючи, що i цар Дарiй так iтиме, але перси йшли старою дорогою i лише завдяки цьому ледве знайшли переправу, до якої добрались уночi. Коли ж перси не застали мосту, їх охопив страх. Цар Дарiй наказав єгиптяниновi, який мав дуже гучний голос, погукати мiлетянина Гiстiея. Гiстiей зразу подав кораблi, щоб сполучити мiст з берегом. З тих пiр українцi вважають iонян нiкчемнiшими i продажнiшими боягузами з усiх людей i цiнують їх як хороших рабiв, якi найвiдданiшi своєму господаревi i найменш схильнi до втечi.
Мудрiсть предковiчна
Той, хто не оцiнює власних сил i не зважає на сили ворога, – приречений на загибель.
Якщо ворог сильний i нi в чiм не стримний, треба йому погрожувати, огризатись, вести розвiдку його слабких мiсць i ухилятись вiд боїв.
Навiть сильним, мудрим i можновладним доводиться вичiкувати слушної нагоди.
18. Року Божого 493 до нової ери
Слов'янський князь Арiслав одружився на дочцi фракiйського царя Тiрея.
19. Року Божого 465 до нової ери
Великим князем тарiйським став слов'янський князь Артур, син Арiслава.
20. Року Божого 451 до нової ери
Великим князем тарiйським став Сокiл, син слов'янського князя Артура. Матiр'ю його була грекиня, iстрянка Оксана. Князь Артур загинув вiд пiдступу князя волинян Спрагаслава. Престол перейшов до князя Сокола разом iз однiєю з жiнок князя Артура Опiєю. Смiливий i хоробрий, князь Сокiл зовсiм не любив тарiйських звичаїв. Коли йому доводилося вступати з вiйськом в межi мiста борисфенiтiв Борисфена (Ольвiї), (борисфенiти самi себе звуть мiлетянами), князь залишав почет перед мiськими воротами, а сам заходив у мiсто, наказавши позамикати ворота. Тодi князь Сокiл скидав українську одежу i одягався в еллiнську. У цьому вбраннi вiн ходив по базарнiй площi без тiлоохоронцiв i почту.
Князь Сокiл не тiльки дотримувався грецьких звичаїв, а навiть здiйснював жертвоприношення за обрядами еллiнiв. Так було не раз, i князь Сокiл навiть побудував собi будинок у Борисфенi i поселив там мiсцеву жiнку. А одного разу князь Сокiл захотiв прийняти посвячення у таїнства Дiонiса. I ось коли треба було приступати до таїнств, сталося велике знамення. У пишний палац князя Сокола, обгороджений стiною, у дворi якого стояли бiломармуровi статуї, сфiнкси, грифони, Богиня кинула свiй Перун, i палац загинув у полум'ї, але, незважаючи на це, князь Сокiл все одно здiйснив обряд посвячення. Один iз грекiв, який розмовляв з тарiйцями, якi чекали пiд ворiтьми на свого князя, сказав:
– От ви, скiфи, осуджуєте еллiнiв за вакханiчну несамовитiсть. Кажете, що не може Божество робити людей безумцями. Смiєтесь з нас, що ми служимо Вакху-Дiонiсу, i нас охоплює в цей час Божиста одержимiсть. А тепер ось ваш Великий князь Сокiл охоплений цiєю одержимiстю, вiн не тiльки здiйснив таїнство Дiонiса, але й безумствує, немов одержимий Божеством. Якщо не вiрите, то iдiть, я вам покажу.
Тарiйськi старшини пiшли за борисфенiтом. Вiн таємно провiв їх на стiну i посадовив у башту. Побачивши князя Сокола, який проходив у натовпi вакхантiв п'яний, українцi дуже розсердилися, пiшли до вiйська i все розповiли. Коли князь Сокiл повернувся, зiбрали Великий круг i забрали у князя Сокола князiвську бартку, бунчук i булаву. Князь Сокiл утiк у Тракiю. Круг вибрав великим тарiйським князем Осьмака, сина дочки князя Земляслава. Князь Осьмак виступив походом на тракiйцiв. На Дунаї вони зустрiлися. Князь тракiйцiв Сiталак послав до князя Осьмака посла iз словами:
– Нащо нам нападати один на одного, ти ж син моєї сестри, у тебе у руках мiй брат. Вiддай менi його, а я видам тобi твого брата Сокола – i не будемо воювати.
Князь Осьмак видав князю Сiталаку свого дядька по матерi, а взамiн одержав свого рiдного брата Сокола. Великий князь Осьмак хотiв було дати наказ тут же вiдрубати йому голову, проте старiйшина старiйшин передав князю Осьмаку волю Малої ради. Тому що, взявши на себе присуд братовбивства, князь Осьмак бере грiх перед Ягною на весь народ, Рада старiйшин вимагає, щоб князь Сокiл був осуджений як лжевiстун. Адже вiн здiйснив чужий релiгiйний обряд. За рiшенням Ради волхвiв, князя Сокола запхнули у хуру сухого хмизу, запряжену волами, а хуру пiдпалили. Так тарiйцi дотримувались своєї вiри.
Мудрiсть предковiчна
Хвороби, злиднi, глупота i муки – це все нам за провини нашi.
Страх перед Богом живе у душi людей. Найкраща, найбезкорисливiша, найсвiтлiша i найповнiша форма благочестя Богу – суть у тому, щоб завжди у думках, на словах i на дiлi шанувати його щиро, чисто i безпорочно.
21. Року Божого 438 до нової ери
Великий князь українського народу Арiслав хотiв визначити чисельнiсть свого народу. Для цього вiн наказав усiм тар'ягнам, якi користуються луком, принести по одному наконечнику стрiли в урочище Священнi Путi. В усi кiнцi своєї великої країни – вiд Вардани до Дунаю i до Пруту, вiд Чорного i Азовського морiв i до рiки Прип'ять i Пiвнiчного Бугу – вiн розiслав гiнцiв, щоб власники лукiв здали по наконечнику стрiли старiйшинi селища, а кожен старiйшина здав їх у город, а кожен город здав своєму князевi, а кожен князь привiз наконечники в урочище Священнi Путi. Зiбраних наконечникiв стрiл було так багато, що нiхто не мiг їх порахувати, навiть якби рахували їх усе своє життя. Тодi князь Арiслав наказав майстрам вилити з цих стрiл посудину для заведення священного трунку пiд час Великих з'їздiв з усiх українських земель. Вийшла велика посудина яка вмiщувала 600 грецьких амфор хмiльного меду, i товщина стiнок цього казана була у шiсть пальцiв. Поставили цей баняк бiля ступнi Тар'ягна, яка залишилась великим вiдбитком на каменi з тих часiв, як тут подорожував Тар'ягн. На боках баняка було зображено три свiти: верхнiй, середнiй i нижнiй. У верхньому свiтi свiтило сонце i лiтали рiзноманiтнi птахи i комахи. У середньому жили тар'ягни, доїли овечок, ловили коней, причащалися у Великої Богинi, а також жили всякi звiрi i птицi, росли дерева, квiти i трава. У нижньому свiтi грифони терзали коней, леви ловили оленiв, пантери нападали на диких свиней.
22. Року Божого 429 до нової ери
Великим князем народу тар'ягнiв був волинський князь Атей. Багато походiв зробив князь Атей у всi кiнцi Української землi. Роксолани, сармати, слов'яни, країнцi-галичани ходили в походи пiд його бунчуком. Але цього князевi Атеєвi було мало. Зiбравши навколо себе найдоблеснiше вiйсько, яке його любило за доблесть i гарну статуру, князь Атей на Великому крузi оголосив, що, окрiм того, що вiн Великий князь, вiн буде ще й старiйшиною над старiйшинами, i вiйсько його пiдтримало. А старiйшина з роду Лiпослава був звинувачений у тому, що вiн брехливо поклявся вогнем дому князя Атея, який через це занедужав. Пiсля того як старiйшину старiйшин Доброслава стратили, князь Атей зразу одужав. Тепер князь Атей iз громадськими стадами не приходив у Полiсся на розподiл худоби мiж общинами, а жив у шестиколiсному возi i кочував у степу, присилаючи в городи дружину лише по данину: зброю, мед i хлiб.
Через три роки ще бiльша гординя напала на князя Атея. На Священнiй Радi вiн оголосив себе ще й Великим волхвом, бо на цей час Великий волхв помер. У мiстi Борисфенi князь Атей карбував свою монету, на якiй був зображений власною персоною в шатах Колокнязя.
Це великий грiх проти закону тар'ягнiв, – говорили волхви помiж собою. – Князь Атей не знає таїнств волхвування. Адже Свiтовид заповiв владу старiйшин родовi Лiпослава, владу волхвiв – родовi Арпослава, а владу князiв – родовi Колослава. Хто хоче з'єднати ув однiй особi цю потрiйнiсть, той хоче дорiвнятись до богонародженого Тар'ягна. А це для народженого на землi – зась. Це богохульство! Бо далеко людинi ще до досконалостi хоча ув однiй iз трьох цих царин. Тiльки як настане царство правди на землi, цi три царини людської дiяльностi не боротимуться одна проти одної.
23. Року Божого 380 до нової ери
Князь Атей вступив у союз з македонським царем Фiлiппом i разом з ним завдав поразки царству одарискiв, поширивши свої володiння за Дунай. Великий князь, старiйшина i волхв Атей говорив:
– Волхви завжди застерiгали нас iти за Дунай, бо туди не ходив Тар'ягн, але вони забули, що коли Тар'ягн боровся iз Кабаноголовим золотим шестиголовим злим змiєм, то вiн обiйшов цiлу землю, шукаючи, де живе той Змiй, який зберiгав душу Кабаноголового i перекидався горами, щоб вони бились одна об одну. Я вам, як Великий волхв, кажу: “Скрiзь на землi, де подорожував Тар'ягн, у майбутньому будуть жити українцi, побудують церкви i будуть молитися Ягнi, Тар'ягну i Данi”.
Мудрiсть предковiчна
Кожен народ мрiє про свiтове панування.
Розумний не починає безглуздих справ.
Правуй, неухвально дотримуючись справедливостi.
24. Року Божого 339 до нової ери
Колишнiй союзник князя Атея Фiлiпп Македонський пiшов вiйною на князя Атея. З князем Атеєм не було пiших волинських, деревлянських, буковинських i подiльських полкiв. Цар Фiлiпп розбив князя Атея, захопив 20 тисяч жiнок i 20 тисяч племiнних кобил. У бою загинув i сам князь Атей, якому вже було 100 рокiв.
Зазолотiв меч роду Сар'ягна, i вся Україна ходила пiд сарматськими бунчуками. Частина слов'ян вiдмежувалася вiд влади сарматiв i створила окреме князiвство в пониззi Днiпра i Криму. Греки називали цю країну Мала Скiфiя. Але згодом i Мала Скiфiя визнала владу сарматiв.
25. Року Божого 331 до нової ери
Намiсник Александра Македонського у Тракiї Зопiрiон здiйснив похiд через українськi землi до мiста Борисфена, де тарiйськi князi карбували свою монету. Сармати пiд проводом князя Ярослава знищили 30-тисячний корпус до одного воїна i греки так i не дiзналися, де вiн подiвся.
26. Року Божого 313 до нової ери
Лiсiмах, правитель Фракiї, пiсля смертi Александра Македонського зробив похiд на Україну, переправившись через Дунай. Розбив країнцiв i галичан i взяв велику здобич.
27. Року Божого 179 до нової ери
Великий князь київський Тар'я-Сарм-Гатал очолив спiльний похiд українцiв у Малу Азiю.
28. Року божого 159 до нової ери
Велика княгиня київська Тар'я-Сарм-Амага наказала покарати смертю князя Малої Скiфiї Обода за те, що вiн самочинно напав на Херсонес, чим пошкодив торгiвлi, i настановила князем Малої Скiфiї сина князя Обода – Палкого.
29. Року Божого 63 до нової ери
Князь Малої Скiфiї Тар'я-Слов'ян-Палкий виступив проти Херсонеса, Боспору i Понтiйського царства в союзi з роксоланами, але був розбитий, i його столиця Неаполь Скiфський була взята. Боспор припинив сплачувати тар'ягнам данину.
30. Року Божого 36 до нової ери
Великим князем народу тарiйського став Тар'я-Сарм-Алан. Пiд його прапором український народ ходив походом на Мiдiю та Вiрменiю. З великою кiлькiстю полонених та iншої здобичi алани повернулися додому.
НОВА ЕРА
31. Року Божого 50 нової ери
Великим князем землi української став Тар'я-Вол'ягн-Скiра. За його князювання волиняни давали лад усiй Тарiйськiй землi. Князь Скiра ходив з дружиною по дань до роксоланiв, сарматiв, слов'ян, волинян i галичан. Скрiзь сiяв мир. Народ був численний i трудився в полi, в лiсi i на випасах. Нiхто не смiв нападати на тар'ягнiв. пхнi мечi взялися iржею, бо Ягна послала на Українську землю великий мир. Венедськi володiння простяглися вiд Пiвнiчного Кавказу i до Балтiйського моря та Дунаю.
32. Року Божого 312
Готський король Германарекс iз долини рiки Рейн пройшов з мечем i вогнем по українськiй землi аж у Крим. Галичини, волиняни i слов'яни платили йому тяжку данину. Готи зрiвняли з землею столицю Малої Скiфiї Неаполь Скiфський i осiли в Криму.
Мудрiсть предковiчна
Хочеш миру – готуйся до вiйни.
Воїна годуй i бережи в мирний час, а в час вiйни посилай на бiй.
Якщо нема вiйська або золота, не сподiвайся на перемогу.
33. Року Божого 371
Роксоланськi мисливцi загнали чарiвного Оленя, i вiн перейшов через Сиваш у Крим. З того часу шлях Оленя став зватись “Переправа Бика” або “Боспор”. За Оленем рушило плем'я роксоланiв-гунiв. Так вони знайшли пряму дорогу на Крим, а не в обхiд Меотiди (Азовського моря), як ранiше.
34. Року Божого 373
Старий король готiв Германарекс, який володiв Кримом, дiзнався, що за Переправою Бика у княгинi Гуни, жiнки покiйного князя Гуна, є прекрасна дочка Людмила. Вiн послав свого брата Велiмира i сина Рандвера, щоб посватали йому Людмилу, яку звали Прекрасна, бо кращої за неї не було в околишнiх князiвствах. Вона мала лебедину шию, великi синi очi i бiле-бiле густе волосся, яке сягало аж до п'ят. Дядько Вiнiтарiй пiдмовив Рандвера, щоб вiн висватав Людмилу-Лебiдку для себе, адже Герман-король вже мав бiля ста рокiв. Як тiльки Рандвер побачив Людмилу, вiн зразу закохався в неї i послухався ради свого дядька. Вони полюбили одне одного, але коли прибули в Германград, король Герман звелiв повiсити свого сина Рандвера. Коли Рандвера привели до шибеницi вiн попросив, щоб йому принесли мисливського сокола, обскуб йому пiр'я i звелiв послати в подарунок Германарексу. Рандвера повiсили. Коли ж Герман побачив того обскубаного сокола, зрозумiв, що так само як безпорадний обскубаний сокiл, така беззахисна його держава без молодого королевича, бо вiн старий i нема в нього сина. Одного разу Германарекс повертався з полювання зi своїми людьми i побачив Людмилу, яка сидiла на пеньку i вичiсувала коси. Король звелiв затоптати її копитами коней.
Як почула про це мати Людмили Гуна, то намовила своїх синiв Руса, Яса i Орида помститись за Людмилу. Для цього вона сплела їм залiзнi сорочки i викувала залiзнi шоломи. Також порадила, що коли приїдуть до короля Германа, щоб нападали на нього вночi. Рус i Яс будуть рубати йому руки i ноги, а Орид – голову. В дорозi брати запитали наймолодшого Орида, як вiн збирається їм допомагати. Вiн сказав, що пiдтримає їх, як рука ногу. Рус сказав, що нiколи такого не було, щоб рука була пiдтримкою для ноги. Також були вони сердитi на молодшого брата, бо вiн був у матерi пестунчиком i вона його найбiльше любила. I вони вбили Орида. Пiзнiше Рус посковзнувся i пiдперся рукою. Тодi вiн сказав: “Ось рука i пiдтримала ногу, краще б Орид залишився живим”.
Коли прийшли в покої до короля Германа, вiдрубали йому руки i ноги. Вiн прокинувся i став кричати. Тут сказав Яс: “Злетiла б йому голова, якби Ор був живим”. Збудилась челядь Германа, але не могла побити братiв мечами, бо в них був дуже мiцний бойовий обладунок i вони вправно володiли мечами. Тодi король Герман звелiв побити їх камiнням, i вони впали мертвими. Сам володар Германарекс теж помер. Як померли Рус i Яс, на них скiнчився родовiд князя Гуна i князем став юнак з роду Роксоланiв – Володимир.
35. Року Божого 375
Таким чином, внаслiдок намови Рандвера його дядько Вiнiтарiй став королем готiв замiсть Германа. Вiн пiшов вiйною проти волинян, якi перестали платити данину готам-германцям, i у першiй битвi був розбитий об'єднаними силами волинян, галичан i слов'ян.
36. Року Божого 378
Готський король Вiнiтарiй пiдступно напав на волинян у той час, як союзнi їм вiйська тар'ягнiв вiдiйшли, розбив венедського князя Божа, а його 70 старiйшин розiп'яв.
37. Року Божого 379
До князя роксоланiв Тар'я-Гуна-Володимира прийшли посли вiд iнших тарiйських земель – країнської, галицької, волинянської, слов'янської – i сказали:
– Великий княже Володимире, ось уже бiльше року, як готи-германцi чинять безчинства в Араянi, але ж вони твої данники, то чи не взяв би ти нас пiд свою звитяжну руку i не покарав зайд.
Цього ж року князь роксоланiв-гунiв Володимир у спiлцi з сарматським князем Язигом учинив з готами три битви. З перших двох боїв Вiнiтарiю удалося вивести готiв з уцiлiлим ядром вiйська, щоб знову сполчитись. На третю битву до роксоланiв i сарматiв приєдналися слов'яни, волиняни, галичани i країнцi. Князь Володимир, по давньому тарiйському звичаю, подiлив вiйсько на три частини. Наздогнав вiн готiв у верхiв'ях рiки Пiвденний Буг. По центру вiн поставив сарматську i слов'янську пiхоту на чолi з сарматським князем Язигом, з правої руки кiнних слов'ян i волинян на чолi з князем Мечиславом, а з лiвої руки став сам iз вершниками i козаками вiд галичан i країнцiв. Коли князi Язиг i Мечислав притисли короля Вiнiтарiя до його укрiпленого табору, вiн, залишивши заслону з важкої пiхоти, почав вiдступати вниз за течiєю Бугу по, здавалось, вiльному шляху, i коли вже готи радiли, що вийшли з битви, князь гунiв Володимир перетнув їм шлях iз свiжою кiннотою. Князь Володимир убив короля готiв Вiнiтарiя стрiлою у шию.
38. Року Божого 380
Упочив Великий князь київський Тар'я-Гун-Володимир, i сiв на отчому столi його старший син Данко.
39. Року Божого 399
Вокняжився в городi Києвi Милодух, син князя Данко, i був вельми недуж, i правила при ньому його жона Рада. Через рiк народила вона сина, названого Ахiлом, а що це був у неї з князем Милодухом єдиний довгожданий син, то звали його ще й Богом даним – Богданом.
40. Року Божого 411
Ходив князь роденський Улич з полками вiд гунiв, сарматiв, слов'ян, волинян, галичан i країнцiв у Грецьку землю по дань.
41. Року Божого 420
Пруги велiї найшли на землю Тарiйську вiд Карпат i до самого Днiпра i також на землю Деревську, Северську i на луги; був голод великий, i прийшла чума з країн полуденних, i забрала багато життiв.
42. Року Божого 422
Великим князем київським став молодший брат князя Данка – князь Рогволод.
43. Року Божого 438
Великим князем київським i всiєї землi Української став син князя Милодуха i княгинi Ради Ахiл-Богдан.
44. Року Божого 440
Вдруге прислали вiрмени послiв своїх у Тарiйську землю просити помочi. Iзрядив Великий князь київський Богдан-Ахiл рать велику, i пiшла вона пiд рукою слов'янського князя Поляна, i дiйшла до землi Гурартiйської, i зiтнулася з персами, але персiв не перемогли.
45. Року Божого 444
Бiлогорватськi i лужськi, i сарматськi, i слов'янськi, i галицькi, i країнськi князi ходили за Дунай i вернулися iз здобиччю i полоном великим.
46. Року Божого 447
Мiсяця березоля Великий князь київський Тар'я-Богдан-Ахiл прийшов на Дунай з великою раттю i незлiченними лодiями, перед тим потрощивши грецькi тамги ущент коло Херсонеса Сарматського. За три тижнi вiн одбив у Схiдної Римської iмперiї область Сiрмiю, взяв приступом Нiшаву, могутню Сардику i усi городи мiж Дунаєм i Гемськими горами. Всю Тракiю i Мезiю разом. Похiд спричинила несплата Вiзантiєю 230 лiврiв золота, яке Вiзантiя платила щорiчно ще з 411 року, коли на них ходив походом Великий князь київський Данко.
47. Року Божого 448
У стольний город Київ уступило вiзантiйське посольство. Учасник цього посольства грек Прiск писав, що не тiльки гуни, сарми, слави, венеди, галичани i країнцi, але i iншi народи Скiфiї любили Ахiла– Богдана, цього дивного мужа, за його великi доброчинностi i за правосуддя. Багато грекiв i римлян служили йому. Нiхто з дотеперiшнiх князiв Скiфiї та iнших земель не вчинив бiльше великих справ за Ахiла. Його володiння простяглись за острови на океанi, i не тiльки народи Скiфiї, але i греки та римляни – його данники.
У зазначений час ми, посли Захiдної Римської iмперiї, стали перед Ахiлом при входi свiтлицi, в сiнях. Тут кравчi за звичаєм землi цiєї пiднесли нам келихи, але перед трапезою ми помолилися за їхнього царя. Випивши, ми зайшли у свiтлицю i сiли на вказанi нам мiсця. Лави стояли попiд стiнами свiтлицi i навколо довгих столiв. Посерединi, за окремим столом, сидiв Ахiл в крiслi з золотими лев'ячими головами. Позад нього, вище на кiлька схiдцiв, було його царське мiсце з пологом iз рiзних дорогих тканин. Первоповажнi мiсця були суть за столом управоруч. Ми сидiли з лiвого боку. Вище нас, але нижче князя Ахiла, усiвся Борич, найзнатнiший серед скiфiв воєвода. Конюший мостився праворуч царського мiсця. Навпроти Ахiла сидiли обидва його сини – старший Богдан i менший Роксолан.
Вишуканi страви подавались на срiбних тарелях, а перед Ахiлом була поставлена дерев'яна миска. Вiн був у всьому стриманий. Гостям пiдношено золотi i срiбнi келихи, а в нього була дерев'яна братина. Одiж на ньому також була проста. Лише висячий при боцi меч i пiхви були оздобленi золотом i дорогоцiнним камiнням, як у всiх знатний скiфiв, проте нi шнурки черевикiв, нi комонна збруя не були оздобленi золотом, так як у всiх знатних скiфiв.
З настанням сутiнок, коли були запаленi свiчки, тарiйцi заспiвали гiмн. Спiвали дуже гарно, пiсня звучала могутньо i злагоджено, аж вiд її звучання терпла спина i вiдчувалося корiння волосся на головi:
Араяно, Берегине, рiдна мамо,
Пiд знамена жовто-синi дружно станьмо,
Офiруймо на вiвтар звитяжцiв славу,
Як зiницю, бережiм свою державу.

Приспiв:
Житнiй колос, Тар'ї голос, синi води:
Золотий Тризуб – народу вiчне древо.
Хай живе козацька слава малинова,
Хай святиться наша вiдданiсть крицева.
Араяно! Стольний Київ – твоє серце!
Голубий Днiпро iз того серця ллється.
Триєдиний боре Змiя булавою!
Україно, ми пишаємось тобою!

Приспiв:
Житнiй колос, Тар'ї голос, синi води:
Золотий Тризуб – народу вiчне древо.
Хай живе козацька слава малинова,
Хай святиться наша вiдданiсть крицева.
Українцi! У єднаннi наша сила.
Землю й волю боронiть, щоб не змалiла.
Вiд Вардани до Дунаю наша мова
Хай лунає, як трембiта свiтанкова.

Приспiв:
Житнiй колос, Тар'ї голос, синi води:
Золотий Тризуб – народу вiчне древо.
Хай живе козацька слава малинова,
Хай святиться наша вiдданiсть крицева.

Спiвали всi злагоджено i мелодiйно, з насолодою й утiхою. Потiм прийшли три спiвцi i почали спiвати про подвиги Ахiла i його богатирiв. Багато хто стиха їм пiдспiвував, декотрi жваво говорили про його вiйськовi походи, дiди ж, виснаженi лiтами i розморенi медом, просльозились, згадуючи молодiсть свою, i силу, i звитягу, яка перейшла у пiсню. За спiвцями виступили скоморохи з рiзними викрутасами, кривляннями, танцями i жартами
48. Року Божого 447
Греки пiдiслали шпигуна, щоб отруїти Богдана-Ахiла, але це їм не вдалося.
49. Року Божого 451
Великий князь київський Богдан-Ахiл, якого римляни називали Атгiлою Бичем Божим, зiбрав пiд своє жовто-блакитне знамено гунiв-роксоланiв, сарматiв-аланiв, слов'ян-русiв, волинян-склавiв, кiмарiйцiв-галичан, країнцiв-тиверцiв, лемкiв, карпiв, чорних горватiв, подолян, трокiв та букачiв. Такою могутньою Україна була хiба що за князя Кияна. Князь Богдан-Ахiл розбив об'єднанi сили римлян, галiв i германцiв на Каталунських полях у Францiї i почав громити Пiвнiчну Iталiю. Римська iмперiя змушена була вдвоє збiльшити данину золотом Українi. Замiсть трьохсот лiврiв золота рiчно – сiмсот лiврiв золота рiчно.
Готи-германцi спiвали у своїх сагах: “Ахiле, мудрiстю рiвний Соломону! Але Соломон, при всiй своїй величностi не мав поряд себе стiлькох витязiв, скiльки їх бачив Бiтерольф при дворi можновладного Ахiла”.
Готський лiтописець Йордан писав:
“Ахiл, володар усiх гунiв, можновладець небачений у свiтi племен цiлої Скiфiї, достойний подиву в його невiродайнiй славi серед усiх. Любитель вiйни, сам був людиною помiркованою, вiдзначався свiтлим розумом, був приступний для тих, хто потребував допомоги, i прихильний до кожного, в кого раз повiрив”.
Грецький лiтописець Прiск писав: “Великий князь великого народу, господар досi нечуваної могутностi, царств Скiфiї та Германiї самодержець, вражаючий жахом Захiдну i Схiдну Римськi iмперiї, незлiченнi пiдкоренi ним мiста не пiддавав пограбуванню, а милостиво обкладав щорiчною даниною”.
50. Року Божого 454
Помер Тар'я-Ама-Роксолан-Гун-Милодух-Богдан-Ахiл. Готи вiдпали вiд його держави.
51. Року Божого 489
Великим князем землi Тарiйської – України – став Тар'я-Вол'ягн-Троян. Вiн упорядкував землю тар'ягнiв, обмеживши її лише заповiтними землями вiд Дунаю до Кавказу. Ходив походом на Вiрменiю i примусив грекiв вiзантiйських платити дань. Його правлiння було благодатне для українського народу i залишилось у пам'ятi народнiй як золоте правлiння князя Трояна, який пiкся за благо народу свого, був справедливий, мало ходив на вiйну. 523 року Великий князь Троян помер.
52. Року Божого 527
Великим князем київським i всiєї Української землi став Тар'я-Слов'ян-Ант. Вiн зiбрав дружину i ополчення в похiд за Дунай, у Тракiю, але був розбитий Германом – римським намiсником у Тракiї.
53. Року Божого 531
Рим призначив полководця Хiльбудiя (венеда за походженням) охороняти кордони Римської iмперiї по рiцi Дунай. Хiльбудiй неодноразово переходив Дунай i забирав українцiв у полон, щоб потiм продати в рабство. 534 року Великий князь Ант зiбрав князiв з дружиною i ополчення воїв, перебив римськi полки, якi перейшли на цей бiк Дунаю, у тому числi i перевертня Хiльбудiя убив. Дружина билася на конях i в повному бойовому обладунку при панцирах, двох списах, луках i мечах; вої – у тих обладунках i при зброї, яку хто собi надбав, а чи одержав у спадок вiд дiда-прадiда; козаки ж – при повнiй зброї, але лише в шароварах – голi по пояс i без шоломiв, бо їхньому стану не страшна була смерть, а люба лише бойова звитяга.
54. Року Божого 535
Великий князь тар'ягнiв Ант з усiм вiйськом перейшов на римський берег Дунаю, напав на Тракiю i багато римлян пограбував i обернув у рабство, женучи поперед себе додому.
55. Року Божого 540
Великим князем землi Української став Тар'я-Слов'ян-Склавин. У 546 роцi римський iмператор Юстинiан послав посольство до князя Склавина, щоб, вiддавши йому мiсто Турин-на-Дунаї, домовитись, аби українцi оберiгали пiвнiчний римський кордон, але князь Склавин не пристав на цю угоду. У 547 роцi українцi на чолi з князем Склавином захопили Iлiрiю аж до Епiдамана, вбиваючи i обертаючи в рабство всiх на своєму шляху. Начальник Iлiрiї з 15-тисячним вiйськом стежив за ними, але в бiй вступати побоявся. 551 року князь Склавин з 30-тисячним вiйськом перейшов Дунай. Начальники римського вiйська Iлiрiї i Тракiї вступили з ним у розгорнутий бiй, але були розбитi i ганебно втекли. Князь Склавин змусив до ганебної втечi також кiнний загiн Асбада, взяв приступом приморське мiсто Топер, де разом з гарнiзоном зiбралося 15 000 вiйськ. Року 552-го Великий український князь Тар'я-Слов'ян-Склавин з вiйськом наблизився на один денний перехiд до Константинополя, проти нього iмператор вислав вiйсько на чолi з синами покiйного полководця Германа, але воно не наважилось вступити в бiй. Українцi взяли величезну здобич i повернулись додому. 581 року, коли Великий київський князь Склавин лаштувався в похiд за Дунай, за вiйськом знялося багато слов'ян, i венедiв, i країнцiв з сiм'ями i домашнiм скарбом. Вони пройшли через усю Елладу, i по країнi Фесалонiка, i по Фракiйських провiнцiях. Взяли багато фортець i мiст, завоювали країну, сiли як у своїй власнiй. Вони стали багатi, нажили багато золота й срiбла, табуни коней i багато зброї. Вони навчилися воювати краще за римлян.
56. Року Божого 602
Не було богатирiв i пророкiв на Українськiй землi. Бусурмани на чолi з ханом Аваром прийшли з-за Волги, напали спочатку на гунiв-роксоланiв, тодi на сарматiв-аланiв i розбили їх. У 603 роцi роксолани-гуни i сармати-алани об'єдналися в одну країну, яка називалась Вартанiя, iз стольним мiстом Варта на рiцi Варданi. Країнцi i галичани об'єднались у країну Славiю iз стольним мiстом Переяслав-на-Дунаї. Слов'яни i волиняни об'єднались у країну Куявiю iз стольним мiстом Києвом на Днiпрi. Аварам вони платити дань i терпiли вiд них велику наругу.
57. Року Божого 635
Київський князь Тар'я-Слов'ян-Дiр очолив боротьбу українцiв проти аварiв i об'єднав Куявiю i Вартанiю.
58. Року Божого 700
Великий київський князь Тар'я-Дiр-Рус об'єднав усю державу Троянову, тобто Вартанiю, Куявiю i Славiю, в одну державу, яка стала називатись Рус. Руси розбили аварiв i прогнали їх з українських земель за Дунай.
59. Року Божого 860
Великий київський князь Тар'я-Слов'ян-Оскольд з князями, дружиною i воями ходив походом на Вiзантiю вимагати дань. Був обплутаний константинопольськими церковниками i тайно прийняв євангелiзм. 880 року ходив князь Оскольд iз князями чернiгiвським, переяславським, деревлянським дружиною i воями у похiд до Хвалинського (Каспiйського) моря на Арабський халiфат, але повернувся без здобичi. У 882 роцi була у Тарiйськiй землi велика смута i печаль. Кияни, а за ними i весь український народ дiзналися, що їхнiй Великий князь Оскольд тайно сповiдується грецькому попу. Вся люднiсть, боячись гнiву Перуна, повстала, i князь Оскольд був побитий камiнням. На київський стiл кияни запросили новгородського князя Олега.
60. Року Божого 882
Великим київським князем став Олег. У 907 роцi пiшов Великий київський князь Олег з дружиною i воями усiєї української землi, всього вiйська 80 тисяч, походом на Вiзантiю. Вiзантiя заплатила одноразову плату по 12 гривен на кожного воїна та ще данину городам земель тарiйських, якi споряджали воїв у похiд. У 909-910 роках ходив Великий київський князь Олег з князями, дружиною i воями у землю роксоланiв. Там разом з роксоланами побудував кораблi на Каспiйському морi i поплив разом з ними в похiд на пiвденне узбережжя Хвалинського моря. Взяв здобич велику i через два роки повернувся в Київ. 912 року Великий князь київський i всiєї Русi помер.
61. Року Божого 922
Великим київським князем i всього українського народу став Iгор. Князь Iгор пiдкорив повсталих деревлян i наклав на них бiльшу данину, нiж за князя Олега. У 923-925 роках воював князь Iгор проти волинського князя Улича, який сидiв з родами в низах Днiпра. Великий київський князь Iгор взяв приступом столицю венедiв-уличiв Пересiчен. Частина венедiв з князем Уличем вiдступила на корiннi волинськi землi по рiцi Буг, а тi, якi залишились, стали платити дань князю Iгорю. У 944 роцi Великий київський князь i усiєї Української землi Iгор з князями, дружиною i воями пiшов на Вiзантiю. Iмператор вислав назустрiч послiв з дарами, але договiр про дань з Вiзантiєю пiдписали менш вигiдний, нiж за князя Олега. 943 року здiйснив князь Iгор морський похiд на царство Грузинське. Взяв городи Дербент i Бердаа i повернувся у Київ зi здобиччю. 945 року Великий київський князь з дружиною пiшов по Руськiй землi по дань. Зiбрав дань i повернув на Полоцьк, а тодi подивився, i здалося йому, що мало зiбрав з деревлян, i захотiв ще взяти. Деревлянськi визначнi мужi сказали: “Внадиться вовк до овечок, то, поки всю отару не винесе, не забуде”. Повстали деревляни, полонили князя Iгоря, нагнули двi берези i прив'язали князя за одну й другу ноги, а потiм берези вiдпустили.
62. Року Божого 946
Княгиня Ольга, жiнка Iгоря, разом з дружиною зробила похiд на Коростень. Взяла його приступом i багатьох скарала на смерть. На деревлян же наклала данину ще бiльшу, нiж за князя Iгоря. 956 року княгиня київська Ольга, яка тимчасово замiщала свого сина Святослава Iгоровича, на київському столi, вiдвiдала з посольством Константинополь. З нею було 20 бояринь, 42 купцi i 40 чоловiк прислуги. Взяла княгиня Ольга на себе, а разом i на всю Українську землю, великий грiх перед Ягною – прийняла євангелiзм. Греки ж скупо дiлили милостi руським купцям, а данини i не думали платити.
63. Року Божого 965
Великим князем київським став Святослав Iгоревич. Вiн не прийняв вiри євангелiстiв, вигнав їх з українських городiв i поруйнував їхнi храми. Це був останнiй найбiльший князь Тарiйської землi.
Великий князь Святослав об'єднав у одну державу всi землi, якi пiдлягали Києву за князя Трояна. Спершу пiшов у сарматськi землi i примучив в'ятичiв, тодi примучив роксоланiв-гунiв, пiдкоривши всi їхнi городи аж до Кавказьких гiр; розбив державу Хазарський каганат, столиця якої була в гирлi рiки Волги. Пiдкорились йому також кiмарiйцi, якi населяли Кримський пiвострiв.
За намовою вiзантiйського iмператора Никифора, який платив Русi дань по договорах з Вiзантiєю ще за Олега i Iгоря, Великий князь київський i всiєї Української землi Святослав 967 року завоював усю Болгарiю, чи як її називали греки – Мiсiю. Пiдступивши до мiста Фiлiополь, чи як його пiзнiше вiзантiйцi назвали Адрiанополь, вiйсько Святослава зустрiло впертий опiр жителiв, якi були схильнi до вiзантiйцiв. Взявши його штурмом, Святослав навiв жах на всi околицi, знищивши багато жителiв, всiх оборонцiв. Iмператор Вiзантiї Iоан прислав до Святослава послiв, якi радили йому покинути Болгарiю, але Святослав зажадав великого викупу, погрожуючи вигнати ромеїв на Азiйський материк i розбити свої куренi пiд стiнами Вiзантiя, чи, як ще його греки називали, Константинополя. Вiзантiя почала готуватися до вiйни. Святослав не встиг зробити заслони в Гемських горах, в ущелинах-проходах, бо в цей час печенiги обступили Київ i кияни прислали гiнцiв. Вiдiгнавши печенiгiв вiд Києва, Святослав повернувся на Дунай лише на початку лiта, в той час як iмператор ромеїв Iоан вже проник з вiйськом через проходи в Гемських горах пiд стiни болгарської столицi Преслави. До того ж прихiд ромеїв був такий несподiваний, що вони зненацька пiд стiнами Плиски застали загiн у 8 тисяч чоловiк тарiйцiв, якi вправлялись у веденнi бою. Не чекаючи пiдходу основних сил, вiйсько ромеїв напало на цей загiн, але вiн зiмкнутим строєм, при пiдтримцi воїнiв з города, якi, хапаючи зброю, вибiгали на допомогу вiдступаючим, замкнувся в городi Плиска. В оборонi Плиски болгари почали переходити на бiк ромеїв, i коли ромеї вдерлися в мiсто i взяли в полон царя болгар Бориса, роси у кiлькостi 8000 чоловiк зiбралися в царському укрiпленому палацi, залишивши вiдкритими ворота. Всi намагання ромеїв увiйти в цi ворота виявились марними. Бачачи, як даремно гинуть його кращi воїни, iмператор наказав закидати палац вогнем. Коли почалися пожежi, тарiйцi зiмкнутим бойовим порядком, з щитоносцями попереду, якi закривали воїнiв аж до колiн, вийшли з замку i, незважаючи на тяжкi втрати, пробилися за город, через лави ромеїв, вiдiйшли до вiйська Святослава, який наближався до Преслави з головними силами. За дванадцять верств вiд Доростола вiйсько Святослава, яке налiчувало близько 30 тисяч чоловiк, зустрiлося з вiйськом iмператора Iоана, яке налiчувало 30 тисяч гоплiтiв (важкої пiхоти) i важко озброєних вершникiв, крiм обозу i облогової технiки з обслугою, яка рухалася за вiйськом. Крiм того, морем до Доростола рухалася вiйськова флотилiя iмператора. Дiзнавшись вiд воїнiв, якi вiдступили з Преслави, про зраду болгар, Святослав наказав обезголовити 300 болгарських заложникiв. Почалась битва, яка тяглася цiлий день, не визначивши переможця.
Святослав з вiйськом вiдступив до Доростола, проте ромеї не приступали до облоги, бо ще морем не пiдiйшов у Дунай, пiд стiни Доростола, грецький флот. Отже, перед Доростолом грецьке вiйсько побудувало укрiплений табiр. Кожного дня Святослав виходив з Доростола, шикував своє вiйсько у бойовi ряди i починав бiй. На шостий день боїв, здiйснивши з двохтисячним загоном вдалий рейд по Дунаю на лодьях за продовольством, Святослав згодився на переговори, але за умови, що завтра вони дадуть ромеям сьомий, рiшучий, бiй. Святослав сказав:
– Слов'яни! Чи ви думаєте, що Слава, яка iшла за полками росiв до цих пiр, вiдмовилась вiд нас, своїх дiтей? Адже ми легко перемагали сусiднi народи i навiть без кровопролиття пiдкоряли цiлi країни! Якщо ми зараз ганебно вiдступимо перед ромеями, Слава нас покине. Переймiмося мужнiстю, яку нам заповiдали предки, згадаймо про те, що могуть тар'ягнiв до цих пiр була непоборна, i в жорстокому бою будемо боротися за своє життя. Ми або переможемо, або помремо зi Славою, здiйснивши подвиги, достойнi ратних людей. Хай iмператор не думає, що має справу з ополченцями, якi заробляють на життя рiзними ремеслами а чи оратайством. Ми вигодуванi з вiстря мечiв! Слава!
Могутнє “Слава!” сколихнуло околицi Доростола. Українцi вийшли з города, вишикувались у бойовий порядок, маючи попереду колони щитоносцiв i воїнiв, озброєних довгими списами, i приготувались до бою. Святослав наказав замкнути ворота, щоб нiхто не думав, що вiн порятується втечею. Тар'ягни почали свою навальну, вперту ходу на ряди ромеїв. Пiвдня лiнiя бою стояла майже на мiсцi, дванадцять разiв доля бою схилялась то на один, то на другий бiк, нарештi ромеї, якi у вузькому фронтi, затиснутому горою i стiнами города, не могли ввести у бiй всю свою кiнноту, за наказом iмператора почали поступово вiдступати на рiвнину. Тут iмператор зробив спробу вiдрiзати слов'ян вiд города, але це йому не вдалося. День закiнчувався, ромеї i слов'яни, втомленi боєм, почали роз'єднувати ряди. Обидва вiйська отаборилися в полi.
Роси почали збирати своїх убитих i палити їх на великих вогнищах перед крiпосною стiною, серед убитих тарiйських воїнiв були жiнки. Приносили в жертву, на очах у ромеїв, їхнiх полонених – вiдсiкаючи голову разом з плечем.
На другий день почали мирнi переговори. За умови, що Святослав вiдступить вiд Доростола за Дунай, iмператор видав на кожного воїна Святослава по 20 кiлограмiв хлiба, зобов'язався сприятливо приймати руських купцiв. Харчiв ромеї видали на 22 тисячi чоловiк. Близько восьми тисяч росiв погинуло в цiй вiйнi.
969 року на островi Хортиця на Днiпрi у бою з печенiгами загинув останнiй Великий київський князь, який молився Ягнi, Святослав Iгоревич.
64. Року Божого 969
Великим князем у Києвi став Ярополк Святославович.
XIV.СМУТА
65. Року Божого 980
Великим київським князем став Володимир, син Святослава. По своєму вокняжiнню вiн зiбрав у Києвi, на Святiй горi, всiх головнiйших богiв Тарiйської землi. Це були шiсть перевтiлень Ягни. I волхви приносили їм жертви, творячи треби. Вся земля Тарiйська, упорядкована Великим князем Святославом, корилась Києву. Вiзантiя платила данину, як i ранiш. 987 року перемiг князя Володимира Змiй спокуси, Золотоголовий кабан. Мало йому стало данини вiд усiх сусiднiх народiв, захотiлося ще й золотих вiзантiйських риз. Чи не помишляв вiн стати ще й iмператором вiзантiйським?
Але якщо ти збираєшся у бойовий похiд, то бери з собою у серце свого Бога, i Слава тебе не омине. Ось уже майже два тисячолiття греки платили українцям дань з деякими перервами i хотiли заарканити могутню тарiйську душу своєю вiрою, та все намарне. Допоки князi-воїни, волхви-пророки, люди-народ молились Ягнi i її перевтiленням, доти український народ єднався, випростувався, можновладний перед будь-якою напастю.
Могутнiм було дерево української держави, коли її князi-воїни, зажершись достатком вiд податей з усього свiту, почали виганяти мечем свого Бога з своєї хати. Горе народовi нашому. Три столiття безбожнi князi плюндрували землю Троянову в усобних вiйнах, аж поки її не потоптали орди Батия. I ось уже 1000 рокiв стогне пiд iноземними ярмами український народ, i не вмирає, i не оживає, а лишень конає та шукає забуту стежку до свого Требища, до свого Артаря. I скiльки вже за цих 1000 рокiв було могутнiх українських героїв, якi хотiли визволити свiй народ з неволi i не змогли, бо не знайшли вiри у свого Бога.
У 988 роцi повелiв князь Володимир поперекидати на Священнiй Горi тарiйських Богiв. Одних порубати, iнших спалити. Перуна ж наказав прив'язати коневi до хвоста i волочити з гори по Боричевiм узвозi. Волочити Бога князiвської звитяги. Горе! Того Перуна, iменем якого клялися у вiрностi один одному всi українцi, i волхви їхнi, i князi їхнi! О горе! О грiх! О напасть i нечестива спокуса злого Золотого кабана! I поставив князь Володимир, боговiдступник, 12 грецьких попiв бити Перуна жезлами. Коли тягнули Перуна до Днiпра, то оплакував його народ, оплакував народ свою долю без найбiльшого i наймогутнiшого заступника Перуна – перевтiлення всемогутньої Ягни-Лелi-Бережi.
Скинули Перуна в Днiпро, а князь Володимир ще й приставив до нього сторожу iз варягiв, наказавши, щоб, коли пристане до берега, вiдштовхували його списами, а як допливе до порогiв, то вже хай як хоче. Попливла з України разом з Перуном воля, злагода i сумлiння тарiйцiв. Перун був пристав до Видубицького бору, бо кияни бiгли слiдом i просили: “Видибай, Боже”, але варяги вiдштовхнули його. З цього часу ця мiсцевiсть зветься Видибiр. За порогами Днiпро винiс Перуна на мiлину, i його взяли до себе венеди-уличi. З того часу звила собi там гнiздо Воля України. Перуновi i Богинi-Бережi-Троєручицi молились уличi-запорожцi. Коли смута, розор i забуття витали над Аряною, запорожцi вдихнули у, здавалось би вже мертве тiло, живу душу клятводержця Перуна сина Ягни.
Затим, як з наказу князя Володимира наймане вiйсько розорило святилище шести українських богiв iз шести родiв Тар'ягна, велiв князь Володимир по всьому Києву сказати, якщо не прийде хто завтра на берег Почайни, то буде йому ворогом.
Люди знатнiйшi, якi залежали вiд князя, казали один до одного:
– Якби це не було добре, то не прийняли б цього князi i бояри.
Трохи людей зiйшлося i увiйшли до води. Однi по шию, iншi по груди, деякi, тримаючи немовлят. Попи ж грецькi i корсунськi творили молитву.
В цей час волхв волхвiв, який творив ранiше треби у храмi Перуна, з'явився на днiпровськiй кручi, а з пiвночi над долинами Славути почала пiднiматись невелика, але дуже чорна хмара. Високе небо ще було синє й чисте, i сонце сiяло над усiєю могутньою державою Українською, яка, наче в часи Великого князя Кия, всiма своїми дiтьми i дiтьми дiтей схилилась до свого прекрасного стольного города Києва. I зазвучали слова волхва волхвiв:
– I ти, рiчко Почайно, яка була першою для зневiрених киян, i ти, Володимире, iз своїм князiвським кодлом, розбещеним розкошами, пощезнете з Української землi. О горе українському народовi без пастуха: без Бога i без князя! Як отсi колоди та камiння, се золото та поволоки, так розпадеться держава. Порозтягають її чужi, заллють кров'ю та сльозами доти, доки народ не зречеться всього, навiть сього нового Бога, щоб порвати клятi кайдани. Горе! I твоя могила, Володимире, i твоя Десятинна церква, що її ти збудуєш на нашому священному Требищi, западеться, i твої вiруючi згорять, заваленi камiнням. Горе!
I прийде ворог жорстокий на вас, кияни. Спершу це будуть усобнi братовбивчi вiйни, а тодi, без свого Бога в серцi, ви тiкатимете з поля бою, як останнi боягузи, бо не буде з вами Перуна. I кожен з вас захоче бути князем, але всi разом ви будете лише рабами! Горе!
Довга сива борода волхва замаяла на рвучкому вiтрi, i замаяла на вiтрi його довга вишита сорочка. Грозова хмара вже зайняла пiвнеба, лише волхв стояв на кручi, наче розвихрений вогонь.
Варяги, якi пiдганяли у воду неохочих, почали пускати у волхва стрiли, але стрiли, пiдхопленi потоком Стрибога, летiли врiзнобiч. Зненацька вдарив грiм, Перун потрапив у дерево на кручi, i воно спалахнуло свiчкою.
Сильний вiтер гнав по небу хмари одна за одною, але з них не крапало.
Волхв зник, а люди, трохи пригнiченi, розходились по домiвках.
Трохи ранiше за цi сумнi подiї гуляла Мар'я Всеславiвна по зеленому саду, милувалася квiтами весняними. А iз зеленого листя на неї дивився величезний Змiй-полоз. Задивився добрий Змiй, син Землi, у очi Марiї Всеславiвни, на її бiле тiло, на її стрункий стан та i полюбив її дуже-дуже. Звернувся вiн до Роди-Слави-Дани з такою молитвою:
– Родославодано, мамо! Нащо ти народила мене холодним? Дай у мою кров вогню Ягни, а у тiло вроду юнацьку хоч на один день i на одну нiч, щоб нi одна жiнка земнородна не змогла передi мною встояти, не змогла менi вiдмовити. А тодi я знову стану Змiєм-полозом, твоїм любим сином.
Почула його Родославадана i звернулася до Ягни з такими словами:
– Ягно-Лелю-Коляда, змiни вогонь у тiлi мого сина Змiя-полоза на вогонь теплий, животворний, дай моєму синовi чоловiчу вроду хоч на один день i на одну нiч, таку вроду i звабу, щоб йому пiдлягла та жiнка, яку вiн захоче.
Вийшла Мар'я Всеславiвна на другий день у зелений сад погуляти, сiла пiд глиняною кручею бiля лiщинового куща та й задумалась. Млость на її серце разом з теплим весняним туманом налягла недiвоча, а туга в грудях защемiла неземна. Тут з куща лiщинового звiсився величезний Змiй-полоз, закрутився товстелезними кiльцями i заглянув Марiї в очi. Захопило Марiї дух, а тiло стало нiме. Нi крикнути їй, нi писнути, щоб на помiч покликати. Сидить вона сама не своя, вiд страху очi заплющила. А як вiдкрила очi – стоїть перед нею ставний юнак роду невiдомого, але княжого, бо горить у нього на чолi золочений ремiнець з дiадемою, на шиї блищить гривна княжа золота. Що по верхньому краю гривни птахи по квiтах лiтають, що по середньому ряду гривни князi диких коней упокоряють, що по третьому ряду гривни звiрi коней княжих терзають. Сорочка, вишита жовтою i синьою ниткою, взята пiд шию золотим шнурком, а на рукавах Берегинi знаки повишивано. Перехоплений стан тонкий шкiряним широким поясом, блискiтками-цвяшками розцяцькований, та ще й золотою пряжею, а за поясом запоясник з рукояттю, дiамантами обсипаною. Що штани на ньому iз шкiри змiїної та заправленi в червонi м'якi чоботи.
Був юнак вродливий з лиця, а очi мав наче чорна вода у геть затiнених верболозом рiчкових озерах. У таку воду неможливо довго дивитись, за її блискучою чорнотою – безодня. I це таїнство живої води притягує упасти в неї i не ворухнути нi рукою, нi ногою. Стати очеретом а чи зеленою кугою, яка пузириться таємним диханням де-не-де попiд берегом.
Розiмлiло вiд любовi серце Марiї Всеславiвни, стала падати вона вiд млостi свiтлої, але втрималася за лiщиновий кущ. Мовив слово юнак – наче весiльна музика заграла, руки здiйняв до плечей Марiї Всеславiвни – наче теплий вiтрець повiяв:
– Не багато i не мало у нас часу, Марiє Всеславiвно, а всього лише один день та одна нiч. Тож ми часу не гаймо i поспiшати не маймо, а подiлимо нашу любов на цю добу по хвилиночцi, вип'ємо росу нашого кохання по краплиночцi.
З того часу затяжiла Мар'я Всеславiвна, i настав той час, прийшов той день: засяяло в небi сонечко краснеє, загорiлись-заграли зорi яснiї – то народжувався у Києвi-градi могутнiй боготир по iменi Вольга Всеславович. Задрижала тут земля сира, похитнулось синє море, i риба сховалась у морську глибину; полетiли пташки попiд хмари, всi земнi тварi сховалися, по горах, по долах розбiглися.
Швидко-скоро став Вольга на мiцнi ноги. I став Вольга рости-матернiти не по днях – по часах, по хвилиночках. Скоро вiн вивчився пером володiти, а ще скорiше читати. Тут захотiлося Вользi мудростей пiзнати. Перша мудрiсть: щукою-рибою пiрнати в глибоких морях. Друга мудрiсть-хитрiсть: соколом лiтати попiд небеса. Третя мудрiсть: сiрим вовком чи всякою земною твариною по лiсах-полях гасати.
Замовив волхвам, якi вчили Вольгу мудрощiв, i князь Володимир слово своє:
– Ой ви, гей єси, волхви-мудрецi! Вольга сильний i мудрий стає над усiх. А вiн мiй племiнник, та ще й безбатьченко. Щоб бiди не накоїв, адже в державi неможлива свавiльнiсть, i менi, князевi, доводиться слово вiча виконувати. Найдiть-винайдiть для мене слово заповiтне, щоб мiг я Вольгу богатиря пiд своєю рукою держати.
Послухали волхви князя Володимира, заступив у цей час Мiсяць Сонце, i стало на землi темно. Погасла на якийсь час мудрiсть волхвiв прозорлива, i дали вони князю Володимиру заповiтне слово, вiрили князю Володимиру, бо зiбрав вiн усiх богiв землi Української на Священному Горбi над Днiпром. Вiд Вардани взяв Дарбога, пiд Дону взяв Дану, вiд Днiпра – Арпославу, вiд Бугу взяв Велеса, вiд Днiстра – Роду, вiд Дунаю взяв Морану. I сказав українцям:
Тар'ягни, по землях i весях своїх молiться всiм перевтiленням Ягни i її оберегам, а для всiх людей українських ось святилище Ягни: це коло, викладене з каменю на землi, а вiд нього шiсть променiв, i на кожному променi постава одного з ваших Богiв.
Тож повiрили волхви у глибоку набожнiсть князя Володимира, у вiрнiсть його своїм Богам i дали йому заповiтне слово над Вольгою.
А тим часом Вольга всi науки, всi мудрощi пройшов. Як виповнилось йому дванадцять лiт, став вiн собi дружину пiдбирати. Пiдбирав вiн дружину три роки i зiбрав молодцiв сiм тисяч. Вользi стало п'ятнадцять рокiв i дружинникам його по п'ятнадцять лiт. Вирiс Вольга у плечах широкий, тонкий у поясi, брови чорнi, врозлiт, соболинiї, очi зоркiї соколинiї, кучерi в'ються русiї, кiльцями розсипаються, з лиця бiлий-рум'яний, наче макiв цвiт, очi синiм синi, як чисте небо, а силою та вдачею йому рiвних нема, сам же ласкавий та поступливий.
I ось вирiс Вольга до козака зрiлого, молодця змужнiлого та й сказав матерi:
– Ой ти, матiнко моя, добрая-ласкавая! Ти спечи менi в торбу хлiба житнього та клади в клунок рушник-дорiженьку, попоїжджу я навкiл Києва, навкiл Києва по крутих ярах, по байраках та по чистих полях. Або стрiну я звiра сильного, або стрiну я змiя злючого, або стрiну я бусурмана-грабiжника, щоб з ним силою молодецькою помiрятись.
Ой виходив вiн з палат бiлокам'яних на широкий, на просторий двiр, виводив з конюшнi коня богатирського та й став засiдлувати: спершу наклав пiтничок, а на пiтничок наклав войлочок, а на войлочок сiдло троковицьке, шовком-золотом оторочене; дванадцять пiдпруг ремiнних затягнув. Пряжки в пiдпругах – чисте золото, а шпинi у пряжках залiзнiї, не заради краси, заради мiцностi. Ремiнь не рветься, золото не iржавiє, богатир на конi сидить – не старiє. Потiм приладнав до сiдла колчан зi стрiлами, взяв тугий богатирський лук розривчастий, меч двосiчний, запоясник гострий, приладнав до сiдла тяжку палицю, один довгий i два коротких списи подав парубку. Видно, як богатир на коня вимахує, та не видно, як з двора вилiтає. Тiльки пил стовпом та курява.
Виїхав Вольга та в чистеє поле, бачить сили бусурманської пiд Києвом видимо-невидимо, вiд крику людського та iржання кiнського сум на серце чорною габою спадає. Виїхав Вольга на високий горб-могилу, подивився в сторону, де сонце сходить, i побачив далеко-далеко шатро бiлеє коноплянотканеє. Направляв туди свого коня богатирського, промовляючи:
– Видно, там стоять нашi тарiйськi богатирi, про напасть-бiду не знаючи.
Приїздить вiн на заставу богатирськую, зайшов у курiнь до богатиря Дуная Русиновича, свого божатого, а богатирi пiд ту пору якраз обiдали.
- Хлiб та сiль, богатирi святороськiї!
Вiдповiв йому Дунай Русинович:
– А дивiться, наш славний богатир Вольга Всеславович! Сiдай з нами обiдати, хлiба-солi скуштувати.
Тут вставали богатирi на ноги дужiї, обiймали Вольгу, троєкратно чоломкалися, за обiднiй стiл побратима запрошували.
– Спасибi, богатирi-побратими божатiї! Не обiдати я приїхав, а привiз вiстi нерадiснi. Стоїть пiд Києвом ворог силою небаченою. Грозиться хан Калiн наш стольний город на сулицю взяти – спалити, киян-городян вирубати, дочок у полон забрати, а князя Володимира з княгинею Апраксiєю злою смертю скарати. Я приїхав до вас кликати з ворогом ратитися.
Вiдповiв йому на те Дунай Русинович:
– Не тi часи тепер, як за Великого київського князя Руса Дiровича, як сидiли ми, тарiйськi богатирi, бiля нього по праву руку, як громили ми пiд його знаменом орду аварську. Ця орда, яка зараз пiд Києвом, не рiвня тiй ордi, що насунула була на всю землю Українськую. Не станемо ми, Вольга Всеславович, коней сiдлати, не поїдем ми битись-ратитись за князя Володимира та княгиню Апраксiю. Великий князь стольно-київський ближчих князiв та бояр поїть-кормить i жалує, iз корсунськими попами по кутках перешiптується, а нам нема нiчого вiд князя Володимира. Не вмовляй ти нас, Вольга Всеславович, Володимирiв племiнничок.
Не до шмиги Вользi Всеславовичу тi речi прийшлись. Вiн сiв на свого коня доброго i поїхав до полчищ ворогових. Став вiн силу ворожу конем топтать, списом колоть, мечем рубать, булавою бить. Б'є-косить без втоми i вiддиху. А кiнь богатирський мовить до нього:
– Не побить тобi, Вольго, сили ворожої. к в хана Калiна могутнi богатирi i поляницi завзятiї, а в чистому полi виритi пiдкопи глибокiї. Як просядем ми в пiдкоп – iз першого пiдкопу я вискочу, i з другого пiдкопу я вискочу i тебе, Вольгу, винесу, а з третього пiдкопу я хоч вискочу, а тебе не винесу.
Тi речi Вользi не сподобались. Пiдняв вiн нагайку сирицьову i став приказувати:
– Ах ти, вовче м'ясо, трав'яний мiшок! Я годую тебе, пою та вичiсую, а ти хочеш мене згубити?
Тут просiв кiнь з Вольгою у перший пiдкоп. Звiдти кiнь вискочив i богатиря винiс. I знову став Вольга ворожу силу бить, як траву косить. I вдруге просiв кiнь з Вольгою у глибокий пiдкоп. I з цього пiдкопу кiнь з Вольгою вискочив. Б'є Вольга бусурман та приказує:
– Самi не йдiть, дiтям-внукам закажiть воювати землю Київську!
Тут просiли вони з конем у третiй глибокий пiдкоп. Його вiрний кiнь з пiдкопу вискочив, а Вольгу Всеславовича винести не змiг. Набiгли бусурмени коня ловити, та кiнь не дався, поскакав у чистеє поле. Тодi десятки богатирiв, сотнi воїнiв напали в пiдкопi на Вольгу – зв'язали, скували йому руки-ноги i привели в шатро до хана Калiна. Зустрiв його хан Калiн ласкаво-привiтливо, наказав розв'язати i розкувати:
– Сiдай, Вольго Всеславовичу, зi мною, ханом Калiном, за один стiл, їж, чого душа забажає, пий вина заморськiї. Я дам тобi дорогу одежу, скiльки хочеш дам тобi золота. Не служи князю Володимиру, а служи ти менi, хану Калiну, будеш ближчим князем-боярином.
Глянув Вольга на хана Калiна, усмiхнувся недобре та й вимовив:
Не сяду з тобою за один я стiл, не вгощатимусь твоїми стравами, не скуштую твоїх вин заморських, не треба менi золотої одiжi, не треба менi твого золота. Я не стану тобi служить! А я завжди буду боронить землю Троянову, буду битися за великий Київ – стольний град, за народ свiй український, за князя Володимира!
Зi словами цими з шатра вискочив. Розметав-розкидав сторожу з оковами, на високу могилу вихопився, свиснув по-богатирському. Тут прибiг до нього його вiрний кiнь. Скочив-вискочив Вольга на коня могутнього, розмахнувся залiзною рукавицею i сказав:
– Ти лети, рукавиця з правої руки, та впади на груди моєму божатому, могутньому богатирю Дунаю Русиновичу. Вiн про скруту мою здогадається. Став би я ясним соколом та полетiв у небо чистеє, а чи бистрим вовком, чи рибою, але ж не пiдуть вiд того вороги з землi рiдної. Треба менi зараз бути лише героєм землi Тарiйської, своєї батька-матiнки.
Вiдстiбнув вiд сiдла троковицького булаву шишастую i почав колошматити рать поганую.
Як упала залiзна рукавиця на бiлий курiнь, прорвала полотно бiлеє та й упала на груди Дунаю Русиновичу. Прокинувся Дунай Русинович, пiдняв рукавицю залiзну закривавлену, скочив на ноги проворнiї, закричав могутнiм голосом:
– Вставайте, богатирi могутнiї тарiйськiї! Прилетiла вiд божатича залiзна п'ятiрня – вiсть нерадiсна, треба йому пiдмога в бою з бусурменами.
В скорому часi прискакали на пiдмогу тридцять два богатирi, а Вольга iз ними тридцять третiм був. Накинулись вони на полчища ворожiї, прибили-притоптали кiньми сили пiдступнiї, самого хана Калiна у полон взяли, привели у Київ до князя Володимира.
Раз поїхав Вольга Всеславович на Карпатськi гори, що постали вони, як кинув Тар'ягн ув озеро Змiя срiбного. А на горах жив богатир Святогор Родович, сила-могута йому була дана немiряна. Не могла його з конем земля-мати втримати, то гуляв вiн по кам'яних Карпатських горах. Святогор Родович запитав коня вiщого:
– Хочеться менi по Тарiйськiй землi погуляти, в усiх краях мого батька, Бога Рода, побувати. Чи понесе нас мати, сира земля, коли спустимось ми iз камiнних гiр?
Вiдповiв йому кiнь:
- Легким поступом поїдем – земля видержить, а на грунь перейти чи галопом скакать – то провалимось.
Тихо їхав конем Святогор Родович та й задрiмав-заснув вiд похитування. Коли їде назустрiч Вольга Всеславович. Бачить – легенько богатирський кiнь чалапає, а копитами, як хата, груддя вивалює, на конi тому богатир сидить, сидя спить, ще й носом посвистує. Дужим голосом гукнув Вольга вершника. Раз, i вдруге, i втретє – не спиняється. Тут Вольга узяв списа довгого, повернув його тупим кiнцем та легенько ударив Родовича в плече могутнєє. Два ударив, аж з усiх сил ударив – Святогор прокинувся.
– Думав, комарики-цюбрики кусаються, аж тут славний богатир Вольга Всеславович довгою сулицею тiшиться! – Вiн нагнувся з сiдла, ухопив Вольгу разом з конем, лiвою рукою пiдняв, оглянув i заховав у сакви, їхав годину-другу Родович, бачить: кiнь спотикатись став, а то вже й на колiна став.
– Що ж ти, вовча сить, трав'яний мiшок, на колiна став? Чуєш, може, бiду яку на мою голову?
Вiдповiв Святогорiв кiнь:
– Тому я спотикатись став, що замiсть тебе одного несу двох могутнiх богатирiв, а на додачу ще й коня богатирського, а бiда на твою голову не тепер прийде, а через три роки.
Святогор-богатир дiстав Вольгу Всеславовича та й поставив на матiр-землю з конем. Каже вiн йому такi слова:
– Будь ти, Вольго Всеславовичу, моїм братом названим. Тобi у бою смерть неписана, а менi така сила-могута дана, що ледве носить нас iз конем земля-матiнка. Як колись на землi Тарiйськiй всi богатирi такi, як я, були, – не було в нас ворогiв анi в ближчих, анi в дальнiх краях. Тому що занадто важкий я з конем своїм, тому i застава моя – на камiнних горах. I доки я тут, на горах, прогулююсь, не пройдуть вороги з-за Карпатських гiр.
Тут приїхали вони до трьох дорiг. Одна дорога – у град стольний Київ. Друга – у незвiданi краї, а третя дорога – на Житомирський гранiтний щит i далi – на гори Карпатськiї. Тут побратими-богатирi i роз'їхались.
А в ту пору в Київ прийшли вiстi нерадiснi: грозиться бусурманський хан, похваляється, хоче Київ-град вiн приступом взять, житло спалить, воїв вирубать, а дiвчат молодих у полон забрать.
I сказав Вольга князю Володимиру:
– Не пiд стiнами Києва нам бусурмана ждать, а в його кублi осиному нам би його мечем дiстать! Дозволь, княже Володимире, молодшу дружину в похiд зiбрать.
Пiшов Вольга у похiд. Ратникiв-дружину кормити-поїти треба, одягати, взувати. Дружина спить, а Вольга не спить. Обернувся вночi сiрим вовком, бiгав-рискав по темних лiсах, по чагарниках, бив оленiв, лосiв, спуску ведмедям не давав, та й зайцями i лисицями не гордував. Вiн кормив-поїв свою дружину хоробрую, взував, одягав добрих молодцiв. Носили вони шуби соболинiї, на перемiну носили опанчi барсовiї.
Перевертався Вольга ясним соколом. Летiв вiн далеко на синє море. Вiн бив там гусей, бiлих лебедiв, та й сiрими качками не гордував. I поїв, одягав свою дружину хоробрую, всi страви на перемiну.
У путi-дорозi став Вольга допитуватись:
– А ви, гой єси, смiливi добрi молодцi! Не багато вас i не мало, а сiм тисяч. А чи є серед вас, юнаки, такий чоловiк, щоб обернувся буйним туром i збiгав у ханство бусурменське, розвiдав-провiдав би про хана Салтана Ставруловича?
Як трава пiд вiтром хилиться-стелиться, вся дружина йому поклоняється, i кажуть йому дружинники-ратники:
– Немає серед нас такого козака, опрiч тебе, Вольга Всеславович.
Тут сам Вольга обернувся гнiдим туром Золотi Роги – i побiг до ханства бусурменського. Перший скок – на верству скочив, а другий скок – вп'ятеро бiльше першого. Притомився туром скакать, обернувся ясним соколом. Прилетiв, досяг ханства бусурменського i сiв там на палати бiлокам'янi, на тiї палати на ханськiї примостився на косяк вiконечка, став слухати-прислухатися, як хан iз ханум розмову ведуть. Молода ханум Азв'якiвна чоловiку своєму вимовила:
– Ой ти, славний хан Салтан Ставрулович! Чи зволиш та виряджатися Україну воювати?
Вiдповiв їй Салтан Ставрулович:
Ой ти, красуне ханум Азв'якiвна! Чи ти знаєш, чи ти вiдаєш? У полях тепер трава не так росте, i квiтки цвiтуть не по-старому. Мабуть, богатирi тарiйськi перевелись. Поїду я з вiйськом на Київську Русь, покорю-вiзьму дев'ять городiв з пригородками, обдарую городами дев'ять своїх синiв, а тобi, ханум, подарую соболину шубоньку.
Промовила молода ханум Азв'якiвна:
– Ой ти, гой єси, славний хан Салтан Ставрулович! А я знаю про те ще й вiдаю: на Вкраїнi трава росте все по-старому i квiти цвiтуть, як колись цвiли. Ти про те не вiдаєш, що в Києвi народився могута-богатир, тобi, хане, супротивничок. А менi вночi у снi видiлось, нiби iз захiдного боку летiв сокiл, а зi схiдного – чорний ворон. Сокiл з ворона пiр'я повискубував, на вiтрi порозвiював. Той сокiл – то є богатир Вольга Всеславович, а чорний ворон – славний хан Салтан Ставрулович.
На тi слова-речi мовив хан Салтан Ставрулович:
– Ой ти, ханум, молода Азв'якiвна! Казано: волос у баби довгий, а розум короткий. Пiду я повоюю Тарiйську землю. Вiзьму дев'ять городiв з пригородками, обдарую тими городами дев'ятьох своїх синiв, а тобi привезу шубу соболиную.
А Вольга, на косячку вiконнiм сидячи, слухав тi речi-розмови таємнiї. Вiн розумний був, догадливий: обернувся малим горностаєм, побiг по пiдвалах-погребах, по високих теремах: у тугих луках тятиви понадкушував, гартованi стрiли поприламував, гострi шаблi повищерблював, палицi залiзнi у дугу погнув. Пiсля цього обернувся Вольга сiрим вовком, скочив-поскочив на конюшню, там усiх коней перебрав-подушив до єдиного. А тодi обернувся ясним соколом, знявся високо в пiднебесся, полетiв далеко до своєї дружини хороброї. Дружина спить, та Вольга не спить. Розбудив вiн дружину-ратникiв, закричав дужим голосом, як в трубу заграв:
– Ой, ви, добрi козаки, дружинники хоробрiї! Не час спать, пора вставать, та пiдем у ханство бусурменськеє.
Тут швидко-скоро всi дружинники пiднiмалися, i прийшли всi сiм тисяч до стiни бiлокам'яної. Мiцна та стiна бiлокам'яна в небо верхом упирається. Нi пролому нема в стiнi, нi малої щiлини, i залiзнi ворота закритi мiцно-накрiпко, крюки-засуви у воротах мiднiї, а бiля ворiт варта бусурменська, лiку їй нема. В пiдворiтню лиш мурашка пройде. От всi ратники-дружинники зажурилися-засмутилися.
– А як нам в бусурменський город потрапити? Через стiну не перебратися, а залiзнi ворота не виломать, та i варта у воротях надiйна, як ворота ламать, лишень голови свої пiдставлять.
Молодий Вольга Всеславович розумний був, догадливий. Обернувся вiн малої мурашкою i сiм тисяч ратникiв-дружинникiв в мурашок обернув. В пiдворiтнi була вузенька щiлинка, i всi ратники через неї в город потрапили. Обернув їх Вольга в добрих козакiв зi всiєю зброєю. Вартовi бусурменськi забiгали, за зброю хапаються. А палицi залiзнi в дугу зiгнутi, шаблi гострi всi пощербленi, стрiли рiвнiї поламанi, тятива в тугих луках рветься, як гнилi нитки. Закричали на пiдмогу кiннотникiв, прибiгли вершники на конюшню, а там всi конi пiдсiдельнi побитi лежать.
Тут Вольга Всеславович зi своєю дружиною хороброю бусурменських ратникiв побив-повоював, а ще бiльше у полон узяв. Бабусь, дiдiв та малих дiтей дружинники не чiпають, а молодих красних дiвчат полонили сiм тисяч, щоб на кожного юнака жiнка прийшлась.
А сам Вольга у палати пiшов, в тi палати ханськiї, до того хана бусурменського. Дверi в палатах були залiзнi, крюки-засуви – золочена криця. I сказав тут Вольга Всеславович:
– Хоч ногу зламаю, а дверi виставлю!
I копнув ногою в дверi, залiзом кованi – поламав усi засуви, пробої булатнiї. У свiтлицi брав за руки самого хана бусурменського i говорив такi слова:
– Похвалявся ти, Салтане Ставруловичу, на Україну йти, а поляни ось до тебе самi прийшли, не треба тобi, Салтане, нiг томить – я накину на плечi ханум Азв'якiвни соболину шубоньку.
Помiнявся в лицi бусурменський хан:
– Недарма казала менi ханум Азв'якiвна, свiй вiщий сон переказувала. Ти не бий, не карай мене, Вольго Всеславовичу, я й сам не пiду воювать Рос великую i дiтям, внукам закажу в мирi з тар'ягнами жить i данину платить з року до року! Ми запишемо цю заповiдь на срiбнi листи.
Як прийшов Вольга з походу дальнього в стольний город на Днiпрi Київ з полоном великим i дарунками, а Великий князь Володимир його й стрiчать не став. Бо стрiчав якраз гречинiв золоторизих, та цiлував Бога їхнього, та за себе брав царiвну царгородську, жiнку брата свого рiдного, якого сам пiдступно вбив. Душу продавав та на царство Вiзантiйське мiрився. У палатах Володимира бiлокам'яних ллються вина, та все заморськiї, i нема серед них домашнiх медiв. За столом та все гречини-ромеї, та попи золоторизiї, та бояри боговiдступники, та нема серед них богатирiв. Нема нi Дуная Русиновича, нi Святогора Родовича. Бо вся сила їхня вiд Ягни-Бережi йде, а князь Володимир – на грудях з розп'яттям. Богатир Вольга Всеславович образився. Та й виходив вiн на вулицю, тугий лук натягував, став стрiляти по церковних макiвках i кричав городянам київським:
– Позбирайте срiбнi-золотi церковнi макiвки, несiть у кружало – корчму мужицькую. Заведемо свiй бенкет невиданий на увесь робочий люд київський.
Князь Володимир стольно-київський розгнiвався, наказав посадити Вольгу у поруб пiд баштою. Наказать наказав, а бояться челядники i гридники до Вольги пiдступить та за руку взять. Тут сказав йому Вольга Всеславович:
– Ти, вiдступнику, Володимир-князь, оскверняєш вiру дiдiв наших, обiдняєш ти силу богатирiв наших, не бувать по тому Києву добра, а твоєму княжому роду миру! Ти послав Богiв моїх у Днiпро та ще й бити їх батогами смiв. Я ж тебе рiшу i твiй поганий рiд, щоб землi Тарiйської не поганили!
Накладає Вольга стрiлу гартовану. Тут згадав князь Володимир слово чарiвнеє, що йому дали, не подумавши, волхви роськiї, як Вольгу скорить. Не страхаючись, князь Володимир до Вольги пiдступається, та до самого вуха дотягається, та й говорить йому чарiвнi слова. Тут Вольга руку зняв з лука могутнього, меч сховав i палицю викинув, звiсив голову та й у поруб пiшов своєю волею, у пiдземелля глибокеє. Тут попи гречинськi закричали:
– Володимир святий скорив словом диявола, словом, iз книг гречинських зчитаним!
Так сидiв Вольга у вогкiм порубi i вже мохом бравсь, аж прийшов до нього батько-полоз – Землi син.
– Як не можеш ти, Вольго, жить на землi людиною, то ставай же i ти таким, як я. – I забрала їх назад мати сира Земля.
Як прийшов Дунай Русинович до Карпатських гiр, стрiв вiн Святогора Родовича. Святогор якраз iз коня зiйшов та iшов спати у печеру пiд Говерлою. Тiльки-но Дунай Русинович хотiв його погукати, щоб про сумну долю Вольги Всеславовича розказати, щоб разом якось раду цьому дiлу дати, як стулилися челюстi гiр. Що не ламав Дунай Русинович списа об скелi, що не лупив булавою могутньою, що не рубав мечем, а по скелях лиш залiзнi смуги. Засмутився-зажурився Дунай Русинович, що забрала Земля Вольгу Всеславовича, що забрала Земля Святогора Родовича, та й зажурений поїхав на Дунай-рiку, свою матiнку. Та як в'їхав на конi в прибережнi кущi, в очерети високiї, так i зник навiк з очей воїнських. Так не стало на Українi трьох найдужчих богатирiв.
XV. ПРОПОВIДI
1. Про любов
Любов – це крапелина кровi Тар'ягна, сина Ягни i Дарбога, яка впала в серця наших прабатькiв Лада i Лади, коли Тар'ягн поборов Золотого кабана. Саме любов робить людей безсмертними, бо лише народжуючи дiтей, вони можуть продовжувати свiй рiд. У новонародженому тiлi розвивається молода душа, хоча в нiй живе досвiд всiх попереднiх поколiнь.
Прагнення любовi чоловiка до жiнки, а чи жiнки до чоловiка невситиме, доки тiло молоде. В любовному зляганнi чоловiк i жiнка вiдчувають себе єдиним Богом-творцем. Це мить найвищої насолоди, але у вищому своєму спалаху вона коротка. Жiнка i чоловiк увесь час живуть в очiкуваннi цього спалаху насолоди, розчаровуються, що вiн швидко минає, i починається нове чекання.
З часом любов чоловiка до жiнки, а чи жiнки до чоловiка продовжується у плеканнi дитини, їм обом може в якийсь час видатись, що вони стали менше любити одне одного, але думаючи про беззахиснiсть дитини без їхнього обопiльного пiклування, вони згоджуються на триєдинiсть любовi. Таким чином триває Лад: народжуються дiти, ви їх виховуєте i потiм помираєте з надiєю, що ваше життя продовжується в дiтях.
Любов можлива лише мiж чоловiком i жiнкою, якщо вони не родичi в третьому колiнi. Ця любов може завершуватись зляганням лише дiтородними органами. Що ж до приязнi чоловiка до чоловiка, то тут може бути лише дружба чи побратимство. В цьому випадку мiж двома особами дозволяється лише рукостискання, обiйми в одежi (пiсля довгої розлуки) i чоломкання – поцiлунок у лоб чи в щоку. Так само виражається приязнь мiж двома жiнками, приязнь батька до сина чи дочки, матерi до сина чи дочки.
Цiлуватись у губи дозволяється лиш чоловiку з жiнкою.
Коли одруженi чоловiк i жiнка мають дiтей, а тодi з якихось причин розлучаться, то нi в якому разi не можна не давати батьковi зустрiчатись зi своїми дiтьми чи навпаки – не давати матерi зустрiчатись зi своїми дiтьми. Грiх настроювати вороже дiтей проти рiдної матерi чи рiдного батька. У дiтях злита воєдино ваша любов, ваша кров, ваша життєва енергiя, тому помiж вами не може бути доконечної ворожнечi, хоча ви й розлучилися через те, що любов минула.
Любов – це не постiйне явище для окремої особи i може проявлятися протягом одного життя людини до осiб протилежної статi кiлька раз чи водночас до кiлькох осiб у той самий час. До поширення iудоєвангелiзму в країнi Араяна (так ранiше називалась Україна), кожен чоловiк (вiльний общинник), якщо мав достаток i чоловiчу снагу, мав двi-три жiнки. Були також жiнки, якi жили час вiд часу з iншими чоловiками, мали дiтей вiд рiзних батькiв. Якщо у такому спiвжиттi був лад, то це не осуджувалось громадою. Учитель Барбара вчить, що так може бути i зараз i потiм.
Проте коли над подружнiм життям тяжiє звичай одножонства, а чоловiковi не вистачає тої жiнки, з якою вiн вперше одружився, то щоб не залишати дiтей без батька, вiн шукає собi ще одну жiнку, але так, щоб не знала перша. В такому випадку краще, щоб перша жiнка про це не знала, iнакше почнуться ревнощi, i не кожна, навiть сильна людина, може їх подолати. Це ж стосується i тих випадкiв, коли жiнка, потай вiд першого чоловiка, зустрiчається ще з одним. Якщо ж чоловiк (або, вiдповiдно, жiнка) дiзнається про цей побiчний зв'язок, то не треба признаватись, щоб остаточно не поранити душi людини, яку ви колись кохали. Хай у неї залишиться надiя на те, що вона помилилася у своїх пiдозрах. Увага i пестощi згладжують душевнi рани. Якщо ж це неможливо i виникли ревнощi, то треба розлучитись. Залишати помiж себе ревнощi, а тим бiльше їх провокувати дуже небезпечно. Ревнивий чоловiк чи ревнива жiнка можуть дiйти до такого стану, що можуть вбити чи накласти на себе руки.
Любов i, як наслiдок, природне злягання чоловiка з жiнкою дiтородними органами – це вiд Бога. Вона омолоджує тiло, пiдсилює в ньому палання животворного вогню, який дає вiдчуття радощiв. Збочення у статевих стосунках чоловiка з жiнкою, статевi стосунки чоловiка з чоловiком чи жiнки з жiнкою,– це вiд Чорта.
Тiло людини Бог сотворив так, що енергiя життя розподiлена мiж чоловiком i жiнкою та зосереджена у їхнiх органах статi. Енергiя смертi однакова i в чоловiка, i в жiнки. Вона зосереджена в кiнцi кишкового тракту. При педерастiї енергiя життя змикається з енергiєю смертi i вiдбувається швидке згорання енергетичного поля тiла, яке ще називають аурою, в'яне душа. Для осiб, якi практикують розпусту, з'являється ефект життєвих невдач, невезiння, руйнується також захисна (iмунна) система тiла, яке стає сприйнятливим до хвороб. Тiло людини створене так, що має багато захисних вiдновлювальних засобiв, i це запобiгає швидкiй смертi (подiбно до згорiлого електродвигуна) при одноразовому (помилковому) змиканнi протилежних енергiй. Але ефект цiкавостi, звикання спрацьовує вiдразу, тiльки маючи сильну волю i усвiдомивши небезпеку для життя, як скажiмо, у випадку алкоголiзму чи наркоманiї, можна вирватись iз цiєї пастки, настановленої Чортом, i вiдмовитись раз назавжди вiд збоченства.
Як свiдчать давнi таємнi знання, тiло людини прив'язане до Дерева життя трьома петлями. Одна петля розташована в головi – це розум, друга – помiж грудей – душа, третя петля – внизу живота – це вогонь животворний. Неправильне статеве життя порушує нижню петлю: всихає спинний мозок; в першу чергу хворiють нирки, печiнка, шлунок, вiдбирає ноги.
У книзi “Бережа” записана давня билиця про Скомороха. Отже, ще за багато вiкiв до нової ери волхви знали про цю хворобу. Нею покарано людей за пограбування Храму кохання. Проте цi знання забулися внаслiдок воєн i перемiщувань народiв, так що в деяких країнах квропи так званi “сексуальнi меншини” борються за свої права i вже навiть закон держави дозволяє одностатевi шлюби. Таке явище – ознака смертi суспiльства. Тому держава повинна жорстоко боротись з публiчними проявами збоченства так, як вона бореться проти наркоманiї.
Мистецтво кохання, його таємниця чи його вiдвертiсть – все це може мати вiдтiнки любовi, яка для людини є найсолодшим напоєм. Тому слова, якими називаються дiтороднi органи, не є лайливими, а зображення в лiтературi, малярствi, театрi любовних картин, голого людського тiла i дiтородних органiв не забороняється. Сказано – любiться, але знайте мiру. Людина – наслiдок впорядкованої матерiї, Бог є Любов.
Забороняється лише збоченство i його зображення, а також статевi стосунки з тваринами.
Маючи розум i силу волi, тобто прагнучи до досконалостi, можна таким чином здiйснювати свої любовнi стосунки з одною, двома чи з трьома жiнками, щоб мати тiльки бажане число дiтей, не вдаючись до хiмiчного чи операцiйного втручання. Вчитель Барбара забороняє аборти i радить мати в кожнiй арiйськiй сiм'ї троє i бiльше дiтей. Позашлюбнi дiти – це квiти кохання, вони i їхнi матерi користуються особливою пошаною i повагою.
Коли пари дотримуються закону любовi, то навколо їхнiх тiл завжди горить захисне поле. Якщо багато особин порушує закон любовi, аура навколо тiл згорає, так само руйнується i навколоземна аура. Лад зникає i настає Гад, поширюються невилiковнi хвороби органiв любовi, зникають захиснi оболонки Землi, вчиняються вiйни i землетруси.
Учитель Барбара вам про це ще раз сказав, хоча багато Просвiтлених i ранiше про це говорили. Отож не говорiть, що ви не знали, бо розплачуватись доводиться i знаючому, i незнаючому, i батькам, i дiтям. Дотримуйтесь Ладу, дотримуйтесь закону любовi з поколiння в поколiння, аж поки грiх предкiв не вивiтриться з аури Землi, з кровi вашої. Поступово грiх стане одноплощинним у часi i зникне зовсiм. Аж тодi буде на землi Рай.
Тар'я!
2. Про навернення у вiру
Українцi, тар'ягни, арiйцi – вiра в Ягну, у животворний вогонь Ягни проступає у наших душах, наче трава на доброму грунтi пiд теплими променями Дарбога.
Ми ще раз i ще перепишемо iсторiю тисячолiтньої покути, яка впала на нашу землю пiсля 988 року – iсторiю бездержавного страждання, щоб зрозумiти: тiльки одностайна сила волi цiлого народу до зорганiзованого державними мужами життя є благо для кожного українця. Хай вчать нас нашої правди i нашої вiри волхви.
Наш Верховий Священний Храм проступить Священному пагорбi бiля майдану Богдана Хмельницького. Сюди, на урочисте вiдкриття Храму, злетяться душi тих українцiв, якi ступили на шлях боротьби i померли на чужинi, i тих, якi впали на рiднiй землi, воюючи за волю українського народу. Заблищать на стiнах Храму вiдблиски нашого Священного вогню.
Сюди вестимуть стежки вiд усiх сiл, де живуть українцi. Вiд майдану Водограїв до Софiї Київської, на стелi якої зображено Оранту-Бережу з пiднятими над людьми благословенними руками, ми знесемо будинки i зробимо численнi пiшоходнi схiдцi з майданчиками, обсадженими квiтами. Це високий Храм новiтнiх конструкцiй iз величезною площею зовнiшнiх i внутрiшнiх стiн, на яких найкращi українськi митцi зобразять безкiнечнiсть, невичерпнiсть i всебiчнiсть у часi i просторi iсторiї країни Араяна, нашої правди i нашої вiри. Тут будуть зображенi подвиги Тар'ягна i його нащадкiв.
У центрi цього Храму горiтиме вiчний вогонь i прекраснi цнотливi дiвчата-арiйки вiком вiд 12 до 16 рокiв прислуговуватимуть тому вогню. Весь час до Храму буде iти потiк вiруючих, щоб прилучитися до Святинi. Вхiд до Храму повинен бути такої ширини, щоб прихожани, йдучи в ньому щiльним потоком, зразу за порогом роздiлялись на шiсть потокiв i, йдучи, почували себе просторо.
На Рiздво, Великдень, Ягни-Купала, Свято Рода i Роди навколо Священного вогню у Храмi дванадцять нагих цнотливих дiвчат танцюють “Танець животворного вогню”. У названi свята у священнодiйствi беруть участь всi дев'ять канонiзованих перевтiлень Ягни, але робиться наголос на тих назвах, якi рокуються по календарю “Бережi”. Дiвчата, якi виконують “Танець животворного вогню”, повиннi бути Божистої статури i вроди. Коли їм виповниться 16 рокiв, а то i ранiше (за рiшенням дев'яти головних волхвiв), вони звiльняються вiд обов'язкiв танцiвниць Храму i далi живуть звичайним свiтським життям. Освiтлення в залi повинне бути приглушеним, а вогонь – червоним. Танець повинен бути повiльним, грацiйним, iз стриманими, але похiтливими рухами.
Пiд опуклою стелею Храму – велике зображення Ягни-матерi з малим Тар'ягном. Силует Ягни повинен бути мiнливим, щоб прихожани, якi повiльно йдуть i дивляться на стелю з рiзних точок зали, бачили Ягну то в образi Велеса, то Роди, то Морани, то Папи, то Слави, то Ями, то Даждя, то Дани, то Дудя. Навколо Храму – величезнi клумби квiтiв i посеред кожної клумби – дуби. Дорiжка вiд Храму вестиме до Софiї, яка, пiсля деякого переоформлення, теж буде дiючим храмом.
Але головним Храмом Ягни, осердям вiри в Ягну є хата, житло, в якому живуть чоловiк i жiнка iз своїми батьками чи без них, а також їхнi дiти. В хатi разом з сiм'єю живуть домашнi духи. Найстарший над ними – Домовик. Добрий настрiй, Здоров'я, Сон, Добробут, Мир у сiм'ї – це його пiдлеглi. Домовика бояться Злиднi, Сварки, Ревнощi й iншi злi духи. Домовика треба шанувати, не думати про нього зле, не ревнувати до нього жiнку, мати його за найвiдданiшу iстоту i вiн вiдзичить добром.
Переходячи в нову хату, треба у старiй хатi поставити бiля хатнього вогнища старий черевик i, заплющивши очi, подумки або пошепки творити казання:
– Пане Домовик, сiдай у черевик та поїдемо до нової хати малих дiток колихати.
Зробивши останнi приготування до переїзду, берете черевик, намагаючись на нього не дивитись. Однiєю рукою тримаєте, а другою затуляєте вiд вiтру, наче вогник свiчки. Принiсши в нову хату, ставте черевик бiля домашнього вогнища: печi чи плити, на якiй ви варите їжу. Через деякий час, пiсля клопотiв по господарству, ви приберете черевик. За цей час Домовик вже знайде собi в хатi зручне мiсце, а черевика можете сховати на горище чи взагалi спалити.
На покутi у свiтлицi (бажано, щоб цей куток був орiєнтований на схiд сонця, у мiськiй квартирi – просто урочистий куток у свiтлицi) повинен висiти образ Ягни в подобi одного з її перевтiлень: намальований або вилiплений як канонiчний оберiг. На покутi може бути також лампадка, котра запалюється в свято, i священна книга “Бережа”.
Свiтлиця, в якiй є Образ, – це домашнiй Храм Лелi-Бережi-Матерi. Молячись, можна засвiчувати лампадку чи свiчку, а можна молитись i до сонця, до освiченого сонцем вiкна чи ще якогось чистого джерела свiтла. Чисте свiтло – те, яке не несе зла людинi. Нарештi можна молитись, лежачи в постелi, обернувши долонi до неба, дивлячись на стелю або заплющивши очi.
Молитва – це спiлкування з Богом.
У хатi, а особливо в свiтлицi, треба завжди скидати шапку, не вживати лайливих слiв i поводитись пристойно. Скидати шапку треба також, вживаючи їжу а чи п'ючи воду.
Кожному вiруючому доступнi такi способи очищення: умивання водою вранцi рук i лиця з молитвою до Дани, а також увечерi – рук, лиця i нiг. Молитви, якi можна вживати протягом дня, поданi в роздiлi книги пiд назвою “Тар'я”. Вечiрня молитва найголовнiша. Проказувати її вголос чи пошепки, чи подумки можна перед образом а чи в постелi, прийнявши одну з наведених у книзi “Бережа” поз або просто довiльно лежачи.
Перед сном i пiд час сну душа людини звiльняється вiд тiла. Коли тiло в станi сну, душi потрiбна Божа опiка, опiка Бережi, адже в станi сну душу легко можуть дiймати i мучити злi духи, особливо коли душа лине за межi хати, яка є другою пiсля тiла захисною оболонкою для душi, але вже не однiєї, а цiлої сiм'ї душ.
Повторимо молитву до сну:
– Бережо: Ягна-Дивна-Жива, спаси i помилуй мiй народ, мою сiм'ю i мене, твою рiдну дитину. Оберiгай мене у моїй вiрi вiд грiха, зради, безчестя i манiї. Допоможи менi благополучно прожити i благополучно вмерти. Тар'я!
Перед останньою фразою, яка починається словом “допоможи”, можна вставляти речення про своє конкретне побажання. Наприклад: “Допоможи, Боже, завтра благополучно закiнчити косовицю” або “Допоможи Боже, щасливо прибути додому i щоб дома все було благо” й iнше. Ваше прохання Божистого благословення повинне бути справедливим, вивiреним совiстю.
На початку молитви ви просите за цiлий народ український, тобто ви спонукаєте свiй дух до з'єднання з духом мiльйонiв спорiднених вам кров'ю душ, якi теж звертаються до Бога з такою ж магiчною молитвою, а отже, духовна сила цiлого народу приходить вам на допомогу i є опорою вашiй душi. А дух цiлого народу – це вогненна куля. Бог же або розлитий як еманацiя у Всесвiтi, або має вигляд вогненної кулi.
Коли ви проказали першi два речення вечiрньої молитви, можете звертатись до Лелi з рiзними добрими словами, якi покладуться вам на серце. Коли молитва буде палка i щира, на вас зiйде Божа благодать, i ви будете просвiтленi нею i умиротворенi. Молитву можна повторювати тричi, повторюючи кожне речення тричi. Коли душа схвильована, молитву треба повторювати доти, доки на вас не зiйде сон.
Тi, хто бажає проявити ревнiсть у вiрi в Бога, а чи має вищу насолоду для душi вiд постiйного спiлкування з Бережею, а чи хоче себе присвятити становi волхвiв, можуть молитися тричi i бiльше раз на добу, завчити молитви i молитовнi пози, а також речення з книги “Бережа” напам'ять. Можна також постити. Вiвторок, п'ятниця, недiля – вважаються у ревновiруючих м'ясними днями, вiдповiдно: понедiлок, середа, четвер, субота – пiсними. Постять також сiм тижнiв весною перед Великоднем i два тижнi восени перед Святом Рода i Роди. Можна також накладати на себе обмеження у свiтських забаганках, адже вiдкидання надмiрностей, якi обсiдають людське тiло, очищує Дух i сприяє ближчому спiлкуванню з Богом. Закон такий: якщо Бог дав тобi тiло, ти повинен пiклуватися ним, доглядати i вдосконалювати, а не руйнувати i нiвечити. Можна творити i удосконалювати молитви, проповiдi i оповiдi про дiяння подвижникiв вiри в Ягну. Подвижництво i служiння Боговi у вiрi безмежне, i треба, щоб воно, це подвижництво, завжди йшло на користь українському народу.
Корисна праця в будь-який день року не є грiхом. У святковi днi уникайте брудної роботи.
Ми молимось таїнству животворного вогню.
Старi мудрi люди кажуть: хто жив на цiй землi справедливо, тому Бог посилає легку смерть, грiшна душа довго i в муках покидає тiло.
Молитва очищає душу. Очищення може бути також через сповiдь волхву. Сповiдь чи очищення – не повне звiльнення вiд грiхiв, це полегшення для душi. Один Бог вiдає: простив вiн вам грiх чи нi, простив чи покарає вас за нього сьогоднi чи завтра, чи вас, а чи нащадкiв ваших у якомусь колiнi. Леля прощає тих, хто щиро кається. Бог милосердний, але Бог i строгий.
Сповiдь – полегшення для душi. Це перекладання частини свого тягаря на сповiдника. Але тому, що сповiдатись будь-кому буває соромно, а то й небезпечно, треба сповiдуватись волхвовi, людинi iз стану Арпокнязя. Бо волхв – також i порадник, i втiшник, i зцiлювач, якщо Бог дарував йому таке вмiння. Волхвом може бути i чоловiк, i жiнка. Волхв може напутити грiшника до прилюдного каяття, але не має права розголошувати таємницю сповiдi, доносити владi, за винятком тих випадкiв, коли людина божевiльна i може наробити горя. Волхв вiдповiдає перед Богом за дотримання таємницi сповiдi. Часткове очищення i полегшення дає дарування дiтям солодощiв, а також давання милостинi бiдним i тим, хто жебрає. Людина, яка просить на хлiб а чи пиво, – нещасна, тому не скупiться. Краще давати, нiж просити. Добро i спiвчуття умиротворюють.
Тар'я!
3. Про вождя, весi i храм
Сiм'ї українцiв об'єднуються в села, в яких може проживати вiд кiлькох сотень до семи тисяч душ. Якщо поселення налiчує понад сiм тисяч жителiв, то воно дiлиться на два села. Села об'єднуються у весi (райони), весi – у край (область), краї об'єднуються в державу Араяну (Україну).
Село – це окремий, замкнений у самодостатньому iснуваннi, органiзм народу. Села об'єднуються в державу для того, щоб мати захист вiд зовнiшнiх ворогiв (неукраїнцiв), мати силу для проведення полiтики з метою запобiгти чужiй агресiї i для того, щоб здiйснювати спiльний наступ у навколишнє життєве середовище, утримувати i поширювати життєвий простiр українського народу. Тому протягом вiкiв народ повинен виробляти як чiткий порядок покори у деяких питаннях села – весi, села – краєвi, села – державi, так i розбудовувати ту царину мiжлюдських стосункiв, якi належать лише селу i його головi.
Наш верховний Бог у жiночiй iпостасi – Ягна, у чоловiчiй – Дарбог. У iпостасi Боголюдини, творця земного життя – Тар'ягн, син Ягни i Дарбога. Наша самоназва – ар'ягни. Наша країна зветься Араяна. Для назви Бога єдиного ми послуговуємось словом “Бог”.
У часи миру нами править цивiльний уряд на чолi з головою. В часи вiйни нами править князь.
В мирний час вища влада в селi, весi, краї i державi належить головi, який обирається згiдно закону тар'ягнiв всiма дорослими громадянами. Кожен громадянин повинен стежити за справедливiстю виборiв. Всяке шахрайство на виборах означає прихiд до влади дурнiших вождiв, нiж би їх мiг обрати народ, а це призводить до ослаблення держави. Вищим виявом культури народу є чесне дотримання правил виборiв. Головним злом у будовi владної Гори в Араянi завжди була нездатнiсть до омолодження керiвної верхiвки. Це загальнолюдська вада, i всi законодавцi всiх часiв i народiв билися головою об закон старiння. Кожен, хто приходив до влади, старався обдурити громаду i закон старiння, чiплявся за владу: вiн, його родичi, його слуги. Старiння правлячої верстви супроводжується розбещенiстю, млявiстю, вiдсутнiстю патрiотизму, що приводило i приводить до зникнення спершу держави, а тодi й народу, який цю державу створював.
У виборний закон напiвдемократичних систем, якi зараз найпоширенiшi в свiтi, закладено тривалiсть часу правлiння лiдера. Це в середньому чотири роки з можливим переобранням ще на чотири роки. Ми вибираємо на 3,5 роки з можливим переобранням ще на 3,5, щоб разом було сiм рокiв. Загальновiдоме священне число. Проте у цей закон ще треба ввести вiковий бар'єр. Щоб кожен громадянин країни Араяна знав, коли його голова села, весi, краю, держави; командир рою, чоти, полку, армiї; голова общини, заводу, фiрми, скарбницi досяг чи досягла вiку 54 роки, його треба негайно переобирати, а коли вiн опирається, то й усувати силою, бо вiн вже втрачає iмунiтет, захищенiсть законом i моральними нормами суспiльства своїх прав як вождь. Нi в якому разi тут не може бути якихось виняткiв. Якщо це розумна людина, вона може бути радником, вчителем, наставником, але не головою, завдання якого приймати остаточне рiшення.
Щоб переконати у потребi такого жорсткого способу омолодження керiвної верстви, нагадаємо, що у 40 рокiв мозок людини перестає розвиватись i настає поступовий занепад, спершу в другорядних вiдгалуженнях, а тодi i в головних. Iлюзiя попередньої здатностi – це звичайне самозаспокоєння старiючого органiзму. В доiсторичних державах вождя приносили в жертву Боговi, коли вiн досягав вiку 33 роки. У рiзних народiв були рiзнi вiковi обмеження, але мета одна: змiнити вождя, щоб омолодити народ.
Щоб село жило i дiяло, воно повинне мати владне ядро, навколо якого рухалися б сiльськi силовi поля життєдiяльностi. Ядром села є голова, обраний селянами термiном на 3,5 роки правлiння, отаман, призначений головою села, i волхв. Якщо органiзм села довго живе, без втручання у його внутрiшнi закони ворога, агресора, то в ньому народжуються люди з потрiбними селу ремiсницькими i лiкувальними здiбностями. В першому випадку – це коваль, чинбар, швець i таке iнше; в другому – знахар, костоправ, заговорювач кровi, зубного болю, знахар вiд страху, наговору i таке iнше.
Через своє часткове самоуправлiння у селi тар'ягни повиннi дотримуватись прадавнiх моральних норм спiвжиття. Лише село може пiклуватися про здоров'я тiєї землi i води, на якiй воно проживає.
Голова села, весi, краю, держави повинен свято дотримуватись законiв тар'ягнiв, керуючись почуттям правди i совiстi, за якi громада обрала його головою.
Отаман, сотник (весi), полковник (краю), князь (держави) повинен плекати козачий стан воїнiв-захисникiв держави.
Волхв має навчати народ звичаїв i вiри в Бога.
Голова, волхв, отаман – це Мала Рада села, яка може бути розширена до доцiльного непарного числа, за потребою, з людей, совiсть яких вiдома громадi.
Всесiльський сход – вiче – єдиний в Араянi захiд, куди можуть прийти всi гласнi громадяни територiї. Вiче весi, краю, держави може бути лише з обраних сходом сiл радних.
Голова сповняє закон держави, вiдає колективною скарбницею.
Волхв навчає через приватну бесiду чи проповiдi в Храмi. Вiн повинен мати книгу “Бережа”, постiйно її вивчати, знати всенароднi i сiльськi звичаї, як-от: весiльне благословення, освячення новонародженого, обряд похоронiв, обряд закладання нової хати, проводiв у армiю, проведення iменин i рокових свят. Бажано, щоб ця людина мала вищу освiту, володiла лiкувальними знаннями, знала музику i спiв, усе життя вивчала i систематизувала (писемно й усно) мiсцеву обрядовiсть, пристосовуючи її до сучасного життя i очищуючи її вiд iудейських, iсламських, євангельських iмен, звичаїв, символiв, поступово вплiтаючи в обряд iмена перевтiлень Ягни i символи, якi записанi в книзi “Бережа”.
Казання до Ягни, якi зiйдуть на нашi душi Божистою вiдвертiстю, – ось суть нашої вiри. Спiлкування з Божистим розумом через молитву й iснування, зануреним у вiру, – ось благо.
Кожне село повинне прагнути мати свiй Храм для спiльного звернення до Бога, обнародування шлюбу, збереження священних релiквiй. Звичаєве планування храму – з чотирьох кiмнат. Перша, велика, – для прихожан, перед нею – троє однакових примiщень. Середнє – для олтаря, на якому запалюється священний Перун, iконостаса i волхва, який проводить проповiдь; лiве – для хору i музик; праве – для прапорiв, священних фiгур i рiзного реманенту, потрiбного для справляння служби Божої. Храм може мати дзвiницю i дзвони. Спiввiдношення площ кiмнат Храму вiдповiдає їхньому призначенню, а також смаку зодчого. Храм мусить бути орiєнтований олтарем на схiд сонця.
Жертвою на палаючий вогонь можуть бути запахущi трави i речовини, бризки вина, води i крихти їжi. У Храмi повинно висiти три усталенi образи: образ щирої молитви, образ Лелi-Ягни з дитиною, образ змiєборства. Стiни Храму розмальованi дiяннями з книги “Бережа”. Вiруючi можуть носити на тiлi обереги, якi зображують тварин i птахiв, котрi згадуються в книзi “Бережа”. Головними трьома оберегами є:
перший оберiг – старовинне зображення Лелi;
другий оберiг – Сварга, рiвнобiчний криж;
третiй оберiг – Триєднiсть.
Цi обереги, а також тварини, птахи чи рослини, якi за книгою “Бережа” є оберегами, можуть (за бажанням вiруючого) бути витатуйованi на тiлi. Також може бути витатуйоване зображення Мiсяця – для дiвчат i Сонця – для хлопцiв, а також зображення Лiлеї для обох статей. Тар'ягни користуються також як оберегом священним жестом рiвноваги крижа з iменем Ягни, накладаючи його на груди: “Я” – пiдносите пучки трьох пальцiв правої руки до чола; “Г” – переносите пучки на сонячне сплетiння; “Н” – переносите пучки на праве плече; “А” – переносите пучки на лiве плече. Так ви можете робити три i бiльше разiв (можна подумки, уявно).
Тар'я!
4. Про силу
Тар'ягн – Боголюдина, предок українцiв є сином сили. Вiн народився вiд злучення двох Божистих сутностей: Ягни i Дарбога. Тар'ягн – рушiйна сила Бога.
Тар'ягни – життя – це є боротьба. Там, де нема боротьби, життя завмирає. Сiм'ї тар'ягнiв об'єднанi в села, весi, краї, державу, зосередженi в собi вiрою в Ягну, протистоять iншим народам, якi їх оточують i прагнуть поглинути. Крiм такого найвищого стану боротьби як вiйна, є ще боротьба культур: мов, кращих виробiв i таке iнше.
Мирне спiвiснування народiв – коли боротьба за панування проходить без вiйни. Меншi народи зникають пiд натиском сильнiших культур чисельнiших народiв, державною полiтикою яких є постiйне прагнення до поневолення i поглинання.
Український народ посiдає тi землi, на яких розвивалась i мiцнiла бiла раса, щоб згодом завоювати весь свiт. Культура арiйцiв стала надбанням всiх народiв землi, вiд чого вiдбулося тимчасове розрiдження Родового ядра. Туга за прабатькiвщиною спонукала нащадкiв арiйцiв з пiвночi, пiвдня, заходу i сходу здiйснювати вiйськовi походи в напрямку Арiйського моря на терени України i руйнувати таким чином її державну конструкцiю.
Вiдновлення держави тар'ягнiв вiдбувається за часiв настання домiнування сузiр'я Води. 22 сiчня, як день проголошення самостiйної УНР, а також як день об'єднання Захiдної i Схiдної України – день Соборностi – свiдчить про те, що сузiр'я Води є найсприятливiшим для Араяни. Панування цього сузiр'я настає на початку третього тисячолiття, отже, означає оновлення i посилення Родового ядра бiлої раси – країни Араяна. Арiйське вчення спонукає до домiнування бiлої раси в свiтi, а над бiлою расою – домiнування тар'ягнiв, бо вони є спадкоємцями країни Араяна i володарями полiв поховань найдавнiших арiйських князiв на берегах рiк Вардани, Славути i Десни.
Разом з вiрою в Ягну тар'ягни сповiдують правило здорового глузду. Вiрячи в розум людини, вони беруться вирiшувати право людини на життя чи смерть. Право вiдбору належить Радi наймудрiших, посвячених у знання про тiло i душу волхвiв, совiснiсть i чеснiсть яких вiдома громадi. Посвяченi проповiдують народовi правила тiлесної та духовної чистоти.
Тар'ягни визнають, що люди народжуються iз рiзними здiбностями, якими їх надiляє Бог. Тому керувати своєю державою, краєм, вессю, селом доручають мудрiй особi, яка є вищою за загал як за розумовими, так i фiзичними здiбностями. Отже, тар'ягни визнають владу сильної особи. Спiвiснування мiж сильними особами вiдбувається за законами васалiтету, суспiльної iєрархiї, родових традицiй та звичаїв прабатькiв.
Тар'ягни визнають iснування ворога, який може загрожувати їхньому iснуванню як Божистому народу. Тобто для тар'ягнiв держави подiляються на дружнi i ворожi. Вiдносно ступеня ворожостi, здатностi особи чи держави до ворожих дiй проти народу i держави Араяна – ворог українського народу заслуговує на покару або смерть.
Спiлкування мiж народами бiлої раси повинно вiдбуватись за правилами кодексу честi i в змаганнi за першiсть у всiх галузях i сферах життя.
Як вчить книга “Бережа”, правдивим треба бути не перед ворогом, а перед Богом, дiтьми i вчителем.
У будь-якi часи спiльнота людей за мовною ознакою була знаряддям для самозахисту вiд знищення. Поза однорiдним органiзмом спiльноти тар'ягнiв можуть бути лише союзники, планованi для ближчого чи подальшого поглинання, як слабшi. Бiльшi державнi утворення роздрiбнюються найрiзноманiтнiшими зусиллями для зручнiшого поглинання за принципом: роздiляй i володарюй. Iншого закону спiвiснування нема. Мирний народ – це провокатор агресивностi щодо себе. Лише рiвновага агресiй призводить до миру. Тому, вiдкидаючи облуднi i тимчасовi твердження лiбералiв про устiйненiсть свiту внаслiдок замирання iнстинкту сили, тар'ягни визнають прагнення до свiтового панування здоровим явищем.
Сила народу захована також у здатностi його до розмноження. Тому, сповiдуючи закон Любовi, кожна українська сiм'я повинна мати троє i бiльше дiтей. Злягання чоловiка i жiнки – священна Боговi приємна дiя. У коханнi тар'ягни уподiбнюються Боговi, вiдчуття заплiднення i народження – найбожистiшi почуття, якi можна порiвняти лише з насолодою вiд усвiдомленої влади i панування над свiтом. В розумiннi расової чистоти, волхви вiдкидають всiлякi розрiзнення людей за формою кiсток, черепа, очей i таке iнше. Прилучення до народу тар'ягнiв тих, хто в рiзнi iсторичнi часи розсiявся по свiту, волхви вважають за дуже важливе. Тому, щоб стати тар'ягном, громадянином країни Араяна, потрiбно мати перш за все бажання, яке йде вiд душi, вiд генного коду; потрiбно мати бiлу шкiру, говорити українською мовою i молитись Ягнi так, як написано в книзi “Бережа”. Причому, поняття “бiла шкiра” визначає для себе сама особа, яка хоче бути громадянином країни Араяна.
Народ сильний тодi, коли сильна його кожна особа. Тому плекання фiзичного здоров'я, а також розумової сили кожного окремо взятого українця є найважливiшим завданням волхвiв. В кожному селi повинна бути козацька школа (КОШ), де б юнаки i юнки удосконалювали тiло, навчались рукопашного бою i вiрили в Ягну. Фiзична i розумова сила дає почуття зверхностi i зухвальства, що є ознакою слова “арiєць”. Аристократiя – це влада найкращих, форма правлiння, за якої державна влада належить представникам родової знатi. Воля, сила волi, сила волi в єдностi українцiв є засобом опанування матерiї життя. Причиною будь-якої поразки є не вiдсутнiсть зброї, а вiдсутнiсть сили волi до спiльних дiй, нездатнiсть побачити за первинним проявом сили волi подальшу вигоду вiд панування над ситуацiєю i над оточуючими народами.
Смак сили може бути рiзноякiсний, як сп'янiння вiд фiзичних вправ – збудження вiд трепету тiла внаслiдок фiзичних вправ, так i вiд розумового пересилення таємницi – трiумф розуму. Але вищою насолодою вiд особистого почуття сили є стадне вiдчуття сили, коли тiло i розум стають єдиним народним тiлом. Такий порив не вiдступає навiть перед загрозою смертi для окремих людей, в iм'я торжества сили цiлого народу. Саме загальне, всенародне почуття сили є самодостатньою метою для сина сили – Тар'ягна.
Арiєць, здоров'я якого не пошкоджене курiнням, зловживанням вина i розпустою, має достатньо сили волi, щоб зносити життєвi злигоднi в iм'я перемоги, терпiти бiль i сприймати смерть як закономiрну даннiсть. Арiєць вiльний вибирати – жити йому чи померти (внаслiдок втоми чи хвороби заподiяти собi смерть), але вiддає перевагу життю. Свiдомiсть частки великого тiла цiлого народу полегшує тар'ягновi зустрiти смерть у бою достойно.
Бути сильним – значить, бути гордим, бути надлюдиною – значить, ревно вiрити в Богиню Ягну, яка є Надбожеством. Плекання в кожному арiйцевi вiдчуття надсили, надрозуму – це цiлеспрямоване виховання надлюдини. Зухвалий i сильний тiлом, сильний вiрою в Бога радо стає в одну лаву на прю, щоб бути тараном для зруйнування великої перешкоди, щоб звiльнити дорогу народу Тар'ягна. Але й будучи один проти численнiшого ворога, Тар'ягн зневажає небезпеку i бореться до переможного кiнця.
Сильний у армiї – значить, сильна армiя. Сильний у науках – значить, сильна наука. Сила перемагає логiку, адже сама сила є закон.
Тар'я!
5. Про те, як вживати хмiльнi напої
Книга “Бережа” – це знання про життя на землi i про служiння Боговi, завдяки чому людина могла б бути щасливою. Тому повчання мудрих про те, як пити хмiльнi напої, є одним з найважливiших вчень. Адже навiть чисельнi народи, впавши в безмiрну пиятику, зникають з лиця землi або їх заполонюють iншi, фiзично i розумово сильнiшi народи.
Пити горiлку чи вино у великiй кiлькостi – шкiдливо для здоров'я. Але всi свята земної людини супроводжуються питтям хмiльного. Лише досконала людина – надлюдина – може обходитись без хмiльних напоїв i бути задоволеною життям. Простолюд, який, одначе, є тiлом народу, шукає радощiв у винi.
Отож пити хмiльне можна лише досягнувши повнолiття. У дiвчат повнолiття починається пiсля 16-ти рокiв, а у хлопцiв пiсля 18-ти. Дiдусi i бабусi, батьки i матерi, дядьки i тiтки при всякiй нагодi повиннi говорити дiтям i онукам: “Ось досягнеш повнолiття, тодi почнеш”. Можливо, дiти десь при якiйсь нагодi i порушать вашi настанови, але вони знатимуть, що офiцiйного дозволу вiд вас вони не отримали. Вихованi дiти не дозволять собi пити хмiльне а чи лихословити в присутностi дорослих, навiть не рiдних.
Але починати пити хмiльне (горiлку, пиво, вино) у 16 чи у 18 рокiв – це ще не означає пити його так часто, як люди середнього вiку i в таких кiлькостях. Мається на увазi, що, сидячи разом з дорослими за столом, юнак може дозволити собi випити лише 100 грамiв горiлки мiцнiстю до 45 градусiв або склянку (200 г) крiпленого вина. Бажано в два прийоми. Сухого, мiцнiстю до 10 градусiв, – двi склянки. Дiвчина п'є вдвiчi менше. До того ж, юнакам i юнкам до справжнього повнолiття пити горiлку за столом разом з дорослими можна лише на великi свята, як-то: Новий рiк, Великдень, Купала, свято Роди, проводи в армiю, весiлля. На всiх iнших урочистостях вони повиннi обходитись солодкими i мiнеральними безалкогольними напоями.
Але справжнє повнолiття дiвчини настає у 18, а юнака – у 22 роки, i по досягненню цього вiку можна пити так, як дорослi. Проте слiд мати на увазi, що саме тепер на людину чигає величезна небезпека. Зауважимо, що у людському побутi привiд випити горiлки, вина чи пива трапляється нерiдко. Отож треба весь час контролювати себе i стримувати, щоб пити менше, не часто, не систематично, щоб не звикнути. Особливо шкiдливо для психiчного здоров'я пити кожен день малими дозами, часте пиття малими дозами також призводить до швидкого звикання, тобто до алкоголiзму. Мала доза – це 50-100 г., лiкувальна – 40 i менше грамiв.
Перш нiж перейти до пояснення, скiльки пити, ми охарактеризуємо iснуючi напої. Найнебезпечнiшими для юнакiв i юнок є слабоалкогольнi напої: пиво, сухi вина, тонiки, бо iснує iлюзiя, що їх можна пити кожен день, в той час як горiлку лише з якоїсь важливої причини. Особливо небезпечне пиво. Алкогольний удар на голодний шлунок вiд 0,5 лiтра пива середньої мiцностi рiвнозначний двомстам горiлки для дорослої людини при добрiй закусцi. Тому припадати в спеку до пива як засобу потамувати спрагу є небезпечним, особливо для молодi. Треба сказати, що коли вам 20 рокiв, ви не знаєте, чи схильнi до алкоголiзму чи нi (i нiхто вам цього не скаже), але коли в 30 рокiв вам раптом скажуть, що ви алкоголiк, це вже трагедiя багатьох. Отже, граючись, вживаючи бездумно, безконтрольно i часто тонiк, пиво чи сухе вино, ви наослiп бредете до небезпеки, коли ваша кров раптом заволає, що їй хочеться алкоголю ще й ще.
До одруження ви повиннi стримувати себе вiд систематичного пиття хмiльного i вiд пиття хмiльного у великих дозах з усiх сил, з усiєї сили волi, яку вам дав Бог.
Пам'ятайте, пити зайве – це не геройство, пити можуть майже всi, хто не обдiлений нормальним здоров'ям, не пити хмiльного не може майже нiхто. Сказано: пити може i дурень, а ти спробуй не пити. Тому не поспiшайте. Вихована людина повинна володiти як своїм тiлом, так i своїми забаганками. Запам'ятайте: ваше здоров'я – це єдиний скарб на цьому свiтi, i у вашiй волi чи зразу його стратити, чи розтягнути це задоволення на сто рокiв.
Пити в будень пиво, вино сухе, вино мiцне, горiлку без поважної на те причини не можна. Не можна пити хмiльне також зранку. Навiть якщо у вас цього дня iменини, хрестини чи весiлля, перший прийом їжi вранцi повинен бути безалкогольним. Жiнка повинна пити вдвоє, а то й утроє менше, нiж чоловiк. Жiнка в станi вагiтностi взагалi не повинна вживати алкоголю i курити.
Для чоловiка середньої ваги i сили порогом вiдчуття найвищого сп'янiння є, коли вiн вип'є триста грамiв горiлки мiцнiстю до 45 градусiв. Отож цю дозу чоловiк може собi розтягнути на всю вечiрку, як йому до вподоби. Тут багато хто з пиякiв-професiоналiв може заявити, що це мало, але зiзнаймося собi, що горiлка, випита понад трьохсот грамiв, вже не дає задоволення. В деяких людей пiсля прийняття чотириста грамiв з'являється почуття непогамовної спраги, i вони хочуть пити горiлку ще й ще, тодi органiзм сам вимикається, людина засинає чи тратить свiдомiсть i таким чином рятується вiд смертельної дози. Запам'ятайте, що, п'ючи зайве сьогоднi, ви скорочуєте для себе можливiсть завтра випити всмак. Невдовзi прийде час, коли ви дивитиметесь, як п'ють iншi, нiяково заявляючи друзям, що я, мовляв, уже свою випив. Якщо ви в двадцять рокiв почали iнтенсивно пити алкоголь i курити, то в тридцять ви вже не будете здатнi робити життєву кар'єру, хоча прожили лише третину сучасного людського вiку. На вашому лицi з'явиться багряна алкогольна засмага, кiнчик носа зрадливо посинiє. На лицi явно проглядатиме деградацiя i з таким обличчям вас не захочуть слухати в жоднiй фiрмi, де є пристойна робота. Алкоголiзм – хвороба егоїстична. Щоб задовольнити свою спрагу, ви обкрадатимете власну жiнку i, що найганебнiше, власних дiтей.
Найкращим продуктом для пиття є пшенична горiлка, виготовлена на державному пiдприємствi за давно виробленими технологiями. Не тiльки з комерцiйною метою, а й з метою безпеки держава повинна утримувати виробництво хмiльних напоїв у своїх руках i пiд громадським контролем. Адже здоров'я нацiї – найбiльше багатство держави, i вiддавати його на поталу недобросовiсним дiлкам – злочин перед власним народом.
Навiть коньяк в таких дозах, в яких ми п'ємо горiлку, може бути шкiдливим для здоров'я. На другому мiсцi по нешкiдливостi є домашнiй самогон iз зерна (пшеницi, жита, ячменю i iн.), а також iз картоплi та бурякiв. На третьому – самогон iз цукру, тому що для виробництва цукру застосовуються хiмiчнi додатки.
Найкориснiше в помiрних дозах для людини сухе вино – продукт, який виготовляється з чистого виноградного соку без додавання цукру i спирту, за умови екологiчної чистоти грунтiв, на яких рiс виноград. Здоровiй людинi приємно випити i мiцного вина, якщо воно виготовлене добросовiсним винарем.
Готувати алкогольнi напої потрiбно в посудинi, яка не розчиняється кислотами, котрi є в бразi чи соку фруктiв. Це може бути дерев'яний, глиняний, скляний чи емальований посуд. Найдоступнiшим i зручним є емальований посуд, i ним треба користуватись, готуючи алкоголь в домашнiх умовах. Бажано, щоб трубки були скляними або iз нержавiючої сталi чи свiтлої латунi, хоча тодi в горiлку потрапляє якась частка окису мiдi. Коли ж ви робите закваску, а потiм i переробляєте в залiзному, алюмiнiєвому, мiдному чи латунному посудi, то в горiлку потрапляє багато окисiв металiв, якi є отрутою для вашого шлунка, печiнки, зрештою, всього органiзму. Горiлка виходить важка на смак, хапає за горло, метали не фiльтруються i не опадають в осад. Чужу самогонку пити небезпечно, тому, iдучи на весiлля чи на яку випивку в складчину, треба брати з собою напої, купленi в державнiй установi, щоб уникнути на святi прикрих випадкiв отруєння, а то й смертi.
Отож, коли ви прийшли в гостi i вже знаєте свою норму, то розтягуєте цю норму на весь обiд. Коли на столi стоїть горiлка, вино сухе, вино мiцне, пиво, ситро, ви тверезо вирiшуєте: “Що я п'ю?” Якщо вибрали горiлку, то в кiнцi обiду, вiдчуваючи спрагу, можете випити пiвсклянки чи склянку сухого вина. Якщо ви почали з мiцного вина, то бажано, щоб пили його небагато i нiчого бiльше, окрiм мiнеральної чи солодкої води. Бо коли ви змiшаєте солодке вино з пивом чи горiлкою, швидко сп'янiєте i буде незручно перед людьми. Якщо у вас нестiйкий кров'яний тиск, на другий день болiтиме голова. Якщо ви п'єте пиво, то пийте лише пиво. Найлегшим компонентом до коньяку, горiлки а чи мiцного вина є вино сухе (без домiшок цукру). Пивом мiцнi напої запивають лише алкоголiки.
Шампанськi вина треба пити в невеликих кiлькостях до десерту (торта, печива), коли за обiдом мiцнi напої взагалi не вживались. Починати поважний обiд з шампанського, а потiм пити горiлку – дилетанство, шкiдливе для здоров'я. В шампанське, щоб воно шипiло, додається сода i цукор, тому, коли ви п'єте його багато або разом з горiлкою, у вас болiтиме голова i буде важке похмiлля.
Якщо ви на вечiрцi будете пити все пiдряд – горiлку, пиво, мiцне вино, можете у якийсь момент, навiть не вiдчувши сильного сп'янiння, втратити свiдомiсть i зiпсувати людям свято.
Якщо ви таки втримались на трьохстах грамах горiлки (або своїй нормi, яку ви самi знаєте), пiсля доброї вечерi через деякий час приємно випити чорної кави або чашку мiцного чаю.
Отже, коли ви вчора дотримались своєї норми, сьогоднi вам достатньо випити велику чашку чаю або пiвлiтра кислого молока, щоб через деякий час вiдчути себе нормально. Якщо ви таки не втримались i перебрали, випийте вранцi пляшку пива чи склянку сухого вина, чи сто грамiв горiлки i на цьому зупинiться. Треба зауважити, що весiльнi оргiї, коли пиятика тягнеться зранку до вечора протягом трьох днiв чи навiть тижня, дуже шкiдливi для органiзму, i сприяють набуттю навикiв до алкоголiзму. Тому, якщо говорити з погляду доцiльностi, пити на великi свята бажано лише протягом дня, а на другий день виходити зi стану алкогольного отруєння.
Людям психiчно хворим пити алкогольнi напої не можна.
Людям, у яких проявилася бiла гарячка, треба рiшуче кидати пити. Бiла гарячка – такий стан, коли пiсля першого а чи другого дня пиятики, наступного дня людина не п'є. Вiд того, що алкоголь не поступає в мозок, вчиняється галюцинацiя. Можуть вдаватися чорти i проявлятися звiрячi iнстинкти, котрi притлумлювалися запобiжними гальмiвними нашаруваннями культурного виховання людини в колективi. Тобто людина дурiє, будучи нiби-то тверезою. Щоб така людина не вмерла або не наробила горя, бо в станi бiлої гарячки вона може вбити будь-кого, навiть найрiднiшого, тому, хто впав у бiлу гарячку, треба дати випити сто грамiв горiлки, а потiм звернутися до лiкаря.
Якщо ви будете дотримуватись своєї норми, весь час стримувати себе, щоб не пити в будень без поважних причин, якщо ви i в недiлю теж знайдете якесь цiкаве заняття, щоб зайвий раз не випити, то, коли надiйде свято, ви вип'єте з задоволенням, будете щасливi, здоровi, i матимете сили, щоб заробити на хлiб собi i своїй сiм'ї.
Вчитель Барбара радить також не курити.
Вживати наркотики (мак, коноплi, хiмiчнi препарати) забороняє український звичай i закон.
Тар'я!
6. Про ставлення тар'ягнiв до iнших релiгiй та використання старих храмiв
Слава Ягнi, Дарбогу i їхньому сину Тар'ягну!
Так сталося, що в Українi зараз маємо переважну бiльшiсть юдоєвангельських церков. Перш нiж приступити до посутньої розмови, узгодимо для себе значення слова “юдоєвангелiзм”. Це слово складається iз двох значень: юдаїзм – юдейська вiра, яка випливає з юдейської народної книги “Бiблiя”, та євангелiзм – це вчення випливає з книги “квангелiя”, яку написали грецькi юдеї-книжники. Отже, до юдоєвангелiстiв належать сiонiсти, католики, православнi i всi iншi секти, якi проповiдують вчення з “кванглїi”, але пiдкрiплюють його посиланнями на “Бiблiю”.
Волхв Барбара i його послiдовники не вважають Iсуса Богом, а лише юдейським проповiдником.
Iншими силами, якi борються за панування в Українi, є буддизм, кришнаїзм, iсламський фундаменталiзм та iншi.
Утративши свою матiрню вiру в Бога, в чому багато шкоди завдав князь Володимир 988 року, український народ почав поступово, але неухильно, тратити свою мiць, а з нею i державну зорганiзованiсть, що нарештi призвело до незчисленних бiд, учинених нам загарбниками нашої дiдизни. Волхв Барбара обстоює за українцями свiй шлях, бо вони посiдають землi, в яких знаходяться головнi поля поховань найдавнiших арiйських князiв.
Вчення волхва Барбари визнає провiдну для народу ролю Просвiтлених волхвiв i грунтується на вiруваннях давньої країни Араяни, долучаючись i до арiйських вед. Країна Араяна iснує в нашiй пам'ятi навколо Арiйського моря, її межi означаються витоками рiк, якi впадають в Арiйське море. Саме на цi терени повинен бути направлений в першу чергу поступ вiдновленої української держави.
Дотримання шляхетних звичаїв i обов'язку перед Батькiвщиною пильнував у нас Бог Перун, одне з перевтiлень свiтового животворного вогню, iм'я якого в жiночiй iпостасi – Ягна. Нехтування усвiдомленим обов'язком, рiзновидом цього нехтування є зрада, призводить до настання Гада, на противагу закону спiвiснування помiж арiйцiв, який називається Ладом.
У своїх обрядах послiдовники Барбари послуговуються рiвнобiчним крижем, на якому нема розiп'ятої людини. Малювання або лiплення на крижi розiп'ятої людини послiдовники вчення Барбари вважають великим грiхом i святотатством. Це їх вiдштовхує, бо це наруга над людським тiлом, навiяна чортом.
Учитель Барбара також застерiгає, що носiння на тiлi крижа з розп'яттям шкiдливо впливає на здоров'я i томить душу.
Сам криж знання волхвiв, послiдовникiв Барбари, мiркує як знак життя, де вертикальна лiнiя означає чоловiче начало, а горизонтальна – жiноче. Вiд акту перетинання чи взаємопроникнення чоловiчого i жiночого єства народжується дитина. Свята Трiйця, за вченням книги “Бережа”, є: мати – батько – дитина у земнiй iпостасi, а у небеснiй – Ягна – Дарбог – Тар'ягн. Отже, однiєю а головних засадничих рiзниць мiж юдоєвангелiзмом i вченням Барбари є те, що євангелiзм трактує любовне злягання самицi iз самцем грiхом, арiйцi ж вважають цю дiю актом радiння, в чому вчення Барбари суголосне з ведизмом. Грiхом, i то великим, арiйцi вважають лише збочення як мiж самцем i самкою, так i мiж одностатевими особинами.
Рiзниця ще й у тому, що в книзi “Бережа” Божистими героями i родоначальниками є українцi, а у юдоєвангелiзмi ними є юдеї, або грецькi юдеї. Звiдси випливає, що нi церкви євангелiстiв, нi їхнi мистецькi предмети не можуть служити нашому Божистому культу.
Хоча для потреб нашої вiри треба будувати новi Храми, але мистецтво будувати релiгiйнi осiдки євангелiсти перейняли у попереднiх поколiнь арiйцiв, котрi молились Перунам Ягни. Тому коли настане такий час, що вiруюча громада євангелiстiв перейде у вiру Барбари, може постати питання, як використати будiвлю старого Храму. Рада тут може бути така. Iкони треба вiддати чи продати тим громадам, якi їх потребують, а чи здати в музей, якщо вони мають мистецьку вартiсть, все iнше спалити. Вогонь очищає. Стiни теж треба обробити вогняним факелом. Там, де потрiбно, змiнити штукатурку i оздобити дiяннями з книги “Бережа”. Потiм освятити Храм довгим читанням iз книги “Бережа” i покропити свяченою водою.
Всяку наругу над Храмами iнших релiгiйних громад, над священними релiквiями iнших народiв, держав, армiй Барбара забороняє. пх можна лише спалити.
Вогонь очищає!
Тар'я!
7. Про досконалiсть
Той арiєць, який буде осягати суть книги “Бережа”, поступово вiдчує благовiст Божого просвiтлення i життя його буде приємним.
Досконалiсть не може бути доконаною так само, як i просвiтленiсть, котра є вищою за досконалiсть.
Просвiтлення не може бути без досконалостi; досконалостi не може бути без дiї; дiї не може бути без волi; волi не може бути без самообмеження; самообмеження не може бути без непевностi; непевностi не може бути без неосяжностi.
Це сiм вiрогiдних сутностей просвiтлення.
Восьмою сутнiстю досконалостi є смерть.
Тому, прагнучи досягти просвiтленостi, треба весь час молитись Боговi, щоб вiн допомiг робити кожен крок до досконалостi правдивiшим.
Отже, вдосконалення – це пом'якшення переходу вiд стану життя до стану смертi, а просвiтленiсть – втрата сутностей досконалостi, якi переходять у просте вiдчуття свiтла або у свiтло.
XV. РЕЧЕННЯ
1. До Бережi
Бережа, яка живе в трьох сутностях,
вiдання якої розширило Україну,
тебе солодкоязику шанують волхви,
ставлячи попереду всякої дiї.
О Бережо, ти вiдаєш про найдальшу даль,
звiдки приходять Божистi закони життя;
для тебе просочуються незчисленнi джерела в криницях,
завдяки тобi добра сiються для арiйцiв.
Це завдяки знання звичаю волхвами
було проламане цiле, яке замикало Дану,
Бережа зберегла стада корiв на просторах,
зробила смачною їжу i напої.
Отож хочемо ми пошанувати Бережу,
Богиню-Бога, який всi звичаї знає,
зробимо треби, покропимо чар-трунком,
щоб вона благословила синiв-героїв.
Тiльки той князь стає можновладним,
притлумлює ворожi потуги звитяжною силою,
хто денно i нощно пiклується про Бережу,
любить Ягну, яка є суттю Бережi.
Тiльки той господар живе благополучно,
має в домi хлiб i до хлiба,
хто волхва шанує Боголюбного
i виконує звичай родовий – Бережу.
Той князь завжди удатний войовник
у поборюваннi ворогiв i чортiв,
який волхва знаючого попереду справ ставить,
дух свiй скрiплює вiданням про Ягну.
Тар'я!
2. До Ягни
Ягну я кличу, ту, хто в усьому живому,
ту, хто єсьм Богом, якому волхв вiншує,
прикликаю i славлю її.
Ягно, образ твiй священний для вiдунiв
як колишнiх, так i теперiшнiх,
повертайся до нас лише своїми добрими лицями.
Дай нам багатство,
посилай нам денно i нощно
наснагу для кохання i коханих.
О Ягно, ти треба i звичай обряду,
коли ти гарячими язиками охоплюєш жертву,
її приймає названий послушником Бог.
Ягно, ти прозорливiша за кобзарiв,
ти Богинею Славою славна,
хай Боги зглянуться на нас!
Коли ти захочеш, о Ягно,
ти ощасливиш богомольця,
вдихнеш йому в груди Божистий вiтер.
До тебе, матiнко Ягно, ми звертаємо лиця,
коли день народжується,
вогню животворному молимось.
Живе свiтло розлите в серцях i свiтах,
ти пануєш на священнодiйствах,
о сонцесяйна Ягно!
Як мати дитинi, будь доступна для наших слiв,
твори мир у наших домах,
супроводжуй нас у добрi!
Тар'я!
3. До Ягни перед святковою стравою
Ягну ми вибираємо провiсником цеї утчi,
ту, яка все знає i все розумiє,
Ягну, Ягну весь час кличемо.
Та, яка приймає приємнi дари,
о Ягно, прилинь багатолика,
вродись серед сухої золотої соломи.
Ти – єство, котре ми Боготворимо,
пробуди в нас Божисте почуття,
в тих, хто надiється на тебе.
Сядь з нами на священну солому,
засяй, полита тоуком,
спали до тла зловредних.
О Ягно, всi Божистi якостi в тобi,
вогонь нам даєш у присмак до страви –
кобзар, господар i князь: всi тобi вдячнi.
Бо ж твоє полум'яне знамення
проганяє хвороби,
в той час, як ми пошановуємо тебе.
О Ягно, покрий нас своєю благодаттю,
бо ж ми, матiнко, через твiй пломiнь
всi твої добрi можливостi кличемо.
Будь милостива до нас, Пречиста,
бо ж ти найчистiша серед чистих,
пломiнь-бо – вуста твої i подих.
Прославляємо тебе на всi голоси,
пошли нам достаток i змiцни наших дiтей,
о Ягно, свiтле полум'я!
Лише ти знаєш дорогу до всенебного Бога,
насолоджуйся ж славою,
що ми її тобi зичимо!
Тар'я!
4. Славлення Ягни
Красна Ягно, запалена на цьому святi,
прихились до нас всiма своїми добрами,
бо частує тебе щирий волхв.
Зроби солодкою, о мати матерiв,
нашу славу для Божистої сутi,
посприяй, щоб всесутня Бережа славою втiшилась.
Похвала всього народу нашого
лине до твоїх вух, Богине,
медовими язиками жертву лиже.
О Ягно, ти на швидкiй колiсницi
привезеш Божу благодать,
передаси її через нашого волхва.
Розстелiмо ж за звичаєм житню солому,
политу тоуком жертовних тварин,
тут i запалає свiтло безсмертних.
Хай розчиняться дива,
хай зiйде звiдти Божа благодать
тепер i вовiки вiкiв.
Нiч i Зоря – це так гарно,
я їх запрошую до нашого священнодiйства,
на жертовну солому.
Запрошую також двох солодкоязиких волхвiв,
хай заспiвають для нас Божистих пiсень
i Богиню прославлять.
Ягну, Дану i Таємницю,
трьох Божинь я запрошую,
якi закони вершать у свiтi.
Дерево життя, яке проростає через три свiти,
хай буде серед перших пошанованих,
хай росте в нас.
О Божисте дерево,
хай через тебе нашi узливання досягнуть Бога,
хай вiн побачить тих, хто його шанує.
З вигуком “Слава” ми шану творимо
для Перуна Божого,
того, хто проживає в домi Божества!
Тар'я!
5. Закликання Ягни
Прийди, Ягно, пошанована нашими пiснями,
з'явися своїми численними перевтiленнями,
прислухайся до Слави.
Тебе кличуть волхви,
спiваючи тобою натхненнi речення,
прийди, Ягно, iменами рiзночинних Богiв.
Велеса, Рода, Морани i Папи,
Слави, Ями, Даждя, Дани i Дудя,
рiзних духiв умилостив.
Пiдносимо до рота п'янкий чар-трунок,
бризкаємо на вогонь краплi меду,
долучаємось до Божистого.
Кличуть тебе, Ягно, тi, хто потребує пiдтримки,
для тебе волхви золоту солому розiслали,
зараз почнуться вiншування i треби.
Тоуковi спини коней, запряженi помислами,
привезуть Богiв,
щоб меду спiльно випити.
Пiдносимо нашi дари
так, як дивний закон велить,
о Ягно, супутнице солодкозвучних жiнок.
Хто гiдний пошанування,
всi хай п'янкого меду вип'ють,
о Ягно, кличемо тебе “Вiзьми”!
Iз небесної сонячної хати
всiх Богiв, якi вранцi прокидаються,
хай кличе сюди одухотворений волхв.
О Ягно, о Перуне, о Вiтре,
пийте за сонячними законами
медовий напiй.
Ти як волхв, настановлений людьми, о Ягно,
сидиш на наших добрах,
пошануй цей обряд.
Запрягай же в повiз рудих,
буланих i червоних коней, о Боже,
привези сюди всiх Богiв.
Тар'я!
6. Запрошення Ягня до участi у дiйствi
На цей славний обряд, о Ягно,
тебе запрошуємо для заступництва,
з Перунами прийди, Ягно!
Нiхто з людей не рiвня тобi,
великiй i всепереможнiй,
з Перунами прийди, Ягно!
З тими вогнями, що лiтають в Дивi
i переслiдують клятвопорушникiв,
з Перунами прийди, Ягно!
З тими, що їхня пiсня – грiм небесний,
їм нема супротивної сили,
з Перунами прийди, Ягно!
З Перунами, якi жахкотять блискавками,
як добрi господарi стоять на сторожi закону,
з Перунами прийди, Ягно!
З тими, якi горами трясуть,
моря збурюють з Дивом змiшуючи,
з Перунами прийди, Ягно!
З тими, якi слiплять промiнням
на морi i на сушi,
з Перунами прийди, Ягно!
Тебе випускаємо на мед чар-трунку,
щоб ти перша причастилася,
з Перунами прийди, Ягно!
Тар'я!
7. Звернення пораненого князя до Ягни
Я хочу згадати ту,
яка дала менi життя,
щоб я побачив батька-матiр.
Я називаю iм'я Ягни,
першої i животворної Божинi,
яка дала менi пiзнати ласку батька-матерi.
До тебе, свiтла Божине,
володарко всього сущого звертаюся,
щоб ти дала долю щасливу.
Бо ти воiстину володарка долi,
котра недосяжна для заздрiсних зловмисникiв,
бо доля в руках твоїх, Ягно.
Тiльки ти, Ягно, найщасливiша,
i тiльки до тебе я прилучитись хочу,
оперти на тебе свої надiї.
Твого всевладдя i сили ярiння
не досягли нi пташки, що лiтають, анi води, якi ринуть,
не досяг тебе i вiтру легiт.
В безоднi простору вариться вариво,
з якого виростає Дерево життя,
хай змiцнюється його корiння.
В безмежному просторi шлях Дарбога,
круглий вiн i котиться, а не ногами ходить,
вiдвертає темiнь i напасть.
В князя свiтла тисячi способiв зцiлення,
проганяє вiн хвороби вiд нас,
бо, дивлячись на нього, ми стаємо доброчинними.
Бо ж зiрки i мiсяць видно лише вночi,
так i ми через темiнь незнання iдемо до свiтла Ягни,
приносимо подарунки i речення, щоб умилостивити.
Але якщо воля твоя, Ягно,
душу мою, заковану в клiтку тiла,
легко звiльни вiд пут.
О Ягно, всевiдаюча i всеможуча,
звiльняй нас вiд колод життя легко,
легко розв'язуй петлi на путах.
Ми умилостивлюємо твiй гнiв
молитвою, поздержливiстю, узливанням,
щоб ти нас на розум поставила.
Угору – петлю верхню,
вниз – нижню петлю, тодi середню знiми,
душа розв'язана полине в лоно Ягни.
Тар'я!
8. До Ягни
Ми шануємо тебе, Ягно,
шануємо i твого коня,
бо ви пануєте на дiйствi.
Нехай Тар'ягн, син твоєї сили,
буде доброзичливий i широкодушний,
хай буде з нами.
Захисти нас, Ягно,
вiд дальнього i ближнього зловмисника,
захищай нас усе життя.
Надiли нас великою нагородою,
надiли нас достатком достатнiм,
пiклуйся про наше майно.
Ти розподiляєш блага, о пломiнноязика,
так, як твоє iм'я – Рода рiдна,
дай нам Рiг достатку.
Того, кого ти благословляєш на бiй,
той заслужить Славу як нагороду,
бо ти живиш його силами.
Нiхто улюбленця твого не переможе,
хто б не намагався протистояти,
нагорода арiйцевi буде.
Тар'я – улюбленець всього народу,
його конi найкращi,
його славлять кобзарi.
О, той, хто не спить, коли встає Дарбог-батько,
оспiває славного сина Тар'ягна,
мати якому Ягна животворна.
Бо величальна Ватра палає,
закучерявлена димом пахучим,
закосичена лизнями вогню.
Вона, як господар на обiдi,
як прапор з полум'я, слухає нас,
тих, хто Ягну славить в перших променях Дарбога.
Кланяємось старому i малому,
кланяємось юним i зматернiлим,
шануємо Бога разом зi спiвцем.
Тар'я!
9. Про всеохопну славу Ягни
Ти, Ягно, перша серед Богiв,
ти їм мати i батько Дарбог,
тобi служать мудрi волхви,
ти народила Перунiв iз блискучими списами.
Ти, Ягно, найперше сутнє Божество,
кобзарi оспiвують Божистiсть твою,
ту, що пронизує всей свiт доцiльнiстю,
ти мати-батько живого Тар'ягна.
Ти, Ягно, дивний вогонь живий,
проявись розумною суттю видимою,
два свiти тряслися, як Ягну Божеством вибирали,
в нiй ми шануємо всi Божистi властивостi.
Ти, Ягно, для людини всесвiтньої змусила Диво гримiти,
для тiла, що з нього сiм Див утворилось,
коли ти розгораєшся, викликана волхвом,
ми запалюємо жертовнi вогнi на сходi й на заходi.
Ти, Ягно, життєдайна корова,
але ти i бик Велес життєдайний,
молячись тобi, вигукуємо: “Бачимо!”,
бачимо тебе животворну володарку.
Ти, Ягно, напучуєш заблудлих,
навiюєш правдивi вчинки шляхетним,
ти обираєш переможцiв серед героїв, якi змагаються,
i серед тих, хто змагається в накопиченнi скарбiв.
Ти, Ягно, приймаєш у своє животворне лоно
душi померлих, даючи безсмертя,
бо ти суть Ягна-Дарбог,
сина Тар'ягна народили.
А ви, шановнi господарi,
обдаруйте волхва, який Ягну славить,
хай новi пiснi складає, звичаїв навчає,
о Диво i Земля, допомагайте нам разом з Богами.
Ти для нас, Ягно, родюче лоно,
Бог серед Богiв – бездоганна i невсипуща,
стань кобзарю матiр'ю-батьком, заступницею,
ти, яка щастя несе, сiючи добро.
Ти Ягно, наша мати-батько,
творець життєвої сили, а ми твої дiти,
твої це багатства – тьма їх тьменна,
доступнi сильному, захиснику обов'язку.
Тебе, Ягно, жива серед живих,
зробила Доля Богом над тар'ягнами,
через натхненну молитву приходиш до нас,
щоб Тар'ягн i Лада з Ладом народилися.
Ти, Ягно, зi своїми охоронцями – Перунами
захищай нас вiд напастей,
бо ти – рятiвник нащадкiв, молочна корова,
бережи нас, очей не склеплюючи.
Ти, Ягно, як найближчий заступник
для того, хто немає стрiл у колчанi,
на чотири боки свiту поклони б'єм
тобi, чотириокiй заступницi.
Ти, Ягно, для волхва суть Слави,
даєш багатство людям на землi,
всяк сильний i слабкий тебе славить,
бо перед тобою всi голови хилять.
Ти, Ягно, людину, яка тебе ревно шанує,
охороняєш з чотирьох бокiв, наче щит,
той, хто їсть смачнi страви i має м'яку постiль у власному домi,
жертвує тобi найтучнiше ягня.
Тож прости, Ягно, нам грiхи нашi,
бо шлях на землi важкий i довгий,
ти мати-батько наш ласкавий заступник,
ти i волхва сотворила, щоб нас молитов навчав.
Як у свiтової людини Ягна грiла душу,
так i у земних людей Ягна в грудях теплiє,
чистi помисли для неї, як солома суха золота на сонцi горить,
диму не видко, лише вогонь ясний.
Хай змiцниться наша вiра цею молитвою,
що ми її проспiвали, Богом натхненнi,
Веди нас, Ягно, до кращого буття,
обдаруй багатством щедрим, ми ж твої родичi.
Тар'я!
10. Пошануванням Ягни
Золотим волоссям розмаяна в просторi
свiтлопломiнна мати Зорi,
воiстину, твоя суть – це рух,
орли – твої сини, чорнi бики – твої стада.
Ти проходиш усмiхнена блискавками,
жагуча, наче похiтлива жiнка,
рине на землю дощова вода,
хмари гримлять!
Коли Ягна набухла вселенськими родовими водами
народжує живнiсть, сповнюючи свiтовi закони,
весiльна сваха для батька-матерi
панує всюди, зволожуючи життєйдане лоно.
О Ягно, ти нагороджуєш всiм:
коровами, кiньми, вiвцями, козами,
надiли нас, о всесутня i всепроникна,
славою своєю, яка в доблестi сяє!
Це Ягна палає в словах кобзаря,
яку вiн закликає пiснею славослiв'я,
хай дасть нам достаток, багатолика!
Та, хто нiч розсiює,
Зорю вечiрню i ранкову засвiчує,
Ягно, гострими язиками полум'я – спали Чортiв.
Допоможи нам, Ягно, пiдтримай,
тобi ми славу спiваємо,
про тебе у молитвах згадуєм.
Тим, хто нам загрожує, Ягно,
близьким i далеким ворогам – погибель пошли,
зроби так, щоб лише арiйцi множились.
Тисячоока,
бризкаюча у всi боки iскрами,
Ягно, вiдлякуй Чортiв!
Бо волхв праведний пiснi спiває,
тебе закликаючи,
криж-знамення на груди накладає.
На всi боки покладає,
на низ i вгору покладає,
так, як променi вiд Зiрки на всi боки посилає.
Тар'я!
11. До Ягни
Ти, Ягно, народжуєшся разом з днем,
палаєш червоним обрiєм нам назустрiч,
ти у водi, в каменi, в деревi, в травi:
панна для людей – народжуєшся чистою.
У тебе, Ягно, обов'язок священнослужби,
очищення, повчання, узливання,
у тебе знання звичаю i казань,
ти Арпослав – господар печi i вогню в домi князя.
Ти, Ягно, – Тар'ягн, бик сутностi,
ти високо в Дивi i скрiзь на Землi,
ти волхв – розпорядник скарбiв духовних,
знавець приказувань i щирих дарiв.
Ти, Ягно, – князь Перун, сторож обiтниць,
ти корона свiтла i чудодiйна,
побратим для побратимiв, господар iстот,
даруєш Долю як єдиний шлях.
Ти Папа – майстер на всi руки,
але i володарка Божистих мужiв – величне свiтло,
поганяючи коней, якi мчать навипередки,
переможцям дари пiдносиш.
Ти, Ягно, – Рода, живильна сила великого Дива,
наче натовп Перунiв, могутня,
линеш багряними вiтрами,
домашнє вогнище благословляєш.
Ти, Ягно, даруєш тому, хто служить тобi,
ти свiтло, що скарби блискучi сипле,
ти Бож – господар усього живого,
бо ти той вогонь, що усюди й в усьому.
Приймають тебе, Ягно, як княгиню Роду,
як можновладця – хоча ти всiм доступна,
ти прекраснолика володарка володарiв,
яких сотнi й тисячi, а ти єдина.
До тебе, Ягно, як до матерi-батька,
люди приходять i бажання сповiдають,
ти стаєш дитиною тому, хто тебе шанує,
ти захисниця вiд нечистого, наче товариш у бою.
Ти, Ягно, влучаєш куди схочеш,
володiєш тайною множення товару,
коли ти розгоряєшся в образi Ватри,
серце до тебе лине, як метелик до свiчки.
Ти Божиня над усiма Богами,
тебе Перун принiс – священне свiтло,
ти Хмiль – вогонь iз п'яного напою,
господарка всiх свят – Данапраягна.
Шляхетна Ягна – це вища сила,
язики твого полум'я – краса незбагненна,
ти є високою нагородою для праведникiв,
широка i глибока суть твоя i єство.
Тебе, Ягно, Боги зробили своїми вустами,
чистi лизнi полум'я, наче перша любов,
ти нашi дари супроводжуєш i приймаєш,
в тобi, Ягно, безсмертя, як єство правди.
Боги твоїми вустами п'ють меди,
з твоєю помiччю люди роблять чар-трунок,
радiють водi, житу i життю,
ти схожа на всiх Богiв, але в тобi вони єдинi.
Бо це все ти, Ягно, в багатьох iпостасях,
сила твоя постає у всiй величi,
через Диво i Землю – обидва свiти
ти проникаєш наче сiк живого.
Ця пiсня тобi i тим, хто надбав корiв,
коней i всякої птицi, хто виростив сiм'ю i обряд облаштував,
дякуємо господарям i Богинi Ягнi.
Тар'я!
12. До Ягни i домашнього Вогню
Всюдисуща сутнiсть Вогню,
якими словами визначити твоє єство?
Бо ж Ягна безсмертна Божиня,
народжена давно, прославляється як закон.
Дивна вiсниця помiж двох свiтiв
в образi Вогню земного перед очима волхва,
кожен день рубiни Вогню прикрашають житло,
хвалимо за це Бога i словами i думками.
Прапор пожертв i їхнiй вiзничий
Вогонь наснажує Божистi думки,
на ньому зосереджена наша праця i здобутки,
у нього ми дивимось i бачимо Ягну.
Батько пожертв, Бог вiщунiв,
Вогонь – мiра i межа для волхва,
вiн увiйшов у обидва протилежнi свiти,
гарячим Вогнем ми послуговуємось.
Яскрава Ватра на колiсницi золотiй,
всюдисуща Ягна, яка на Дивi i у водах,
захована i вiдкрита, оточує нас звiдусiль,
несамовита, коли Вогонь виходить з берегiв.
Вогонь, який з Божою помiччю люди для пожертв запалюють,
для зiгрiвання житла, славимо в пiснi,
вiн зiгрiває нас помiж двох свiтiв,
вiдганяє злого звiра, злого духа i злi наговори.
О Ватро, спалахни, щоб зiгрiти дiм,
наберися сили, прийми пожертву,
вiдживи нашi зв'язки з вищими силами,
ти своя серед Богiв, вони тебе слухають.
Батька Роду, юного гостя, володаря слова,
головного серед волхвiв, ознаку звичаїв,
шануємо Вогонь, який всi пiснi нашi знає,
пiдкинемо дров, щоб полум'я палало.
Бог, який сяє вдаль, дає сили в бою,
ти, Тар'ягн, який їде до людей колiсницею,
заповiтами великої Ягни користуємось ми,
служимо йому мелодiйними пiснями.
О всезнаючий, милий i добрий,
з твоєю помiччю дiждемо сходу Дарбога,
коли ти спалахуєш, втiкає темiнь,
о Боже, Вогонь пронизує всi свiти.
Iз дивних сил всепроникного розуму
випущено текти високе полум'я,
пошановуючи обох батькiв – Диво i Землю,
переповнений зародками, народився Вогонь!
Тар'я!
13. При добуваннi Вогню
к материнська основа, щоб терти,
є чоловiчий живець, щоб втирать,
приведiть жiнку – главу Роду,
ми будемо терти, щоб здобути Вогонь.
Знання про Вогонь, вкладене помiж двох шматкiв дерева,
суть його помiж ними, як зародок помiж тими, хто кохається,
кожен день ми перебуваємо коло Вогню,
рано встаєм, Зорю зустрiчаючи.
Засiй лоно закоханої жiнки,
покрита тобою народить бика,
з червоною макiвкою свiтле його лице,
народжується син Дарбога в урочий час.
О всесутнiй, тебе ми запалюємо
на пупi Землi, на священному точку,
тут вiдчувається присутнiсть чарiв,
щоб Богам коло нас приємно було.
О чоловiки, якi здобувають Вогонь тертям,
цього вiщуна прекрасного i безсмертного,
робота ця почесна i приємна,
до неї у бугая завжди охота є.
Якщо потерти добре, то вiн запалає,
наче кiнь затрiпоче на вiтрi гривою,
жовтогарячий, невтримний, наче бричка Ягни,
нещадимий до дерева, трави i тоуку.
Лише народившись, сяє i взори притягує,
шанований пiснями i танцями,
його Боги поставили до обряду, як всезнаючого,
того, хто жертву їм пiдносить запашну.
Сядь, святий чоловiче, на своє мiсце,
поклади пожертву на лоно точка,
приклич Бога, здiйснивши узливання,
о Ватро, додай нам життєвих сил.
Запахущий дим пiднiмається в Диво,
вдатний Богам, як пошанування шануючих,
ось Вогонь – переможець пiтьми i холоду,
з його допомогою i Тар'ягн перемiг.
Ось твоє сьогоднiшнє лоно, Ватра,
звiдки, народившись, ти засяяла,
думаючи про Ягну, сидимо тут,
священну пiсню Слави спiваючи.
Ти, Ягно, вiддзеркалення самої себе,
ти, Ягно, – похвала для чоловiкiв,
ти, Ягно, – мати матерiв,
Дарбог з тобою треться, щоб народила.
Завдяки любовному тертю Вогонь вийшов назовнi,
прекрасним сином Тар'ягном – Боголюдиною,
о Ягно, – пошанiвок тобi наш,
тобi цей солодкий дим вiд Ватри.
Смертнi приблизили безсмертного,
непомильного, вiдвертаючого напастi,
десять дiвиць-папьцiв навколо язичка полум'я,
новонародженого мужа – iм'я йому Вогонь.
Оточений сiмома священнослужителями,
вiн засяяв з лона матерi, бiля її вим'я,
день за днем не стуляє очей,
з тих пiр, як народився з черева Божинi.
Б'ється з ворогами в переднiх лавах Перунiв,
первороднi арiйцi знають всi священнi примовки,
арiйцi узгодили i привели в рух священнi слова,
вони запалили Вогонь, кожен у своєму домi.
Коли ми сьогоднi в час священнослужби
вибрали тебе, як досвiдченого волхва,
ти добре потрудився, вiдвозячи пожертви,
будь з нами i тодi, коли п'ємо чар-трунок.
Тар'я!
14. До Дива
Ось перед взором нашим бездонне Диво,
до якого в цю пору звертаються селяни,
Диво роздає людям скарби,
дає достаток тим, хто пiд Дивом ходить.
Бо спочатку Богам, якi достойнi поклонiння,
Диво дарує безсмертя, як Долю найвищу,
а потiм розкриває дароносицю
для людей, визначаючи тяглiсть життя.
Якщо через незнання ми погрiшили
або через слабкiсть волi перемогла нас спокуса,
о Диво-Дива: ти над Богами i над людьми,
прости нам провини i напоум на совiснi вчинки.
Не применшуйте Божистiсть Дива,
бо воно є самодостатня свiтобудова,
це прекрасне Божество є оболонкою Землi,
її просторовою повiтряною сферою.
Усiм Богам на чолi з Ягною
в Дивi є мiсце для сутнього єства,
в твоїй волi Диво-Дива-Дитина
духи лiтають, множаться i мiняться.
Тi твої порухи, о Диво-Дива-Дитина,
якi тричi на день посилають щастя,
нехай Тар'ягн, Водан i Земля,
Боги з Русалками нас захищають.
Тар'я!
15. До Сварга
Я кличу першою Ягну на благо,
я кличу сюди Дарбога на допомогу,
я кличу Дудя, який заспокоює все живе,
я кличу Бога Сварга для пiдтримки.
Просвiчуючись через чорний простiр,
заспокоюючи безсмертного i смертного,
Сварго їде на золотiй колiсницi,
озираючи всiх сущих.
Осяваючи Всесвiт, їде вгору
на двох бiлоногих конях чорної мастi,
Сварго сiяє з дальнiх далей,
проганяючи геть всi небезпеки.
Хомути кiнськi прикрашенi багатобарвними перлами,
висока колiсниця золотом поцвяхована,
виходить Сварго, розсiюючи променями
чорнi простори володiнь Яминих.
Чорноногi конi бiлої мастi позирають на людей,
везучи колiсницю iз золотим дишлом,
весь час всi люди i всi свiти
перебувають у лонi Сварги сяючої.
к троє небес, двоє з них лоно Сварги,
а трете – сутнiсть Морани-Ями для погинулих,
всiм буде нагода вибирати мiж тими свiтами,
хто це збагнув, хай сам скаже.
Як орел оглядає повiтрянi простори,
глибоко натхненний Яса-Ра-вождь,
де тепер Сонце? Хто це збагнув?
До якого Дива тягнуться його променi?
Вiн озирає вiсiм вершин Землi,
рiвнину в три перегони, сiм рiк,
прийшов золотоокий Бог Сва,
той, хто дає коштовностi вогнепоклонникам.
Золоторукий Сварго – володар роду людського,
подорожуй мiж двома – Дивом i Землею,
проганяй геть хвороби, рухай Дарбога,
поспiшай до нас через чорнi простори.
Золоторукий Ясу-Ра, добрий княже,
милосердний i помiчний для вiруюючих,
хай прийде, проганяючи Чортiв i їхнiх прислужникiв,
кожного ранку i вечора Всевишнiй над нами.
Твої шляхи, Сва, не припорошенi курявою,
бо в безмежному просторi сiяння твоє,
прийди тими чистими шляхами до нас сьогоднi,
захисти нас i втiш, Боже!
Тар'я!
16. До Свiтла
Спiльне лице Богiв – Свiтло,
око Ягни,
воно заполонює Диво, Землю i Простiр,
Свiтло – суть життя рухомого i сталого.
Свiтло наступає позаду Зорi,
наче юнак на юнку налягає,
в той час як люди, вiрнi Божим заповiдям,
встають до працi, вмиваючись водою.
Благодатнi рудi кобили свiтла,
яскравi, пiстрявi – захоплюють дух,
достойнi поклонiння рудi конi видираються над обрiєм,
за один день об'їздять Землю i Диво.
Така Божиста природа свiтла –
розпросторювати золотосрїбну тканину,
як тiльки воно запрягає рудих коней,
нiч зникає, блякнуть її шати.
Свiтло стає кольором батька-матерi,
щоб бути видимим у дивному лонi,
нескiнченна свiтла сторона Дива,
але десь за нею чорнi кобили скачуть.
Сьогоднi, о Боги, на сходi Сонця
перевезiть нас через вужчину, через грiховнiсть,
хай нам добро щедро дарують мати-батько,
Боги: Водан, Земля i Диво!
Тар'я!
17. До Велеса
О Велесе, пройди по дорогах,
прожени небезпеку, бо ти син Ягни,
будь з нами, Боже, в походi попереду
ревним проводирем нашим.
Щоб лютий вовк, о Велесе,
який злий i пiдступний, не наважився,
убий його, прожени з путi,
хай дорога рушником стелиться.
Прожени зi шляху розбiйника,
грабiжника, що в засiдцi причаївсь,
затопчи цього бездушного,
зловредного, ким би вiн не був.
Ми просимо, щоб ти заручився за нас,
о могутнiй дивний Велесе,
ти наших батькiв захищав, то й нас оборони,
зроби так, щоб з походу багатими вернулися.
Бо ж у тебе всi блага,
бо ти найкращий i носиш золоту бартку,
проведи нас через непевнi мiсця,
дай нам легкий рiвний шлях.
Дай нам також силу духа,
вiдведи нас на хорошi пасовища,
хай не зачепить нас в дорозi пропасниця,
о, Велесе, дай нам кмiтливiсть.
Принеси доброту нам, бо ми стараємось,
осяй нас i нагодуй,
вiд доброго Велеса ми добра й прагнемо,
спаси i помилуй нас, Боже наш!
Тар'я!
18. Славлення Божинi Роди пiд час товчiння винограду
Як товкач твердий з товстим кiнцем
високо стирчить перед товчiнням,
ковтай, Родо, сiк,
що набiг у ступi.
Де два кругляки лиснiють,
наче жiночi стегна,
заковтуй, Родо, соки,
вичавленi в ступi.
Там, де жiнка благовiє,
захоплюючи i затискуючи товкач,
ковтай, Родо, соки,
сотворенi в ступi.
Там, де товкач загнуздано,
наче коня норовистого,
заковтуй, Родо, соки,
сотворенi в ступi.
А коли тебе, ступо,
в кожному домi товчуть,
народяться арiйцi звитяжнi –
тьма-тьменна героїв.
У вiтах Дерева життя
вiтер шумить наглий,
так повнись, ступо, соком,
хай Рiд нап'ється.
Цi двох, якi шаленiють одне на одному,
мають в нагороду найвище щастя,
наче двоє коней буланих,
що ними Тар'ягн їздить.
Ви – двоє дерев,
двоє статурних святих,
ви даєте Роду напiй
солодший вiд меду.
Вийми товкач iз ступи,
нацiди свiжого соку,
ляж вiдпочити на коров'ячiй шкурi.
Тар'я!
19. До Рода
Що нам просити в Рода,
в того, хто прозорливий, щедрий i сильний,
що нам найприємнiше для серця?
Ягна посилає жiнкам охоту до чоловiкiв, коровам охоту до бугая,
щоб потомство родилося з молока Родового,
щоб пiд Сонцем i Мiсяцем Рiд наш тривав.
Володар пiсень, володар пожертв,
Род заспокоїть нас своїм засобом.
Ми просим в нього цiєї милостi,
втомленi вiд любовi взаємної.
Род сяє у нашiй кровi, наче золоте Сонце,
вiн кращий серед Богiв.
Хай вiн помножить наших коней,
наших овець, кiз, чоловiкiв i жiнок.
О чар-трунок-мед-хмiль, дай нам хiть чоловiчу нестримну,
велику Славу i мужнiсть дай.
Хай не спинять нас нi пороги, нi вороги,
о крапле пива-хмелю, дай нам частку здобичi.
Твої дiти, Роде, – безсмертнi,
вони на найвищому щаблi всесвiтнього закону.
Тi, хто обривають пуповину i йдуть у свiт,
це твої дiти, Боже Роде!
Тар'я!
20. До Дарбога
Дарбог приводить людей до порядку,
утримує Диво i Землю,
Дарбог очей не змикає, оглядає арiйцiв,
тож йому узливання тоуку щедре.
Хай наша шана Дарбогу буде неперевершена,
хай той, хто клопочеться для нього згiдно звичаю,
буде незнищенний, непереможний, бо Дарбог пiдтримає,
не наздожене шанувальника бiда нi далека, нi близька.
Без хвороб, радiючи силi, яку дає Дарбог,
рiшуче займаючи життєвий простiр,
живучи за заповiтами Дарбожими,
хай буде для нас вiн милостивим.
Дарбог, достойний пошанування,
народився князем з прийнятною владою,
хай буде до нас милостивий i доброзичливий,
а ми йому шанобливе слово скажемо.
До великого Бога треба звертатись з поклоном,
вiн приводить людей до порядку i благоволить волхву,
тому для цього дивного Дарбога
бризнiть у вогонь трохи чар-трунку.
Тар'я!
21. На подивування Дарбогом
Вогонь бачить, як сходить Зоря,
вiн доброзичливий перед сяючими Зорями,
приїздiть Боги в дiм шляхетного господаря:
Дарбог сходить червоним свiтлом.
Дарбог направив прямо промiнь,
могутньо пiднiмаючи червоне знамено,
наче воїн, який корiв шукає –
золота корона на обрiї Землi.
Його народила Сварга, щоб нищив Морок,
в нього постiйний шлях вiд мети до мети,
цього Свiтозара везуть сiм кобил буланих,
тих, хто за всiм свiтом спостерiгають.
Розсотуючи нитку Мороку, ти їдеш на буланих,
прибираючи темну одежу ночi,
променi Сонця лякають Морок,
наче шкiряна одежа iз Землi падає у воду.
Ти, Дарбоже, невтримний, неприв'язаний,
як ти пливеш у просторi? За яким законом?
Хто бачив той стовп, що Диво пiдпирає?
Таємниця закону залишається незбагненною.
Тар'я!
22. До Ярила
Ось променi везуть Бога,
щоб усi iстоти побачили Сонце,
Зiрки зникають вiд його свiтла, –
далеко променi сягнули.
Розтинаючи простiр на свiтле i темне,
всiма видимий свiтло творить,
дарує нам свiтовiдчуття,
в кожного вiд того душа трiпоче.
Боже! Обернений до родiв Божих,
обернений до людей,
ти сходиш ласкавий до всiх,
ти – око Дива.
Це Ярило дивиться на тих, хто працює,
вiн переходить Диво – широкий темний простiр,
мiряючи днi i ночi невпинно,
дивиться на поколiння людей.
Сiм рудих кобил його везуть
полум'яноволосого на колiсницi,
о Свiт-Бог, тебе здалеку видко:
запрiг Ярило семеро чистих дочок в колiсницю.
Радо вони везуть його,
аж ми виринули з Мороку на свiтло ярiюче,
на Сур-Ра, Бога серед Богiв,
ми пiзнали вишнє свiтло.
Тар'я!
23. До Перемоги
Тiлький той, хто вiдверто хвалить Ягну, переможе,
тiльки той, хто вiдданий Бережi, отримає верх,
тiльки той, хто душею вiдчуває Бога, переможе
найсильнiшого,
тiльки той, хто шанує Ягну, подiлить майно безвiрника.
Принось пожертви Ягнi, герой, прийми її Божисту суть в серце,
налаштуй свiй дух на перемогу ворогiв,
здiйснюй жертовне узливання для щастя,
ми вибираємо собi для пiдтримки Бережу.
Тiльки той, хто зi своїм народом, плем'ям, сiм'єю,
з синами, мужами приносить здобич i багатство,
хто довiряє Божистiй Ягнi,
тiльки той переможе i перемагатиме.
Тiльки той буде врятований вiд завуження,
той розшириться до панування над переможеним,
хто попереду має Ягну-матiр,
хто весь час намагається перемогти!
Тар'я!
24. До Лада i Лади
Я заспiваю близнятам високу Славу,
дивнi-бо обоє, їхня мати Ам'ягна,
вони скарб продовження Роду вiднайшли,
двоє Богiв, якi кохання плекають.
пхнi бики мчаться галопом по хвилях,
їхня колiсниця як птах лине,
завдяки збудженим ними любовним водам,
перевiзник перевозить Дитя.
Ви ж бо Див i Дива, у вас суть рух народження,
коли проломлює батько Родинi ворота,
чар-трунок п'янить нас, шанобливих,
Ягна-бо переправляє близнят через Морок.
Дайте нам вашу живлющу силу,
припливiть на лодiї наших прагнень,
щоб перепливти на той берег,
запрягають Ладо i Лада колiсницю.
Весло, щоб Родовi води гребти широке,
хвилi любовнi гойдають плавцiв,
сiк божистий живий тане,
наче Диво в краплi чар-трунку.
Ось та закономiрнiсть сонячна,
що з того на цей берег перевозить,
ось та веселка щасливої хiтi,
котра є шляхом на небо.
За допомогу i сприяння в коханнi
залюблений спiвець славить близнят,
сп'янiлий вiд кохання напою,
Лада i Ладу славить – перших коханцiв.
Тар'я!
25. До Лада i Лади перед коханням
Ось вам найсмачнiший чар-трунок,
о ви двоє – примножувачi закону,
пийте його, смакуючи,
дайте скарби насолоди тим, хто вас шанує.
На тримiстнiй трисутнiй заквiтчанiй колiсницi
в'їжджайте до нас, Лада i Ладо,
волхви творять вам требу на цьому святi,
послухайте уважно їхнiй клич.
О близнята, найсолодше ваше вино,
бо ви благоволите розмноженню людей,
везучи Дитя на колiсницi,
подаруйте його тому, хто вас шанує.
О всезнавцi, i звичаю, i обов'язку,
на жертовнiй соломi, розкладенiй в трьох мiсцях,
медом оросiть пiдношення,
словом утiште Богiв.
Тi, хто чар-трунок кохання приготував,
кличуть вас, Лада i Ладо,
те благословення, яке батьки дарували,
хай рiд наш змiцнить дiтьми здоровими.
Ви володарi краси i жаги невiдпорної,
тут, зараз допоможiть нам мати дитину,
пийте чар-трунок, щоб продовжився Рiд,
привезiть Дитину з любоовi i Дива.
Силу дайте їй i живучiсть,
сутнiсть Моря, Дива i Землi,
дайте пораювати на цьому свiтi,
приїздiть звiдтам на швидкому повозi.
Сiдайте на священну солому двоє батькiв-арiйцiв,
а конi хай привезуть сюди Лада i Ладу,
на тачанцi пофарбованiй сонячним свiтлом,
у якiй Боги Дитя возять.
Пиймо солодкий чар-трунок кохання,
пiснями i танцями близнят привабимо,
тих, якi поять найсолодшим напоєм –
вони-бо – Лада i Ладо – свiтом правлять.
Тар'я!
26. До вранiшньої Зорi
Ось приходить свiтло свiтла, краща за всiх,
яскрава вiсниця народжується, пломенiє,
це вона збудила Сварга,
i Нiчниця звiльнила мiсце Денницi.
Зi свiтлим телятком сяюча прийшла,
поступилась їй нiч мiсцем своїм,
вони обоє з одного Роду – безсмертнi,
одна за одною подорожують: Денниця i Нiчниця.
Спiльний шлях двох сестер нескiнченний,
ним подорожують одна за одною з Божої волi,
не сваряться, не зупиняються, бо узгодженi добре,
Нiчниця; i Денниця – одного Бога, та рiзнi з виду.
Сяюча володарка багатьох дарiв
з'являється яскрава, вiдчиняє браму,
спонукає до руху сей свiт живий,
Зоря пробуджує всiх iстот.
Сплячих щедра змушує прокинутись,
шукати щоденну їжу i iншi скарби,
тих, хто вночi не бачить, робить зрячими,
Зоря ясна пробуджує все суще.
Це дочка Дива з'являється,
яскраво палає, як юнка в свiтлiй одежi,
панує над всiма земними добрами,
запалай i сьогоднi, Зоре щаслива.
Вона iде слiдом за зграями Зор,
якi зникають у глибинi Дива,
яскраво палає, пiднiмає все суще,
але мертвого вона не збудить.
О Зоре, за те, що запалила Вогонь,
що засяяла оком Сонця,
що побудила людей, якi тебе шанують,
за це ми славимо тебе i любимо.
Пiшли тi в смерть, якi бачили,
як спалахувала колись ця Зоря,
i нам, i дiтям нашим вона сяятиме,
бо вона вiчна, а ми переходим.
Вона знищує ворожнечу, оберiгає закон,
доброзичлива шле нам скарби свої,
несе добрi знамення, Божистi розмисли,
тут зараз i спалахнеш, Зоре, ти найкраща.
I в давнину, i аж по сьогоднi з'являлася,
i зараз спалахнеш, щедра,
буде вона засвiчуватись i в наступнi днi,
нестарiюча, безсмертна – подорожує закономiрно.
Вона засяяла прикрасами на порозi Дива,
Богиня скинула чорну одежу,
будячи всiх, на рожевих конях
їде колiсницею – княгиня небесна.
Везучи дари бажанi, якi все квiтнути змушують,
вона пiднiмає прапор яскравий,
остання з усiх Зiрок, якi чередою проходять,
перша за яскравiстю вiсниця дня.
Вставайте, живильний дух спадає на нас,
геть Морок, наближається Свiтло,
вона шлях звiльнила, щоб Дарбог iшов,
ми є там, де життя продовжується.
Тi днi, багатi на корiв i мiцних мужiв,
живi в нашiй пам'ятi, бо шануємо Бога,
хай той, хто арiйському Боговi молиться,
досягне досконалостi, багатства i Слави.
Мати Богiв, лице Ягни,
прапор жертви, висока Богине, засяй,
запалай, почувши нашу пiсню тобi,
закорiни наш рiд український бажанням жити.
Те ясне багатство, що приносить Зоря,
то благодать для тих, хто трудився з молитвою,
хай нас щедро обдарують мати, батько,
Боги: Водан, Земля i Диво.
Тар'я!
27. До Матерi-Батька
Поклонимось щиро двом великим сутностям,
їхнє Божисте милосердя для нас важливе,
цi двi сили, що їхнiй напiй тоук,
прославляються на кожному святi.
На їхню владу нiхто не наважиться,
на їх Божисту природу всi моляться,
з'явився ще ширший вихiд для закону,
шлях якого променi вказують.
Око бачить променi Бога:
на Дивi є трон Всематерi,
на Дивi є трон Всебатька,
вони джерело сили Любовi i Перунiв.
Вони володiють таїною народження,
достойною поклонiння i Слави,
свiтлоносну Ягну, яка пiдтримує людей,
вони день i нiч супроводжують.
Сотворившися для народження дiтей,
вони досягають свiтлоносної влади,
двоє Богiв, володарiв дару народжувати,
один з них – Мати, а другий – Батько.
Хай буде цей напiй найблагодатнiший
для Матерi i Батька – з нами предки поряд,
хай будуть присутнi на цьому обiдi
предки нашi i нашi Богове.
Та людина, яка шанує Матiр i Батька,
перебуває пiд охороною предкiв,
вони її вiд тiсноти оберiгають,
захищають вiд передчасної задухи.
Поклонiмось високому Диву,
двом началам – Всебатьковi i Всематерi,
вони для дiтей завжди милосердними будуть,
для таких, якi обiтниць i звичаїв тримаються.
Ягну, Дарбога i Тар'ягна прославляймо,
дивну приязнь мiж людьми, яка зветься Любов'ю,
живучи довго, ми матимемо нащадкiв,
вода i зерно нам будуть смачними.
Дякуючи пiдтримцi Бога,
хай будемо ми улюбленцями Тар'ягна,
нехай вiн разом з Перунами
наснажує хiттю i силою Матерiв i Батькiв.
Тар'я!
28. До Оранти
Дякуючи Матерi Орантi i Батьковi Ору,
ми володiємо полем i йому молимось,
воно нас годує i нашу худобу,
хай змилується над нами Оранта й Ор.
О господине поля Оранто,
пролийся для нас достатком, як корова молоком,
ти солодка тоуком i медами,
хай змилуються над нами Русалки твої.
Хай будуть смачними нам твої рослини,
хай буде запашним над полем повiтря,
Ор i Оранта, будьте в парi,
живе життя з вами хай не переводиться.
Хай нам на щастя плодиться худоба,
на щастя плуг оре поле,
на щастя зав'язуються вузли на упряжi,
на щастя мужi беруться за плуг.
О Земля, Вiтер i Дощ,
хай ваша волога заплiднюється Перуном,
упаде на землю, оросить ростки,
щоб врунився урожай пiд Дивом.
Хай щедрою буде борозна,
на щастя, на здоров'я, на Новий рiк,
роди, Боже, жито-пшеницю,
всяку пашницю, Оранто.
Тар'ягн хай заживить борозну,
Бог хай її благословить,
наче вим'я дає молоко,
так хай поле родить зело.
На щастя хай оре землю плуг,
на щастя хай орач поганяє волiв,
на щастя хмара проллється дощем,
на Оранту, на Ора, на арiйця.
Тар'я!
29. До Перунiв
До веселої зграї Перунiв звертаюся,
до них не пiдступишся – на колiсницi їдуть,
волхви натхненнi, оспiваймо їх.
Цi Перуни народились разом зi списами блискучими,
сокирами, дiмантами бризок,
земля, вода i листя вiд блискавок сяють.
Нiби поряд їх чути,
коли батогами тьохкають,
бiлими блискавками жахкають.
Завивають у танцi несамовитiм,
блискають у буревiї шаленiм,
славу матерi Ягнi спiвають.
Радий бугай серед корiв,
так i Перуни серед хмар шалiють,
вим'я хмар на землю молокодощ кроплять.
Хто з вас муж найдостойнiший,
що так Диво i Землю трясете,
наче все навколо Трясця напала.
Могутнi Перуни родяться,
сильними зразу з черева матерi вилонюються,
лише народились, а вже могутнi.
Це сини самого Рода заспiвують,
розсовуючи простiр доокiл,
щоб ревучи, мчатись, колiньми виблискуючи.
Навiть цю суцiльну зливу,
що з хмари рине на землю,
вони трясуть i освiтлюють.
О Перуни всесильнi,
своїм громом ви душу людей тiшите,
ви горами i долами танцюєте.
А коли виїжджають Перуни,
чутно вуркотiння грому, яке наближається,
ледь-ледь чути, а потiм сильнiше.
Швидше линьте вперед на конях,
є у волхвiв для вас подарунки,
пийте чар-трунок на нашiй учтi.
к тут дещо випити,
i ми з вами вип'ємо,
за наше i ваше здоров'я вiншуємо.
Тар'я!
30. Про Перуна i Тар'ягна
ПЕРУН
Спершу менi належали всi володiння,
тодi не було смертних, а лише безсмертнi,
Боги коряться законам горiння,
я правлю народом, який має бiле тiло.
Я князь Перун, для мене встановлено Долею
цi першоосновнi Божистi сили,
Боги коряться законам Ягни,
я правлю народом, який має бiле тiло.
Я Перун –Тар'я, а це означає
двi сутностi роздiленi законом:
вогненно-дивну i вогненно-земну,
великий свiтовий майстер Папа це зробив.
Я зробив живими текучi води,
я пiдтримав Диво в гнiздi закону,
за законом Богiв, охороняючи закон,
трояко розпластав родючу Землю.
ТАР'ЯГН
Мене на допомогу закликають бiйцi на конях,
мене кличуть у гущу кривавого бою,
я встановлюю змагання на силi,
бо сам я є сином сили!
Я здiйснюю подвиги, якi зробили закон спiраллю,
Божистi сили здобулися на рух,
коли чар-трунок грає i звучить Слава,
обоє сутностей Простору злагодженi є.
ПЕРУН
Все, що iснує, знає про Тар'ягна,
але цi твої подвиги присвяченi Перуну,
ти прославився як руйнiвник перепон,
випустивши текти замкнутi води.
ВОЛХВ
Нашi батьки тут бiля Ватри,
семеро волхвiв, коли коня до стовпа в'язали,
вони, за жертву, одержали князя над собою
подiбного до Тар'ягна, поборника ворогiв – Боголюдину.
Адже Лада пошанувала нас дарами,
i тебе Тар'ягне i тебе Перуне,
тодi їй подаровано князя Ладо,
убивцю ворогiв – Надлюдину.
Тар'я !
31. ПРО СПОСIБ НАРОДЖЕННЯ ТАР'ЯГНА
Тим, якi народили Тар'ягна, ця треба,
вашi намiри до об'єднання – безперервнi струменi молока,
вам кориться всесвiтнiй закон життя живого,
о Мати i Батько, звичаєвий закон Роду.
Не кожен зразу це зрозумiє,
що волхв каже юнаку чи юнцi про таїну народження,
як грiзний чотиригранник
пробиває податливий трикутник.
Самовiльний дiтородний живець
iде попереду батька до жiночого лона,
зародок несе у лоно свiтотворення:
ось улюблена настанова материнства-батькiвства.
Так народився Тар'ягн, як конi i корови,
немовля голосом сповiщає свiт,
молодята радiють, як лягають у шлюбну постiль,
гостi оспiвують Всебатька i Всематiр – двох Богiв.
Дiйнi корови наситили сина Дива,
бiля того вименi i волхв зростав,
хай прагне долучитися до священнодiйства той,
хто, цiлуючи дiвчину, засунуть думає.
Я хотiв би, щоб материнство i батькiвство
опанували арiйцями, аби троє i бiльше дiтей в сiм'ї мали,
щоб рiд-плем'я було могутнiм,
хай дощ урожайний небесний нам допомагає.
Тар'я!
32. НА СЛАВЛЕННЯ ПОДВИГIВ ТАР'ЯГНА
Тар'ягна героїчнi звитяги оголосимо,
тi першi подвиги, якi звершив громовержець,
вiн убив Змiя, створив джерела рiк,
вiн розколов надра гiр булавою.
Вiн убив Змiя, того, що лежав у горах,
Папа йому викував булаву,
наче спраглi корови до води живлющої,
так води рiк до моря линули.
Роз'ярiлий, наче тур, Тар'ягн,
напившись чар-трунку з трьох озер,
силою щедрою налитий, схопив булаву
i убив його – первородного Змiя.
Коли ти, Тар'ягне, убив Змiя,
перехитрив хитрощами хитрунiв,
народив Сонце, Диво i вранiшню Зiрку,
з тих пiр тобi вже не було ворогiв.
Вiн зруйнував Вал, здолав ворога,
того, що його Богиня створила круглим, без плечей,
булава могутня Змiя звалила,
наче гiлля обрубане приниклий до Землi лежить.
Наче той, хто не був бiйцем та ще й на похмiлля,
Змiй викликав на бiй героя, що силою скоряє,
безликий, бо провалене булавою лице, лежить ворог,
безногий i безрукий, а боровся проти Ягна.
Але Тар ударив його булавою по спинi,
вилещав переможець переможеного,
Безлад став Ладом вiд волi залiзної,
з одної причини народилось безлiч наслiдкiв.
Через мертве, розкришене, наче посiчений очерет,
течуть води живi родючим лоном,
тi, що були мертво-застояними;
бiля нiг переможця Змiй мертвий лежить.
Зникла мертвота того провалля, чий син Морок,
бо Тар'я занурив у неї свою животворну булаву,
набухла Дана живими водами,
тепер лежить як корова з телям.
Серед невпинних неспокiйних потокiв
ховається мертве тiло ворога, посiчене в бою,
води течуть через таємне провалля Смертi,
в безмежний Морок потонув той, кому Тар'я ворог.
Жiнки Водана – Даниберегинi, що їх Змiй оберiгав,
стояли скованi, наче корови захованi Дудем,
вiйстя вод, яке було заткнуте невiдомiстю,
Тар'я пробив булавою своєю, ламаючи цiле.
В кiнський волос витягнувся ти, Тар'я, в ту мить,
як дав тобi по зубах Змiй, охоронець холоду,
єдиний Бог, ти завоював корiв, узнав таємницю чар-трунку,
випустив, щоб бiгло сiм потокiв рiк.
Хоча обоє вергали блискавки й громи,
але не завадив туман i град, напущений Змiєм,
коли Тар'ягн з ним бився, то
на всi майбутнi вiки здобув перемогу.
Якого месника побачив ти, Тар'я,
за вбитого Змiя, що в твоєму серцi убивцi захолодив страх,
коли шершнi iз скриньки на волю вилетiли
i щасливi днi для людей посiялись.
Тар'я – князь рухомого й нерухомого,
прирученого, дикого i дев'яносто дев'яти потокiв,
ти, князю, правиш достойно арiйцями,
охоплюючи їх, наче обод шпицi в колесi.
Тар'я!
33. ДО ТАР'ЯГНА
Пошануємо цього барана, якого ми приносимо в жертву Тар'ї,
хай пiдiймається до Сонця дух смаженого м'яса,
тисячi правдивих сил приходять у рух,
наче конi наввипередки несуть колiсницю, здобуваючи Перемогу.
Тар'ягна я хотiв би покликати бути присутнiм,
шануючи його i Слави зичачи,
вiн як гора закорiнена в Землю,
завдяки тисячам джерел наповнився силою.
Тодi убив Змiя, котрий затворив рiки,
затворив води небеснi i джерела замулив,
по тому i сам Тар'ягн напився
i Землю напоїв цiлющими водами.
О Тар'я, заполонювач i можновладець,
ти володiєш чар-трунком животворним,
вим'я хмар життєдайне iз золотим дном
цiдить п'янкий для Землi чар-трунок.
Мудра то наука, що її Тар'я здiйснив своїми дiями i молитвами,
той, чиї дари найщедрiшi, адже вiн сам повний чар-трунку,
його наливають силою Ягна, Дарбог i Сварго,
бо вони, наче океан водою, свiтла життєдайного повнi.
За Тар'ягном була їхня сила, як Змiй був убитий,
за Тар'ягном сили добра незламнi,
в той день, як вiн бився вiдчайдушна,
сили йому поповнювались сторицею.
Коли Тар'я-громовержець, шаленiючи вiд чар-трунку,
Проламав Вал, наче князь Троян,
його охопив жар, сила збурення,
а той, заграбаставши води, лежав на днi Всесвiту.
Тодi-то Змiя, якого важко спiймати у вирi води,
Тар'ягн по щелепi вдарив,
адже вiн благими намiрами повен, як озеро хвилями,
бо його сила у Вiрi в Ягну.
Це Сварго пiдсилив його силу,
це Вогонь небесний зробив йому булаву,
iз зосередженим духом Тар'я на бiй вийшов,
за допомогою коня вiрного Змiя порiшив.
Ти, Тар'я, зробив, щоб свiтло було,
щоб води ринули вагiтнi Дитям,
Боги в сум'яттi пiднялися на Диво,
коли ти Перунами кидав.
Високе Диво перед ревом Змiя вiдступило злякано,
коли твоя булава розрубала голову Змiя,
того, що увесь свiт пригнiчував;
сп'янiлий вiд чар-трунку Тар'ягн торжествує.
Змiст його подвигiв не вмiщує нi Диво, нi Земля,
рiки його безкiнечнi, а води бездоннi,
його подвиг утiлився у видиме i невидиме,
бо вiн встановив послiдовнiсть дiї.
Спiвали Перуни у цьому бою,
всi Боги радiли, дивлячись на Трояна,
коли вiн шишкастою булавою махнув,
свiтового Змiя порiшив, вдаривши переможно.
Тар'я!
34. НА ПОШАНУВАННЯ ТАР'ЯГНА
Це Тар'ягну я славу спiваю,
холю коня, щоб на перегонах перемогти,
щоб пошанувати лицаря благодiйного,
приборкувача поселень – його слава всесутня.
Це йому Папа виточив гарпуна,
що як блискавка ворога вражає,
цим гарпуном вiн Змiя витнув,
той, хто нападає, є напасник-переможець.
В матерi Ягни й Дарбога-батька снаги i сили набрався,
це вiн страву смачну зварив i вполював кабана на смаженю,
це йому жiнки Богинi i Богiв жiнки
пiсню Слави, наче килим, зiткали.
Це його велич виходить за межi Землi i Дива,
це вiн безмежний усе обняв,
несамовитий забiяка-переможець переможних,
одухотворений для борнi, вiн суть борня.
Тiльки Тар'ягн своєю можнiстю зборов Змiя,
розрубав на частини, рiки звiльнив,
корiв молочних з неволi випустив,
якi побiгли водою назустрiч Славi.
Це вiн роздiлив гарпуном озера запертi
на тисячi потокiв, якi до моря ринули,
роздiлив, наче жертовного бика по суглобах,
подiлив води на криницi, рiки i озера.
З переляку перед народженням Тар'ягна
тремтiли гори, Диво i Земля,
вiн долонi простер, голосно славлячи Ягну,
готовий на подвиг в iм'я прийдешнiх.
Тар'ягну була дана влада i вiн володар,
бо, крiм нього, нiхто Змiя не мiг збороти,
це вiн Тьму розвiяв i засiяв Сва,
бо вiн у змаганнях на конях завжди переможець.
Для Тар'ягна, володаря колiсниць i коней буланих,
весь Славу складає у молитвах вдячностi,
дай i менi натхнення разом зi скарбами,
хай наступить день новий, сонцедарний.
Тар'я!
35. НА ПОШАНУВАННЯ ТАР'ЯГНА
Тобi, Тар'ягне могутнiй, славу спiваємо,
Богонародженому вiншування наше,
мужу знаменитому нашi почестi,
сину сили, звитяги i боротьби.
Поклоняємось великому предку,
тому, кого i нашi прадiди славили,
бо вiн знайшов слiди корiв,
спiваючи пiсню Слави Ягнi сонцеликiй.
Коли Тар'я з Богами корiв шукали,
собака винюхав їхнiй слiд,
булава владна скелю розколола,
корови ревли i мужi криком кричали.
Бiгло i ревiло сiм корiв,
тодi в пролом ще дев'ять корiв вибiгло,
потiм, разом з потоком вод,
десять корiв у ревучiм валу води шалено брикали.
Оспiваний Богами, о дивний, ти розкрив
Морок Зорею вранiшньою, Сонцем, коровами,
ти розпросторив, Тар'ягне, поверхню Землi,
ти змiцнив нижнiй простiр Пiднебесної.
Але найславнiший подвиг його,
зручний для його дiтей i внукiв,
що вiн коров'яче вим'я створив
i наповнив солодким молоком чотири цицьки-рiки.
Хоча вiн несамовитий, але з молитвою побожною,
заможний господар, який двох жiнок має,
на верхньому Дивi тримає два свiти,
має з них користь, бо керує доцiльнiстю.
Здавна-бо навколо Дива i Землi
двi несхожi юнки кружляють – День i Нiч,
Нiч – темна, а День – свiтла,
рухаються, наближаючись, то одна, то друга.
Гарно i зручно робить син сили,
дружить з ними, звершуючи подвиги,
вiн iз сирого зробив варене,
вiд чорних корiв бiле молоко доїть.
Здавна таємнi життєдайнi потоки
оберiгає вiн, обiтницi дотримуючись,
тисячi сестер, нiби замiжнi жiнки,
дарують цьому мужевi своє кохання.
До тебе молитви нашi, муже Тар'ягне,
поклонiння наше дiянням твоїм,
наче пристраснi жiнки ласкавлять чоловiка,
нашi молитви ласкавлять мужа могутнього.
Бо ж здавна достаток iз твоїх рук не зникає,
не виснажується твiй Рiг Достатку,
ти блискучий, мудрий, сильний духом, Тар'ягне,
допомагай нам посильно, ти ж сили повен.
Для того, хто вiчно буланих коней запрягає,
складав славославне речення волхв,
щоб вселився в нас його дух Божистий
i раннiм ранком нас провидiнням освiтив.
Тар'я !
36. ДО ТАР'ЯГНА
Володарю стад корiв i коней,
з тобою в серцi требу творимо,
бо ти примножуєш нашi добра,
наче рiчковi води наповнюють море.
Наче родовi води, дух твiй
наблизився до глечика волхва,
увiйшов у нього, благословляючи
жертву, розпластану на соломi.
Боги ведуть просто до мети,
того, хто їм вiдправу вiрно служить,
вони радiють тому спiвцю,
хто слух щирою молитвою тiшить.
Так тiшить молодий чоловiк молоду жiнку,
бо Бог їм послав взаємну любов,
бiля тих, хто любиться i з ворогами б'ється,
i волхв, шанувальник звичаїв, ситий.
Нашi Богогерої досягли юначого розквiту,
запалили жертовнi багаття по трудах i дiях,
вони знайшли їжу для весi,
мужi пригнали товар: корiв i коней.
Засобами молитов i пожертв
волхви Богiв прикликають,
з'явився Тар'ягн – захисник обiтницi,
ми шануємо безсмертне походження Янь.
Коли простеляється золота солома,
щоб корова привела здорове теля,
тодi Тар'ягни п'ють чар-трунок, славлячи Бога,
i втiшений Тар'ягн слухає славослов'я .
Тар'я!
37. ДО ТАР'ЯГНА
Двоє матерiв рiзно ходять, та клопiт у них один:
годувати новонароджене Дитя;
для одної та Дитина золота,
а для другої – сяюча i ясна.
Дванадцятеро невтомних юних няньок
глядять цього очiкуваного сина Дива,
гострозорого, найблискучiшого в Славi,
сяючу зiрку Ладу в безладi.
Пошануймо його трояке народження:
одно – з Води, одно – з Дива, а одно – з Вогню,
з'являється зi сходу дня жителiв Землi,
пори року розподiляє по всесвiтньому закону.
Хто пiзнав таємницю цього порядку?
Теля народилося, вiд того матерi матерями стали,
з лона їхнього Дiй виходить,
а також волхв, знавець звичаїв.
З'явившись на свiт, вiн зростає,
ще в лонi матерi, а вже сяяв,
обидвi половини Дива всесвiту знiтились
перед силою того, хто народився вiд Дарбога.
Хоча i побоюються золотого лева, але радi йому,
обоє Рожаниць i вся челядь,
наче мукаючi корови, матерi поряд з ним,
щоб напоїти молоком i вилизати.
Вiн стане господарем, бо дiє засобом сили,
бо це йому пожертвами змащують рот,
вiн можновладно здiймає руки догори, як Творець,
обидва краї страшної одежi Дивовсесвiту єднає.
Iз себе самого випромiнює свiтле джерело,
нову одежу творить своїм родичам,
вiн стає iскрометним i вищим зростом,
коли змiшується з молоком i з водою.
Творець слова i думки всеохопної,
вiн єднає нас з Божистим свiтом,
широкий свiтовий простiр рухається навколо основи,
виблискує сяєво сузiр'я Бика.
О Ягно всесутня, захисти нас,
сяйвом i теплом очисти,
бо ти є i в сухiй землi,
iз неба линеш свiтлими хвилями.
Все старе поглинаєш i переварюєш,
новi пагони, звiрят i дiток свiтлом плекаєш,
так Вогонь, нагодований сухими дровами,
сяє чистий для Слави i прилучення до Бога.
Тар'я!
38. ДО ТАР'ЯГНА
Тар'ягн має бичачу силу,
вiн можновладець Дива i Землi,
його пiд час смертельних герцiв на помiч кличуть витязi,
в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч.
Його шлях недоступний, як шлях Сонця,
його завзяття нуртує в жилах бiйця кожного,
ворога смертельного вiн булавою поборює,
в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч.
Його шлях – це шлях сильного
самця, який заплiднює Бережу,
вiн силою посiдає, бо вiн переможець,
в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч.
З Богами вiн кращий серед Богiв,
серед дужакiв – вiн бик дужий,
серед спiвакiв – спiвак якнайперший,
в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч.
Вiн з Родами як з синами майстер,
в боротьбi за владу – вiн переможець,
його булава всевладна i могутня,
в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч.
Вiн той, хто притлумлює лють ворога,
вiн славить Дарбога разом з воями,
господар сущого, всi його кличуть,
в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч.
Перуни викликають в ньому снагу до бiйки,
вiн в однiй лавi разом з героями,
але i для мирних справ його кличуть,
в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч.
Одною лiвицею вiн боре супротивника,
правицею – щастя сiє для всiх,
навiть слабкий переможе, коли з ним Тар'ягн,
в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч.
Вiн здобичник з пiшими воїнами i з вершниками,
всi українцi про нього чули,
мужнiстю i силою вiн поборює злi чари,
в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч.
А чи в герцi за нагороду, чи в бою з ворогами
вiн здобуває, бо є найсильнiший,
бо вiн води звiльнив, вiн Рiд розпочав,
в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч.
Вiн носить булаву, вiн убивця чужинцiв,
вiн страшний, жахливий, але майстер i хитрун,
силу його шанують серед семи племен,
в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч.
Його булава шишкаста гримить,
несамовито дужий його рев пiднебесний,
за ним Перемога, Слава i Здобич,
в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч.
Межi його сили нiхто по змiряв,
нi Боги, нi люди, нi навiть води,
бо вiн, дякуючи силi, суть мiж Дивом i Землею,
в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч.
Червона i чорна кобили з зорями на лобах
сяють у запрягу всемогутнього,
ця колiсниця Тар'ї звитяжцю належить,
в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч.
Вiн пiдкорив чужинцiв, як вiв свiтлочолих,
убив, загнав у землю булавою,
вiн завоював Країну зi свiтлими юнаками,
вiн Сонце вiдкрив, Дану звiльнив – Боголюдина.
Хай всi днi нас захищає Тар'ягн,
щоб за нами на всiх шляхах була Перемога,
хай нам щедроти дарують мати, батько,
Ягна, Водан, Земля i Диво.
Тар'я!
39. ДО ТАР'ЯГНА
Твоя найвища суть дуже далеко,
її лише мудрi можуть збагнути,
але твої дивнi дiяння разом iз земними
творять всесвiтню Славу твоїм подвигам.
Ти змiцнив Землю i поширив Свiт,
владною булавою вивiльнив Бережу,
убив змiя Горинича, розчерепив злу силу,
змiв з лиця Землi Нечисту.
Твоя воля нас пiдтримує,
бо ти з нами завжди, коли фортецi долаємо,
коли нашi списи у ворогiв потрапляють,
помнож арiйську силу, всесильний Боже.
Шануємо тебе, Тар'я, як найстаршого прабатька,
називаємо – Щедрий, щедрого силою,
виходячи на герць iз пiдступним,
заслужив Тар'я iм'я сина Слави.
Гляньте на його повний розквiт,
повiрте в геройську силу Тар'ягна,
вiн знайшов корiв, вiн знайшов коней,
траву, води i дерева.
Для того, хто сильний, як бик,
чий порив iстинний, ми напiй готуємо,
для героя, який пiдстерiг здобич, як мисливець,
вiд українцiв шана i священнi пiснi.
Тар'я!
40. ДЛЯ СЛАВЛЕННЯ АРIЙЦIВ I БОГА ТАР'ЯГНА
Хто заледве народився, а вже мудрий,
Бог, який силу духа взяв у всiх Богiв,
вiд чиєї несамовитостi тряслися обидва свiти,
його величi i мужностi – то є Тар'я !
Хто змiцнив Землю, яка коливалася,
хто заспокоїв гори, якi тряслися,
хто вимiряв якнайдалi повiтряний простiр,
хто пiдтримав Диво – то є Тар'я!
Хто убив Змiя, пустив струменiти сiм рiчок,
хто вигнав корiв, поруйнував Вал,
хто народив Вогонь iз двох каменiв,
хто загрiбає здобич в боях – то є Тар'я!
Ким всi цi перевороти здiйсненi,
хто неарiйцiв змусив як нижчу расу зачаїтися,
хто, як щасливий гравець, виграв, зiрвавши куш,
багатство чуже привласнив – то є Тар'я !
Про кого, боячись, питають: “Де вiн ?”,
до кого молитва iз страхом i пошаною,
хто зменшує багатства чужинцiв,
вiрте в нього щиро – то є Тар'я!
Хто одухотворив змученого i слабого,
до кого за пiдтримкою звертається волхв,
хто допомагав тому, який жорна крутить,
володар племiнних корiв – то є Тар'я!
Кому пiдкоряються конi i корови,
у кого полки воїв, ряди колiсниць,
хто народив Сонце, Вранiшню Зiрку,
хто управляє водами – то є Тар'я!
Кого закликають поокремо двоє супротивних полкiв,
по той i по цей бiк, взаємнi вороги,
навiть тi двоє, що воюють на однiй колiсницi,
по рiзному кличуть Бога вiйни Арея.
Без кого племена не перемагають,
кого ратники кличуть на помiч,
хто завжди iшов навпроти всього,
хто трясе непорушним – то є Тар'я!
Хто кожного, який здiйснив великий грiх,
вражав списом – перш чим той усвiдомить,
хто наглому не прощає наглiсть,
хто вбив ворога – то є Тар'я !
Хто Шамбару, який у горах жив,
вiднайшов за сорок лiт,
хто вбив Змiя, що силою хвалився,
Дану полонивши, – то є Тар'я !
Хто сильний як бик на семи поводах,
хто випустив сiм рiчок для плину,
хто булавою зiштовхнув Змiя,
який на Диво лiз, – то є Тар'я !
Навiть Диво i Земля вклоняються йому,
навiть гори бояться його несамовитостi;
хто це, сп'янiлий з гарпуном у руцi,
з булавою в долонi – то є Тар'я!
Хто допомагав виноробу, а також кухарю,
оповiдачевi речень i знавцевi обряду,
кому українцi моляться, шануючи Славу його,
кому цi дари – Божистому Тар'ягну.
Тар'я!
41. ДО ТАР'ЯГНА
Тому, хто все завойовує, здобич i Диво,
тому, хто завойовує ниви i чоловiкiв,
тому, хто завойовує коней, корiв i води,
Тар'ягну достойному наша Слава i дари.
Тому, хто всiх переважає, скоряє, ламає;
непереможному, пересилювачу, розпоряднику,
могутньому поглиначу, вiзничому непереборному,
Тар'ягну, володарю оголошуємо поклонiння.
Вiн трясе найважчою булавою,
боєць, який вирiс сам по собi,
вiдомий серед племен як войовничий ар'я,
збирач вiйськ i шукач подвигiв.
Його зброя смертельна для повсталого,
вiн не поступливий, як бугай,
високий, глибокий, обдарований, твердий i пронизливий,
Тар'я отримує достойнi пожертви.
Вiн визволив iз печери корiв,
води застоянi подiлив на безлiч рiк,
Диво пiдпер, добре вiд злого вiддiлив,
навчив нас пiсень, щоб його причарувати.
О Тар'я, дай нам найлiпшi багатства,
щоб ми збагнули силу дiї для благополуччя,
щоб зростав наш народ, здоровий тiлом,
щоб з бадьорими пiснями минали днi.
Тар'я!
42. ДО ЯГНИ I ТАР'ЯГНА
Насолоду собi сотворила та, яка володiє силою дiї,
тiсно зв'язана родинними узами з Дивом i Землею,
i ось Боги вiднайшли Тар'ягна, достойного для взору,
у водах, пiд час вирування сiмох озер.
Сiм днiв посилили щасливе Дитя,
яке народилось рожеве i величне,
Боги спiшили до нього, як кобили до лошати,
Боги милувалися Триєдиним.
Розростаючись у повiтрi сяючим тiлом,
очищуючи силу духа молитвою,
одягаючись в полум'я i водяну пару,
вiн творить свою досконалу красу.
О Тар'я! Наш вождь i прабатько,
споживаємо твої неоцiненнi дари,
ми виросли, дякуючи твоєму сiменi,
тож переможемо безбожних супротивникiв.
Ти став нашим бойовим прапором,
ти став натхненником наших пiсень,
ти дав нам дiм i в ньому Сваржича,
на колiсницi їдеш, як Бог до Богiв.
В житлах смертних ти безсмертний,
ти пануєш в нашiй хатнiй печi,
для тебе на жертовне вогнище плескаєм тоук,
щоб ласкава Ягна грiла нашi лиця.
Приходь, Ярило, з добрими намiрами,
великий з великими потугами для народу,
сотвори нам достаток i безпеку в свiтi,
славну долю дай i пiсенний настрiй.
Всi твої, Тар'я, давнi народження
i теперiшнi ми славимо i шануємо,
цi узливання для племiнного бугая,
для сина Дарбога i Ягни.
З поколiння в поколiння про тебе нагадує волхв,
в твою честь запалюємо Ватру,
Вогонь-бо завжди молодий, коли горить полум'ям,
коли пашить очищенням i добром.
Цi нашi пожертви ти могутнiй вознеси
разом з нашою шанобою до Ягни вишньої,
дай нам, священику, благословення,
Ягно, посприяй нашому достатку.
Веди нас вiд народження до мети,
даруючи благо за заслуги i пошанiвок,
хай буде нам син, який продовжує Рiд плоть вiд плотi,
о Ягно, хай буде твоє благословення.
Тар'я!
43. ДО ТАР'ЯГНА
Тар'ягне, господарю сильних чоловiкiв,
великих удач i перемог,
ти маєш багато корiв молочних,
на вбивство ворогiв напучуєш.
Перуни, iдiть з нами до бою для пiдсилення
за тими, в кого багатство i щастя,
за тими, хто в бою перемагає,
знищуючи ворога i беручи здобич.
Налаштуй нас на достаток добр,
о Тар'ягн, Бог сильних,
разюче блискаючий, охоронець потомства,
смiливий, вiдчайдушний i несамовитий.
Вiн сотворив усiх iстот,
сотворив пошанування для Богiв,
коханець Слави, Звитяги i Хвали.
Не допусти, Тар'ягне, до нас
нi нудьги, нi страху, нi зради,
нi немочi, нi наруги, бо ти син сили,
заступи вiд злих чарiв i наговорiв.
Дай нам в нагороду сильне потомство,
о Тар'ягне, поборник поборених,
дай нам достаток i багатство,
могутнiй у пристрастi i славi Бог.
Тар'я!
44. ДО ТАР'ЯГНА
Ягна, Зоря, Божистий кiнь,
вас закликає вдосвiта волхв-спiвець,
хай почує нас Сварго, той, хто сiяє,
i тi, хто присутнiй при священнодiйствi.
О Тар'ягн, три сили в тебе, троє жител,
три язики полум'я у народженого законом,
три тiла в тебе, уподобанi Богами,
охороняй нас в наших молитвах.
О Тар'ягне-Ярило, у тебе багато iмен,
ти всеволодар, ти самосутнiй i безсмертний,
а те, що ти володiєш чудесною силою,
то вiд Ягни, бо ти є Бог вiд Бога.
Бог Тар'ягн є вождь Божистого народу арiйцiв,
бо вiн п'є полум'я i пiдтримує закон,
вiн убивця ворогiв древнiй i всезнаючий,
пiдтримає в скрутну хвилину того, хто славить Ягну.
Божистий кiнь, Вогонь, Дивний волхв,
син Матерi, Батька, Бога-творця,
славимо тебе, поливаючи дрова тоуком.
Тар'я!
45. ДО ТАР'ЯГНА ПЕРЕД БИТВОЮ
До Тар'ягна звертаються шанувальники,
готуючи священнi страви для треби,
вiдганяючи наговори злих людей,
о Тар'я, подай знак благословенної прихильностi.
Вiдстанi для тебе не мають значення,
приїзди, володар буланих коней,
для мiцного бика зготували ми цей чар-трунок,
для тебе трудилися, збираючи припас.
Тар'я полум'яноязикий, щедрий охоронець
з великим вiйськом, рiшучий, несамовитий.
Що звершив ти, грiзний для ворогiв,
якi були твої подвиги, дивний бугай?
Це ж ти трясеш те, що непорушне,
це ж ти, подорожуючи, знищуєш нечисту силу,
за твоїми заповiтами Диво тримається над Землею,
гори стоять i рiки течуть у моря.
Безстрашний i рiшучий арiєць,
ти говорив захоплююче i рiшуче дiяв, убиваючи ворогiв,
навiть двi безмежнi половинки Всесвiту
для тебе – лише двi пригорщi.
Хай летить стрiмко вперед твоя колiсниця,
поперед неї помах твоєї булави, яка трощить ворогiв,
убий тих, хто йде насупротив, тих, хто наступає ззаду,
утверди свою правду, мир i порядок.
О Тар'я, тебе прикликають тисячi арiйцiв,
бо ти визволив Дану, пробивши Вал,
ти знищив Змiя, що розростався,
круглого, безногого i безплечого.
Ти встановив на мiсце велику Землю,
врiвноважив її рух i поступ,
налагодив над нею повiтряний простiр i Диво,
хай потечуть сюди води, якi пробуджують живе.
Як ти зруйнував Вал, то й корiв випустив,
боячись твого удару, вони на волю вийшли,
iшли корови зручним шляхом-лоном,
яке ти, Тар'я, своєю булавою пробив.
Тар'ягн сам заполонив двi сфери добрами –
дивну i земну, об'єднану водами,
вiн з повiтряного простору, де вiдбувалася битва,
привозить нам дарунки i скарби.
Сонце не змiнює установлених сторiн свiту,
якi створив володар коней буланих,
тiльки тодi, як Дарбог Землю обiйде,
вiн лягає спати, розпрiгши коней.
Перед сходом Сонця всi бачать вранiшню Зорю,
її яскравiсть, що засвiчує лице Овиду,
всi знають, що коли Зоря з'являється,
Тар'ягн благоволить людям, котрi знають молитви.
Велике свiтло заховане в персах Зорi,
сира корова йде, але несе тепле молоко,
смак молока походить вiд корови,
коли Тар'ягн його призначив для спожитку арiйцю.
О Тар'я, будь твердим перед походом,
допоможи i спiваку i господарю,
а тих, хто насилає на арiйцiв злi чари,
Перуном убий i Перуном спали.
Навколо є багато ворогiв,
врази їх розпеченим камiнням,
розколи з верху до низу, осиль,
убий Змiя, утверди свою владу.
Вирви з коренем чортове зiлля,
розколи середину i зламай верхiвку,
до яких пiр ти будеш вичiкувати,
метни розпечене вiстря списа у безвiрника.
Якщо, їдучи своїми буланими кiньми,
ти, Тар'ягне, заволодiєш щедрими добрами,
хай стануть цi добра нашими спiльними,
хай Круг справедливо частини розподiлить.
Принеси нам, Тар'я, щедру частку,
хай буде з надлишком твiй дар Божий,
наше бажання прослалося, як море,
задовольни його, господарю благ.
Порадуй нас коровами i кiньми,
золотом i хлiбом, скарбами й дiтьми,
прагнучи до сонячного свiтла, ми, українцi,
своїми молитвами тебе умовляємо.
Проломи для нас загони з коровами,
хай потечуть нам як нагорода статки,
ти небожитель, бугай, твоя несамовитiсть iстина,
будь щедрим подавачем добра для нас.
Ми закликаєм для дачi щедрого Ярила,
наймужнiшого, для захоплення здобичi в битвi,
Бога вiйни, Тар'ягна, закликаємо в спiльники,
того, хто ворогiв убиває, перемагаючи в битвi.
Тар'я!
46. ДО ТАР'ЯГНА, ЩОБ ДАВ КНЯЗIВСТВО
Приїзди сюди, Тар'ягне, стоячи на мiсцi їздового,
це твiй звичай – пити чар-трунок,
двох буланих коней розпрягай,
на житню солому кличе тебе волхв.
Приїзди лише до арiйцiв,
не слухай ворогiв наших,
бо нашi речення, прикрашенi похвалою,
кличуть тебе, нашого родича.
На нашу пожертву, приємну через заговори,
о Тар'я, разом з буланими приїзди,
голосно тебе кличемо, молячись тобi,
задобрюємо пожертвою сп'янiлого вiд тоуку.
А привезуть тебе двоє буланих коней,
добре об'їжджених, струнких i гарних,
ти, Тар'я, радiючи ячмiнному напою,
послухай нас благоприязно.
Надiюсь, ти зробиш мене пастухом народу,
князем над воїнами, о щедрий Ар'я,
звичайно, я стану Золотим князем,
бо ж наш рiд княжий – твої кревнi родичi.
Хай твої могутнi буланi конi,
о Тар'ягн, привезуть тебе сюди,
а тi, що нападають на нашi дивнi ворота,
хай упадуть у безодню, тобою здертi.
О Тар'я, заправу для цього чар-трунку
орел принiс з вишнiх гiр,
захмелений ним, ти потрясеш народи,
заганяючи для арiйцiв корiв череди.
Ми кличемо для щастя великого Тар'ягна,
наймужнiшого, щоб захопити в цiй битвi здобич,
Бога, який нас чує, який пiдтримує,
який ворогiв убиває, завойовуючи нагороди.
Тар'я!
47. ДО ТАР'ЯГНА
Велика сила мужностi в тебе, Тар'я,
ти войовничий бик-самовладець,
грiзний, юний, мiцний, жагучий,
булавою володiєш всепроникною.
Ти могутнiй бугай норовистий,
переможець, захватник, поневолювач,
єдиний можний князь всього свiту,
веди арiйцiв на битву i розсели по землi.
В твоїй творчостi всi Боги присутнi,
сяючий, непереборний скрiзь,
Тар'я своєю величчю переростає Диво i Землю,
широкий великий повiтряний простiр виповнює.
В це чисте, глибоке, грiзне джерело
входить натхнення Бога-творця,
в Тар'ягна, як рiки в океан,
iдуть нашi сили i звiдти виходять.
Тар'я!
48. ДО ТАР'ЯГНА
Ти великий Тар'ягне, це за тобою
Земля i Диво владу визнали,
ти вбив Змiя, виявивши силу,
рiки випустив iз неволi.
Вiд спалаху, як ти народився,
затряслося Диво i Земля,
затряслися кремiннi гори вiд страху перед твоєю
несамовитiстю,
розступились пустелi,потекли рiки.
З силою ти кинув булаву i розколов гору,
сила є засобом переможця,
оп'янiлий вiд сили убив Змiя,
води швидко потекли лоном.
Диво вважається твоїм батьком,
Ора вважається твоєю матiр'ю,
Ягна вважається твоєю душею,
ти досконалий,прекрасний i сильний.
Хто сам може Землю затрясти? –
Тар'я, бажаний князь для арiйцiв,
єдиного його iстинного українцi шанують,
бо вiн дарує i опiкується волхвами.
Вiн змушує до втечi змiшанi полки ворогiв,
вiн щедрий для тих, хто сильний,
вiн приносить здобич тим, хто викохує силу,
ми бажаємо твого, Тар'я, благословення.
Тому Тар'я вiдомий як переможець i вбивця,
бо вiн корiв у бою здобував,
коли Тар'ягн вiд лишку сили шаленiє,
все, що тверде, з жаху стає податливим.
Тар'я зiгнав до одного мiсця всiх корiв,
коней, овець, кiз – зiбрав весь товар,
багато укрiплених мiст поламав,
роздав багатства своїм воїнам.
Тар'я пiклується про свою матiр,
а також про батька пiклується,
тi, хто з криком “Слава!” б'ються в перших лавах,
є найкращими дiтьми Тар'ягна.
Бо вiн кого схоче з живого перетворить у мертвого,
щедрий до тих, хто змагається боєм,
розбиває камiння, як грiм дивний,
обдаровує тих, хто його славословить.
Вiн привiв у рух колесо Сонця,
зупинив Чорта, який хотiв Дарбога спинить,
кинув його в шкуру темної утроби,
води сiм'ям Вогню заплiднив.
На розстелену шкуру бика кличе волхв
усiх родичiв, своякiв i друзiв,
а також Тар'ягна в компанiю кличе,
князь-господар чекає сходу Сонця.
О Тар'ягне, будь товаришем своїм шанувальникам,
тим, хто тебе оспiвує, силу дай,
бо ж ми завжди тебе пам'ятаємо
i в бойовому походi i бiля священного Вогню.
Тож нехай щедрий Тар'ягн дасть достаток,
наш великий князь, наставник i управитель,
творимо йому треби i заговори,
дякуючи натхненно за те, що веде до звитяги.
Тар'я!
49. НА ПОШАНУВАННЯ ТАР'ЯГНА
Хай прийде до нас Тар'я потужний,
герой наших страв покоштує,
хай, звеличений нашим славослов'ям,
сили свої незбагненнi, наче Див, розпросторить.
Сила дивовижного бугая тут панує,
вiн свiтлом ясним сяє для хiтi чоловiчої,
його сила духа нашому князю перейде,
арiйська сила всiх пересилить.
Хай прийде Ар'я до українцiв
з Дива, з Землi, з Дани,
iз сонячного єства разом з Перунами,
здалека, а також з точка жертовного Вогню.
Його, котрий володiє мiцним достатком,
Тар'ягна-героя, ми прославляємо,
того, хто булавою Змiя перемiг,
бо його хоробрiсть – це дорога до щастя.
На його подвигах нанизанi поколiння арiйцiв,
вiн рухає язик, котрий шанобу спiває,
володар багатьох благ наш поважний волхв,
хай ще й Тар'ягна сюди покличе.
Благословеннi твої красивi долонi,
коли ти, Тар'я, вручаєш подарунок волхву,
створена тобi молитва шаноблива,
дякуючи натхненню, злетiла з вуст наших.
Тар'я!
50. ПРО ТАР'ЯГНА I СОКОЛА
Я є людина i свiтло разом,
я – натхненний спiвом кобзаря,
я покорив Країну – син Дарбога,
перший князь Араяни – земне втiлення Бога.
Я дав землю арiйцям,
дав дощ, щоб земля родила,
рiки по руслах побiгли з моєї волi,
поклонiння Ягнi через мене прийшло.
П'яний вiд надлишку сили,
я розбив дев'яносто дев'ять загорож Шамбари,
а Дитинець зруйнував наостанку,
коли допомагав Бiлобоговi побороти Чорнобога.
* * *
Ця птиця Сокiл летить попереду Перунiв,
найперший Сокiл попереду соколiв,
коли летить з Гори прекрасноликий,
несучи гiлку з вишнi для людини.
Ця птиця безстрашна ринулась в невiдоме,
швидка, як думка, рiшуча i свята,
миттю прилетiла вона з медвяною росою,
у цьому Слава для птицi Сокiл.
Стрiмкопадаючий зi стеблом у дзьобi,
минаючи стрiлу варти, згубив перо,
заправу для дивного чар-трунку принiс,
забравши стебло з вищого Дива для Тар'ягна.
Тар'я!
51. НА СЛАВЛЕННЯ КОНЯ
Хай побачить нас Ягна, Прамати i Прабатько,
а також Тар'ягн, Дружба i Перун,
коли на священному требищi
ми оголосимо достоїнства вбраного Коня.
Ось волхви ведуть святково вбраного Коня
в дар Боговi, спутаного,
поряд Козел рябий гарно йде, мекаючи,
це ж бо жертва для Тар'ягна i Велеса.
Цього Козла призначено для всiх Богiв,
разом з Конем найродовитiшим, як долю Велеса,
цю бажану попередню жертву, разом з жеребцем,
сам Творець пiдбадьорює для славного дiла.
Призначеного Коня учнi тричi обводять навколо требища,
а призначений для цього Козел iде першим,
оповiщаючи Богiв, що достойна жертва
пiдходить до жертовного стовпа.
Волхв, виночерпiй i знахар вiдганяють злих духiв,
пiчник запалює вогонь, а вiдун веди вiдає,
всi вони покуштують жертовної їжi,
доладу приготованої, по звичаю пiднесеної.
Тi, хто вирубує стовп, тi, хто везуть стовп,
тi, хто витiсують навершя для кiнського стовпа,
тi, хто вбирають Коня в збрую,
їх молитовнi пiснi хай задобрюють жертву i Бога.
Кiнь, викоханий з лискучою спиною, увiйшов у Коло,
волхвом складена пiсня його супроводжує,
хор духовний йому спiває,
ми зробили його добрим подарунком Богам.
Та вуздечка кiнська i недоуздок,
той ремiнь, що на головi, i ремiнний повiд,
та трава, якою йому напхано рота,
все це буде на жертовний вогонь Боговi.
Те, що з'їла муха iз кiнського м'яса,
що прилипло до жертовного стовпа чи до сокири,
що прилипло до рук майстра,
все це хай буде для Богiв.
Хай майстер вiддiлить кишки вiд м'яса,
м'ясо обмиють i запашними травами натруть,
роздiлять його на особливi частини,
зготують м'ясо на вугiллi Сваржича.
Сiк м'ясний, який скапує у Вогонь,
коли м'ясо смажиться на веретелi,
хай не пристане вiн до землi, нi до трави,
хай i це буде пожертва Ягнi.
Тi, хто оглядають Коня, коли вiн готовий,
тi, хто каже: “Гарно пахне, час знiмати!”,
хто чекає пригоститись м'ясом шляхетного Коня,
хай спiвають дружно в супровiд дiйству.
Та палочка, що для проби м'яса в казанi,
тi миски для наливання юшки-вiдвару,
димуючi покришки горщикiв,
гак, макiтра – всi вони Коню служать.
Його вуздечка, путо, попона;
що вiн пив, що їв, що нюхав,
все це Боговi угодне.
Хай не дуже закоптить його Вогонь, що смаженею пахне,
хай не буде йому на шкоду блискучий казан,
пожертвуваного, бажаного, оспiваного, приготовленого пiд гук “Шануймо!”,
цього коня хай прийме Бог.
Той убор, який розстилають для Коня,
верхнє покривало, золотi бляшки,
уздечка, пута – вся збруя –
все належить Богам.
Якщо пiд час бiгу Кiнь сильно хропiв,
коли його вдарено батогом,
то так як ложкою з тоуком до Вогню,
я замовляю цi образи молитвою.
Сокира рубає тридцять чотири ребра
цього найкращого Коня, втiлення Бога,
притримуйте так його тiло, щоб не пошкодити,
роздiлiть суглоби, називаючи їх один за другим уголос.
Майстер дiлить Коня,
двоє притримують – такий порядок,
всi частини тушi будуть приготовленi за звичаєм,
стiльки ж кльоцок буде у вогонь кинуто.
Хай тебе, Коню, не мучить вiдлiт життя,
хай сокира не спричинить наруги твоєму тiлу,
хай поспiшливий, недосвiдчений рiзник не промахнеться ножем,
щоб не порiзати неправильно твої органи.
Ти тут не вмираєш, не терпиш наруги,
ти до Бога iдеш легким шляхом,
двоє буланих коней, двоє в яблуках коней стали з тобою в однiй упряжцi,
на яких Дарбог їздить вiд обрiю до обрiю.
Хай ця жертва бойового Коня посприяє,
щоб гарнi родились у наших табунах конi i корови,
щоб хлопчики народжувались для могутнiх арiйських полкiв,
а також достаток,
хай Кiнь, в супроводi жертовного узливання, дасть нам владу.
Тар'я!
52. ДО КОНЯ
Коли ти народився i вперше заiржав,
виринаючи з першоджерела, як з безоднi океану,
твої ноги стали, як крила сокола,
ти швидкий, як сайгак, достойний шани Кiнь.
Його, дарованого Ягною, запрiг Триєдиний,
Тар'ягн уперше сiв на нього верхи,
свiтлий Дух тримав за поводи,
iз Сонця зробили Коня Боги.
Ти, Ягна, ти закон Всесвiту, Коню,
ти, Тар'я, за таємною обiтницею,
ти, наче п'янкий чар-трунок для вершника,
тричi прив'язаний до сутi життя.
Троє прив'язiв у тебе на Дивi,
три у рiчках, три в океанi,
а ще ти видаєшся схожим на Перуна,
там, у вишинi, твоє мiсце народження.
О скакун, це твої мiсця купання,
це скарби копит переможця,
ми побачили твою упряж, яка несе щастя,
яка загнуздує подiї у закони.
Думками ми упiзнали твою суть,
це птиця, яка лiтає пiд Дивом,
твоя вродлива сухорлява голова похропує,
коли ти линеш шляхами небесними, де немає пилу.
Тут я бачу вищий образ Коня,
що напився води цiлющої зi слiду Корови,
щасливi ми люди, що ти нам дався
до рук, до способу i для пожертви.
Бо за тобою колiсниця слiдом, за тобою муж,
за тобою корови, за тобою гурти дiвчат,
слiдом за тобою iдуть воїни,
Боги тебе надiлили геройською силою.
Кiнь iз золотими рогами, його роги залiзнi,
вiн стрiмкий, як думка, Тар'ягн вiд нього вiдстав,
самi Богове прийшли скуштувати жертовного,
бо вiн достоїн їх.
Дивнi конi грають силою,
немає табунам нi кiнця нi краю,
наче гуси, змикаються в косяки,
коли iдуть на небеснi пасовища.
Тiло твоє в польотi, о скакун,
твоя думка лине швидше за вiтер,
твої роги знаходяться скрiзь,
рухаються, звиваються по лiсах i долах.
На жертву присвячено скакуна
з думкою, зверненою до Бога,
Козла ведуть попереду, його супутника,
а позаду їдуть мудрi спiвцi.
Вiн вiдбув у найвищу хату,
скакун пiшов до батька-матерi,
хай вiн сьогоднi буде Боговi найприємнiший
i попросить нам ласки у Ягни.
Тар'я!
53. ПРО БОЙОВОГО КОНЯ КНЯЗЯ КИЯНА
I ранiше дари приносили Диво i Земля,
тi, що Киян одержав, щоб арiйцям дати,
вони подарували воїну владу над горами i долами,
а також булаву, у якiй влада i сила.
Скакового коня подарували, того, що завжди перший,
що жар їсть,полум'я п'є-буланого,
який стрiмкий i хижий,наче коршун,
достойного Коня дали для шляхетного князя Кия!
Такому коневi радий кожен козак,
швидко бiжить,наче вiтер по схилу,
ногами жадiбно рве дорогу,
обганяючи колiсницi i птахiв.
Коня,який боях вiдбивав повантажену здобич,
який служив воїну, щоб вiдбити корiв,
Коня, ознаки Божистостi якого очевиднi,
вiн, як диск Сонця, в коронi сяє!
Прагнучи бiгти першим,
вiн рветься несамовито, аби бути попереду,
отримує в нагороду вiнок iз живих квiтiв,
гаряче дихає, форкає пiною.
Цей скакун, що виграє завжди,
слухняний тiлом також у бою,
завжди виривається вперед iз шереги,
розпластавшись в польотi, пилюгу здiймає аж по брови.
Наче грому небесного грiзного,
бояться вороги нападу цього Коня,
як на нього нападуть навiть тисячi,
вiн у могутньому поривi невтримний.
Люди славлять його швидкiсть i перевагу,
вiн своєю силою протягнувся через шiсть народiв,
наче Сонце просвiчується через воду,
мед Слави п'є Кiнь-Сонце.
Тар'я!
54. ДО ТОУКУ
Солодка хвиля з надр Дунаю,
перемiшана з суттю живильною, стала амрiтою,
це є таємна суть Тоуку,
який смачний Богам i є суттю безсмертя.
Ми оголошуємо назву цеї речовини – Тоук,
на цьому святi ми йому поклоняємось,
хай волхви принишкнуть, коли мовиться ця назва,
чотирирогий, червоний бик його вивергнув з себе.
Четверо рогiв, троє нiг у нього,
двi голови, сiм рук у нього,
голосно реве бугай, прив'язаний трьома петлями,
великий Бог увiйшов у безсмертних.
Боги вiднайшли у коровi Тоук,
трояко подiлений i схований Папою,
Тар'я є джерелом одного, Свiтло є джерелом другого,
третя суть Тоуку – це їхня сукупна дiя.
Струменi Тоуку течуть iз серця Водана,
оточенi сотнями загорож, щоб не пiдгледiв Чорт,
подивимось уважно в цей прозорий Тоук
i посерединi зауважимо золотий прутень.
Так думки зливаються у потiк слiв,
очищенi добрими, сердечними помислами,
так i прозорий Тоук збiгає на вогонь,
стрибає, наче сарна, яка втiкає вiд стрiли.
Наче водоворот у руслi рiки,
завихрюється Вогонь i народжується вiтер,
потiк Тоуку, як рудий жеребець,
що ламає огорожi, набрякаючи силою.
Хвилi Тоуку кидаються на Сваржича,
наче жiнка, запалена коханням, в обiйми чоловiка,
струменi Тоуку пестять сухi дубовi дрова,
всезнаючий Тар'ягн насолоджується Тоуком.
Струменi Тоуку, що ллються у Вогонь,
схожi на жiнок, якi хорошаться до весiлля,
там, де готують хмiльнi напої i страви смачнi,
де очищають Тоук для священного Вогнища.
Тож спiваймо шану i хвалу
задля того, щоб численнi були стада корiв,
нашi пожертви в угоду Ягнi
струменi Тоуку запаленi супроводжують.
На тебе, Тоук, як на основу, зiперте життя,
ти – серце в океанi, сила в життi,
хай досягнемо ми тої солодкої митi,
що принесла зародок на поверхню води.
Тар'я!
55. ДО СВАРЖИЧА
Вшануй вiстю, Сваржичу,
Добро, Рода i Ладу з Ладом,
уваж рiд наш, що йде вiд Тар'ягна,
ми за звичаєм окропили солому тоуком.
Адже ждуть Боги Слави вiд нас,
привези їх усiх тридцяти трьох
на рудих конях, бо ми їх хвалимо,
ми могутнi, бо дотримуємось звичаю.
О покроплений тоуком, єство Вогню,
почуй нашi священнi пiснi,
якими сини Тар'ягна-змiєборця
кличуть тебе на допомогу.
Тебе, чия Слава найяскравiша,
прикликають свiтлочолi арiйцi,
тебе, Сваржичу, полум'яноязикого i багатолюбного,
щоб ти повiз нашу жертву Ягнi.
Тебе, як волхва, що творить требу узвичаєну,
постановлено перевiзником,
бо ти найкраще сподоблюєшся достатком,
Сваржичу, сине великого Сварга.
Ти оживаєш у чар-трунку хмiльному,
коли його бризкають на Вогонь,
тебе, високе свiтло, о Ягно,
ми шануємо, викрешуючи Сваржича.
Тар'я!
56. ДО СВАРЖИЧА
Для Вогню у всiх проявах, для Сварга,
ми складаєм очищенi прозорi, як тоук, слова,
волхви подумки уявляють його присутнiсть,
священики українськi створюють образ його досконалостi.
Вiн освiтив, як народжувався, обидва свiти,
цей син був достойний надiй обох батькiв,
Вогонь – носiй пожертв, вiчноюний,
добрий гiсть для весi – ясний i блискучий.
Розлитий у свiтi Божистий розум
народив Вогонь внутрiшнiм зусиллям,
до великої Ягни я звертаюся,
сподiваючись на доброзичливiсть i благословення.
Прагнучи оволодiти хатнiм Божеством,
ми вибираємо йому нагороду щедру,
дар Бога, який володiє силою духа,
Вогонь, що палахкотить дивним полум'ям.
Щоб заслужити його прихильнiсть,
люди запалили його в печi помiж каменiв,
протягнули жертовну ложку,
полили тоуком родове Вогнище.
О Боже, з чистим полум'ям,
навколо тебе в час утчi сидять господарi,
о Ватро, тi, хто розiслав солому золоту,
просять твоєї милостi i вiдданостi.
Сварго заповнив обидва свiти,
а Вогонь, коли народжується, можна тримати мiж двох долонь,
цього спiвака водять навколо Сваржича,
щоб висвятити у волхви.
Поклонiмося Вогню, який пересилає жертву Богам,
шануймо Сваржича за усталеними звичаями,
колiсничий високого закону, який крутиться в рiзнi боки,
Вогонь був поставлений попереду Богiв.
Для юного Сваржича, який здiйснює круговорот,
святий волхв очистив молитвою три полiна,
одне полiно вiд нас, одне вiд Землi, а одне вiд Дива,
щоб наблизитись до спорiдненого свiту.
Мудрий господар вiд людей принiс пожертви,
слова його гострi, як сокира,
швидко дiючи, пiднiмаються вгору i спускаються вниз,
Ягна вклала зародок у все сутнє.
Народившись в рiзних утробах, вiн оживає,
стає як бик або як рикаючий лев,
Сварго широкий високий i безсмертний,
той, хто роздає блага i скарби шанувальникам.
Сварго так колись пiдняв небозвiд,
утворив спину дива на радiсть людям,
як i ранiше родить поживу для живих створiнь,
кружляє, безсонний, звичним шляхом.
Пiдтримує закон, дає натхнення,
Вогню захопив Тар'я для нас на Дивi,
шлях Вогню яскравий, вiн золотоволосий,
вiн пломенiючий, хай дасть нам удачу.
До чистого, як Сонце, Вогнища,
прапора дивного, схожого на Вранiшню Зорю,
до Сонця – господаря Дива, що сiє щедроти,
ми звертаємось урочисто i радiсно.
До осяяного волхва щедрого,
до домашнього Бога – Варти – Сваржича,
до яскравого i красивого, як щастя,
до домашнього Вогню, дарованого Тар'ягном, звертаємось.
Тар'я!
57. ДО СВАРЖИЧА
Пробуджений Вогонь лине назустрiч Зорi,
натхненням нагороджує весь i волхвiв,
захоплює подих шанувальникам, що ранок зустрiчають,
вiзничий пожертв розчиняє ворота Мороку.
Сварго дуже вирiс, дякуючи заговорам,
пiсням похвальним, доречним до дiйства,
любимо всеохоплююче проявлення закону,
Сваржич спалахнув назустрiч Диву.
Його було пущено серед українських племен
як зародка вод, як корону Сонця,
бажаний, достойний пожертв, вишнiй,
вiн став натхненною вершиною нашої молитви.
Короною стає Вогонь, як його запалюють,
короною для волхва, короною для Перуна,
короною для виночерпiя i для Домовика,
окрасою для рiк, долин i гiр.
Сваржич спостерiгає за польотом птиць,
тягнеться юний до руху Сонця,
Вогонь уважний до семичасного пупа життя,
вiн пiднiмає язики, слiдкуючи за весiллям Богiв.
Сваржич може бути вогненною стрiлою,
це Бог, який знає всi межi,
стереже засiки з їжею, з тоуком, загорожi з товаром,
за достатнiм достатком нашим пильнує.
Сваржич виходить на лоно, залите тоуком,
жир для нього – якнайкращий напiй –
сяючий, прозорий, рожевий, чистий,
вiн знову й знову оновлюється.
Ледве народившись, зростає завдяки сухим стеблам,
мiцнiє, коли стебла политi тоуком,
наче води ринучi вниз захоплюють дух,
так дух захоплює Вогонь, який рветься вгору.
Ось прославлений юний Вогонь спалахнув у дровах,
на вершинi Дива, на пупi Землi,
як корона – Ватра, як подарунок Ягни,
як вiсник вiд неї до нас на точок.
Завдяки дровам полум'я пiдняло Диво,
розширився простiр завдяки джерелу свiтла,
коли доглядач Вогню розпалив його в iм'я Бога,
вiдблиски замиготiли на лицях шанувальникiв.
Доведи, Сваржичу, до мети, –
пошли корову, як винагороду за шану,
хай народжуються в Роду сини плоть вiд плотi,
о Ватро, хай буде твоє благословення.
Тар'я!
58. ДО СВАРЖИЧА
Ватро, зроби своє полум'я, наче петлю,
вирушай, мов несамовитий князь з дружиною,
кинувшись вперед, як хижий аркан,
пробий ворога розпеченою стрiлою.
Твої гарячi вихори швидкi,
нагло хапай ними, могутньо палаючи,
iскри свої, Сварго, розсипай на всi боки,
вогнi, як птахи, головешки, як золото.
Рвучкий, бурхай полум'ям проти ворогiв,
захисти народ, не потерпи хули,
хто вдалинi говорить про нас зле, хто зблизька,
хай не завадить твоїм хижим стрибкам.
Пiднiмись, Вогонь, витягнись насупротив,
спопели ворогiв списами полум'я,
тих, хто горе замислив пiдступно, як Тать,
спали до тла, наче сухий кущ.
Наблизимось до полум'яних коней Вогню,
пашать гранню червоною полiна,
вiн захищає й очищує того й iншого,
хто лицем чує ласку чистого Вогню.
Дякуючи Сваржичу, ми i слова вогненнi знаємо,
натхнення для пiсень з Ватри берем,
хай зверне увагу Ягна на нашi речення,
як ми славимо її сина – домашнє Вогнище.
У нашiй печi нiколи не затухає,
невтомно палає, тлiє, жеврiє, горить,
стiни печi захищають Вогонь звiдусiль,
пiд – для нього лоно, точок священний.
Твої служителi, Ватро, все бачать,
ти рятуєш наш дiм вiд злого,
Вогонь очищає благочестивих,
вiдлякує наслання i тьму.
Ти нас, Ягно, ведеш i пiдтримуєш,
пiд твоєю зверхнiстю i ми пануємо,
наша хвала – то твоя iстина,
твори за звичаєм i справедливiстю.
Випроставшись, вiджени злих духiв, пронизуюча,
прояви, Ягно, Божисту силу,
хай вистрелять луки твого полум'я,
розбий ворогiв на черепки.
Той пiзнає твою милiсть, молоде полум'я,
хто молитву виконує узвичаєну,
свiти йому,вiдкривши ворота щасливих днiв,
багатство,пишноту i пошанування.
Хай буде Ягна багата гарними дарами,
тим,хто постiйно шанує її молитвами,
служить їй у хатi-свiтлицi,
для Богошанувальникiв i блага Божистi.
Оспiваймо Ягни милiсть,щоб нас почула,
хай наша пiсня буде їй люба, як люба чоловiку жiнка.
Дарбог їде до Ягни на прекрасному повозi,
Сварго, син Ягни, завжди в нашому домi.
Хай вiн сам собi у нас розгорається,
освiтлюючи i зiгрiваючи хату вночi,
щасливi духом, ми пiклуємось про нього
краще, нiж iншi недбайливцi.
Ми шануємо животворну Ягну,
кладучи дрова, щоб жив Сваржич,
хай спалить святий Вогонь злих ворогiв,
обман, хулу, ганьбу, о великий Сварго!
Тар'я!
59. ДО ЧЕРВОНОГО ВОГНЮ
Цi молитви ми шлемо Вогню червоному,
володарю мужiв iз заплетеною косою,
щоб були щасливi двоногi i четвероногi,
щоб у нашому селищi нiхто не хворiв.
Очисть нас i помилуй, Вогонь червоний,
сотвори нам радiсть, шануємо тебе,
ти щастя i благо, тебе нам дав Тар'ягн,
просвiтли нас i мудрими зроби.
Дякуючи тобi, нашу жертву чують Боги,
щедроти твої, то наших чоловiкiв снага,
тiльки з благодiйними намiрами приходь до нас,
не нароби шкоди, ми шануємо тебе.
Заговорює тебе, буйна червона Ватро,
солодкозвучний спiв поважного волхва,
хай омине нас твiй гнiв Божий,
тiльки помилування ми просимо.
Рудий кабан небесний iз заплетеною косою,
ти той, хто все ламає супроти себе,
тримаю в руках вiдворотний цiлющий засiб проти Вогню,
щоб вiд його стихiї врятувати оселi.
Спiв волхва, солодший за солодке,
лунає для батька Перунiв, червоного Ра,
даруй нам, Боже безсмертний, варену їжу,
змилуйся над нами, дiтьми i онуками нашими.
Нi старшого серед нас, анi молодшого,
нi веселого, анi смутного,
нi батька, нi матерi наших дочасно не бери,
не заподiй їхнiм тiлам опiкiв.
Нi дiтям нашим, нi довжинi вiку нашого,
нi нашим коровам, нi коням не зашкодь,
не вбий, Ватро, у несамовитiй лютi наших мужiв,
з жертвами пошани ми завжди перед тобою.
Я назвав тобi нашу шану i прохання,
помилуй, нас, батьку громiв-блискавок,
адже благословенна милiсть твоя поблажлива,
ось ми перед тобою просимо помочi.
Вiдкинь ту зброю, що вбиває корiв i людей,
ти володар над мужами, хай буде воля твоя шляхетна,
помилуй i заступи, Боже,
дай нам для мiцi подвiйний панцер.
Бажаючи твоєї пiдтримки, ми склали пошанiвок,
хай нас почує Ягна i червоний Вогонь з Перунами,
хай нас щедро обдарують мати-батько,
Боги: Водан, Земля i Диво.
Тар'я!
60. ДО ДIЙСТВА ВРАНIШНЬОГО РОЗВЕДЕННЯ ВОГНЮ
Те сяяння, що вийшло iз джерела бiлого Вогню,
увiйшло в лоно матерi батькiвською силою, заспiвало на сiм голосiв,
самиця i самець злучаються в могутньому поривi,
вони своїми тiлами охоплюють сутнє життя.
У того гарячого бугая, який iснує в просторi,
є дiйнi корови, i кобили, i ягницi, яких вiн обходжує,
навколо Вогню, який горить на священному точку,
ходить тiльна священна корова.
Податливi самицi вогненному бику, вiн на них справно стрибає,
удатливий мужчина смакує скарби солодкого злягання,
де Вогонь пройшов, там вугiлля чорнiє,
але вiн захоплює новi простори, бо багатоликий.
Могуть пiдсилює вiчноюного Сварга,
рiки везуть його норовливого на собi,
яскраво блискають стегна i округлостi
на ложi двох свiтiв, коли чоловiк зайшов до коханої жiнки.
Боги знають, що цей бугай породистий,
вони радiють, коли жовтогаряче проникає в червоне,
небесне сяйво краси зародження Вогню,
до цього почту належить i хмiль чар-трунку.
Муж знає свою справу, коли живця у лоно вправляє,
могутнє радiння великих батькiв здiйснюється
в той час, як бугай в кiнцi ночi
вдовольнився коровою – могутнiй можновладець.
Разом з п'ятьма волхвами сiм знахарiв
бережуть таємницю, як знак вiщої птицi,
зверненi нiздрями на схiд, радiють бугаї,
бо ж Боги рухаються за Божистими законами.
Двох первiсних Божистих святих я залишаю бiля себе,
семеро потокiв п'янить життєвою силою,
славлячи закон, закон i проголошуємо,
бо ж ми охоронцi заповiту i звичаю.
Багато самиць перебуває в охотi,
яскравому самцю легко вони пiдлягають,
о Божистий святий дивного кохання,
привези сюди Богiв iз обох свiтiв.
Вранiшня Зоря, що дає нам сили наснаги,
о багатство, прекрасним блиском засяй,
а ти, Ватро, силою величi земної
прости грiх, здiйснений заради удачi.
Доведи до мети, Ягно животворна,
випиймо чар-трунку для умиротворення,
хай народяться в нас дiти плоть вiд плотi,
хай очистить нас Вогонь i благословить.
Тар'я!
61. НА ПОБОРЮВАННЯ ХВОРОБИ
Лада i Ладо, двоє мудрих Богiв Роду,
наче бугай i корова, обдаруйте доброзичливiстю,
господар, добрий син добрих батькiв,
дарує цю утчу на Славу Ягнi.
Шануємо вас заради цеї милостi,
двоє добрих Богiв, якi йдуть по слiду Оленя,
надихнiть нашi душi на здобуття здоров'я,
ви подорожуєте, щоб нашi бажання сповнялися.
Коли ваш оплодотворяючий символ
виявився стiйким серед хаосу живих i мертвих потокiв,
так i тут ми допомоги просимо i захисту,
хай ваша життєдайна сила врятує господаря.
Щоб не смоктали його недуги i злиднi,
щоб не спалили його в десять радiв покладенi дрова,
коли жертовний Вогонь гризе живу Землю,
очищаючи її вiд нечистот i скверни.
Хай не проковтнуть його материнськi рiки,
як вороги не втопили зв'язаного святого,
коли Триєдиний рубав Змiєвi голову,
меч його був всепобiдним над антижиттям.
Тар'я!
61. ДО БОГА ПЕРЕД СВЯТКОВИМ ОБIДОМ
Медом iз смаженими зернятами, кашею,
хлiбом, пiснями i пошануванням
насолоджуйся, Ягно, рано-вранцi.
Почесним коржем смачним
порозкошуй, Ягно, одобри його,
для тебе нашi узливання.
пж нашого хлiба,
насолоджуйся пiснями Слави,
наче той, хто насолоджується молодою жiнкою.
Корж, Боже, знаменитий здавна,
зроби його смачним,
щоб доцiльним був до iнших страв.
За третьою чаркою, о благословенний,
поласуй смаженими зернятами,
i тобi майстерний стрiлець Тар'я – шана.
Для тебе, супроводжуваного Велесом,
ми кашу приготували,
в супроводi Перуна їж наш хлiб.
Тож швиденько пiднесемо Боговi
корж, смаженi зерна i чар-трунок,
хай змiцнiє вiн нашими побажаннями
i нам удачу пошле.
Тар'я!
63. ТРОЇСТИЙ ЗАКОН
Нi знахарi, нi вiдуни не порушують
тих перших мiцних Божих заповiтiв,
нi двi половини Всесвiту не заперечують цих знань,
нi гори, що стримлять в Диво непорушне.
Шiсть рiк несе непорушна твердь,
за вищим законом дояться цi корови,
три сутностi знаходяться в просторi,
одна захована вiд очей, а двi на виду,
Трьохсутнiй має три животи,
i в кожному животi живе насiння,
трьохликий – правитель Тар'ягн –
це бугай, який заплiднює нескiнченну череду корiв.
Раптово прокинувся провiдник родових вод,
коли ми називали на iм'я Богiв,
також трьох матерiв має володар,
троє водяних русалок – його жiнки.
Три рази на капищi требу творять три волхви,
три рази в день свiтлу пiдносять дари,
трояко багатства i блага до нас приходять,
о Богине Бережа, влаштуй достаток.
Три рази в день свiтло кличе нас,
двоє князiв: батько i мати – ласкаворукi,
свiтовi води, двi половини Всесвiту,
просять Сонце-дар пробудити скарби.
Натроє подiленi вищi важкодоступнi простори,
князюють там троє володарiв,
вiдданi вiчному закону дiї,
їх не можна обдурить, бо вони – Закон,
Тар'я!
XVI. РАДУНИЦI
1. РIЗДВО
Оповiдають, жили були Дана i Водан у звiриному крузi на Дивi. Ось це коло сузiр'їв: Баран, Бик, Дана, Близнята Ладо i Лада, Рак, Лев, Тризуб, Гад, Мисливець, Козел, Водан, Риба.
У Дани i Водана не було дiтей, бо їм було провiщення: якщо не матимуть дiтей, то будуть безсмертними. У райському саду росла яблуня, на якiй один раз на рiк визрiвало яблуко. Якби Дана з'їла те яблуко, то народила б сина, котрий би був наслiдком iснуючої в свiтi причини тяглостi життя. Але раз на рiк прилiтала Жар-птиця, з'їдала те яблуко i пiрнала в море.
Аж урочої години завився на дерево Змiй, який узяв те яблуко i подав Данi. Вона його з'їла i стала вагiтною. Тим Змiєм був сам Водан. Як таке трапилось, Водан заборонив Данi родити, iнакше, за провiщенням, Водана чекала кончина. Дана пообiцяла, що не буде родити, але син в утробi все чув i розумiв. Так вона його носила тисячу рокiв. Син просив матерi, щоб вона його народила, iнакше вiн вийде у свiт через бiк.
Пiшла Дана долами i горами, зайшла у печеру до майстра Бога Папи, народила сина i там необлизаного покинула, хоча вiн услiд їй дивився i просив узяти з собою. Як залишився Триєдиний сам на бiлому свiтi, то був слабкий i немощний, так що мiг померти. Раптом з гiр злетiв орел. Вiн принiс у дзьобi вишневу гiлку, вкриту зарошеним цвiтом. Крапля Божистої роси упала в рот малого Тар'ягна, вiн зразу почув у собi нездоланну силу, став швидко рости i заповнив собою два свiти: Диво i Землю.
Пiшов Тар'ягн свiтом i забрiв у райський сад. Тут вiн зустрiв Водана. Стали вони до бою. Водан ударив першим, потрапивши Тар'ягна булавою по щелепах i розбив їх. Як замахнувся Тар'ягн своєю булавою, як ударив Змiя по головi, провалив голову, i з неї води потекли потоками. Цi води обмили лице Тар'ягна i зажила його рана. Води бiгли сiмома рiками. З тих вод вийшло стадо корiв. З тих пiр народився свiтовий закон життя.
Через причину жiнка його не викинула, через причину прiрва його не проковтнула, через причину води змилувались над Дитиною, через Божистий напiй – амрiту – Тар'я набрався сили.
Так причина стала наслiдком. Постав триєдиний закон: Батько-Мати-Дитина.
Спустився Тар'ягн на гору Орiяна i став вершити земнi дiяння, а на Дивi сяяли: Баран, Бик, Близнята Ладо i Лада, Рак, Лев, Дана, Тризуб, Гад, Мисливець, Козел, Водан, Риби.
Звичай
Двадцять третього грудня сiм'я рано лягає спати. До цього дня господар наводить лад у дворi: чистить хлiви, товар, лагодить реманент, замiтає двiр. Господиня наводить лад у хатi: миє столи, лавки, дверi, посуд, мiняє фiранки на вiкнах i рушники на образах. 23 грудня увечерi вся сiм'я миється i вбирається в чисту бiлизну. Застеляється чиста постiль.
На Святу вечерю 24 грудня готується дванадцять пiсних страв. Протягом дня двадцять четвертого грудня нiхто нiчого не їсть, окрiм дiтей до 7-ми рокiв. Страви можуть бути такi: кутя; узвар; квасоля; капуста; борщ пiсний з карасями або грибами; оселедцi; риба смажена; вареники з капустою, вишнями, картоплею; млинцi; каша гречана, голубцi з пшоном, пироги з квасолею та маком.
Дотримання великого i малого посту, пiсних днiв на тижнi, а також утримання вiд їжi перед Святою вечерею залежить вiд волi кожної дорослої людини i є не обов'язковим, а бажаним. Бо так як може бути рiзна ступiнь вiри, в залежностi вiд здiбностей людини, якi їй дав Бог, так само може бути рiзна ступiнь дотримання звичаю. За стародавнiм звичаєм носити воду i готувати страви починали на початку доби, тобто пiсля 12-ї години 24 грудня, щоб до сходу Сонця готовi страви вже стояли на столi. Зрозумiло, що коли цьому щось завадило, до сходу Сонця можна виставити на столi лише заготовки для страв, провести обряд зустрiчi Сонця i готувати страви протягом дня, щоб святковий стiл був споруджений до появи на небi першої зiрки. А якщо небо захмарене, то орiєнтовно по годиннику з настанням вечора починається Свята вечеря. Отже, коли страви чи заготовки для них виставленi на столi i першi променi Сонця рожевлять Овид, вiдчиняються всi дверi, в дворi вiдчиняється хвiртка. А також дверi в стайню, щоб Божа благодать могла вiльно увiйти до господи разом з народженням Колокнязя. В мiськiй квартирi вiдкриваються всi дверi i кватирка. Господар читає з книги “Бережа” речення No 37. Тодi виходить у двiр, з дитиною до семи рокiв, якщо така в сiм'ї є, бере ялинку i пучок колоскiв, стає в сiнях i проголошує:
– Рiздво прийшло.
Iншi члени родини (старшi дiти i мати, дiд i баба) стоять лицем до вхiдних дверей, вклоняються i говорять:
– Бог благослови.
Господар i мала дитина говорять:
Святки прийшли.
Їм вiдповiдають:
– Бог благослови.
Батько з дитиною знову говорять:
Рiздво прийшло.
Сiм'я вiдповiдає:
– Бог благослови.
Тодi господар з ялинкою i колосками заходить у свiтлицю, встановлює ялинку (бажано в кутку свiтлицi в бiк сходу Сонця або просто в урочистому кутку в свiтлицi). Пiд ялинкою (сосною, вербою) ставиться снопик жита чи пшеницi iз засушеними польовими квiтами. Дiти починають вбирати Деревце. Долiвка в свiтлицi притрушується соломою чи сiном, а також пахучими травами: м'ятою, чебрецем, любистком, шавлiєю. Пiсля того як Деревце прикрашене, господар разом з усiєю сiм'єю стають перед ним i господар, а чи господиня, говорить:
– Боже, наситив єси, напоїв, нагодував, нагрiв нас i нашу господу в тому роцi, то i в наступному обережи, насить, напiй.
Всi тричi кланяються.
Потiм на припiчку в печi або на сковородi на стiльцi бiля Деревця з декiлькох сухих вербових галузок (бажано, щоб ця верба була освячена в Храмi у Великоднi свята) запалюється вогонь. В той час як вогонь розгорається господар читає речення No 4. Господиня наливає в миску води i тримає в двох руках, а господар, коли Вогонь перегорить, бере три гарячi вуглинки i кидає у миску з водою. Тодi господиня ставить миску з водою посеред столу i хтось iз сiм'ї читає речення No28.
По тому господар бере миску з водою (чи карафку) у лiву руку, а в праву три колоски, вмочає колоски у воду i кропить кожного члена сiм'ї i себе, а також хату, комору, двiр, обори i хлiви. Кропить примовляючи:
Боже, пошли на нас свою благодать, славимо тебе.
Господиня в цей час поверх скатертi на столi трусить сiном, кладе по чотирьох вуглах столу по зубку часнику i накриває стола ще одною скатертиною. В цей час вона приказує:
– Злая сило, темна сило, iди на Болота, очерети, яри-скелi, у глибокi води-прiрви, куди пiвнячий голос не доходить, куди свiт-сонце не свiтить
Виставляє на стiл 12 (i бiльше) пiсних страв. Посеред столу ставиться кругла череп'яна миска з Кутею, накрита книшем (продовгастим хлiбом). Протягом дня всi дорослi нiчого не їдять, лише п'ють чисту воду. Тодi господар робить у паляницi дiрку, вставляє туди свiчку iз бджолиного воску i запалює вiд вогню, на якому варяться страви. Вiн приказує:
– Свiти, Сонце праведне, душам наших прабатькiв i нам живим, грiй Землю-матiнку, нашi ниви i нашу худiбку.
Тодi господар стає бiля порога, а господиня бiля печi (стають у протилежних кутках кiмнати), а дiти бiгають по встеленiй травами долiвцi, качаються, мукають, як корови, ревуть, як бики, iржуть, як конi, мекають, як кози, бекають, як вiвцi, сокочуть, як кури, нявкають, гавкають, таким чином, причаровуючи прирiст худоби i добрий урожай. Якщо в господарствi є на цей час приплiд: телятко, козенятко, ягнятко – то воно вноситься в хату. Тодi господар бере зi столу нiж i цюкає ним тричi об порiг.
Починає смеркатися. Готуючи стола до Святої вечерi, посилають малу дитину надвiр або до вiкна подивитися, чи не з'явилась на Дивi перша Зоря. Нарештi господар провiщає, коли зблисла перша Зоря чи коли годинник показує 6 годин вечора.
Божа Зоря засяяла!
Господиня бере невелику мисочку, накладає у неї трошки кутi, наливає в кухоль узвару i ставить пiд деревце, приказуючи:
Iде кутя до покутя, дай Боже.

Вся сiм'я стає перед покутем, серед столу горить свiчка, хтось iз сiм'ї читає:
Ой в бору, бору волохи гудуть, Святий вечiр.
Волохи гудуть, Храма будують, Святий вечiр.
Храма зробили та й на три вiкна, Святий вечiр.
Та й на три вiкна, та й на три крижi. Святий вечiр.
Що в перше вiкно та Сонце зайшло. Святий вечiр.
Що в друге вiкно та Мiсяць зайшов. Святий вечiр.
Що в третє вiкно Дощик залетiв. Святий вечiр.
Дощик залетiв, потокiв налив. Святий вечiр.
А по потоках та по рiченьках. Святий вечiр.
Човничок пливе, Iванка везе. Святий вечiр.
А то ж я не Янко, а Святе Рiздво. Святий вечiр.
Святеє Рiздво в нашу свiтлицю. Дай Боже.

Пiсля читання господиня каже:
– Шановнi нашi дiди-прадiди, батьки-прабатьки, матерi-праматерi: усi душi нашого Роду, iдiть з нами кутю їсти, дай Боже.
Пiсля цього всi сiдають за святковий стiл. На покутi дiд, з правої руки вiд нього – баба, з правої руки вiд неї батько, з правої вiд батька – мати i далi дiти по старшинству. Коли усi сiли, хтось iз сiм'ї читає.
Росте деревце тонке, високе, дай Боже.
Тонке, високе, у лист широке, дай Боже.
У лист широке, в корiнь глибоке, дай Боже.
В корiнь глибоке, вгору кудряве, дай Боже.
А в тих кучерях сив сокiл сидить, дай Боже.
Сив сокiл сидить у дунай глядить, дай Боже.
У дунай глядить, там рибу видить, дай Боже.
Рибу Виз видить, з Визом говорить, дай Боже.
Ой Визе, Визе, припливи ближче, дай Боже.
Хай тебе зловлю своєму пану, дай Боже.
Ой Визе, Визе, та де нам бути, дай Боже.
На Святвечорi в мойого пана, дай Боже.
З тобою будуть страву варити, дай Боже.
А мною будуть стiжки вершити, дай Боже.

Старший у хатi, дiд чи батько, бере першу ложку кутi, пiдносить до рота, з'ївши трохи, пiдкидає решту догори i каже:
– Пошли, Боже, достатку в господарствi i приплоду в оборi.
Тодi всi починають вечеряти. Дорослi п'ють горiлку чи вино, а дiти до 16-ти рокiв солодку воду.
За вечерею можна говорити-згадувати про покiйникiв, про врожай, про погоду. Вечеря тягнеться довго – 3-4 години. Пiсля того, як вечеря вже наближається до кiнця, хтось iз дiтей читає.
Пане господар, пишний та ясний, дай Боже.
А господиня, як Сонце сiя, дай Боже.
А в них в свiтлоньцi стоїть ялинка, дай Боже.
Гiллям розлога, листям зелена, дай Боже.
На тiй ялинцi Трiйця палає, дай Боже.
Три iскри впало, три моря стало, дай Боже.
В першому морi Тар'ягн купався, дай Боже.
В другому морi в одiж убрався, дай Боже.
В третьому морi князем зробився, дай Боже.
Боже наш ясний, дай три поради, дай Боже.
Шану мислим тя, вдячнiсть спiваєм, дай Боже.
Перша порада – висока хата, дай Боже.
Друга порада – мiцна комора, дай Боже.
Третя порада – широка обора, дай Боже.
Ой у хаточку – щастя-здоров'я, дай Боже.
А у комору – жито-пшеницю, дай Боже.
А у обору – конi, корови, дай Боже.

Батьки обдаровують дiтей ласощами, грiшми чи якою новою одежею. Батько дарує матерi, мати дарує батьковi. Пiсля вечерi нiхто нiкуди не ходить. Батько i мати дрiмають одягненi аж до перших пiвнiв.
На перший день Рiздва 25 грудня з раннього досвiтку дiти до семирiчного вiку включно, хлопчики i дiвчатка, йдуть вiншувати з святом Рiздва дiда i бабу чи божатих батькiв. Мати кладе їм у вузлик потроху рiздвяних страв. Прийшовши до господи дiда, дiти вiтають:
– Будьте здоровi з Святим Рiздвом. Будьте здоровi з Святками. Тато i мама просять на святу вечерю, й ми просимо.
З Святим Рiздвом вiтаєм,
здоров'я всiм бажаєм,
господарю – воли,
господинi – квочки,
хлопцям i дiвчатам гульню,
дiтям малим забаву,
Боговi вiншування.

Дiд а чи баба вiдповiдають:
– Тобi (вам) i батькам твоїм цього ж бажаємо. Дякуємо за вiншування, рости здоровий та веселий на потiху батькам.
Пiсля взаємного привiтання господарi дарують дiтям книш, бублики, яблука, горiхи, грошi.
Господарi зранку 25 грудня починають готувати скоромний обiд. В цей день зранку можна колоти рiздвяне порося чи бити птицю. Хоча бiльшi роботи можна зробити i ранiше, але биття птицi на перший день Рiздва це також i здiйснення жертви. Набiр страв на рiздвяний обiд залежить пiд вигадливостi господинi, але обов'язково щоб страв було i пiсних i скоромних бiльше дванадцяти, але не тринадцять. Треба, щоб серед страв була м'ясна, рибна, молочна та iз зерна з медом. Це може бути: 1. Кутя. 2. Ковбаса. 3. Кров'янка. 4. Голубцi. 5. Печеня. 6. Риба. 7. Ряжанка. 8. Каша гречана. 9. Капуста тушена. 10. Гриби. 11. Салат. 12. Картопля. В число страв входять також напої.
На перший день Рiздва по обiдi найближчi родичi збираються на обiд у складчину в хатi найстаршого роду. Це може бути хата дiда i баби або хата найстаршого брата чи сестри. Може бути також хата молодших членiв роду, якщо вона простора i зручна для спiльного збору. Коли люди iдуть в гостi i зустрiчають односельцiв, то вiтаються таким чином:
– Будьте здоровi з святою Кутею!
Будьте здоровi й ви!
Або:
– Дарбог народився!
Воiстину народився!
Або:
– Тар'я!
– Тар'я!
З собою беруть закуску i пляшку горiлки. Якщо є чим їхати, то в гостi їдуть. Батьки беруть з собою найменших дiтей. Дiдусь iз бабусею (старшi роду) виглядають гостей. Дiд вiдчиняє ворота, баба вiтає гостей ще на сiнешному порозi. Коли всi, хто мав прийти, збираються, бабуся з дочками накривають стiл, а дiд ставить пляшку з горiлкою, зав'язану в пучок колосся. Дiти, вiтаючи дiда i бабу, цiлують їх у руку, а дорослi чоломкаються, тобто цiлують один одного в чоло. На покутi садовлять найстаршого, а вiд нього з правої руки сiдають iншi по старшинству. Перед тим як випити першу чарку, найстарший син чи дочка вiтає дiда i бабу такими словами:
Здоровимо вас iз Рiздвом,
Дарбог народився,
дасть Бог дочекатись Року нового,
а вiд Року нового до Водохреща,
а вiд Водохреща до ста лiт,
покiль Бог призначив вiк!
Зичимо вам, вiншуємо вас,
Свiт народився!
Дiд або баба вiдповiдають:
Хай звеличить вас Святе Сонце,
осяє ясна Зоря.
Будьте багатi, як Земля,
здоровi, як Вода, милi, як Мiсяць.
Бога славимо.

Хтось iз молодших онукiв, який вже вмiє читати, читає речення No 62. Пiсля читання дiд першим починає їсти кутю, за ним кутю куштують всi iншi. Пiсля першої ложки кутi дiд наливає всiм по чарцi i приговорює до першої чарки:
– Пошли, Боже, царство небесне i вiчне панування на Дивi всiм тим, хто вiдiйшов з нашого роду на Диво. А нам усiм пошли, Боже, здоров'я i многiї лiта.
Рештки з чарки дiд хлюпає пiд стелю. За старшим випивають усi iншi. Обiд проходить дуже повiльно. Повеселiлi пiсля кiлькох чарок, присутнi починають спiвати пiснi поперемiнно з колядками:
Пане господарю, вставай з постелi,
вставай з постелi, застеляй столи,
бо буде в тебе троє гостонькiв.
Добрий вечiр. Святий вечiр,
добрим людям на цей вечiр.
Перший гостонько – ясне Сонечко,
другий гостонько – ясний Мiсяцю,
третiй гостонько – дрiбен Дощику.
Добрий вечiр, Святий вечiр,
добрим людям на цей вечiр.
Перший гостонько, чим ся радуєш?
Якщо я зiйду рано-пораненько,
то утiшаться старi й маленькi.
Добрий вечiр, Святий вечiр,
добрим людям на цей вечiр.
Другий гостонько, чим ся радуєш?
Якщо я зiйду рано звечора,
то менi радий гiсть у дорозi.
Добрий вечiр, Святий вечiр,
добрим людям на цей вечiр.
Третiй гостонько, чим ся радуєш?
Як в маю впаду тричi на Землю,
рада пшениця й жито зелене.
Добрий вечiр. Святий вечiр,
добрим людям на цей вечiр.

На родовому обiдi колядують про зiшестя Бога на Землю, про Сонце, Мiсяць, Зорю, урожай, худiбку, господаря i господиню. У цей день нiхто не згадує про якусь попередню ворожнечу, лише про мир i злагоду. Обiд тягнеться до пiзнього вечора. Тодi всi встають iз-за столу, беруться за руки i ведуть коловий танець за ходом сонця. Ведучи коло, спiвають:
Ой шум i гам дiбровою йде,
пчолонька-матiнка сiм'ю веде.
Пчолоньки мої, дiтоньки мої,
ой де ж ми будем гнiздечко вити,
рої роїти, меди носити?
У саду будем рої роїти,
в пана господаря меди носити,
у його бортях, у його дворi –
медок солодкий на господарство,
ярого воску Богу на свiчку,
за цим же словом будьте здоровi.
Спасибi!

По тому бабуся чи господиня, у якої проводиться гостина, дає кожному по пирогу i проводить всiх аж за ворота.
На перший день Рiздва, по обiдi, дiти, вiком вiд восьми до п'ятнадцяти рокiв, дiвчата й хлопцi змiшаними ватагами ходять колядувати аж до дванадцятої години. Юнаки з 16 рокiв i бiльше (неодруженi) колядують першого дня Рiздва пiсля того, як стемнiє. Гуртуються у ватаги по кутках, вибирають з-помiж себе Бережая (який знає звичай), мiхоношу, скарбника, звiздаря, наймають музик. Кожна ватага носить Зорю на сiм променiв, усерединi якої горить свiчка.
Дiвчата не колядують, а збираються у домовленiй хатi, куди хлопцi приносять те, що наколядують, i там справляють вечiрку з рiздвяними iграми, пiснями i танцями.
2. МАЯНИ
Оповiдають, що одного разу у Маяни (Матерi Ягни) було п'ятеро дiтей. Дочка Лада, син Гад, син Яр, син Рай, син Мир. Лада править на землi, Гад – пiд землею, Яр – над землею, Рай править країною Божистих душ, Мир править усiм свiтом.
Лада має двох дiтей: Весну i Зиму. Час вiд часу їх викрадає Гад, а дiд Мир то одного внука визволить, то iншого. Тому на землi то тепло, то холодно.
Звичай
Свято Маяни вiдбувається в останнiй день старого року. Рано-вранцi, до схiд Сонця, господиня набирає в миску воду, примовляючи:
– Не воду беру, а мед i вино.
Тодi спалює на припiчку чи на каменi, чи на сухiй сковородi 12 галузок сухої верби. Читає речення No60. Вкинувши у воду три вуглини, господиня порається. Коли сiм'я встає, вмочає у ту Свячену воду хлiб, примовляючи;
– Не купався хлiб у водi, але в здоров'ю та силi.
Торкає цим хлiбом голову кожного iз сiм'ї, примовляючи:
– Аби були такi величнi, як хлiб величний.
Господиня прибирає в хатi, видає чисту бiлизну всiй родинi i дає всьому лад. Пече книшi, калачi, паляницi. Має бути Щедра вечеря. Знову готується дванадцять i бiльше страв, щоб там була м'ясна, молочна, рибна та з зерна з медом. Господар порається в дворi, дає всьому лад i допомагає господинi.
Особливо шанують на Маяну пiч. Тому прибравши чисто пiч чи плиту, на якiй вариться їжа, господиня читає речення No54. Коли починає смеркатися, уся родина збирається в хатi. В хатню кадильницю кидають запашнi трави, обкурюють хату. Запалюється свiчка з бджолиного воску. Господиня сiдає па покутi, а вiд неї по праву руку вся сiм'я по старшинству. Господар сидить бiля дверей i подає на стiл. Перед тим як почати страву, мати читає речення No2. Наливає чарки i промовляє:
– Слава Богу, рiк прожили, дай Боже, в Новому роцi всiм щастя i здоров'я, – i повернувшись до покутя, – а померлим Рай.
Сiм'я вечеряє аж до 12-ї години ночi. Коли проб'є дванадцята година, всi за столом встають, п'ють в честь Нового року чарку, чоломкаються. Виходять надвiр, палять iскрометнi iграшки, пускають ракети, посеред городу запалюють вогнище iз соломи, якою була встелена долiвка, та рiзного сухого хмизу.
В цей же час, коли ще не зовсiм смеркло, дiти до 16-ти рокiв змiшаними ватагами ходять щедрувати. Дорослi нежонатi хлопцi не щедрують. Дiвчата вiком 16 i бiльше рокiв iдуть щедрувати, коли смеркне. Гарну дiвку вбирають в Маяну, а гарного хлопця у її князя, споруджують з паперу великий серп мiсяця з лiхтарем усерединi, причiплюють його на тичцi. Пiдiйшовши пiд вiкно, запитують, присвiчуючи ясним мiсяцем у вiкно.
Чи защедрувати вам?
Господарi гукають:
– Щедруйте.
Ой та вчора iзвечора пасла Маяна двоє качок,
Ой пасла, пасла та й погубила, iшла додому та й заблудила.
Ой приблудила в чистеє поле, а там Iванко коником оре.
Ой, ти, Iване, ти ж, Iваночку, виведи мене та й на стежечку.
Буду тебе я вiк шанувати, шонедiленьки чуба чесати.
Щонедiленьки та й прибирати, але щоднини вiрно кохати.

Щедрiвка господарям
У цьому дворку, та як у вiнку
Щедрий вечiр, добрий вечiр,
добрим людям на здоров'я.
Там господар, як виноград.
Щедрий вечiр, добрий вечiр,
добрим людям на здоров'я.
Там господиня, як калина.
Щедрий вечiр, добрий вечiр,
добрим людям на здоров'я.
Його сини, як соколи.
Щедрий вечiр, добрий вечiр,
добрим людям на здоров'я.
Її дочки, як панночки.
Щедрий вечiр, добрий вечiр,
добрим людям на здоров'я.

Щедрiвка парубковi
Пас Iванко табун вороненький,
там на травi, на отавi.
Стадо вороненьке, заснув тверденько,
там на травi па отавi.
Прилетiли д нему та три зозуленьки,
там на травi, на отавi.
Одна сiла коло головоньки,
там на травi, на отавi.
Друга сiла коло нiжок,
там на травi, на отавi.
Третя сiла край серденька,
там на травi, на отавi.
Та в головах – то батенько,
там на травi, на отавi.
Та, що в ногах, то матiнка,
там на травi, на отавi.
Край серденька – то миленька,
там на травi, на отавi.
За тим словом будьте здоровi,
зроди, Боже, в городi зiлля, а в домi весiлля.

Щедрiвка дiвцi
Ой на горi, горi павонька ходить,
На дунай панна зрана по воду ходила.
Павонька ходить та пiр'я ронить.
На дунай панна зрана по воду ходила.
Ходить за нею красна дiвонька.
На дунай панна зрана по воду ходила.
Пiр'я збирає в рукавець кладе.
На дунай панна зрана по воду ходила.
Вiнок звиває, на голову кладе.
На дунай панна зрана по воду ходила.
Знявся тут нагло дощ та вiтер.
На дунай панна зрана по воду ходила.
Як ухопили павиний вiнок.
На дунай панна зрана по воду ходила.
Пiшла дiвонька лужком-бережком.
На дунай панна зрана по воду ходила.
Iшли тудою троє рибалок.
На дунай панна зрана по воду ходила.
Ой закидайте шовковi сiтi.
На дунай панна зрана по воду ходила.
Та iзловiте павиний вiнок.
На дунай панна зрана по воду ходила.
Одному буде павиний вiнок,
другому буде золотий перстень,
третьому буде панна Марiя.
Щедрий вечiр.

В першу чергу щедрують дiвчинi, яка є у цiй хатi па виданнi, тодi неодруженому хлопцевi.
Об одинадцятiй годинi хлопцi i дiвчата збираються бiля домовленої хати на своєму кутку. На найближчому роздорiжжi хлопцi складають на купу рiзнi дрова, палiччя, кукурудзиння, солому, старi дерев'янi речi, але такi, якi при горiннi приємно пахнуть. Роблять також чучало людини, одягають. Чучало ставлять посеред дров. Запалюють багаття i один читає речення No59. Коли спаде полум'я i згорить чучало, беруться попарно з дiвчатами i стрибають через вогонь. По тому заливають вогонь чи закидають снiгом, iдуть у хату, де iз нащедрованого дiвчатами припасу i принесених хлопцями напоїв влаштовують гостину. Пiсля того як зустрiнуть Новий рiк, починають гадати.
Дiвчата виходили на вулицi i питали, як звати першого стрiчного чоловiка, таке буде iм'я нареченого. Якщо зустрiне яку тварину, то такий характер буде у судженого.
Насипають на купку зерно i поряд ставлять воду. Приносять пiвня. Як почне спершу пити, то чоловiк буде п'яниця, а рiк посушливий, а як спершу клюватиме зерно, то чоловiк буде господар, а рiк урожайний.
Рахують полiна, занесенi в хату для топiння. Якщо парна кiлькiсть, то буде весiлля.
Заплющивши очi, дiвка бере полiно навмання. Якщо потрапить полiно в корi i рiвне, то чоловiк буде спокiйний i багатий, а як без кори i сучковате, то бiдний i вредний.
Бiля ворiт насипають три купки зерна, а вранцi дивляться. Якщо зерно нечiпане, то родинне життя буде щасливим.
Лягаючи спати, дiвка кладе пiд подушку гребiнець i нашiптує: “Суджений-ряджений, розчеши менi голову”. Хто присниться – то i буде наречений.
Перед сном дiвка кладе в тарiлку з водою кiлька паличок з вiника, приказуючи: “Суджений-ряджений, перевези через мiсток”. Якщо вранцi паличка пристане до краю миски, то дiвка побереться з тим, на кого задумала.
У новорiчну нiч перед першими пiвнями горять зачарованi захованi грошi. Вiдьми лiтають на мiтлах – виганяють на мiсяць Старий рiк. Усi духи з ярiв, лiсiв, скель i вод святкують i танцюють разом з людьми до третiх пiвнiв. Тому треба бути обережним, не ходити самому i не напиватись. Коли мiсячна нiч, то Мiсяць розмовляє з Сонцем i Зiрками, а Дарбог призначає кожнiй Зiрцi новонароджену душу.
Першого числа Новою року господар рано-вранцi розстеляє на долiвцi рядно, кладе на нього сiм колоскiв, що стояли на покутi, дає дитинi до семи рокiв у руки качалку (а якщо такої нема, то молотить сам), i вона молотить зерно. Вимолочену солому виносять у клуню, а зерно спершу змiшується з бiльшою кiлькiстю зерна i дiлиться на три частини. Одна дається дiтям для посiвання, одна змiшується з посiвним зерном, а третю згодовують коровi i домашнiй птицi. Пiд час молотiння господар читає речення No28.
По тому дiти, вiком до семи рокiв, iдуть посiвати. Зайшовши в хату, посiвають зерном кiмнату i господарiв, примовляючи:
Сiю, вiю, посiваю,
з Новим роком поздоровляю,
на щастя, на здоров'я, на Новий рiк.
Роди, Боже, жито, пшеницю,
Всяку пашницю.

Господарi обдаровують дiтей солодощами i грiшми. Пiсля обiду можуть ходити посiвати до родичiв чи знайомих всi бажаючi. Старшi юнаки i юнки утворюють ватаги, щоб водити Козу. Одягають вивернутi кожухи i личини сiм осiб: Кози, Бика, Коня, Свинi, Вiвцi, Кота i Пастуха. За ними ще може йти гурт спiвакiв. Перед веде Пастух з Козою, всi iншi iдуть слiдом. Пiдходять до вiкна господарiв, у яких є дiти i простора хата. Пастух гукає:
– Дядьку, пустiть Козу до хати, бо змерзла.
– Нiде тiй Козi розгулятися, тiсно в хатi, – вiдказує господар.
– Та пустiть, бо змерзла.
– Та я вже й пустив би, та не знаю, що дядина скаже.
– Будьте ласкавi, господине, от ми вам заспiваємо.
Я Коза рогатая, на молоко багатая,
а хто молока не п'є, того Кiзонька б'є.
Тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами,
нiжками затопчу, хвостиком замету, ме-ме-е.

- Та йдiть уже, тiльки добре спiвайте. Ватага заходить у хату, притупує ногами, Пастух говорить:
– Ну-те, панове, ну-те, мурове, поставайте в ряду, я Козу веду.
Усi стають пiвколом, а перед ними Пастух з Козою. Всi спiвають:
На горi Коза з козенятами,
пiд горою Вовк з вовченятами.
Ухопив Вовчок Козу за бочок,
а вовченята за козенята.
Упала Коза та й закричала –
ме-е-е.

Коза падає мов нежива. Пастух нахиляється над Козою i каже:
Ой устань, Козо, стрепенися, щоб наш господар звеселився.
Хор спiває:
Ой слухай, Козо, де труби гудуть,
там млинцi печуть, може, й нам дадуть.

Коза схоплюється i починає танцювать, Пастух танцює з нею, а хор спiває:
Як пройшов наш Козел та на ножечках,
як пройшов наш Козел та на рожечках.
Да шукаючи, да питаючи
короля в полi, господаря в домi.
Де Коза туп-туп, там жита сiм куп,
де Коза ногою, там жито копою.
Де Коза рогом, там жито стогом,
де Коза хвостом, там жито кущом.

Всi присутнi починають кричати тими голосами, якi в них на лицях личини: мекати, бекати, нявкати, мукати. Пастух гукає до Кози:
– Козо наша хорошая, Козо наша молочная, уклонись господарю i господинi i усiй їхнiй Родинi.
Коза кланяється, а хор спiває:
Козу величають, а чим привiтають,
чи мiркою жита, щоби була сита,
чи мiрку вiвсу, зверху ковбасу.
Щоб не було мало, то ще кусок сала,
щоб наша Коза весела була,
весела стала, добре скакала.
На щастя, на здоров'я, на Новий рiк,
щоб вам лiпше жилося, нiж торiк.
Льон по колiна, щоб голова не болiла,
щоб були здоровi та водились воли i корови.
Родила цибуля завбiльшки як дуля,
горох i капуста, щоб була Маруся тлуста.

Пiсля обiду першого дня Нового року посiвати ходять сiмейними парами i поодинцi всi дорослi – батьки до дiтей чи навпаки – куми до кумiв, сусiди до сусiдiв. Посiвають з рукавицi.
3. ЯРДАНА
Оповiдають, що коли Яр став Родом, а Дана стала Родою, то жили Род з Родою у городi Буселi бiля струмка. Цього дня ярий Дарбог одружився на Богинi Данi, вiд того i пiшло свято Ярдана. Род з Родою мали перед хатою квiтник, а позад хати грядку. А з причiлка – погрiб, на погребищi росли червонi, бурячковi, бiлi i жовтi мальви.
Отже, Род любив Роду i вiд тої любовi народився у них син Янь. Син Янь був бiлявчик, волосся на головi як вибiлений льон, а очi свiтло-голубi. Як батько Род iшов рибалити на Славуту, то Янь його проводив. Одного разу, як iшов Янь вiд води, зустрiв вiн дiвчинку Марусю. Марусина мати Марина жила на другому кутку. Нiхто не знав хто Марусин батько, бо мати Марина потроху жила з рiзними чоловiками. Як зустрiв Янь Марусю, то зачудувався i довго на неї дивився, i вона теж на нього дивилася, тодi вони взялися за руки i пiшли до майдану разом, i побачила їх мати Марина.
Як прийшла Маруся додому, мати їй i каже:
– Не ходи з тим Янем за руку, бо вiн захоче бути головою у сiм'ї, як його батько Род, а в нашому роду жiнка вважається головою в домi.
А була дiвчинка Марь чорнява-чорнява, так що у юнака Яня лише брови такими чорними були. Були Янь i Марь однолiтками, а що дiвчатка ростуть швидше за хлопчикiв, то й стала вона довша за Яня. Мати Мара i каже Марусi, що той бiлявий Янь ще зовсiм юний, а твої, мовляв, хлопцi он вже скоро з лiсової школи прийдуть, де мати Ягна їх мужностi навчає, козаками поробить. Не зустрiчайся з Янєм.
От вони вже й не зустрiчаються.
А тим часом i Янь пiдрiс i вже його за законом Бережi стрий у лiс повiв. А в лiсовому домi Ягна забрала в Яня дитячу душу, а козачу вдихнула. Прийшов вiн з лiсу, то як зустрiла його Маруся на стежцi, яка вела до Славути, то аж жахнулася Янєвих очей, такий там побачила лiд. Прийшла Маруся додому, а мати її питає:
– Чому сумуєш? А-а, це вернувся з козакiв юнак Янь, та ти його здибала, ось я його цiєї ночi задушу.
Перекинулась вона чорною кiшкою, пробралась у хату Рода. Янь спав, а вона кинулась йому на груди, щоб вирвати серце. Але Янь вже не був дитям, в лiсовому домi стрий навчив його дiям проти чарiв. От Янь подумки поклав собi на груди криж, кiшку за хвоста зловив, винiс з хати на вигон, вдарив об вербу, в землю закопав i над нею криж дерев'яний поставив. Хотiв додому йти, аж тут з кущiв та хащ почали на нього наступати вiдьми темнi та беззубi i в кожної в руцi запалена свiчка. Почав Янь тi свiчки рахувати, аж дванадцять нарахував. Як стали вiдьми наближатись, Янь на криж залiз i ноги пiд себе пiдiбгав, бо почали вiдьми йому п'яти свiчками палити. От бачать вiдьми, що його не дiстануть, почали стовбур крижа вiд землi палити, ось-ось перепалять. Помолився тодi Янь: “Ягно, вогонь животворний, укороти ночi та додай дня, щоб третi пiвнi заспiвали, щоб вiдьми Мари мене не дiстали”. Почула Ягна його, нiч укоротила, а дня додала, третi пiвнi заспiвали, вiдьми розбiглись. Злiз Янь iз крижа, зламав його в тому мiсцi, де вiдьми палили, i кинув у воду. А той криж та став бiлим Лебедем i поплив по водi.
Одружився Янь з Марусею. З того часу нiч стала за день коротша, Сонцеколо стало вище Дивом ходити. Вогонь на Водi одружився. Сказано – Ярдана.
Звичай
Зранку 5-го сiчня господар прибирає у дворi, а господиня в хатi. Господиня готує Бiдну кутю: вечерю iз семи страв, а також скоромний обiд на 6-те сiчня. Знову ж таки, щоб серед них була одна страва рибна, а одна iз обтовченого зерна, полита медом. Господар посипає в сараї кутки маком i примовляє: “Вiдюк-мак, ти все бачиш, з Вiтром i Сонцем компанiю водиш, тебе лихi сили бояться. Не допускай їх у цю стайню, у цю кошару, у цей сарай”. Тодi по черзi повертається на всi чотири сторони свiту i дмухає.
П'ятого сiчня пiсляобiд хлопцi iдуть па ставок чи на рiчку, в одному мiсцi на плесi пробивають лiд, вставляють туди лом, на лом надягають колесо, до колеса прив'язують одну тичку довжиною два метри, як важiль для крутiння каруселi, i одну тичку довжиною 4-5 метрiв, до якої прив'язують сани. На цих санях вони катаються разом з дiвчатами. На березi кладуть вогнище. Чоловiки в цей час неподалiк випилюють з льоду рiвнобiчний криж (хрест), виймають його, встановлюють над ополонкою i поливають червоною вiд червоного буряка водою. Свято Ярдани можна також проводити бiля громадської криницi на майданi або в скверi мiкрорайону, але щоб була посудина для освячення води. Тодi криж ставиться дерев'яний.
Коли вечорiє, господиня в кожному домi виставляє на стiл 7 пiсних страв, а також напої. Господар у цей час вирiзує на хлiбинi криж, iде з ним до стайнi i бiля дверей питає:
– Хто йде?
Сам собi вiдповiдає:
– Хлiб з крижем.
Пiсля цього заходить у стайню i згодовує хлiбину тваринам.
Вся сiм'я сiдає за ранню вечерю. Перед тим як почати, господар читає речення No62. Пiсля вечерi люди сiм'ями, крiм малих дiтей, iдуть до того мiсця, де має святитись вода. Коли люди зберуться десь бiля одинадцятої години вечора, волхв запалює бiля крижа священне вогнище з дванадцяти сухих вербових полiн. Коли вогонь горить, волхв читає речення No63, по тому люди запалюють вiд вогню свiчки, а волхв згортає жар у воду. Люди починають набирати воду у карафки, хлопцi пускають у Диво голубiв, а мисливцi стрiляють вгору холостими набоями або пускають декоративнi ракети. Так iз свiчками i свяченою водою iдуть додому. Вдома свiчкою господар викопчує криж на лутцi вхiдних дверей. Потiм разом з господинею окроплюють обiйстя i кiмнату свяченою водою, мочаючи три колоски чи три пiр'їни.
Пiд час кропiння господар примовляє:
– Омийся, окропися, Богу на славу, людям на здоров'я.
Тодi починають готувати скоромний снiданок, сiдають снiдать.
Колись, пiсля снiданку, господиня в челюстях печi розпалювала вогнище. Бiля нього в чистiй мисцi господар виминав вiск, а господиня сукала +ноти. Тодi господиня тримала +нота сторч, а господар прикладав до +нота варяницю i розкачував її рiвно долонями. Свiчка сукається перед полум'ям, щоб вiск був м'яким. Три свiчки ставили у трiйчатий пiдсвiчник, який зветься “Трiйця”. Трiйцю засвiчують па покутi у великi свята.
4. ВЕЛИКДЕНЬ
Iвина недiля
Iва – це Дерево життя. Вона росте в центрi Свiту. Iва є також жiнкою Iвана. Ранiше вона звалася Ягна, а Iван звався Ягном. Звiдси i пiшло, що український народ ще звуть народом Iванiв. Iм'я Ян, або Iван, дуже поширене на Українi. Всi героїчнi пригоди наших прадiдiв вiдбувалися з Iваном та Мар'яною.
Iвина недiля святкується весною у першу наступну недiлю пiсля того, як день i нiч дорiвняються 12-ти годинам. Найчастiше це кожна четверта недiля мiсяця березня. У недiлю вранцi люди йдуть до Храму з пучками верби. В Храмi служать дванадцять волхвiв, один з них головний. Волхв читає проповiдь, у яку вплетено сiм речень до Ягни з книги “Бережа”. Пiсля того волхв з кадильницею i кропилом обходить людей i освячує разом з вербою. Тодi всi розходяться по домiвках. Сусiди i знайомi злегка хльоскають один одного прутиками верби, примовляючи:
Не я б'ю, Iва благословляє,
через тиждень – Великдень,
недалечко – червоне яєчко.
Один прутик освяченої верби садять при дорозi, коло криницi чи в дворi, частину в'яжуть у пучечок i кладуть на покутi, а товщi гiлки на горищi, щоб потiм протягом року використовувати для освячення води. Дим вiд спалених сухих вербових гiлок дуже легкий i приємно пахне.
Починаючи з понедiлка i до четверга, вся сiм'я наводить у хатi i в дворi лад. Жiнки бiлять стiни, якщо хата мазанка, миють лави, стiл, мисник, вiкна, дверi. Перуть бiлизну, рядна, рушники, i все, що потребує прання. Чоловiки прибирають у дворi, в сараї, готують дрова для печiння пирогiв i баб, також, якщо це в селi, працюють у полi.
В Чистий четвер вся сiм'я миється до схiд сонця. Iснує повiр'я, що в Чистий четвер ворон носить своїх дiтей купати в рiчцi, отож треба скупатися до сходу сонця, ранiше за ворона. Кажуть, що таке купання знiмає з тiла хвороби. Вода виливається у таке мiсце, де не ходять люди. Купаючись, приговорюють: “Дай, Боже, здоров'я в ручки, в нiжки i в живiт, щоб милим та веселим був менi свiт”. Пiсля купання одягають свiжу бiлизну.
З четверга можна починати випiкати паляницi i баби, якi можуть бути: золотi, бiлi i чорнi – це солодке жовте тiсто, солоне бiле тiсто без солодощiв i чорний житнiй хлiб.
Баби i дiди зранку у четвер iдуть до Храму.
Господар тим часом згрiбає на купу в саду торiшнє листя i бадилля, запалює i приговорює: “Ти, Холод, iди в безвiсть, а ти, мороз, лисий не приходь. Смерть з морозом танцювала i за море почвалала. Цур тобi й Пек”.
Кажуть, що Бог тричi на рiк вiдпускає душi мерлецiв з Того свiту. Перший раз у Чистий четвер, другий раз, коли квiтують жита, i третiй раз на свято Рода i Роди. Тому пiсля полудня, коли старi приходять iз Храму, вся сiм'я сiдає за поминальну тризну. На столi сiм страв. Посеред столу велика миска, у яку за два тижнi до Чистого четверга набрано землi i посiяно овес. На цей час вiн вже вирiс i позеленiв. Помiж зела покладено дванадцять крашених у червоний колiр яєць. Страви пiснi. У цей вечiр i нiч нiхто нiде не ходить, бо в цей час померлi святкують свiй Великдень.
В п'ятницю готують скоромнi страви до Великодня: рiжуть свиню, рубають курей чи гусей, готують ковбаси, печуть хлiб, паляницi, калачi i бабу. В суботу такi самi роботи, але ще до того готують крашанки i писанки. В нiч з суботи на недiлю хата всерединi i знадвору прибрана. На столi бабки, паляницi, хлiб, крашанки в мисцi, сирна бабка, ковбаса, шинка, печене порося, хрiн, сiль, пшоняна каша чи голубцi, нiж. Дорослi, повечерявши, складають у кошики їжу для освячення сходом Сонця. В цю нiч, з суботи на недiлю, дорослi намагаються не спати, а лише дрiмають одягненi.
А тим часом неодружена молодь вiком 16 рокiв i бiльше зносить на вигiн бiля води сухе дерево з лiсу, старi непотрiбнi дерев'янi речi з села i складає на купу, щоб пiсля дванадцятої години розкласти вогнище i дотримати його аж до ранку. Iнша група лагодить чи будує новi орелi. Орелi – це громадська гойдалка. Влаштовуються або мiж двох високих тополь, якщо такi ростуть на березi, або вкопується два стовпи, на них кладеться залiзна перекладина з двома залiзними кiльцями, до яких прикрiплюється двi мiцнi тички, внизу з'єднанi сiдалом. Орелi треба зробити ще за дня, щоб на них могли гойдатися дiти, увечерi, при вогнищi, кожен, хто прийшов па вигiн, повинен хоча б тричi гойднутись, щоб очиститись великоднiм повiтрям. Парубки, якi робили орелi, можуть брати за гойдання невелику плату, яка потiм пiде в складчину на громадське застiлля. Грошi за орелi також можна використати для майстрування Колеса, яке роблять iз гнучких вербових гiлок, обмотують соломою i поливають тоуком (жиром), тоук повинен бути з тварин чи з рослин. Облюбовують горбок, з якого будуть котити Колесо у воду перед сходом Сонця. Десь iз дванадцятої години починають пiдходити господарi з кошиками, в яких великодня їжа, i розмiщуються пiвколом неподалiк вiд молодi, яка лаштує Колесо. Можна брати з собою, щоб на чомусь сидiти.
Незадовго до сходу Сонця з Храму пiдходить процесiя. На чолi процесiї Головний волхв i ще вбраних у волхвiв одинадцять поважних жiнок i чоловiкiв. Вони несуть криж, хоругви i прапори. Всi люди встають у Коло. В серединi Кола залишається лише чотири волхви, кожен з яких тримає в руках книгу “Бережа”. Всi разом читають речення No22, No42, No21. По тому господарi з кошиками стають у ряд, лицями до сходу Сонця. Понад ними проходить Головний волхв i кропить свяченою водою. Стоячи перед своїми кошиками, люди чекають сходу Сонця. Коли його першi променi з'являються над обрiєм, хлопцi запалюють Колесо i котять його з гори до води, стараючись, щоб воно не впало i закотилось у воду. Можна для пiдтримки Колеса поставити шерегу iз спритних хлопцiв. Пiсля того як Колесо закотилося у воду, всi скидають шапки i кланяються Сонцю три рази. При цьому промовляють:
– Слава Ягнi, Слава Дарбогу, Слава Тар'ягну i нам навiки Слава.
Перед сходом Сонця починають дзвонити дзвони. Дзвони дзвонять цiлий день. Пiд наглядом дзвонаря подзвонити можуть всi бажаючi. Пiсля поклону Сонцю ближчi родичi i сусiди обмiнюються крашанками, випивають по чарцi горiлки, вина, пива чи солодкої води (хто що може), закушують крашанками та iншими стравами. Шкаралупи з крашанок кидають у воду, щоб рахмани знали, що наступив Великдень.
В цей день, коли люди зустрiчаються на вулицi, то кажуть один одному замiсть вiтання:
– Великдень.
– Великдень.
Коли всi родиною заходять у двiр, господар iз кошиком обходить усю живнiсть i дає коровам, козам, вiвцям, свиням по шматочку свяченої баби, собацi шматок шинки, коту шматок риби, приказуючи:
– Великдень.
За цей час вся сiм'я збирається в хатi. Господиня бере в праву руку запалену свiчку. Всi в хатi зустрiчають господаря зi свяченим стоячи. Коли господар ставить кошик на стiл, всi тричi обнiмаються, чоломкаються i кажуть: “Великдень”, “Великдень”.
Тодi вся родина вмивається крашанкою.
Спочатку був лише Морок, тодi з'явилась причина життя, яка звалася Ягна – животворний вогонь. Тодi з'явилося Яйце-Райце. Зiгрiте Ягною, воно народило Свiт. Свiт був схожий на голуба.
Темiнь перейшло сиве голуб'я,
що у нього з рота полум'я пашить,
iскри сиплються в нього iз очей.
Господиня наливає в миску воду, кладе туди три червонi крашанки i грошi.
Першою вмивається дiвчина, яка на виданнi (воду можна мiняти пiсля кожного, а можна i не мiняти, бо це вмивання чисто символiчне), або хлопець, який має женитися. За ними всi iншi по старшинству, а останньому, найменшому, дiстаються грошi.
На Великдень вiдчиняються вiкна, щоб впустити в хату весну.
Пiсля дванадцятої години на Великдень сiм'я влаштовує багатий обiд. Ставляться всi можливi страви, якi знає господиня. Стiл ставиться посеред хати. Господар з тарiлкою, на якiй лежить одна крашанка, обходить стiл, за яким сидить сiм'я, тричi, тодi стає лицем до покутi, де горить свiчка з бджолиного воску, ставить миску на стiл, знiмає з яйця шкаралупу i розрiзує яйце на декiлька частин, бiльше, нiж членiв сiм'ї. Тодi ложкою дає iз своєї руки по шматочку жовтка i бiлка кожному iз своєї родини, починаючи з дитини до семи рокiв, тодi господинi i всiм iншим по старшинству. Хтось iз сiм'ї читає речення No9. Тодi починається Великоднiй обiд. Спочатку їдять бабку, яйця i шинку, тодi всi iншi страви. Пiсля обiду всi кришки i шкаралупи змiтають i кидають у вогонь. Молодi господарi i неодружена молодь знову йдуть на вигiн чи на головний сiльський майдан, де грає музика. Дiти i дiвчата беруть з собою крашанки.
Дитячi iгри крашанками
Один тримає в руцi крашанку носком догори, а другий б'є носком своєї крашанки. Тодi перевертають – i б'ються пухою. Чия крашанка поб'ється – той її вiддає. Якщо в одного побита пуха, а в одного носок – тодi нiчия.
З горбка котять крашанку. Пiд горбком порiг, об який вона спиняється. Другий гравець котить свою крашанку, щоб попасти ту, що бiля порога. Якщо попадає, то забирає крашанку.
На схилi горбка робиться двi виїмки i кладеться двi крашанки так, щоб помiж ними могло прокотитись яйце. Якщо крашанка того гравця, який котить її з горбка, торкнеться обох крашанок разом, то вiн забирає собi обидвi, якщо торкається одного, то вiддає свою.
На лавку чи на траву кладуть кiлька шапок. Один гравець жмуриться (заходить за рiг чи в iншу кiмнату). Пiд одну з шапок кладуть яйце. Якщо гравець вгадає, пiд якою шапкою яйце, то забирає його собi.
Яйце кладуть на землю. Гравця ставлять за десять крокiв i зав'язують очi, обкручують навколо себе. Вiн робить у напрямку яйця десять крокiв, розв'язує очi i, не сходячи з мiсця, намагається дiстати яйце. Якщо дiстав, виграв, не дiстав – програв.
Дiвчата грають ягiлок
Всi дiвчата i молодi молодицi беруться руками в коло. Посерединi кола ставлять трьох хлопчикiв вiком до 16 рокiв. Ставлять їх трикутником на вiдстанi два метри один вiд одного. Тодi розривають коло i ведуча заплiтає коло помiж хлопцями, всi спiвають:
Кривого танця йдемо,
а кiнця не знайдемо,
то вгору, то в долину,
то в ружу, то в калину.
Веду кривого танця,
та не виведу кiнця,
буду його та виводити,
кiнця танцю та находити.

Як доспiвають пiсню, повертаються лицями до дiтей, роздiляються на три частини i творять три кола. Тодi три кола iдуть за ходом сонця i спiвають:
Та вплинь, селезню, та вплинь за водою.
Та люлi-люлесеньки, та вплинь за водою.
Та скажи, селезню, як дiвочки скачуть,
Та люлi-люлесеньки, як дiвочки скачуть.
Да отак хорошенько, да отак пригоженько.
Та люлi-люлесеньки, да отак прогоженько.

Як закiнчать пiсню, кожне коло розпадається, хапають хлопця, тричi пiдкидають i ловлять з вигуком: “Ту-та-та”.
Огiрочки
Дiвчата i молодицi роблять шерегу, тримаючись за кiнцi хустинок. На одному кiнцi шереги двi дiвчини пiдiймають руки з хусткою вгору, а дiвчина з протилежного кiнця веде попiд хусткою всю шерегу. Коли весь ланцюг протягнеться i черга надiйде до однiєї з тих, що тримали хустку вгорi, вона робить лише пiв обороту i затримується, так що хустка обiв'є їй шию. Це значить, що один огiрочок завився. Друга дiвчина пускає цю хустку i робить ворота з третьою i так аж до передостанньої дiвчини. Пiд час завивання огiрочкiв спiвають:
Любi нашi огiрочки, завивайтеся,
а ви ладнi молодички, женихайтеся.
Як уродять огiрочки, продаватимем,
як передню засватають, вiддаватимем.
Не дивуйся, товаришко, як помилишся,
горiлочка була добра, ми напилися.
Та ми би вам, файнi хлопцi, писанки давали,
як би ви нам огiрочки не переривали.
Та ми би вам, гарнi хлопцi, горiлки купили,
якби цвiли огiрочки, а ви їх любили.
Та ми цього Великодня цiлу зиму ждали,
щоб нас хлопцi шанували, а то й цiлували.
Огiрочки пуп'яночки гудинь завивають,
а молодi молодички медок попивають.
А у лузi зелененькiм лоша заiржало,
була гарна дiвчинонька – вже себе вiддала.
Та кувала зузуленька i буде кувати,
є ще iншi дiвчаточка, тi будуть спiвати.

Пiсля закiнчення завивати, можна таким же чином розвивати.
Дiвчата мають з собою по писанцi, розписанiй так, щоб дiвчина могла потiм впiзнати свою писанку. Коли дiвчина хоче потанцювати з якимось, навiть до цього незнайомим хлопцем, i показати йому, що вiн їй до вподоби, вона до нього пiдходить i дарує писанку. Хлопець не має права вiдмовлятись брати писанку, але замовляє музику i йде до танцю з цiєю дiвчиною. Якщо хлопець хоче потанцювати з дiвчиною, яка йому подобається, вiн до неї пiдходить i просить в неї писанку, якщо та не дає, то норовить вiдiбрати. Писанку дiвчина тримає за пазухою. Якщо хлопець їй подобається, вона дає йому писанку або дає забрати, якщо нi – то не дає. У одного хлопця може бути кiлька писанок, якi йому подарували дiвчата або якi вiн забрав. Вiн залишає собi писанку тої дiвчини, яка йому подобається, а iншi роздає тим хлопцям, якi бажають познайомитись з тими дiвчатами, якi малювали цi писанки. Для цього хлопцi радять раду, зiбравшись на деякий час у гурт чи сам на сам. Хлопцi, якi знають, чиї в них писанки, пiдходять до дiвчат i домовляються про зустрiч на третiй день Великодня.
Вiнку мiй ружовий
Дiвчата i хлопцi стають в коло. Всередину входить хлопець. Коло рухається за сонцем i спiває:
Вiнку мiй ружовий, де бував – у Львовi.
Що за тя давали? Сто левiв червоних.
Ти мiй милий Тимку, бери собi дiвку.

Хлопець вихоплює з кола дiвку, а сам стає в коло. Коло знову рушає i спiває:
Вiнку мiй ружовий, де бував – у Львовi.
Що за тя давали? Сто левiв червоних.
Хай дiвка Варвара знайде собi пару.

Дiвчина вихоплює з кола хлопця, а сама стає в коло. Iм'я дiвчини чи хлопця в пiснi можна змiнювати.
Обливаний понедiлок
Другого дня Великодня, пiсля порання в господi i снiданку, молодшi господарi несуть матерi i батьку чи дiду i бабi бабку i продовжують гуляти. Прийшовши до хати i ставши перед порогом, читають:
Чи дома, дома пан господар,
По чому знайти його двора?
Що в домi шули мурованi,
в тину вориння та точене,
його ворота золоченi,
а пiдворiтня як риб'яча кiсть,
а клямочки – та золоченi,
а замочечки – серебрянi.
Ой уставай же, господарю,
умийся чисто, утрися сухо,
чисто вдягнися, пiдпережися,
одчини вiкно, у поле виглянь,
виглянь на тiк та на вгород,
Великдень прийшов, весну принiс.

Господар чи господиня, почувши величання, вiдкриває дверi i хлюпає на гостей чистою водою з кухля. Гостi хлюпають на господиню принесеною в пляшцi водою. Тодi заходять в хату.
Тi хлопцi, котрi мають подарованi дiвчатами писанки, ще в сутiнках зранку пiдкрадаються до дому дiвчини з водою в карафцi, щоб, як тiльки дiвчина вийде з дому, облити її водою. Зацiкавленi дiвчата теж зранку кудись збираються, до подружки, чи що, а фактично до криницi, щоб бажанi хлопцi могли облити їх водою. Коли хлопець обiллє дiвчину водою, вiн показує їй її писанку, i вона запрошує його до хати, де пригощає, i тодi вони вдвох iдуть на вигiн чи на майдан, де знову грає музика i охочi водять ягiлки.
В цей день можна нести гостинця добрим знайомим, вчителю, крижмовим батькам.
Радний вiвторок
На третiй день Великодня у вiвторок одруженi пари iдуть, в поле, беруть з собою обiд. Обдивляються поле, згрiбають бур'ян i запалюють. Радяться, що будуть тут сiяти чи садити, оцiнюють, яка озимина. Потiм в полi обiдають.
Дiвчата i хлопцi збираються громадами окремо. Хлопцiв, якi досягли вiку 18-ти рокiв, приймають у парубки, а дiвчат, якi досягли 16-ти рокiв, приймають у дiвки.
Той, хто вступає у парубочу громаду, повинен зробити такi вправи.
1. Розставивши ноги на ширину ступнi, не згинаючи ноги в колiнах, нагнутись i торкнутись долонями землi.
2. Протанцювати гопак три хвилини так, щоб пiд час танцю виконати три рiзновиди присядки.
3. Вiджатись вiд землi на руках сiм разiв.
4. Пiдтягнутись на руках сiм разiв так, щоб пiдборiддя було на рiвнi поперечки.
5. Пiдняти над головою, випрямивши руку, гирю вагою 16 кiлограмiв сiм разiв правою i лiвою рукою.
6. Повиснувши на руках, вилiзти на поперечку зверху.
7. Розказати напам'ять речення No23.
Пiд час iспиту забороняються будь-якi жарти.
Пiсля здачi iспиту бережа голить новобранцевi лице, i вже вiн може заводити вуса. Тодi парубок умивається, витирається рушником i говорить:
– Урочисто обiцяю дотримуватись звичаїв парубочої громади.
Бережа подає парубковi нову сорочку, яку хлопець купив собi до цiєї подiї. Якщо є така можливiсть, йому пiдводять коня пiд сiдлом, вiн об'їздить на ньому коло за ходом сонця. З цього часу вiн є членом громади парубкiв, може вiдкрито гуляти з дiвчиною i женитися.
Пiсля того як молодих хлопцiв приймуть у парубки, проводяться вибори бережi. Усiм членам парубочої громади роздаються записки, у якi записано iм'я колишнього бережi i ще двоє нових iмен, найдужчих, найкмiтливiших i найсправедливiших парубкiв. Тодi всi розходяться, сходяться через десять хвилин i вкидають записки в горщик, попередньо викресливши два прiзвища. Пiсля цього записки витрушуються. Кого найменше викреслено, той стає бережею на весь рiк. Вiн органiзовує парубкiв на проведення радуниць, водить колядникiв, розсуджує суперечки помiж парубками, знає обряди i звичаї. Новий бережа називає своїх першого i другого помiчникiв. Пiсля виборiв бережа разом з новоприйнятими парубками ставить громадi могорич iз закускою.
Дiвоча громада теж приймає iспит у пiддiвок.
1. Дiвчина показує сорочку, яку вона вишила своєму нареченому.
2. Вiнок, який їй сьогоднi одягне бережа.
3. Варить борщ, вареники i узвар.
4. Танцює гопачок три хвилини.
5. Спiває або розказує напам'ять одну весiльну пiсню, одну веснянку, одну купальську.
6. Прасує плаття.
7. Розказує речення No5.
Тодi говорить:
– Урочисто обiцяю дотримуватись звичаїв дiвочої громади.
Пiсля цього бережа одягає дiвчинi на голову вiнок. Тодi дiвоча громада, таким чином як i парубоча, провадить вибори бережi, i нова бережа та новi дiвки влаштовують для громади бенкет.
Увечерi парубоча i дiвоча громади зустрiчаються на майданi i новi парубки цiлуються при громадi iз тими дiвчатами, з якими вони гуляють.
5. ПОМИНАННЯ
Пiсля третього дня Великодня люди, коли кому зручно, ходять на кладовище i прибирають могилки. Прополюють сухий бур'ян, садять квiти, посипають бiлим i червоним пiском, вiшають новi вiнки, фарбують загорожi. Наступна пiсля великодньої недiля називається Радуниця.
Печуть бабку, готують вареники, рибу, голубцi, тушать м'ясо а чи запiкають курку чи гуску, красять яйця. Готують страви для тризни на могилках i складають у кошик, беруть також горiлку, солодку воду, цукерки, щоб обдаровувати дiтей i старцiв. Накривають кошик рушником. Вбираються у святкову одежу i в недiлю в обiд приходять на кладовище.
Тут хор пiвчих на чолi з волхвом з хоругвами обходить кладовище, спiваючи величальних пiсень Боговi.
Коли урочисте шестя закiнчується, люди родинами розсiдаються помiж могилками, а чи на зроблених для цього лавах i починають тризну. Спершу виливають по чарцi на могили, також кладуть на кожну могилу по крашанцi i декiлька цукерок, якi збирають малi дiти до семирiчного вiку. Дарують старцям крашанки i бабку.
Перед першою чаркою приговорюють:
– Царство Небесне. Хай з нами пригостяться всi нашi родичi.
Поволi обiдають, згадують померлих, не вживаючи слова “покiйний”, а так нiби про живого. По закiнченню тризни хтось з старших говорить:
– Спасибi, чим хата багата, тим i радi, спочивайте та й нас дожидайте.
Пiсля цього розходяться по домiвках, а якщо пiшов дощ, то тризну влаштовують у найближчiй хатi когось iз родичiв.
6. АРЕЙ
Арей справляється 25 квiтня. Це свято вiйськовозобов'язаних чоловiкiв i тих, хто вже служив у армiї, i тих, хто ще буде служити. Люди збираються в центрi села. Вiйськовозобов'язанi чоловiки шикуються у колону по чотири, яка проходить понад лобним мiсцем. В кiнцi колони у вiйськовiй формi iдуть хлопцi, якi прийшли з армiї минулого року, i хлопцi, якi мають iти в армiю цього року. Колона зупиняється i повертається фронтом до трибуни. Стоїть лицем чотирма шеренгами до трибуни. На трибунi голова, отаман i волхв. Отаман оголошує iмена юнакiв, якi мають iти в армiю. Голова дарує iменнi подарунки вiд громади i напучує, щоб старанно служили, захищаючи Араяну. Потiм волхв читає “Проповiдь сили” i речення No27, No33, No40.
За командою отамана колона чоловiкiв обходить майдан чи ближнi вулицi навколо центру села з маршовими вiйськовими пiснями. Повернувшись на головний майдан, влаштовуються силовi iгри на визначення, хто найдалi кине списа, гранату, хто бiльше разiв пiднiме двопудову гирю. Бiгають навипередки, борються руками, корпусами, перетягують канат. Якщо є боксерський реманент, влаштовують вiдкритi для всiх бажаючих кулачнi бої.
Надвечiр влаштовується урочистий обiд.
7. РАХМАНСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ
У четверту недiлю пiсля великодньої недiлi благочестивi люди вiдзначають Рахманський Великдень.
Рахмани – це люди, якi жили праведно i своїм праведним життям та благополучною смертю були угоднi Боговi i вiдомi серед людей. Вони прожили своє життя чесно, згiдно приписiв книги “Бережа”, вiрували в єдиного Бога Ягну i її перевтiлення, i їхнi душi потрапили в Рай.
В цей день люди нiчого не роблять, окрiм необхiдних у господарствi справ, згадують праведникiв, запалюють у їхню честь свiчки на покутi.
8. ЗЕЛЕНI СВЯТА
Зеленi радуницi починаються з суботи перед 23 червня. З 23 на 24 червня найсильнiше ярiє Дарбог, тому навколо цього числа українцi святкують цiлий тиждень. Головним святом тижня є вечiр 23 червня. Якщо на 23 червня потрапляє субота, то Зеленi радуницi починаються з суботи за тиждень до 23 червня.
Саме на Зеленi свята, коли Дарбог ярiє якнайсильнiше, людська кров найсильнiше нуртує, запалена любовною жагою. Саме в цей день Ладо у лiсi наздогнав Ладу, стрибаючи за нею через струмок, i вони попадали у воду. Тому хлопцi i дiвчата, якi обливалися водою на Великдень, обмiнюючись крашанками, на Купала випробовують своє кохання любов'ю. Дiти, якi можуть народитися вiд гульнi мiж неодруженою молоддю на Зеленi свята, вважаються посланнями Бога Лада, шануються i вирощуються в сiм'ї молодої матерi, навiть якщо iз якихось причин восени шлюб не вiдбувся. Цi дiти, як правило, здоровi i здiбнi. Материнство шлюбне чи позашлюбне шанується в родах арiйцiв якнайвище.
Проте купальське радiння здебiльшого закiнчується щасливим шлюбом восени, в такiй сiм'ї росте багато здорових дiтей. Розпорядником на радiннях є Головний волхв села, а також бережа у парубочiй i дiвочiй громадах.
Купала
Пiсляобiд 23 червня хлопцi i дiвчата збираються на лузi пiд лiсом бiля води окремими громадами. Дiвчата приносять з собою стрiчки, городнi квiти: любисток, рожi, м'яту, барвiнок, братки, чорнобривцi, а також цукерки, печенi з тiста голуби, бублички, варенi фарбованi яйця, ковбасу, сало. Хлопцi приносять вино. Зносять також з села непотрiбне сухе дерево, а також збирають у лiсi сухi гiлки. Коли дрова зiбранi, ватага хлопцiв iде по деревце. Це може бути вершок берези, верби, тополi, клена, вишнi. Зрубане деревце вкопується на рiвному просторому мiсцi i дiвчата починають його вбирати стрiчками, кольоровим папером, голубами, цукерками та живими квiтами. На гуляння Купала можна приходити i одруженим парам, дивитися не заважаючи i закушувати на свiжому повiтрi. Пiд час уборiв деревця дiвчата спiвають:
Як пiшла Лада в Дунай по воду,
та ступила Лада на хитку кладку,
Лада моя панна, ягода червона.
Кладка хитнулась, Лада упала,
як потопала, тричi кричала,
Лада моя панна, ягода червона.
пї крик почув Ладо молодий,
за нею стрибнув, у воду пiрнув,
Лада моя панна, ягода червона.
Вiн Ладу впiймав, дiвоцтво забрав,
кладка хиткая, Лада молода,
Лада моя панна, ягода червона.
Не берiть, люди, в Дунаї води,
в Дунаї вода – Ладина сльоза,
Лада моя панна, ягода червона.
Не ломiть, люди, в луках калини,
в луках калини – Ладина краса,
Лада моя панна, ягода червона.
Не косiть, люди, по луках трави,
по луках трава – Ладина коса,
Лада моя панна, ягода червона.

Оздобивши деревце, яке може бути також тичкою з прив'язаними до неї гiлками рiзних дерев, дiвчата сiдають навколо нього малим колом – сiм наймолодших найкращих дiвчат. Тодi навколо малого кола сiдає бiльше коло – 21 дiвчина, участь у якому розiгрується: в шапку кидається стiльки личок, скiльки є дiвчат, проте бiлих серед них лише 21. Дiвчата тягнуть лички, кому потрапляє бiла, той сiдає в друге коло, кому червона, той сiдає в третє. Дiвчата починають плести вiнки кожна для себе, а хлопцi в цей час запалюють вогонь, але не всi дрова, а так, щоб пiдтримувати вогонь протягом всiєї гульнi. Коли вогонь розгорається, дiвчата встають i починають вести коловод. Якщо кола два, то менше коло крутиться так, як обертається Сонце, тобто проти годинникової стрiлки, а бiльше коло – за годинниковою стрiлкою. Дiвчата спiвають:
Перше коло:
Ой, вербице, вербице, час тобi,
вербице, розвиватися.
Друге коло:
Ой, ще не час, не пора!
Перше коло:
Час тобi, Iван-Ладо, женитися.

ВСI РАЗОМ:
Ой ще не час,