Українська література - розробки уроків

Михайло Коцюбинський «Дорогою ціною», Райнер Марія Рільке «Пісня про правду», В. Шекспір «Ромео і Джульєтта»: діалог через століття

Всі публікації щодо:
Коцюбинський Михайло

Мета уроку: залучати учнів до найвищих досягнень європейської літератури, зокрема української, австрійської, англійської; розвивати уміння і навички компаративного аналізу прозових і драматичних творів, уміння виразного читання, логічного мислення і уміння аргументувати власні судження, сприяти вихованню національної гордості, патріотизму і поваги до інших культур.

Тип уроку: компаративний аналіз тексту.

Форма уроку: засідання клубу любителів літератури.

Обладнання: художні тексти «Дорогою ціною» М. Коцюбинського, «Пісня про Правду» Р.М. Рільке, «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра, портрети М. Коцюбинського, Р.М. Рільке, В. Шекспіра, пам’ятки — таблиці про особливості компаративного аналізу.

Епіграф:

І не знецінюйте коштовне,

не загубіться у юрбі.

Не проміняйте неповторне

на сто ерзаців у собі!

Ліна Костенко

Хід уроку

I. Мотивація навчальної діяльності.

Друже любий!

Візьми з собою в непросте життя

Найкращих друзів, що не зрадять.

Я знаю: мрієш про щасливе майбуття.

У ньому друзі ці не стануть у заваді.

Шевченко й Коцюбинський, Рільке і Шекспір,

Іван Франко і Леся Українка, Сосюра і Олійник

Вони з тобою будуть до тих пір,

Допоки треба буде допомога.

Вони мовчатимуть, Чекатимуть терпляче,

Коли рука торкнеться обкладинки

Розгорне книгу в перший раз неначе.

І вже не відірветься й на хвилину

Від світла й мудрості Живого Слова!

Учитель.

Нині у нас незвичайний день. Ми проводимо відкрите засідання клубу літературознавців. Нас цікавитимуть вічні запитання життя і літератури (як мистецтва слова): «Що значить воля?», «Що значить Кохання?». «Що значить Істина?»

На нашому засіданні працює декілька секцій: історики, екскурсоводи, текстологи, літературні критики.

Методичний коментар.

Для підготовки і проведення уроку клас було поділено на секції, в яких учні отримали індивідуальні і загальні завдання.

1. Історики (історична секція): підібрати матеріал для історичної довідки «Соціально — історичні умови творчості М. Коцюбинського (Україна), Р.М. Рільке (Австрія), В. Шекспіра (Англія).

2. Екскурсоводи: підібрати матеріал для екскурсії у творчу лабораторію письменників М. Коцюбинського, Р. М. Рільке, В. Шекспіра.

3. Текстологи (секція дослідження художнього тексту): проаналізувати художні тексти повісті «Дорогою ціною» М. Коцюбинського, оповідання «Пісня про правду»

Р.М. Рільке, трагедію «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра і визначити характер людини, що є центром кожного досліджуваного художнього тексту.

4. Літературні критики: знайти спільне і відмінне у художній канві творів, що досліджувалися.

Учитель.

Прошу звернути увагу, учні, що діалог - це специфічний спосіб усвідомлення Всесвіту, мислення, розвитку й реалізації сутності людини, це вимога часу.

Формування глобальної людської цивілізації, численні міжнаціональні, міжрегіональні конфлікти, потреба пошуку взаєморозуміння, співпраці зумовила саме актуальність такої форми спілкування.

Діалог носіїв різних культур має відбуватися з позиції особистості, яка намагається не тільки зрозуміти, але й відчути внутрішній стан образів іншої культури, проникнути у світ письменника. За М.М. Бахтіним, «чужа культура лише в очах іншої культури розкриває себе повніше і глибше… За діалогічної зустрічі двох культур вони не зливаються і не змінюються, кожна зберігає власну єдність і відкриту цілісність, проте вони взаємно збагачуються.

Для прикладу порівняємо художні тексти «Дорогою ціною» М. Коцюбинського, «Пісня про Правду» Р.М. Рільке, «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра, застосовуючи елементи компаративного аналізу тексту.

ІІ. Засвоєння нового матеріалу.

1. Знайомство з таблицею компаративного аналізу тексту.

Компаративний від лат. Comparativus — порівняльний.

(Предметом компаративістики є генетичні, генетико — контактні зв’язки і типологічні збіги (аналогії) в національних, регіональних і світових літературах. Вивчаються форми зовнішніх і внутрішніх контактів, впливів, між літературної рецепції, посередницької функції художніх перекладів. Більшість вчених поділяє думку, що компаративістика є аспектом літературознавчих студій, а порівняльно — історичне вивчення літературних явищ повинно лежати в основі різноманітних явищ жанрів історико — літературних і літературно — критичних праць. Компаративістика має свою специфіку і методику, видозмінюється залежно від естетичної концепції вченого).

Розглянемо таблицю.

№ етапу

Назва етапу

Зміст

1

Підготовчий

- визначення епохи, коли були написані твори, що досліджуються, знайомство з тогочасними суспільно — історичними обставинами;- з’ясування особливостей літературного напряму;- біографія та творчий шлях письменника;- історія виникнення задуму твору, сюжету.

2

Реалізації

- визначення типологічних подібностей творів, що досліджуються у різнонаціональних літературах- розглядаються відмінності на рівні теми, сюжету, системи образів, поетики та жанрової специфіки.

3

Узагальнення

Робиться висновок про:- спорідненість світоглядних позицій та художньої манери авторів порівнюваних творів;- типологічні сходження і причини їх прояву;- відмінності як прояв національної самобутності та індивідуального стилю митців;- узагальнюються учнівські спостереження і враження;- власні висновки учні записують до робочого зошита;- пі керівництвом учителя школярі роблять спробу порівняти власні висновки про порівнювані літературні твори із висновками авторитетних вчених;- висловлюють власні враження від самостійного дослідження;- приходять до власного відкриття досліджуваного твору.

2. Перевірка домашнього завдання.

Виступи завчасно підготовлених представників творчих груп щодо 1 етапу компаративного аналізу (відомості про авторів досліджуваних творів і тенденції суспільно — історичного розвитку країн в час написання досліджуваних творів (вводяться елементи рольової гри).

1. Історики (історична секція): підібрати матеріал для історичної довідки «Соціально — історичні умови творчості М. Коцюбинського (Україна), Р.М. Рільке (Австрія), В. Шекспіра (Англія).

2. Екскурсоводи: підібрати матеріал для екскурсії у творчу лабораторію письменників М. Коцюбинського, Р. М. Рільке, В. Шекспіра.

ІІІ. Застосування набутих знань. Навчальна ситуація

Робота у трьох творчих групах. Кожна з яких здійснює ІІ етап компаративного аналізу (за таблицею) і порівнює такі твори:

Перша група

Текстологи (секція дослідження художнього тексту): проаналізувати художні тексти повісті «Дорогою ціною» М. Коцюбинського і оповідання «Пісня про Правду»

Р.М. Рільке та визначити характер людини, що є центром кожного досліджуваного художнього тексту.

Друга група

Текстологи (секція дослідження художнього тексту): проаналізувати художні тексти повісті «Дорогою ціною» М. Коцюбинського і трагедію «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра та визначити характер людини, що є центром кожного досліджуваного художнього тексту.

Третя група

Літературні критики: знайти спільне і відмінне у художній канві творів, що досліджувалися.

Кожна група під керівництвом учителя порівнює прозові твори, добираючи приклади. Дітям надається можливість радитись одне з одним, відчувати себе дослідниками

Така форма роботи дає змогу проаналізувати велику кількість різнобічних явищ, знайти багато прикладів, опрацювати матеріал великого обсягу.

У кінці проводиться фронтальна бесіда. Заслуховуються виступи учнів із кожної групи, матеріал узагальнюється. Систематизується.

ІІ етап компаративного аналізу літературних творів

Запитання для порівняльного аналізу образів і сюжетів повісті М. Коцюбинського «Дорогою ціною» і трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта»:

1. Чому головних героїв творів М. Коцюбинського і В. Шекспіра можна вважати не тільки позитивними персонажами, але й особистостями?

2. В чому виявляються гуманістичні ідеали М. Коцюбинського і В. Шекспіра, які знайшли відображення у вищеназваних творах?

3. Які зовнішні обставини заважають щастю закоханих героїв цих творів? Чому ці обставини виходять за межі випадкових явищ і набувають соціального звучання?

4. В яку історичну епоху відбуваються події, описані М. Коцюбинським і В. Шекспіром?

5. Як змінюється характер головних героїв під впливом почуття кохання? Які вчинки героїв вказують на їхню мужність у боротьбі за своє кохання і щастя?

6. Яка роль випадку в сюжетах творів М. Коцюбинського і В. Шекспіра? Які випадкові обставини складають сюжет цих творів?

7. Чому людині потрібна воля?

Таблиця.

Подібності

М. Коцюбинський «Дорогою ціною»

В. Шекспір «Ромео і Джульєтта»

Тема

Звеличуюче, діюче почуття кохання.

Всепоглинаюче, безмежне почуття кохання.
Ідея

Право людини на свободу і щастя. Гімн людині діяльній

Право людини на кохання і щастя

Герої

Остап і Соломія - ідеальні герої, досконале втілення позитивного ідеалу.

Ромео і Джульєтта — ідеальні герої свого часу, досконале втілення позитивного ідеалу епохи Відродження.

Шлях до кохання, до взаєморозуміння

Мужніє у вогні випробувань

Соломія (ніжне кохання і товариська виручка, жіночість і мужність органічно поєднуються в характері Соломії).

Багато життєвих перепетій випало на долю Остапа, і він пройшов крізь всі випробування, мужніючи в боротьбі за життя, свободу, право кохати

Під впливом кохання до Ромео змінюється Джульєтта. Під впливом кохання до Джульєтти змінюється і Ромео (ніжність і відповідальність полонить його серце).

Цінність людини

М. Коцюбинський проголошує право людини на щастя.

В. Шекспір проголошує найбільшою цінністю у Всесвіті людину

Зовнішні обставини, що заважають щастю героїв.

кріпосництво

Ворожнеча старовинних веронських кланів Монтеккі і Капулетті

Оповідач у творах

Не є учасником подій, що зображені у повісті

Не є учасником подій, що зображені у драмі.

Сюжет

Сюжет динамічний, з елементами аватюрності

Сюжет драматичного твору динамічний з елементами драматичності.

ІІ етап компаративного аналізу літературних творів

Запитання для порівняльного аналізу образів і сюжетів повісті М. Коцюбинського «Дорогою ціною» і оповідання «Пісня про Правду»

1.Що таке національний колорит?

2.Які символічні та алегоричні образи знаходимо у порівнюваних творах?

3.Яка ідея єднає ці твори?

4. Які кольори і звуки можна спостерігати у порівнюваних творах?

5. Знайдіть описи природи. Доведіть, що описи природи допомагають нам зрозуміти характери героїв. Поясніть їхню композиційну роль.

6.Яким є шлях героїв порівнюваних творів до волі, до правди?

7.Як зображено Україну в порівнюваних творах?

Таблиці.

Подібності

М. Коцюбинський «Дорогою ціною»

Р.М. Рільке «Пісня про Правду»

Тема

Тема кріпосництва

Поневолення України польськими магнатами

Символічні та алегоричні образи

Дикий тур, гайдамаки (Умань, Кодня),

Правда, Кривда, Бог, Орфей, сліпий кобзар, каліка Євальд

Ідея

Право людини на свободу

Право людини на вибір життєвої стежини

Кольори і звуки

Вказують на психологізм оповіді і майстерність автора

Вказують на божественне у кобзарі, допомагають психологічно пізнати героїв

Герої

Остап, Соломія, Іван — люди, одержимі у здобуванні волі

Сліпий кобзар Остап, швець і богомаз Петро, його син Олекса — шукачі правди

Шлях до правди, до волі

Власний вибір героїв

Власний вибір героїв за настановами сліпого кобзаря — посланця Бога

Час у творах

Час конкретизовано

Час сконденсований

Сюжетність

Розгортання подій у певних історичних обставинах

Розгортання подій на історичному тлі

Колорит

Відтворення українського національного колориту

Виписано риси української ментальності

Описи степу

Природа розкриває характери героїв повісті

Описи природи, зокрема степу, розкривають сутність душі героя Олекси

Відмінності

М. Коцюбинський «Дорогою ціною»

В. Шекспір «Ромео і Джульєтта»

Способи художньо — мовленнєвого втілення сюжетів

Розповідь про те, що відбувається, описується ніби «з боку»

Мова персонажів являє собою, по суті, їхні дії в ситуації, що зображується

Тематика

Соціальна

Родинна

Композиція твору

Вступ — коментар, сюжет має пригодницький, романтичний характер

Кільцева композиція, форма — оповідання в оповіданні, притчевий характер оповідання

Оповідач і слухач

Наявність оповідача

Наявність оповідача і слухача


ІV. Узагальнення і систематизація знань.

Висновки.

Порівняльний аналіз М. Коцюбинського «Дорогою ціною» і В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» та М. Коцюбинського «Дорогою ціною» і Е.М. Рільке «Пісня про Правду» дає нам змогу виявити при всіх відмінностях індивідуального стилю спорідненість авторів перш за все на духовному, світоглядному рівні. Порівнювані твори проникнуті життєвою філософією європейських народів, у центрі якої знаходиться вільна індивідуальність з колосальною силою волі і вис око розвинутим почуттям національної честі і особистої гідності, що не дозволяє коритися під ударами долі.

Інтерактивна вправа

Продовж речення

Воля — це (життєва необхідність).

Правда — це (чарівний дар людині).

Кохання — це (взаєморозуміння).

Істина — це (розуміння власного «Я»)На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.