Українська література 10 клас (профільний рівень) - О. І. Борзенко - Ранок 2018

Реалізм - Література й національне життя - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.

У творах реалізму увага приділяється соціальним темам, а коло основних проблем і конфліктів визначається взаємозв'язками між людиною і суспільством. Перевага надається типовим характерам, у яких повно і правдоподібно відображені риси суспільного життя. Серед усесвітньо відомих реалістів вирізняються Ч. Діккенс, В. Теккерей, О. де Бальзак, Ґ. Флобер. В українській літературі визнаними майстрами реалістичного слова є І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, І. Карпенко-Карий.

Реалізм — це літературний і мистецький напрям другої половини XIX століття з яскраво вираженою настановою на правдиве й точне відображення дійсності у її типових проявах.

Ознаки реалізму:

■ зображення типових явищ дійсності;

■ увага до громадських процесів та соціальних суперечностей;

■ змалювання звичайних людей у їхньому повсякденні;

■ залежність внутрішнього світу героїв від суспільних обставин;

■ психологічна та соціальна достовірність людських характерів;

■ точність у відтворенні побутових деталей.

Натуралізм — літературна течія реалізму, для якої характерна настанова на фотографічно точне зображення дійсності.

В останній чверті XIX століття в реалістичній літературі сформувалась нова течія — натуралізм (від лат. naturalis — природний). Прибічники натуралізму були переконані, що людина не несе повної відповідальності за власне життя, оскільки воно зумовлене спадковістю, інстинктами, соціальним і побутовим оточенням.

У своїх художніх пошуках вони прагнули до максимально відстороненого, майже „протокольного“ відображення життєвих процесів. Найбільш послідовно натуралізм виявився у творчості відомого французького письменника Е. Золя. Окремі риси натуралізму наявні у творах українських авторів Панаса Мирного та І. Франка.

Опрацьовуємо прочитане, виявляємо читацьку, літературну компетентності

1. Дайте короткі відповіді на запитання.

■ Коли в літературі утвердився реалізм?

■ До яких тем зверталися реалісти?

■ Як реалісти осмислювали вплив соціальних обставин на формування особистості людини?

■ Яких найбільш відомих західноєвропейських реалістів ви знаєте?

■ Які автори представляють український реалізм?

■ У чому своєрідність натуралізму?

■ Кого з письменників вважають засновником натуралізму?

■ Творам яких українських письменників притаманні риси натуралізму?

2. У зручній для вас формі занотуйте в зошиті ознаки реалізму.

■ На заробітки (Микола Кузнецов, 1882)

■ Косовиця (Микола Пимоненко, 1900-ті)