Всі публікації щодо:
Забіла Віктор

Українська література 9 клас - Олена Міщенко - Генеза 2017

«РУСЬКА ТРІЙЦЯ» - ВІКТОР ЗАБІЛА (1808-1869) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

На західноукраїнських землях розвиток національної культури відбувався в специфічних історичних і суспільно-політичних умовах. Давалося взнаки довготривале польське, а згодом (від 1772 року) австрійське панування. Династія Габсбургів намагалася провадити на теренах імперії прогресивну на той час політику. Про це свідчить і скасування кріпосного права (1848), проведене значно раніше, ніж у Російській імперії, і визнання повноправності греко-католицької церкви, і відкриття університету у Львові (1748) тощо.

Але Західна Україна, залишаючись провінцією величезної імперії, потерпала від поступового наступу на русинську мову, культуру. Тож дух просвітительства, національно-культурного відродження, що дедалі більше ширився європейськими країнами, не оминув і Західної України. Львів як осередок духовного життя краю приваблював молодих талановитих українців, поляків, учасників знаменитого повстання. Поступово з’являлися ґрунтовні українознавчі та фольклористичні праці, граматики. Тоді серед деяких кіл інтелігенції зародилася ідея «європеїзації» Західної України, а відтак - необхідності застосування замість кирилиці латинського алфавіту.

Тож головна заслуга засновників «Руської трійці» - Маркіяна Шашкевича, Івана Вагилевича та Якова Головацького - у тому, що вони відстояли право використовувати народну мову як літературну й застосовували кириличне письмо.

ПАМ'ЯТАЙМО! «Руська трійця» - гурток талановитої української інтелігенції, який діяв упродовж 1833-1837 років. Його фундаторами стали три студенти Львівської семінарії - Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич і Яків Головацький.

Цей гурт прагнув відродити духовне життя краю, був об’єднаний спільною ідеєю праці на користь української культури, перейнятий потребою відродження національної свідомості, боротьби за возз’єднання українських земель, розвитку письменства на основі народної мови.

Девізом «Руської трійці» стали слова зі збірки народних пісень Максимовича «Світи, зоре, на все поле, закіль місяць зійде».

Який зміст вкладали учасники гурту в цей девіз?

Етапним у розвитку національного письменства на Західній Україні стало видання альманаху «Русалка Дністровая» 1837 року. Франко сказав, що ця книжка була «немов один неясний порив чуття людського серед загального затупіння та здичіння».

В альманасі вміщено фольклористичні матеріали, оригінальну творчість учасників «Руської трійці», переклади сербського епосу, історичні та бібліографічні матеріали.

Центральною постаттю «Руської трійці», її організатором, душею прогресивної патріотичної галицької молоді був Маркіян Шашкевич.

a