Всі публікації щодо:
Величковський Іван

Українська література хрестоматія для 9 класу - О. М. Авраменко

МЛЕКО, ОД ОВЦІ ПАСТИРУ НАЛЕЖНОЄ, АБО ТРУДИ ПОЕТИЦЬКІЇ, ВО ЧЕСТЬ ПРЕБЛАГОСЛОВЕННОЇ ДІВИ МАРІЇ СОСТАВЛЕННІЇ - ІВАН ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ - Історично-мемуарна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Аз млеком питала

Христа в літех мала,

Чистаго младенця

А тварєм первенця.


ПРЕДМОВА ДО ЧИТЕЛЬНИКА

Уважаючи я, іж многії народове, звлаща в науках обфітуючії, много мають не тілько ораторських, але і поетицьких, чудне а містерне, природним їх язиком, од високих разумов составленних трудолюбій, которими і самі ся тішать, і потомков своїх довціпи острять, я, яко істинний син Малоросійської отчизни нашої, боліючи на то серцем, іж в Малой нашой Росії до сих час такових ні од кого типом виданих не оглядаю трудов, з горливості моєї ку милой отчизні, призвавши Бога і Божію Матку і [святих], умислив-єм, іле зможность подлого [довці] пу мойого позволяла, нікоторії значнійшії штуки поетицькії руським язиком виразити, не з якого язика на руський онії переводячи, але власною працею моєю ново на подобенство інородних составляючи, а нікоторії і ціле руськії способи винайдуючи, которії і іншим язиком ані ся могуть виразити.

Найдовав-єм теж в штучках іноземних многії оздобнії і містернії штучки, але не на славу Божію, тілько на марнії сьогосвітнії жарти виданії, з которих я, тілько способ взявши, ложив-єм труд не ку якому, не дай Боже, тщеславію, але щегульне ку славі Бога слави і славної владичиці нашої Богородиці і прісно діви Марії, а на оздобу отчизни нашої і утіху малоросійським сином її, звлаща до читання охочим і любомудрим.

Упевняю теж ласкавого [читат]еля, іж если сії вірші мої скоро [про]йдет, не уважаючи, що ся в кождом за штучка замикаєт, мало, або жодного не однесет пожитку. Леч єсли над кождим віршиком так ся много забавить, аж поки зрозумієт, що ся в нім за штучка замикаєт, вельце ся в них закохаєт. Гди ж тут жадних простих (которих і простаки складати могуть) не маш віршов, тілько штучки поетицькії, которії любо суть короткії, маленькії, але великую компонуючим їх вдають трудность і довгого, поки ся зложать, потребують часу. Суть з них нікоторії, яко то рак літеральний і вірш чворогранистий, которії і за місяць ледво ся зложать. Хто [спробу]єт, певне мі то признаєт. А прето, ласка[вий ч]ительнику, єсли з них хочеш однести утіху, довго поймуй їх, і єсли би ся которая штучка здала бути до поймовання претрудною, слушная річ, єдного і другого призвавши, спольне ся домишляти. Гди ж всі все можем, а єдин всього знати не может, кроме всемогущаго Бога, которий як дав мні охочо попрацьовати, так і любві твоїй да подасть охочо читати і поймовати. В недостойних молитвах моїх горячо о тоє всемогущую його помощ благаю.

      Любві твоїй всіх благ желатель і бого[молець]

      Іоанн В[еличков]ський, недостойний з пресвітеров


ЕХО


єст вірш, в котором, якоби нікоє ехо, то ест одзов,

до каждого стихов конця дві силяби, з конечних же літер уформованїі, одзиваються

— Что плачеши, Адаме? Земнаго ли края?

— Рая.

— Чому в онь не внійдени? Боїш ли ся брани?

— Рани.

— Не можеши ли внійти внутр його побідно?

— Бідно.

— Іли возбранен тобі вход єст херувими?

— Іми.

— Одкуду дієт ті ся сицевая досада?

— З сада.

— Кто ті в саді снідь смертну подаде од древа?

— Єва.

— Кто же Єву в том прельсти? Змій ли вертоградський?

— Адський.

— То сієши сльозами не без вини поле?

— Оле!

— Одселі вся будеши со трудом стяжати?

— Жати.

— Одселі тебе, чаю, смерть возьмет ко гробу?

— Обу.

— То смерті уже єсте во віки предані?

— Ані.

— Одкуду же жизнь паки начнете взимати?

— Мати.

— Мати, чаю, одродить вас, [чи смерть] Христова?

— [О]ва.

— Плодом ли пречистия матері ожисте?

— Їсте.

— О би і нас спасл тот плод дівия утроби!

— О би.


РАК ЛІТЕРАЛЬНИЙ


єст вірш, которого літери, і вспак читаючися,

той же текст виражають


Мене ради на радость Богом міру данна

Анна во дар бо ім’я мі обрадованна,

Анна дар і мні сін мира данна,

Анна пита мя я мати панна.

Знай всяк, аз в небі єсм чиста нива,

А відай там я мати а діва.

Знай о [нас в] небі, чистая ниво,

[О відай] тамо мати а діво.

Тебі силной все небо отверзеся само,

О мати великая аки лев і тамо.

Аки лев і тамо о мати велика

Аки Лот о мати і тамо толика

Лот — з святих чина, ти — з святійших лика.

Марія в небі і по смерті жива,

А відай тамо то мати а діва..

Аще би і під морем могл люд пробивати

І тамо відом Ісус ім, о діво мати.

Од гроба Климентія мощно то познати...


РАК СЛОВНИЙ


єст вірш, которого не літери, але слова вспак читаються


Высоко діва єст вознесенна,

Глубоко яко бяше смиренна.


РАК ПРЕКОСЛОВНИЙ

ест вірш, которого слова, вспак читаючися,

противний текст виражають


Бця

Со мною жизнь не страх смерті, Мною жити не умерти.

Єва

Авель

Богу пожру жертв. тучн. не худую, Многу не малую, благую не злую.

Каїн

ЧВОРОГРАНИСТИЙ


єст вірш, в котором так вздлуж, яко і вшир

єден же текст виражається


Маріє

Ти

Єдина

Мати

Богу

Сину

Ти

паче

всіх

вишньому

возлюбленна

вину

Єдина

всіх

надеждо

творцю

ти

предстани

Мати

вишньому

творцю

стани

прісно

за ни

Богу

возлюбленна

ти

прісно

Діво

зіло

Сину

вину

предстани

за ни

зіло

сміло


ЗГОЖАЮЧІЙСЯ


єст вірш, в котором обі строки средніх слов згодне заживають

Марія без та в рай водить

Єст гріха душі

Арія полн той в ад зводить


ПОРЯДНИЙ НЕПОРЯДОК


єст вірш складне помішнаного порядку, которий як ся

маєт винайдовати, нижей указано єст


Отець, син, утішитель, дщер, матер, невісту,

ізбра, возлюби, сниска, красну, благу, чисту.


Тут такий порядок маєт бути:


Отець дщер ізбра красну,

Сын матер возлюби благу,

Утішитель невісту сниска чисту.


ЄДИНОГЛАСНИЙ


єст вірш, в котором каждая силяба єдиною гласною

літерою замикається, іменно сею: О


СлОвО плОтОнОснО

МнОгО плОдОнОснО


Много плода Бог слово в рай приносить,

Вся тім биша, вся даєт, чесомо кто просить.


ЄДИНОПАДЕЖНИЙ

єст вірш, на єдину каденцію кончаючийся, в котором всі стишки

в єдно сеє ім’я АННА впадають

Роди, ізбранна

Пречистую, Анна.

В цнотах пространна,

Порока странна,

Сладкая манна,

Чистая панна,

Яко нам данна,

Богу осанна.

За корень сей купині предложенно Анну,

Яко сія ізрасти пречистую панну.


АЗБУЧНИЙ


єст вірш, которий каждоє слово од азбучних літер

порядком азбучним зачинаєт. Не положені теж

в нем ъ, ы, ь, Ѣ ст.слав е , бо то літери конечнії а не початковії.

Над то не положені суть і тії:

ξ,Ψ,θ, бо то літери грецькії, а не руськії


Т у т м о в а П р е с в я т о ї Б о г о р о д и ц і:


Аз Благ Всіх Глубина

Дівая Єдина

Живот Зачах Званним

Ісуса Избранним,

Которий Людей Мною

На Обід Покою

Райська Собирает,

Туне ОУщедряет.


А т у т м о в а н а ш а к о Х р и с т у:


Умне Фенікс Христе,

Отче Царю Чисте,

Шествуй Щедротами,

Матерє Мольбами.


АКРОСТИХІС


єст вірш, котрий краєгранесієм, то єст початковими

літерами, ім’я сіє МАРІЯ ізображаєт, а до того і літери,

яко то М,А,Р і прочії, що значать, прозвиськом виражаєт


Мисліте, мисль імійте, но не мощно знати,

Аз, діва, како могох Господа зачати.

Рци токмо со вірою, всяк христіянине,

Іже вся свідий, Боже, ти віси єдине,

Аз, чиста єдина, діва ношу сина.


Таковий вірш не может зложитися римським

язиком, бо у них літери не виражають слов.


АКРОСТИХІС ВТОРИЙ,


так же краєгранесієм тоє ж пречесноє ім’я МАРІЯ

виражаючий, тілько першії мови в літерах числом

замикаючий, яко то: М значить «четиридесять»,

А — «єден», Р — «сто», і проч.


М. деньми землю одождивий

А. тойжде, Маріє, Бог Син твой правдивий.

Р. імат овець, причти к ним і мя, єдину,

І. дів со мудрими представ свому сину.

Я. любо і не в числі, бо без числа грішний,

Обаче числа святих да не буду внішний.


АКРОСТИХІС ТРЕТІЙ,

в котором не предніми літерами виражається

тоє ім’я МАРІЯ,

як у вищих, але встяж в обох строках. Розділяється

те ж ім’я на силяби, а по каждой силябі починається

мова подобною силябою прешедшей силябі,

яко би каждая силяба, що значить,

толкується


МА — мати блага, РІ — риза драга, Я — яже нас криєт,

МА — малодушних, РІ — ризонужних, Я — як руно, грієт.


МНОГОПРЕМІНИТЕЛЬНИЙ


єст вірш, который кілька десять разій перемінятися может,

яко нижей обачиш. У римлян називається тот вірш протеус

Яко ниву рясно плоди украшають,

Тако діву красно роди ублажають.

Ниву рясно плоди украшають яко,

Діву красно роди ублажають тако.

Рясно плоди украшають яко ниву,

Красно роди ублажають тако діву.

Плоди украшають яко ниву рясно,

Роди ублажають тако діву красно.

Украшають яко ниву рясно плоди,

Ублажають тако діву красно роди.

Яко плоди рясно ниву украшають,

Тако роди красно діву ублажають.

Ниву украшають рясно плоди яко,

Діву ублажають красно роди тако.

Рясно яко плоди украшають ниву,

Красно тако роди ублажають діву.

Плоди яко ниву украшають рясно,

Роди тако діву ублажають красно.


СТОВП

   В сем стовпі виражаються вірші од двох

     силяб аж до тринадцяти

2. Діво,

диво

3. всей землі!

 Приємлі

4. сію хвалу,

 любо малу,

5. праці моєя

 во честь твоєя

6. слави составленну,

 тебі освященну,

7. юже раб твой принесе

 не од мудра словесе,

8. но од серця чиста, права,

зане твоя права слава.

9. Достойно тя ніктоже может

 восхвалити, всяк не возможет.

10. Твоя бо слава вишше всіх земних

 і наднебесних благоприємних

11. жителей уми, первая по бозі

 прісно блажима в роді вірних мнозі.

12. Ти єси стовп слави, пречистая діво,

дивнійшеє миру над седьм дивов диво!

13. Седьм дивов погибоша — твоєя, о мати,

стовп кріпості вовіки будет пребувати.


ПРЕСІКАЄМИЙ


єст вірш, которий, єдні імена пресікши,

другії імена посреді їх воміщаєт


МногАя Із не СУщих Созда сеї твоРенІА

ДаДІм ХеРувИмСькую ТОму піСнь хВАленія.

МАю Миру дАТИ Радость І соДІлоВАти слАдость.


ОСТАТНЯЯ ШТУЧКА

Ісуса Христа ВЕЛИЧаймО, я КО Ввесь єст СлАдКИЙ,

зНаймо.

Із несОздАННа отця возсіявий чисте,

ВЕЛИЧаю з матКОю тя, ВсеСладКИЙ Христе.


АВТОР ДО ЧИТЕЛЬНИКА


НАстрОЙ навспак цинобру. Єсли угадаєш,

горшИИ Кто з Сих, ВОвК, ЧИ ЛЕВ,

То мене познаєш.


Конець штучкам поетицьким,

составленним во честь Божія Матері

без конця.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.