Всі публікації щодо:
Давня українська література
Теорія літератури

Підготовка до ЗНО та ДПА з української літератури

ЗНО - Теоретико-літературні поняття - Давня українська література

Художній обра. - узагальнена картина людського життя і навколишнього світу (людина, природа, предмет, подія, явище), втілена в індивідуальну мистецьку форму творчою уявою художника. Ця картина створюється за допомогою естетичного сприйняття, тобто з погляду прекрасного.

У широкому розумінні образ - специфічна, відмінна від повсякденної, форма відображення та пізнання дійсності в мистецтві,

1 жанр ораторської і поетичної творчості, своєрідний гімн на честь певної особи;

2 коротенький злободенний сатиричний вірш, спрямований проти якоїсь особи чи негативного суспільного явища;

3 побутові гумористичні сценки, які йшли як окремі невеличкі вистави в антрактах між діями драми чи трагедії;

4 хронологічно послідовний запис історичних подій, зроблений їх сучасником;

5 віршований літературний твір, написаний у формі листа або звернення до якоїсь особи чи багатьох людей.

12. Установіть відповідність між назвою твору Г. Сковороди і його жанром:

У вузькому розумінні образ - специфічна форма буття художнього твору в цілому й усіх складових його елементів зокрема.

„Образ - це конкретна і водночас узагальнена картина людського життя, що створена, за допомогою вимислу й має естетичне значення“ (Л. Тимофєєв).

Класифікація образів за об’єктом змалювання:

✵ образи-персонажі: Мавка, Лукаш (Леся Українка „Лісова пісня“);

✵ образи-пейзажі: поле (М. Коцюбинськи. „Intermezzo“);

✵ образи-предмети: груша (І. ІІечуй-Левицький „Кайдашева сім’я“);

✵ образи-емоції: моя втома (М. Коцюбинськи. „Intermezzo“);

✵ образи-поняття: ганьба, честь, обов’язок тощо;

✵ образи-події: розгортання конфліктів у творі.

Оскільки в цілому кінцевим результатом образного мислення, що реалізує себе в ході відображення дійсності, є художній твір, то будь-який естетично значущий його елемент, будь-яке життєве явище, у ньому відтворене, може бути назване образом.

У літературному творі образами називають як окремі словесні уявлення, так звані „мікрообрази“, чи словесні образи (під якими найчастіше розуміють тропи та різноманітні синтаксичні фігури), так і більш значні смислові одиниці твору або його „макрообрази“, до яких відносять зображених у творі людей, тварин і т.д. (образи- персонажі, оповідачі, розповідачі), їхнє природне (образи-пейзажі) та речове (образи- інтер’єри) оточення.

В особливу групу образів літературно-художнього твору виокремлюють образи автора й читача.

Літературний ти. - яскравий художній образ-персонаж, у якому багатство індивідуальних рис і властивостей органічно поєднане з відтворенням характерних риє людей певної групи.

Типізаці. є властивим для літератури способом проникнення в закономірності явищ і яскравого показу діяльності людей, їх думок, почуттів і переживань у формі живих образів.

Специфіка літературного типу залежить від світогляду, життєвого досвіду письменника.

Прототи. (від грец. protos - перший . typos- відтиск) - реальна особа, письменницьке уявлення про яку стало першоосновою під час створення літературного типу, образу людини - героя твору.

Реальна людна; ставши предметом художнього відображення, перестає бути рівною собі, бо перетворюється, переосмислюється, доповнюється.

Тема художнього твор. (від грец. „основа, положення“) — основний предмет розповіді, те, про що йдеться у творі.

Мотив у художньому твор. (від італ. „привід, спонукання“) - тема ліричного твору (іноді другорядні теми, що доповнюють основну); найменший елемент сюжету.

Ідея твор. (від грец. „вигляд, первообраз“) — ядро авторського задуму, основна думка про змальовані у творі явища, висвітленню якої підпорядковані всі образи і художні засоби твору (ідеали і переконання, які автор прагне донести до читача через свій твір).

Конфлік. (від грец. „суперечка, сутичка“) - суперечність, зіткнення, що лежить в основі боротьби між персонажами і зумовлює розвиток подій у творі (сюжет).

Композиці. (від грец. „складання, поєднання, створення, побудова“) — зумовлена змістом побудова художнього твору, розміщення і співвідношення всіх його частин, порядок розгортання подій і розстановка персонажів. (Упорядковане розміщення логічно зв’язаних складових частин художнього твору.)

Складові частини композиції

- портрет (змалювання зовнішнього вигляду персонажа);

- монологи, діалоги (розмови й роздуми героїв);

- сюжет (система подій у творі);

- пейзаж (опис природи);

- інтер’єр (опис обстановки, в якій діють персонажі в приміщенні);

- екстер’єр (поза приміщенням);

- авторські відступи (висловлення автором у прямій формі свого ставлення до зображуваного);

- заголовок;

- присвята;

- епіграф;

- вставні епізоди.

Сюже. (від франц. „тема, предмет“) - це художньо осмислена конкретна система пов’язаних між собою подій, у яких розкриваються характери персонажів і зміст твору. (Сюжет ще визначають як конфлікт, що рухається, розвивається.)

Сюжетні елементи:

Експозиці. (від лат. „виклад, опис, пояснення“) - місце у творі, де читач знайомиться з часом, місцем подій, персонажами ще до початку конфлікту; введення в ситуацію, в якій розкривається конфлікт.

Види експозиції:

- пряма (на початку твору);

- затримана (у середині твору);

- зворотна (у кінці твору);

- розпорошена (фрагментарна) - подається фрагментами протягом твору.

Зав’язк. - подія, з якої виростає, розпочинається основний конфлікт твору. Розвиток дій (перипетії) - кілька подій, що змінюють одна одну і в яких розгортається конфлікт, виявляються характери персонажів.

Кульмінаці. (від лат. „вершина“) - найвища точка у розвитку конфлікту, вирішальне, найгостріше зіткнення сил, які ведуть боротьбу.

Іноді трапляється передкульмінація.

Розв’язк. - логічне завершення подій, що зазнали докорінного перелому в кульмінації.

Сюжетне обрамлення:

Проло. (передслово, передмова) - окремий розділ твору, в якому автор знайомить читача з фактами, Що мали місце задовго до початку змальованих подій, або створює загальний настрій, готує читача до сприймання твору.

Епіло. (післяслово, післямова) — заключна частина твору, в якій розповідається про долю героїв після розв’язки.

Позасюжетні елементи:

✵ вставні епізоди (не пов’язані з основним ходом подій у творі);

✵ авторські відступи (форми розкриття й передачі почуттів та думок письменника з приводу зображуваного, які виражають ставлення автора до персонажів, переживання, роздуми над долею героїв чи повідомляють про задум і завдання, пояснюють тему, позицію);

✵ ліричні відступи (уводяться в текст з метою надання зображуваному схвильованості, задушевності тощо);

✵ публіцистичні відступи (міркування про актуальні суспільно-політичні проблеми епохи, сучасником якої є письменник);

✵ філософські відступи (філософські міркування з приводу зображуваного);

✵ історичні відступи (розповіді про події минулого);

✵ художнє обрамлення (сцени, якими починається і закінчується твір, що доповнюють його, надаючи додаткового смислу);

✵ присвята (короткий напис, окремий ліричний твір або лірична мініатюра в прозі, які присвячуються певним особам);

✵ епіграф (афоризм або цитата, уміщена перед текстом усього твору чи його розділів);

✵ заголовок (стисла, глибоко змістовна і виразна назва твору, у якій завжди виражена тема або ідея).

Троп. — художньо-виражальні засоби

Епіте. (від грец. „додаток, прикладка“) - художнє означення, яке образно чи емоційно розкриває ознаки певного явища.

Постійні епітет. - епітети, що часто стоять при тих самих словах (найчастіше трапляються у фольклорних творах, наприклад: битий шлях, козак молоденький, ясні зорі).

Порівнянн. - троп, що пояснює ознаки одного явища чи предмета за допомогою іншого.

Метафор. (від грец. „перенесення“) - троп, у якому ознаки одного явища переносяться на інше за подібністю між ними. (Метафора - ніби приховане порівняння. Але: тут не порівнюються два явища, а ознаки одного переносяться на інше.)

Персоніфікаці. - надання тваринам, предметам, явищам та поняттям властивостей людини, олюднення їх.

Алегорі. (від грец. „інший“ та „говорю“) - інакомовлення; троп, у якому абстрактне поняття яскраво передається за допомогою конкретного образу.

Метонімі. (від грец. „перейменування“) - троп, для якого характерне перенесення назви з одного явища на інше, що перебуває з ним у певному зв’язку, наприклад: увесь Київ вийшов на демонстрацію (місто замість людей, які в ньому живуть), з’їв три тарілки.

Синекдох. (від грец. „співвіднесення“) - троп, заснований на вживанні однини замість множини і навпаки, визначеного числа замість невизначеного, видового поняття замість родового і навпаки, наприклад: сто разів вам казав!

Гіпербол. (від грец. „перебільшення“) - художнє перебільшення якихось рис людини, предметів або явищ з метою показати їхню велич, розмах, виявити до них захоплення або презирство, наприклад: Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання (В. Соеюра).

Оксиморо. (оксюморон) (від грец. „дотепно-безглузде“, „нісенітниця“) - свідоме поєднання різко протилежних понять, які логічно ніби виключають одне одного, але насправді разом дають нове уявлення, наприклад: живий труп; На нашій - не своїй землі (Т. Шевченко).

Символ (від грец. „знак, натяк“) - предметний або словесний знак, який опосередковано, умовно виражає сутність певного явища, наприклад: весна - символ життя, молодості та ін.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.