Всі публікації щодо:
Фольклор

Підготовка до ЗНО та ДПА з української літератури

ЗНО - Народна лірика - Усна народна творчість

Образотворчі засоби ліричних пісень

- Анафора - Однаковий початок рядків у вірші, пісні, що застосовується для підкреслення важливого за смислом слова.

Антитеза - протиставлення з метою контрастного змалювання явищ (заперечення певного твердження, тези).

- Епіфора - протилежна анафорі за своєю роллю в поетичному тексті.

- Інверсія - порушення узвичаєного порядку слів у реченні з метою увиразнення певного вислову, емоційно-смислового його підсилення.

- Метафора - перенесення рис одного предмета на інший на основі схожості або контрастності. Один з основних прийомів поетичного мовлення.

Поетичний паралелізм - аналогія, уподібнення, спільність характерних рис явища. Пов’язує певні мотиви або елементи стилю в художньому творі.

Постійний епітет - стійке, постійне художнє означення якогось предмета або явища.

- Рефрен (повтор) - повторення однакових слів чи виразів, віршорядків чи строф у творі з метою звернути на них особливу увагу читача або підкреслити мелодійність, ритмічність.

- Символ — умовне позначення якогось предмета, поняття або явища, відтворенняйого сутності через умовний знак.

Тавтологія - повторення спільнокореневих або близьких за значенням слів. Тавтологія затримує увагу на сказаному, увиразнює його, посилює емоційність і ритмічність мови. (Може бути вадою мовлення).

Фольклорна ритмомелодика

Народнопісенний ритм - музичний ритм народної пісні, для якого характерні і силабічні групи (коліна) із 3 - 4 складів з одним наголосом та силабічні групи (коліна) із більшою кількістю складів і двома основними наголосами. Наприклад, найпоширеніший коломийковий розмір складається із двох чотирискладових і одного шестискладового колін, які повторюються двічі (графічно: (4+4+6) х 2).

Народнопісенне римування - розташування рим у притаманному фольклорним творам порядку: абаб - перехресне, аабб - суміжне, абба - кільцеве. Трапляється в народних піснях і думах внутрішнє римування (слова римуються в одному рядку), іРима зв’язує найчастіше два, а інколи три рядки (подвійна і потрійна рима).

Народнопісенна строфа - група віршованих рядків у пісні, об’єднаних однією думкою і сталим для певного твору порядком римування. Пісні найчастіше бувають дво- чотирирядковими;На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.