Українська література. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації - Куриліна О.В. 2020

Тестовий контроль знань та умінь
Тарас Шевченко (1814 - 1861)
Література кінця ХVIII-початку ХХ століття

Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Шевченко Тарас

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 1. Перше видання “Кобзаря” починалося віршем
 2. А “Причинна” (“Реве та стогне Дніпр широкий”)

Б “Думи мої, думи мої, лихо мені з вами”

В “Тарасова ніч”

Г “Нащо мені чорні брови, нащо карі очі”

А

Б

В

Г

 1. Рік виходу першого “Кобзаря” Т.Г. Шевченка

А 1838

Б 1839

В 1840

Г 1841

А

Б

В

Г

 1. Перший “Кобзар” було видрукувано

А у Санкт-Петербурзі

Б у Києві

В у Переяславі

Г у Москві

А

Б

В

Г

 1. До першого “Кобзаря” увійшло

А 8 творів

Б 15 творів

В 20 творів

Г 21 твір

А

Б

В

Г

 1. Значення римантизму для розвитку української літератури НЕ полягає у

А зверненні до національної самобутності народу, народної творчості та історичного минулого

Б зміні тематики та сюжетів літературних творів

В відмові від традицій давнього письменства

Г зображенні емоцій і переживань героїв за допомогою народнопоетичних образів

А

Б

В

Г

 1. Серед мотивів ранньої творчості Т. Шевченка звучать усі зазначені, ОКРІМ

А сирітство та соціальна нерівність

Б героїчне минуле України

В критика царського самодержавства

Г роль поета і поезії у суспільному житті

А

Б

В

Г

 1. Думкою за жанром є твір Т. Шевченка

А “На вічну пам'ять Котляревському”

Б “Заповіт”

В “Нащо мені чорні брови”

Г “Думи мої, думи мої”

А

Б

В

Г

 1. Історична тема в ранній творчості Т.Шевченка представлена усіма творами, ОКРІМ

А “Тарасова ніч”

Б “Стоїть в селі Суботові”

В “Іван Підкова”

Г “Катерина”

А

Б

В

Г

 1. Артист М. Щепкін на честь повернення Т. Шевченка із заслання поставив п'єсу

А “Наталка Полтавка” І. Котляревського

Б “Шельменко-денщик” Г. Квітки-Основ'яненка

В “Сава Чалий” М. Костомарова

Г “Москаль-чарівник” І. Котляревського

А

Б

В

Г

 1. Залишає дитину серед шляху, а сама накладає на себе руки героїня твору Т. Шевченка

А   “Сова”

Б   “Наймичка”

В   “Катерина”

Г   “Марина”

А

Б

В

Г

 1. У ранній період творчості написано твори Т. Шевченка

А “Заповіт”, “Садок вишневий коло хати”

Б “Мені тринадцятий минало”, “І виріс я на чужині”

В “Тополя”, “Гайдамаки”

Г “Три літа”, “Великий льох”

А

Б

В

Г

 1. Поему “Катерина” Т.Г. Шевченко присвятив

А К. Брюллову

Б сестрі Катерині

В матері

Г В. Жуковському

А

Б

В

Г

 1. Слова

Не слухала ...    Полюбила молодого.

Ні батька, ні неньки,   В садочок ходила.

Покохала москалика.    Поки себе, свою долю

Як знало серденько.    Там занапастила

характеризують

А Ганну з поеми “Наймичка”

Б Оксану з поеми “Гайдамаки”

В Катерину II з поеми “Сон”

Г Катерину з однойменної поеми

А

Б

В

Г

 1. Кульмінацією в поемі “Катерина” є

А випадкова зустріч Катерини з військом та офіцером Іваном, який відштовхнув її та не захотів визнати дитини

Б розповідь про нерозсудливу поведінку Катерини

В народження у Катерини позашлюбної дитини

Г вигнання Катерини з дому

А

Б

В

Г

 1. Пейзажні описи в поемі “Катерина” введені, щоб

А передати красу української природи

Б поглибити психологічний стан героїні

В зберегти народнопісенні традиції

Г надати твору реалістичного звучання

А

Б

В

Г

 1. Слова“Дура, отвяжися! Возьмите прочь безумную!” в поемі “Катерина” належать

А сліпому кобзареві

Б офіцеру Івану

В батькові Катерини

Г карбівничому

А

Б

В

Г

 1. Щодо поеми “Катерина” неправильним є твердження

А Поема “Катерина” має присвяту “Василию Андреевичу Жуковському на память 22 апреля 1838 года”.

Б Героїня поеми “Катерина” підкинула дитину лісникові, а сама повісилася.

В Поема “Катерина” була написана 1838 року й увійшла до першого видання “Кобзаря”.

Г “Катерина” - історична поема.

А

Б

В

Г

 1. У ліричних відступах поеми “Катерина” НЕ звучить мотив

А краси рідного краю

Б перестороги дівчатам

В уболівання за долю Катерини

Г узагальнення про сучасний поетовий світ

А

Б

В

Г

 1. Поему “Гайдамаки” Т. Шевченка була присвячено

А В. Жуковському

Б І. Сошенку

В В. Григоровичу

Г Є. Гребінці

А

Б

В

Г

 1. Історичним джерелом для написання поеми “Гайдамаки” були

А матеріали “Історії русів”

Б мемуари учасників подій

В праці європейських істориків

Г народні перекази

А

Б

В

Г

 1. Твір “Гайдамаки” за жанром

А філософська поема

Б героїко-романтична поема

В сатирична поема

Г соціально-побутова поема

А

Б

В

Г

 1. В основу поеми “Гайдамаки” покладено події

А національно-визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького 1648-1654 рр.

Б боротьби проти турецько-татарських набігів

В Коліївщини

Г боротьби проти Брестської унії 1596 року

А

Б

В

Г

 1. Т. Шевченко в поемі “Гайдамаки” звертається до історичного минулого України з метою

А уславити своїх сучасників

Б уславити велич рідного народу, спроможного на захист своїх людських і національних прав

В протиставлення великого минулого і мізерного сучасного

Г переглянути історію українського народу

А

Б

В

Г

 1. Роль історичного прологу в поемі “Гайдамаки” відіграє розділ

А “Конфедерати”

Б “Гупалівщина”

В “Свято в Чигирині”

Г “Інтродукція”

А

Б

В

Г

 1. Ім'я одного з головних героїв поеми “Гайдамаки”

А Ярема Галнйда

Б Перебендя

В Варнак

Г Гакалія

А

Б

В

Г

 1. У поемі “Гайдамаки” Т. Шевченка “виросли крила”, з'явилась богатирська сила, лицарська доблесть під час боротьби з конфедератами”

А Івана Гонти

Б Максима Залізняка

В Яреми Галайди

Г титаря

А

Б

В

Г

 1. Убивство одним із героїв поеми “Гайдамаки” своїх дітей змальовано в розділі

А “Титар”

Б “Треті півні”

В “Червоний бенкет”

Г “Гонта в Умані”

А

Б

В

Г

 1. У рядках з поеми “Гайдамаки”

А онуки? їм байдуже, -

Панам жито сіють

утілено ідею

А пророцтва майбутнього українського народу

Б трагедії українського народу

В працелюбності українців

Г історичного безпам'ятства

А

Б

В

Г

 1. Щодо поеми “Гайдамаки” правильними є всі твердження, ОКРІМ

А Герої поеми Гонта, Залізняк – конкретні історичні постаті.

Б У поемі використано прийом поєднання віршованого тексту з прозовим.

В Поема “Гайдамаки” - найбільший твір Т. Шевченка, який увійшов до першого видання “Кобзаря”.

Г Т. Шевченко відступив від історичної правди, аби показати силу переконань одного із головних героїв.

А

Б

В

Г

 1. Романтизм як художній напрям передбачає

А змалювання типових характерів у типових обставинах

Б надмірну розчуленість при змалюванні життя персонажів

В перевагу почуття обов'язку над особистими прагненнями

Г змалювання незвичайних характерів у незвичайних обставинах

А

Б

В

Г

 1. Зміна ідейно-тематичної спрямованості творів Т. Шевченка періоду “Трьох літ” простежується в

А соціально-критичній, реалістичній спрямованості творів

Б зверненні до античних образів та сюжетів

В розробці релігійних сюжетів

Г посиленій увазі до фольклорної образності і поетики

А

Б

В

Г

 1. У творах періоду “Трьох літ” символом героїчного минулого України стає

А шабля

Б могила

В бандура

Г козак

А

Б

В

Г

 1. Вірш “Заповіт” Т.Г. Шевченко написав, перебуваючи в

А Києві

Б Санкт-Петербурзі

В Яготині

Г Переяславі

А

Б

В

Г

 1. У рядках поезії “Заповіт”

Як умру, то поховайте   І Дніпро, і кручі

Мене на могилі.    Були видно.

Серед степу широкого.    Було чути,

На Вкраїні милій,   Як реве ревучий

Щоб лани широкополі,

використано

А синекдоху

Б метонімію

В гіперболу

Г градацію

А

Б

В

Г

 1. Щодо поезії “Заповіт” правильними є всі твердження, ОКРІМ

А має форму монологу

Б була покладена на музику М. Лисенком і М. Вербицьким

В увійшла до циклу “Три літа”

Г створена у формі гнівної інвективи

А

Б

В

Г

 1. Поему “Сон” (1844) автор назвав

А містерією

Б інвективою

В комедією

Г подражанієм

А

Б

В

Г

 1. Рядки

Дивлюся, аж світає,   Тихесенько вітер віє.

Край неба палає.    Степи, лани мріють,

Соловейко в темнім гаї   Між ярами над ставами

Сонце зустрічає.    Верби зеленіють...

узято із

А вірша “Мені однаково”

Б поеми “Кавказ”

В поеми “Сон”

Г поеми “Катерина”

А

Б

В

Г

 1. Прийом сну в поемі “Сон” використано, щоб

А замаскувати тираноборче спрямування поеми

Б створити відчуття нереальності того, що відбувається

В глибше розкрити внутрішній світ ліричного героя і психологічно вмотивувати його вчинки

Г композиційно об'єднати різноплановий матеріал і широкі географічні межі перебування ліричного героя

А

Б

В

Г

 1. Героїню поеми “Сон”, чий портрет подано у рядках

...небога,

Мов опеньок засушений,

Тонка, довгонога,

Та ще на лихо, сердешне,

Хита головою..., ліричний герой зустрів

А в Україні

Б у Сибіру

В у царському палаці

Г на вулицях міста

А

Б

В

Г

 1. У поемі “Сон” символічну картину, яку І.Франко назвав картиною “генерального мордобитія”, відображено у рядках

А цар підходить

До найстаршого... та в пику

Його як затопить!

Облизався неборака

Та меншого в пузо -

Аж загуло! ... А той собі

Ще меншого туза

Межи плечі: той меншого,

А менший малого,

А той дрібних...

Б Той тузами обирає

Свата в його хаті,

А той нишком у куточку

Гострить ніж на брата.

А той, тихий та тверезий,

Богобоязливий,

Як кішечка, підкрадеться,

Вижде нещасливий

У тебе час та й запустить

Пазурі в печінки...

В Он глянь, - у тім раї, що ти

покидаєш,

Латану свитину

з каліки знімають,

З шкурою знімають,

бо нічим обуть

Княжат недорослих;

а он розпинають

Вдову за подушне...

Г То не вмерлі, не убиті,

Не суда просити!

Ні, то люди, живі люди,

В кайдани залиті.

Із нор золото виносять,

Щоб пельку залити

Неситому!...

А

Б

В

Г

 1. У картині “генерального мордобитія” в поемі “Сон” використано художній прийом

А гіперболи

Б спадаючої градації (від більшого до меншого)

В іронії

Г літоти

А

Б

В

Г

 1. Картина “генерального мордобитія” в поемі “Сон” сприймається як

А прямий заклик до повалення царської влади, народної революції

Б трагедія підневільних людей, які повинні терпіти свавілля панів

В сатиричний символ механіки державного управління, ієрархії насильства, на якій трималася царська влада

Г символ жорстокої і рішучої влади, яка необхідна при керівництві такою великою країною, як Росія

А

Б

В

Г

 1. В образі “землячка” з “циновими ґудзиками”, якого зустрів ліричний герой поеми “Сон” біля царського палацу, змальовано

А колишнього односельця, який подався на заробітки до столиці Російської імперії

Б знайомого, якого забрали в солдати на службу до російської армії

В запроданця, який відцурався рідного народу, його мови і прислужувався російському царату

Г нащадка українських козаків, які будували Санкт-Петербург

А

Б

В

Г

 1. У заключних рядках поеми “Сон”

Мій медведик!

Стоїть собі,

Голову понурив,

Сіромаха. Де ж ділася

Медвежа натура?

Мов кошеня, такий чудний

використано

А гумор

Б оксиморон

В сарказм

Г гіперболу

А

Б

В

Г

 1. Щодо сатиричної поеми “Сон” (“У всякого своя доля”) неправильним є твердження

А Поема має підзаголовок “комедія”, який розкриває сатиричний характер відображення дійсності та антикріпосницьке спрямування твору.

Б Поема є першим в українській літературі твором політичної сатири.

В У поемі подано образи “братчиків” Кирило-Мефодіївського товариства. які мучаться на каторжних роботах, називаючи їх “царями волі”

Г У творі центрами зображення є Україна, Сибір і Петербург.

А

Б

В

Г

 1. Щодо поеми “Сон” (“У всякого своя доля”) неправильним є твердження

А У поемі засобом творення комічного є гротеск.

Б У творі згадано таких історичних осіб, як Петро І, Катерина II, гетьман Полуботок.

В Поема має форму сну.

Г У поемі царицю названо “кошеням”

А

Б

В

Г

 1. Поему “Кавказ” Т. Шевченко присвятив

А другу Якову де Бальмену

Б грузинському народові

В Миколі І

Г Катерині II

А

Б

В

Г

 1. На початку поеми “Кавказ” Т. Шевченко змалював образ

А Сізіфа

Б Геракла

В Прометея

Г Зевса

А

Б

В

Г

 1. Рядки

А тюрмі А люду!

Що й лічитьІ

Од молдаванина до фінна

На всіх язиках все мовчить.

Бо благоденствує!

узяті з твору і містять такі художні засоби

А “Кавказ”, гіпербола, уособлення

Б “Сон”, епітети, алегорію

В “І мертвим, і живим”, літоту, парадокс

Г “Кавказ”, іронію, синекдоху

А

Б

В

Г

 1. Рядки

За горами гори хмарою повиті.

Засіяні горем, кровію политі.

Споконвіку Прометея Там орел карає,

Що день божий довбе ребра Й серце розбиває

узято із твору

А “Сон”

Б “Гайдамаки”

В “І мертвим, і живим...”

Г “Каказ”

А

Б

В

Г

 1. Поеми “Сон” і “Кавказ” об'єднані за жанром

А історичні поеми

Б сатиричні поеми

В філософські поеми

Г романтичні поеми

А

Б

В

Г

 1. Заклик до боротьби за національне і соціальне звільнення

Борітеся - поборете.

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава І воля святая! звучить у творі Т.Г. Шевченка

А “Гайдамаки”

Б “І мертвим, і живим...”

В “Кавказ”

Г “Заповіт”

А

Б

В

Г

 1. Слова “Тепер я... на волі — на такій волі, як собака на прив'язі” були сказані Шевченком з нагоди

А його переїзду з паном Енгельгардом до Санкт-Петербурга

Б викупу з кріпацтва

В його арешту за участь у таємному Кирило-Мефодіївському товаристві і перебуванні в казематі

Г його вимушеної затримки в Нижньому Новгороді під час повернення із заслання

А

Б

В

Г

 1. Словами поеми “І мертвим, і живим...”

Схаменіться! будьте люди,   І Дніпро, і гори!

Бо лихо вам буде.    І потече сторіками

Розкуються незабаром   Кров у синє море

Заковані люди,   Дітей ваших...

Настане суд, заговорять

Т. Шевченко звертається до

А слов'янських народів, які мають жити за принципом братерства і рівності

Б панів-лібералів, які говорять, що люблять народ, у той же час нещадно визискуючи його

В представників католицького духівництва

Г російського самодержавства, яке проводило колонізаторську політику

А

Б

В

Г

 1. Слова

Раби, подножки, грязь Москви,   Що добре ходите в ярмі.

Варшавське сміття ваші пани,   Що добре ходите в ярмі.

Ясновельможнії гетьмани.    Не чваньтесь.

Чого ж ви чванитеся, ви!   з вас деруть ремінь.

Сини сердешної Украйни!   А з їх, бувало, й лій топили.

звучать у творі і звернені до

А “Гайдамаки”, учасників повстання Коліївщина, які зазнали поразки

Б “Єретик”, представників католицького духовенства

В “Сон”, селян-кріпаків

Г “І мертвим, і живим...”, українських державних мужів-політичних зрадників і запроданців

А

Б

В

Г

 1. У якому творі, перед ким і про що ставить Шевченко п'ять риторичних запитань

...що ми?

Чиї сини? яких батьків?

Ким? за що закуті?

А “Гайдамаки”, перед Максимом Залізняком про учасників повстання Коліївщина

Б “І мертвим, і живим...”, перед українцями про походження та історію

В “Катерина”, перед маленьким Івасем про родинні корені

Г “Сон”, перед каторжанами про причину ув'язнення

А

Б

В

Г

 1. Щодо поеми “І мертвим, і живим” неправильним є твердження

А Повна назва поеми “І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнєє посланіє”.

Б У творі поет закликає шукати передову культуру в “чужому краю”, а не тільки в рідній Україні.

В Поема дає вмотивовану характеристику України в трьох часових вимірах: минулому, сучасному і майбутньому.

Г Поема має форму послання.

А

Б

В

Г

 1. Цикл поезій “В казематі” був написаний і включає

А 1843 року, 9 поезій

Б 1845 року, 13 поезій

В 1847 року, 25 поезій

Г 1847 року, 13 поезій

А

Б

В

Г

 1. Цикл “В казематі” Т. Шевченка присвячено

А декабристам

Б співкамерникам

В загиблим у російсько-турецькій війні

Г сестрам

А

Б

В

Г

 1. До невольничої лірики Т. Шевченка НЕ належить твір

А “Кавказ”

Б “Мені однаково...”

В “Садок вишневий коло хати”

Г “Мені тринадцятий минало”

А

Б

В

Г

Завдання на встановлення відповідності

 1. Установіть хронологічну послідовність біографічних фактів з життя Т. Шевченка.

Порядок подій

1 перший факт

2 другий факт

3 третій факт

4 четвертий факт

5 п'ятий факт

Зміст, події

А перша подорож в Україну

Б заслання

В участь у діяльності Кирило- Мефодіївського братства

Г третя подорож в Україну

Д вихід “Кобзаря”

А

Б

В

Г

 1. Установіть послідовність написання творів Т.Г. Шевченком.

Послідовність написання

1 перший твір

2 другий твір

3 третій твір

4 четвертий твір

5 п'ятий твір

Назва твору

А “Сон”

Б “Гайдамаки”

В “Катерина”

Г “Кавказ”

Д “Мені однаково”


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


 1. Установіть відповідність між датою і подією з життя Т. Шевченка.

Дата

1 1838 рік

2 1840 рік

3 1845-1847 рр.

4 1861 р.

Подія

А друга подорож в Україну

Б повернення із заслання

В викуп з кріпацтва

Г смерть поета

Д вихід “Кобзаря”


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


 1. Установіть відповідність між подією з життя Т. Шевченка і датою.

Подія

1 народження поета

2 перебування в казематі

3 поема “Гайдамаки”

4 вірш “Заповіт”

Дата

А квітень-травень 1847 р.

Б 1814 р.

В 1841 р.

Г 1857 р.

Д 1845 р.


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


 1. Установіть відповідність між жанром і твором Т. Шевченка.

Жанр

1 соціально-побутова поема

2 героїко-романтична поема

3 політична лірика

4 послання

Назва твору

А “Художник”

Б “Чигрине, Чигрине”

В “Гайдамаки”

Г “Катерина”

Д “І мертвим, і живим”

А

Б

В

Г

 1. Установіть відповідність між твором Т. Шевченка і мотивом.

Назва твору

1 “Кавказ”

2 “І мертвим, і живим”

3 “Великий льох”

4 “Гайдамаки”

Основний мотив

А оцінка діяльності Богдана Хмельницького

Б висвітлення національного і релігійного мотивів Коліївщини

В інтерпретація новозавітного сказання

Г розмежування культурної “еліти” і народу

Д змалювання імперської “тюрми народів”


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


 1. Установіть відповідність між образом і твором Т. Шевченка.

Образ

1 Оксана

2 Прометей

3 Сова

4 Іван

Назва твору

А “Кавказ”

Б “Гайдамаки”

В “Сон”

Г “І мертвим, і живим”

Д “Катерина”


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.