Українська література - статті та реферати

Соціально-психологічна проза Анатоля Свидницького

Всі публікації щодо:
Літературознавство

1.1. Характеристика творчості та її змістові інтенції А. Свидницького.

Доробок Анатоля Патрикійовича Свидницького (1834 — 1871), поета, прозаїка, етнографа, педагога, чия трагічна доля не сприяла повній реалізації його таланту, представлений ліричними віршами («Україно, мати наша», «В полі доля стояла» та ін.) переважно громадсько-патріотичного змісту, що за стилем та мотивним рядом наслідували творчість Т. Шевченка, соціально-побутовими, побутово-психологічними нарисами та оповіданнями («Хоч з мосту та в воду», «Гаврусь і Катруся» та ін.), першим у новій українській літературі соціально-психологічним романом «Люборацькі» (1861). Твір є новаторським в аспекті стилю, форми викладу матеріалу, мови, тематики (зображення життя сільського духівництва, його морального зубожіння, зумовленого соціальним і національним гнітом, варварських методів навчання, деморалізуючого впливу виховання в тогочасних духовних школах, польсько-шляхетських дівочих пансіонах, розвінчання нікчемних, корисливих служителів культу нової генерації). За Н. Данюк, А. Свидницький осмислює проблему національної неволі: поряд з польським і єврейським асиміляторськими впливами в Україні найнебезпечнішою письменник вважав політику денаціоналізації, проваджену Російською імперією. У його романі та оповіданнях ця проблема диференціюється на такі: індивідуальної свободи, освіти, мови, недолі української жінки, двоїстості світу українського села й міста, батьків-нащадків. Русифікація та полонізація через освіту української інтелігенції, що веде до її не лише денаціоналізації, а й моральної деградації, навіть фізичного знищення, ‑ центральна проблема твору, що дає підстави визначити його як перший в українській літературі «роман виховання» (Н. Данюк).

1.2. Жанрово-стильові особливості роману «Люборацькі».

Цей твір — перший у новій українській літературі соціально-психологічний роман, бо в ньому зображено життя представників нової соціальної верстви — духовенства, конфлікт вибудовано на соціальних зв’язках представників цієї верстви з суспільством. У романі є і психологічний конфлікт, зумовлений соціальними обставинами. Він розгортається в душі головного героя Антося, його сестри Масі і ґрунтується на суперечності між всотаною з дитинства українською культурою та привнесеної з інокультурною освітою бездуховністю. «Люборацькі» є також романом-хронікою, бо послідовно розгортається історія двох поколінь священицької родини.

Роман має автобіографічну основу (переважно на рівні образів, а не сюжету), що не перекреслює його реалістичних засад. Письменник застосовує в романі тип оповіді від третьої особи, що дозволяє розширити можливості художнього відтворення дійсності, уникаючи його обмеження світоглядом персонажів, отже, й уникаючи «маски» простолюдина. У романі майстерно виписані діалоги, що, як і портретизація, авторські характеристики, націлені на психологічне зображення героїв.

Складною була історія видання роману «Люборацькі», який декілька десятиліть після смерті автора залишався невідомим і дійшов до читача (частково втративши при цьому соціальну злободенність) завдяки старанням І. Франка у 1886 р.

Список рекомендованої літератури

Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини ХІХ ст. [Текст]: підручник / за ред. О. А. Галича. — К.: Центр навч. л-ри, 2006. ‑ С.383 ‑ 388.

Єфремов, С. О. Свидницький [Текст] / Єфремов С.О. // Історія українського письменства. — К.: Femina, 1995. — С.419 — 421.

Франко, І. Я. Анатоль Свидницький [Текст]: зібр. тв. у 50 т. Т. 41 / Іван Якович Франко. — К.: Наук. думка, 1983.

Зеров, М. Анатоль Свидницький, його постать і твори [Текст]: в 2 томах. ‑ Т.2: Історико-літературні та літературознавчі праці / Зеров Микола. ‑ К.: Дніпро, 1990.

Герасименко, В. Я. Анатоль Свидницький [Текст] / В. Я. Герасименко. — К.: Наук. думка, 1959. — 142 с.

Сиваченко, М. Анатолій Свидницький і зародження соціального роману в українській літературі [Текст] / М. Сиваченко. — К.: Вид-во АН УРСР, 1962. — 415с.

Крутікова, Н. Анатолій Свидницький // Історія української літератури: У 8-ми т. / Ред. Є.П.Кирилюка. — К.: Наукова думка. —Т.3: 40-60 рр. ХІХ ст., 1968. — С.472 ‑ 497.

Калениченко, Н.Л. Українська література другої половини ХІХ ст. Напрями. Течії. — К.: Наукова думка, 1977. — 315с.

Жук, Н. Й. Анатолій Свидницький: Нарис життя і творчості [Текст] / Н. Й Жук. — К.: Дніпро, 1987. — 150 с.

Хропко, П. Нерозквітлий талант [Текст] / П. Хропко // Дніпро. — 1984. ‑ №8. — С.122 — 124.

Фігурна, Н. Проблема української жінки (на матеріалі роману А. Свидницького «Люборацькі») [Текст] / Н. Фігурна // Слово і час. — 1999. ‑ №11. — С.14 — 17.

Данюк, Н. Про художню інтерпретацію теми села і міста у романі А.Свидницького «Люборацькі» // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2001. — №3. — С. 205 ‑ 207.

Данюк, Н. Проблема «пращурів і нащадків» у романі Анатолія Свидницького «Люборацькі» // Українська мова та література. — 1999. — №40. — С.12.

Данюк, Н. Творчість Анатолія Свидницького у розвитку суспільно-політичної та літературної думки України другої половини ХІХ ст. — Автореф. дис канд. філол. наук: 10.01.01. ‑ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. ‑ Київ, 2004.

NB

Автобіографізм — структурно-тематичний принцип художньої нарації, ґрунтованої на життєписних фактах, власному досвіді митця.

Роман-хроніка — жанровий різновид роману, що містить викладення подій у їх часовій послідовності в житті однієї людини чи родини.

Соціально-психологічний роман — жанровий різновид роману, у якому розкриваються психологічні глибини характерів героїв у контексті соціального