Українська література - статті та реферати

Тема, проблема та ідея художнього твору

Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Тема (грец. τέμα — те, що покладено в основу) — це коло життєвих явищ, відображених у творі у зв'язку з певною проблемою, що служить предметом авторського осмислення та оцінки. Тема — узагальнена основа змісту художнього твору, те, про що в цілому йдеться в ньому. У творі тема існує у вигляді того вихідного смислового положення, до якого він, умовно кажучи, може бути зведений. Тему твору досить часто плутають з його фабулою, зокрема в тих випадках, коли на прохання визначити тему твору, починають переказувати його подієвість, зміст. Потрібно пам'ятати, що, на відміну від фабули, яку визначає подійність і конкретність, одиничність, тема твору характеризується статичністю й узагальненістю свого змісту. Тема організує всі елементи твору, надаючи їм того чи іншого художньо-змістового імпульсу, створюючи свого роду програму їхнього художнього розвитку, додаючи їм певної ідейної спрямованості. З цього боку Б. Томашевський, наприклад, визначав тему як те, що «є єдністю значень окремих елементів твору», а Д. Чижевський — як такий «задум», таку «думку, що єднає окремі частини твору, аж до окремих слів». Основне значення теми полягає в тому, що вона виступає як посередник між реальною дійсністю, явища якої так чи інакше відбиваються у творі, і втіленому в ньому самому його внутрішнім художнім світом, в якому певним чином аналізуються та узагальнюються відображені явища дійсності. Звідси в структурі поняття «тема» виділяють окремі її рівні. Зовнішня тема — це те, що відображено в цілому, загальна вказівка на обраний митцем для художнього втілення той чи інший життєвий об'єкт. Вона може об'єднувати різні твори різних авторів, що близькі за своєю загальносмисловою проблемною спрямованістю (наприклад, тема війни, соціально-визвольної боротьби, «пригніченої людини» і т. д.). Якщо зовнішня тема — «це коло об'єктів, зображених у творах, тобто, по суті, загальна вказівка на ті предмети, явища, що відображені в дійсності, то внутрішня тема — це ті її сторони, якими повернуті об'єкти, які висунуті в них на передній план».

Внутрішню тему твору часто визначають як проблематику, під якою розуміють «сукупність тих акцентів, тобто тих сторін зображуваної дійсності, до яких привернуто увагу читача шляхом підкреслення їх за допомогою використовуваних у літературі зображувально-виражальних засобів». Внутрішня тема — це художня тема; вона завжди виступає як актуальна, значуща саме в силу своєї проблемності, постановки якихось злободенних або «вічних» життєвих питань, які, на думку автора, потребують осмислення та оцінки.

Тематичний аналіз твору звичайно будується на виокремленні головної теми твору, яка має провідне значення для розкриття творчого задуму автора, і ряду допоміжних тем (тобто тем окремих фабульних ліній твору або навіть окремих сцен, найбільш містких у змістовому відношенні), через які проблема, поставлена автором, окреслюється і конкретизується з більшою певністю. В. Лесик вважає, що критеріями оцінки тематичного складу твору «повинні стати поняття тематичного обсягу та тематичної місткості (ємкості)... Залежно від того, яке коло життєвих явищ охопив письменник, скільки тем і проблем ставить і висвітлює він, його твір матиме більший або менший тематичний обсяг.

Тема з'ясовується на основі усього змісту твору, але водночас зміст самої теми (її проблемний аспект) може бути концентровано, в образно-афористичній формі, виражений в окремих елементах твору. Відголосок теми може бути поданий у назві твору («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного, «Батьки і діти» І. Тургенєва, «Злочин і кара» Ф. Достоєвського, «Американська трагедія» Т. Драйзера), в афористично-метафоричній формі висловлений у епіграфі до твору або в символічних за звучанням елементах його змісту.

Темою поезії «Музика» є приреченість, безнадія людини, яка проживає своє життя.

Проблема твору — це порушення на будь-якому життєвому матеріалі — чи реальному сучасному, чи далеко віддаленому в минулому, історичному, чи навіть вигаданому, фантастичному — злободенних сучасних питань.

Проблема у літературному творі завжди є, хоч вона не завжди актуальна, гостра. Адже, скажімо, автори «жіночих» романів, як правило, свідомо уникають гостроти поставлених у цих творах проблем. Проблемні формули таких романів здебільшого загальноприйняті і банальні: як може скластися доля молодої, гарної, розумної, сміливої жінки і (молодого), гарного, розумного, сміливого чоловіка, які зустрічаються, але потрапляють у досить несприятливі життєві умови? Відповідь також здебільшого загальноприйнята: персонажі роману виходять із випробувань з честю і одружуються. Не вирізняються особливою новизною і гостротою проблеми класичних детективів. Їх загальна формула — хто і як скоїв злочин.

Зрештою, здатність поставити актуальні, глибокі проблеми залежить і від міри таланту автора твору. Але сучасне літературознавство цікавиться в першу чергу літературою, автори якої керуються необхідністю таки порушувати у своїх творах певні нетривіальні проблеми відповідно до тієї чи іншої теми.

Проблеми можуть виникати у будь-якій площині відносин: особа — суспільство; творець — мистецтво; людина — історія; людина — людина; людина — природа тощо. Виходячи з цього, у літературознавстві склалася класифікація основних проблем, які можуть порушуватися у літературно-художньому творі. Основні з них такі: суспільно-політичні; національно-історичні; філософські; загальнолюдські; соціальні; морально-етичні.

Ідея — це основна думка, яка виникає із роздумів автора про зображені у творі життєві події, явища, вона містить у собі авторську інтерпретацію та оцінку зображеного. Можна сказати, що ідея — це відповідь на проблемне питання (або декілька питань), які виникають у зв’язку з темою (темами) твору.

Зміст твору не декларує в більшості випадків ідею відкрито, у вигляді якоїсь чітко виписаної моралі. Ідея твору — це також не щось наперед задане, не каркас, на який автор «набудовує» текст. Ідея постає (повинна поставати!) як результат образного осмислення письменником дійсності в процесі написання твору. І читач повинен сприймати ідею, виходячи із аналізу всіх образів, картин, почуттів героїв тощо.

Саме тому зміст художнього твору може бути багатозначним. Кожен читач може побачити в ньому свою ідею (свою відповідь на проблемне питання), яке, до речі, не завжди може збігатися із висновками інших читачів. Далеко не завжди думки, які виникають у читача після прочитання того чи іншого твору, відповідають навіть тому, що думав автор, коли писав твір.

Отже, авторська ідея може відповідати або не відповідати читацькому розумінню життя; може бути прогресивною або обмеженою. Читацька ідея може бути ширшою за висновки автора, або й іншою.

Ідея, яка постає із об’єктивного змалювання і аналізу життєвого матеріалу, причому з позицій естетичних, загальнолюдських — це ідея об’єктивна.

Ідея ж, яка диктується якоюсь панівною ідеологією, а тому є наперед засвоєною, «заданою» автором твору, вимагає тільки ілюстрації текстовим матеріалом, називається у літературознавстві тенденційною (така ідейна тенденційність притаманна багатьом творам соціалістичного реалізму).

Так як, ідею поезії кожен читач може розуміти по-своєму, я вважаю, що автор хотів показати естетичний ідеал, світло життя.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.