Українська література - статті та реферати

Використання інноваційних технологій у процесі вивчення історичного минулого українського народу (на матеріалі українських народних дум)

Всі публікації щодо:
Методика викладання літератури

Молоцький В. О. студент магістратури Запорізький національний університет Наук. кер.: Бакаленко І. М., к. пед. н., доцент

Сучасні умови освітнього процесу, зокрема стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ), спонукають учителя до пошуку нових прийомів і методик навчання, метою яких є формування конкурентоспроможної, творчої особистості. Виключно важливою та цікавою на уроках української літератури в школі стає проблема підготовленості учнів до засвоєння змісту програмного матеріалу з теми: «Усна народна творчість». Залучення дітей до вивчення історичного минулого українського народу розвиває їх інтерес до матеріальних і духовних цінностей попередніх поколінь. Від учителя-словесника в повній мірі залежать очікування школярів, котрі «живуть у полоні віртуального середовища» [4, с. 3].

Активне входження інновацій в освітній процес знайшло своє відображення в працях О. Башмакова, С. Глушакової, А. Рудакова та ін. Постійний розвиток і вдосконалення ІКТ дозволяє значно розширити нетрадиційні методичні інструменти на уроках української літератури в школі, чим і зумовлена актуальність нашої розвідки.

На матеріалі вивчення українських дум у восьмому класі на різних етапах уроку було застосовано такі технології, як «Клікбейт», «QR-код», «Хмарка тегів», «Plickers», «Learning Apps», прийом трансформації образу героя та використання відеохостинга YouTube. Проілюструємо це на конкретних прикладах.

На етапі мотивації навчальної діяльності важливо сфокусувати увагу учнів на проблемній ситуації й викликати у дітей подив, інтерес до отримання знань. З цією метою було використано прийом «Клікбейт» (від англ. Clickbait, де click - клік (комп’ютерної миші), bait - приманка), що представляє собою рекламне оголошення з портретом героїні української народної думи Марусі Богуславки й провокативним гаслом: «Звільнила сімсот козаків, дізнайся ЯК!» (мал. 1). Таку психологічну пастку використовують у сфері медійного контенту для вимушеного переходу інтернет-користувача за посиланням. Попри те, її доцільно застосовувати у функції навчального матеріалу, оскільки мотивація і «є своєрідною психологічною паузою, яка дозволяє учням насамперед усвідомити, що вони зараз почнуть вивчати інший (після попереднього уроку) предмет, що перед ними інший учитель і зовсім інші завдання» [2, с. 112].

Image

Мал. 1. «Клікбейт»

Image

Козаки попівна

Мал. 2. «Хмарка тегів»

Шифрування теми уроку за допомогою QR-коду, який треба відсканувати власним смартфоном навіть без доступу до інтернет-мережі, заохочує школярів до вивчення предмета. Його яскраве оформлення, наприклад, шляхом використання кольорової палітри й додавання зображення історичної тематики урізноманітнить бачення дитини.

Відновити й оживити в пам’яті восьмикласників сюжет героїко-історичних творів допоможе прийом «Хмарка тегів» (мал. 2). Учитель пропонує школярам знайти ключові слова, узяті з думи, й пригадати її назву. Для роботи з цією технологією передбачено розв’язання педагогом таких завдань: уведення в «хмару» слів, визначення тегів та її візуальне оформлення.

Етап засвоєння нових знань передбачає створення уявлень учнів про соціальні реалії часу виникнення героїчного епосу українського народу. Зробити процес навчання осмисленим і цікавим допоможуть матеріали відеохостинга YouTube [5]. При цьому важливо подавати інформацію на тлі сучасних тенденцій. Наприклад, пояснити поняття «речитатив» можна, порівнюючи його із виконанням репу, а проблему поширення національної думки в народних думах висвітлити на прикладі ідеї кінофільму Олеся Саніна «Поводир». Завдання вчителя-словесника подбати про контент продемонстрованого матеріалу, адже не всі засоби візуалізації служать джерелом знань і

Мал. 3. «Learning Apps» сприяють розвиткові [1, с. 39]. Доцільно використовувати короткі за тривалістю відео, де поєднано науковий підхід з попівна = Туреччина ? попівна Туреччина чорне море попівна козаки

Image

Image

Мал. 4. Трансформація доступною мовою.

У зв’язку з тим, що тривалість уроку сьогодні становить 35-45 хвилин, педагог повинен організувати співпрацю зі школярами таким чином, аби досягти поставленої мети. Застосування електронного навчального середовища «Learning Apps» [3] на уроці з української літератури сприяє формуванню в учнів навичок ефективного використання ІКТ, уміння працювати індивідуально і стимулює розвиток інтересу до навчання. Наприклад, програма пропонує восьмикласникам у відкритій формі за допомогою запитань назвати особливості думи як оригінального жанру ліро-епосу.

Залучення технології інтерактивного тестування «Plickers» з метою закріплення знань, умінь та навичок дозволяє швидко перевірити відповіді учнів, оцінити їх і зробити облік якості засвоєння навчального матеріалу.

У підсумку важливо стисло за допомогою наочності відтворити те, про що дізнались діти на занятті. Прийом трансформації мультиплікаційного героя Гомера Сімпсона в образ українського дум (мал. 4) сформує в учнів уміння генерувати оригінальні ідеї,

виконавця народних приймати сміливі й нестандартні рішення.

Отже, запропоновані матеріали дають підстави стверджувати, що залучення ІКТ на уроках української літератури значно підвищує мотивацію та пізнавальну активність школярів, ефективно сприяє формуванню в них ключових компетентностей, полегшує роботу вчителя-словесника, сприяє його професійному зросту. Однак на шляху вивчення усної народної творчості не треба нехтувати і традиційними методами навчання, оскільки це може призвести до невиконання розвивальної мети.

Література

✵ 1. Барышкин А., Резник Н. Основные параметры визуализации учебной информации. Компьютерные инструменты в образовании. СПб : Изд-во ЦПО «Информатизация образования», 2005. № 7. С. 38-44.

✵ 2. Гонтар Д. Розвиток критичного мислення на етапі мотивації навчальної діяльності у процесі навчання історії. Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій : матеріали Всеукраїнської конференції (м. Дніпро, 24-25 листопада 2017 р.). Дніпро : СПД «Охотнік», 2017. С. 112-114.

✵ 3. Дубинська Т. Українські народні думи. Learning Apps. URL: https://learningapps.org/5628910 (дата звернення: 27.09.2018).

✵ 4. Програма «Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів» (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804).

✵ 5. Сущук М. #Укрліт8. Народні думи. Блог. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=LaojNrdv9y4 (дата звернення: 27.09.2018).