Сучасний урок української літератури в 7 класі - О. О. Чупринін 2007


Вивчення української літератури в 7 класі шкіл з російською мовою навчання

Книги — кораблі думки, які мандрують хвилями часу і бережно несуть свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління.

Ф. Бекон

Українська література як навчальний предмет є обов’язковим у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин. Якість знань з літератури є проявом загальної культури і зрілості людини.

При вивченні літератури учні засвоюють ширші основи літературної культури, яка є передумовою їх подальших духовних потреб читання та естетичного самовиховання. Вивчення літератури поглиблює та розвиває перфективний, інтелектуальний, творчий потенціал учня, формує його здатність об’єктивно оцінювати художні твори, розуміти значення літератури та мистецтва у житті людини і суспільства в цілому.

Художня література як один із видів мистецтва — найпопулярніший й найдоступніший усім. Вона приносить радість людині, підносить її духовно, допомагає нам глибше пізнати минуле й сучасне життя народів, краще уявляти собі їх життя в майбутньому.

Художні твори збагачують наші знання про людей, про навколишнє життя і в той же час хвилюють нас, збуджують найрізноманітніші почуття, виховують у читачів любов до всього прекрасного в житті, праці, людських взаєминах, у природі.

У художньому творі письменник обстоює певні думки, виявляє своє ставлення до людей, що зображені в ньому, їх життя. До одних дійових осіб автор намагається викликати у читачів співчуття і любов, до інших — неприязнь, ненависть.

На прикладах літератури — взірців для наслідування — маємо виховати, розвинути людину зі стійким характером, сильною волею, добрим серцем, чистою совістю.

Уроки української літератури у загальноосвітніх навчальних закладах повинні ввести учнів у світ української літератури, стверджуючи творчі настрої нового покоління, виховувати високі риси шляхетності, розуміння характеру романтичних вчинків, які відповідають їх віковим особливостям.

Аналіз художнього твору має викликати в учнів усвідомлення спілкування з мистецтвом, а також збуджувати патріотичні почуття, формувати стійкі переконання, розвивати творче, самостійне мислення.

Кожний літературний твір — своєрідна художня неповторність. Аналітико-синтетична робота з творами допомагає учневі повніше осягати її художній зміст, виявляти конкретно-історичне та загальнолюдське значення зображеного письменником, формувати морально-естетичні ідеали, освоювати методологічні принципи оцінки явищ словесного мистецтва, підносити на вищий рівень культуру його сприймання.

Отже, основною метою вивчення літератури є розвиток загальної культури та творчих здібностей учнів, виховання в них світоглядних орієнтацій, вироблення вміння самостійно ознайомлюватися з творами мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в них естетичні, духовні цінності, формування комунікативної літературної компетенції, яка базується на знаннях і вміннях пізнавального і творчого характеру.

Пропоновані програмою з української літератури для 5—12 класів в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин (2005 р.) для 7-го класу твори націлюють учителя на прищеплення учням любові до літератури, на вироблення умінь осмислено сприймати твір, розуміти його тематичний зміст відповідно до зазначеної програми, навчальний матеріал з української літератури розподіляється на дві теми:

1. «Минувшина України у фольклорі».

2. «І ожива історія народу».

Перша тема містить вивчення народних дум, історичних пісень, народних балад, друга — пропонує стисло ознайомитися з біографією письменників (Т. Шевченка, П. Куліша, І. Франка, А. Чайковського, Б. Лепкого, С. Васильченка, А. Кримського, Н. Королеви, М. Сингаївського, Б. Антоненка-Давидовича, Б. Харчука, В. Чемериса, В. Голобородька) та докладно проаналізувати їх твори.

Кількість навчального часу, визначеного на вивчення української літератури на тиждень у 7-х класах, складає 2 години.

Усього на вивчення предмета відведено навчальною програмою 70 годин. З них на текстуальне вивчення творів пропонується 51 година + 2 год уроки літератури рідного краю (на уроки позакласного читання — 4 год, систематизацію та узагальнення знань, умінь і навичок — 2 год тематичного оцінювання — 4 год).

Навчальною програмою запропоновано резервний час — 7 год, який учитель може використати на свій розсуд (для уроків зв’язного мовлення (5 год), тематичного оцінювання (2 год), додаткового до часу, зазначеного у чинній програмі з предмета).

Таким чином, навчальні години у календарному плануванні розподілено орієнтовно за розділами. Учитель може змінювати кількість годин на вивчення того чи іншого розділу або теми, що дасть змогу творчо підходити до реалізації літературної освіти.

Виходячи із зазначеної навчальною програмою загальної кількості годин, рекомендоване календарне планування передбачає таку кількість годин.

1. На вивчення текстів художніх творів — 53 год., з них 2 год на уроки літератури рідного краю з таких тем:

• К. Перелісна «Три правди» — 1 год;

• І. Сенченко «Рубін на Солом’янці» — 1 год.

2. На уроки позакласного читання — 4 год, з них на такі теми:

• Народна дума «Буря на Чорному морі»

• Є. Гуцало «Сім’я дикої качки»;

• О. Стороженко «Скарб»;

• М. Трублаїні «Шхуна «Колумб»».

3. На систематизацію та узагальнення знань, умінь і навичок — 2 год (після кожного семестру):

7 год резервного часу пропонується розподілити таким чином:

1) Додати 2 год на тематичне оцінювання до вже визначених програмою 4 год.

• «Минувшина України у фольклорі»;

• «І ожива історія народу»;

• «Т. Шевченко, П. Куліш»;

• «І. Франко, А. Чайковський»;

• «Б. Лепкий, С. Васильченко, А. Кримський»;

• «Н. Королева, М. Сингаївський, Б. Антоненко-Давидович»;

• «Б. Харчук, В. Чемерис, В. Голобородько».

2) На уроки зв’язного мовлення — 5 год за темами:

• «Письмова робота про зв’язок фольклору з історією України»;

• «Контрольний твір за повістю І. Франка «Захар Беркут»;

• «Твір-роздум про людське щастя»;

• «Письмова робота за твором Б. Антоненка-Давидовича «Крила Артема Летючого»;

• Складання плану до характеристики образу хлопчика, головного героя твору Б. Харчука «Планетник».

У порівнянні з навчальною програмою з української літератури для загальноосвітніх закладів у 7 класі сплановане календарно тематичне планування містить вивчення творів усної народної творчості, а також таких письменників, як П. Куліш, С. Васильченко, А. Кримський, Н. Королева, Б. Антоненко-Давидович, М. Сингаївський, В. Чемерис.

Даний посібник сприятиме уникненню будь-яких утруднень у роботі вчителя за зазначеною вище програмою, оскільки в ньому вміщено календарно-тематичне планування, плани-конспекти окремих уроків, завдання для контролю учнівських знань (тексти, карти, літературні вікторини, кросворди).

Отже, вчитель-словесник, який буде користуватися цим посібником, отримає необхідну методичну допомогу для здійснення освітньої діяльності з літератури в 7 класі.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.