Всі публікації щодо:
Літературознавство

Українська література 8 клас - О. І. Борзенко - Ранок 2016 рік

Вступ - ЩО ТАКЕ ЛІТЕРАТУРА?

Що таке література?

Що означає бути читачем? Коли ми беремо до рук книжки, то не завжди замислюємося над цим запитанням. Що ж таке читання — розвага, утомлива праця, захопливе пізнання світу чи марнування часу? Відповідь видається простою: людина не задовольняється лише хлібом щоденним, а потребує також поживи духовної. Художня література, поряд з іншими видами мистецтва, саме й покликана задовольняти наші духовні потреби через отримання естетичної насолоди. Наприклад, нашу потребу в спілкуванні. З рідними та друзями ми обмінюємося думками безпосередньо. Натомість завдяки читанню ми маємо змогу долучитися до творчого діалогу з відомими й невідомими авторами, у творах яких закарбувався багатий духовний досвід не лише нашого народу, а й усього людства.

Звичайно, не тільки література насичує духовне життя людини. Важливими є й інші види мистецтва — музика, живопис, скульптура, театр, кінематограф тощо. Усі вони розрізняються за способом відображення дійсності й засобами, які використовують. Література особлива тим, що послуговується словесним матеріалом, тому її визначають як мистецтво слова.

Опрацьовуємо прочитане

1. Які види мистецтва вам відомі? Які з них приваблюють вас найбільше?

2. Чому літературу називають мистецтвом слова?

3. Як література пов’язана з іншими мистецтвами?

Досліджуємо самостійно

4. Розгляньте ілюстрацію на с. 5. Пригадайте літописну оповідь „Три брати — Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь“ у переказі В. Близне- ця. Поміркуйте, як в ілюстрації, запропонованій у підручнику, унаочнюється зв’язок різних видів мистецтва.

Наведіть власні приклади зв’язку різних видів мистецтва.

Пам’ятник засновникам Києва (В. Бородай, Н. Фещенко, 1982)

Ділимося читацьким досвідом

5. Що означає для вас читання книжки?

6. Які книжки ви прочитали останнім часом? Чим вони вас зацікавили?

7. Розкажіть про свої літературні захоплення, назвіть улюблених письменників.

8. На електронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua знайдіть „Літературний огляд“. Поміркуйте, що спонукало автора огляду перечитати відомі сторінки української літератури.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СЛОВЕСНОГО МИСТЕЦТВА

Головна функція будь-якого мистецтва — естетична. Пригадайте свій емоційний стан після прочитання книжки, перегляду фільму, прослуховування пісні, які вам дуже сподобалися. Ви відчували насолоду від побаченого, почутого, пережитого разом із героями твору, як від чогось неймовірно прекрасного. Усе це відбувалося з вами саме завдяки естетичній функції мистецтва, його здатності викликати в нас захоплення красою світу, людських стосунків, бажання знайти ідеал.

Важливою є пізнавальна функція художньої літератури. На відміну від науки, яка вивчає світ за допомогою раціонально визначених методів, мистецтво слова пізнає дійсність через систему художніх образів. В емоційно забарвлених образах художня література зберігає та передає багатовіковий культурний досвід наступним поколінням.

Захоплюючись добрими й величними вчинками літературних героїв, читач може переживати піднесення й духовне очищення, яке змінює його на краще, спонукає до самовдосконалення. Так література здійснює ще одну свою функцію — виховну.

Усім зрозуміло, що твір не може існувати без автора й читача. У своїх стосунках вони встановлюють особливу художню комунікацію, або ж літературне спілкування. Художнє слово активізує мистецьку уяву читача, оскільки заохочує його до співтворчості. Спочатку автор

своєю діяльністю породжує власний художній світ і пропонує його читачеві. Узявши до рук книжку, читач у процесі сприйняття ніби занововибудовує цей художній світ у своїй уяві, проходячи особистий, але в чомусь дуже близький до авторського, шлях. У художньому спілкуванні між автором і читачем повною мірою реалізуються всі основні функції словесного мистецтва: людина долучається до прекрасного, засвоює нові знання про світ, визначає орієнтири для саморозвитку.

На околиці (Т. Шевченко, 1845)

Опрацьовуємо прочитане

1. Використовуючи пам’ятку № 2 на форзаці підручника, складіть план поданого в підручнику тексту „Основні функції словесного мистецтва“. За планом підготуйте усну розповідь про функції мистецтва.

Ділимося читацьким досвідом

2. Назвіть твори, які навчили вас цінувати красу природи, людських стосунків, історію свого народу.

ОБРАЗНІСТЬ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Мистецтву слова притаманне особливе образне бачення світу. Художній твір становить собою складне поєднання образів — будь-яке явище, у ньому змальоване, може бути визначене як образ. Кожен із таких образів виступає частиною великого цілого — усього художнього твору. Так, зображені в літературному творі люди характеризуються як образи-персонажі, словесні картини природи визначаються як образи-пейзажі, описи помешкання — як образи-інтер’єри тощо.

Іноді письменники створюють зорові, слухові та інші образи. Узагалі ці поняття є доволі умовними, адже, читаючи книгу, ми не бачимо картин і не чуємо безпосередньо якихось звуків — усе це зринає в уяві через відповідні асоціації, що закріплені в нашому культурному досвіді. У творах постають образи людей, подій, предметів, явищ, почуттів, емоцій, природи тощо. Художній твір — це своєрідний образ світу.

Важливими є також образи автора і читача.

Під образом автора розуміють „присутність“ самого письменника в його творінні (скажімо, у вигляді ліричного героя чи оповідача), під образом читача — колективні читацькі очікування, свідомо або несвідомо враховані автором і відображені в художньому творі.

Особливу роль у мистецтві відіграють образи-символи — художні образи, наділені багатозначністю і здатністю непрямо виражати сутність певного явища. Смисл символу не підлягає конкретному тлумаченню, оскільки він розкривається у співвіднесенні з образами усього твору й ширше — у зв’язках із національною традицією та культурною пам’яттю людства. Скажімо, хліб-сіль в українській культурній традиції означає гостинність, червона калина — символ життя, краси, материнства, України.

Городні квіти (К. Білокур, 1952)

Художній образ — форма відображення дійсності, узагальнене уявлення про щось, передане в конкретній емоційно-наснаженій формі з позиції певного естетичного ідеалу. У вужчому й більш конкретному значенні — будь-який елемент художнього твору.

З метою глибшого осягнення художнього твору, як правило, вдаються до його аналізу. Слово „аналіз“ у перекладі з грецької мови означає „розклад“, „розчленування“. Аналізуючи літературний твір, ми розкладаємо його на частини, виділяємо такі компоненти, як тема, ідея, образи персонажів, сюжет, композиція, звертаємося до розгляду художньої мови. Однак слід пам’ятати, що аналіз творів художньої літератури не повинен бути самоціллю. Він лише допомагає краще засвоювати духовний досвід, сконцентрований у книгах, які залучають нас до багатющих культурних надбань людства, сприяють особистісному зростанню, навчають розуміти красу слова.

Опрацьовуємо прочитане

1. Що таке художній образ? Які типи образів ви знаєте?

2. У чому полягає своєрідність образів-символів?

3. Доведіть, що художній твір є складним поєднанням образів.

Ділимося читацьким досвідом

4. Які образи-персонажі з прочитаних книжок вразили вас найбільше?

5. Кого з відомих вам письменників ви б назвали майстром літературного пейзажу?

Порівнюємо твори різних видів мистецтва

6. Розгляньте ілюстрацію на с. 8. Яке враження справив на вас малюнок Т. Шевченка? Пригадайте поезію Т. Шевченка „Садок вишневий коло хати...“. Який настрій викликає ця поезія? Що спільного та що відмінного в образах рідного краю, створених Шевченком-поетом і Шевченком-художником?

Виявляємо творчі здібності

7. Створіть власний образ рідного краю. Які типи образів ви використаєте: образи-персонажі, образи-пейзажі, звукові, слухові образи?

Запрошуємо до дискусії

8. Поміркуйте, хто з письменників має створити у своїй уяві більш конкретний образ читача: автор книги для дітей чи для дорослих. Чи згодні ви зі словами Миколи Гоголя: „У письменника тільки і є один учитель: самі читачі“?

Готуємо проект

9. Підготуйте мультимедійну презентацію „Література та інші види мистецтва: спільне і відмінне“.

10. Проведіть серед учнів класу опитування й підготуйте за його результатами повідомлення на тему „Літературні інтереси моїх однокласників“.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.