Українська література. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації - Куриліна О.В. 2020

Тестовий контроль знань та умінь
Ліна Костенко (народилася 1930 року)
Література ХХ століття

Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Костенко Ліна

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Перша збірка Ліни Костенко називається

А “Княжа гора”

Б “Проміння землі”

В “Мандрівки серця”

Г “Сад нетанучих скульптур”

А

Б

В

Г

2. Елегійну картину, співзвучну з казкою, змальовано у творі Ліни Костенко

А “Українське альфреско”

Б “Страшні слова, коли вони мовчать”

В “Хай буде легко. Дотиком пера...”

Г “Недумано, негадано...”

А

Б

В

Г

3. Тему вірша Ліни Костенко “Українське альфреско” подано в рядку

А Друга світова війна і її наслідки

Б жорстка цензура поетичної творчості

В екологічне лихо

Г людська самотність як руйнування гармонії

А

Б

В

Г

4. “Поезія - це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі”, - стверджує лірична героїня у творі Ліни Костенко

А “Українське альфреско”

Б “Страшні слова, коли вони мовчать”

В “Хай буде легко. Дотиком пера...”

Г “Недумано, негадано...”

А

Б

В

Г

5. Вірш Ліни Костенко “Українське альфреско” - це твір про

А мистецтво

Б самотність

В красу

Г традиції

А

Б

В

Г

6. Серед провідних тем у поетичному доробку Ліни Костенко НЕМАЄ теми

А людина і природа

Б митець і суспільство

В історична пам'ять

Г рідна мова

А

Б

В

Г

7. До характерних рис творчості Ліни Костенко НЕ належить

А історизм мислення

Б безсюжетність творів

В інтелектуалізм

Г філософічність лірики

А

Б

В

Г

8. Збірка Ліпи Костенко, яка з'явилася після вимушеної шістнадцятирічної перерви у творчості, називається

А “Над берегами вічної ріки”

Б “Проміння землі”

В “Вітрила”

Г “Мандрівки серця”

А

Б

В

Г

9. Вірш Ліни Костенко “Українське альфреско” належить до лірики

А громадянської

Б філософської

В патріотичної

Г інтимної

10. Були покладені на музику й стали романсами всі твори, ОКРІМ

А “Я вранці голос горлиці люблю...”

Б “Страшні слова, коли вони мовчать”

В “Хай буде легко. Дотиком пера...”

Г “Недумано, негадано...”

А

Б

В

Г

11. За родовою ознакою твір Ліни Костенко “Страшні слова, коли вони мовчать” належить до

А лірики

Б епосу

В ліро-епосу

Г драми

А

Б

В

Г

12. Жанр твору Ліни Костенко “Страшні слова, коли вони мовчать” є

А посланням

Б сонетом

В ліричним віршом

Г елегією

А

Б

В

Г

13. Твір Ліни Костенко “Страшні слова, коли вони мовчать” належить до лірики

А патріотичної

Б пейзажної

В громадянської

Г інтимної

А

Б

В

Г

14. Головний мотив поезії Ліни Костенко “Страшні слова, коли вони мовчать” подано в рядку

А спогад про минуле кохання

Б людська жорстокість

В митець і суспільство

Г збереження історичної пам'яті

А

Б

В

Г

15. Головний мотив вірша Ліни Костенко “Страшні слова, коли вони мовчать” єднає його із твором

А Григорія Сковороди “De libertate”

Б Тараса Шевченка “Меніоднаково...”

В Івана Драча “Балада про соняшник”

Г Василя Стуса “Як добре те, що смерті не боюсь я...”

А

Б

В

Г

16. Прочитайте текст.

Все повторялось: і краса, й потворність.

Усе було: асфальти й спориші.

Поезія — це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.

У рядках використано віршовий розмір

А хорей

Б ямб

В дактиль

Г анапест

А

Б

В

Г

17. Прочитайте текст.

Все повторялось: і краса, й потворність.

Усе було: асфальти й спориші.

Поезія — це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.

Серед використаних у рядках художніх засобів НЕМАЄ

А антитези

Б епітета

В оксиморона

Г метафори

А

Б

В

Г

18. Жанр твору Ліни Костенко “Маруся Чурай” визначається, як

А драматична поема

Б соціально-психологічний роман у віршах

В соціально-побутова поема

Г історичний роман у віршах

А

Б

В

Г

19. Тематичними обріями роману Ліни Костенко “Маруся Чурай” НЕ охоплено

А події визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького

Б особисту драму життя відомої дівчини-піснярки

В розшарування української спільноти у XVII ст.

Г події Переяславської ради

А

Б

В

Г

20. У романі Ліни Костенко “Маруся Чурай” НЕ порушено проблему

А роздуму про місію художнього слова

Б протистояння сильної особистості усталеним нормам

В національної упередженості

Г співмірності життєвого ідеалу в коханні

А

Б

В

Г

21. Символом безсмертя головної героїні роману Ліни Костенко “Маруся Чурай” є

А розмова з сонцем під час сповіді

Б назва останнього розділу твору

В фінальна сцена під час страти

Г вирок суду

А

Б

В

Г

22. Правду про любовну драму головна героїня роману “Маруся Чурай”

довіряє

А матері

Б Івану Іскрі

В сонцю

Г діду Галернику

А

Б

В

Г

23. Галя Вишняківна, героїня роману “Маруся Чурай”, зростала в атмосфері

А одухотвореності і любові

Б бездуховності

В переваги моралі над побутом

Г краси людських стосунків

А

Б

В

Г

24. У рядку з роману “Маруся Чурай” “Полтава карає співця” вжито

А уособлення

Б епітет

В метонімію

Г оксиморон

А

Б

В

Г

25. Прочитайте текст

Тим часом гонець доганяє світання і клаптями ночі доточує дні.

І кожна хвилина, здається, - остання, і крихта надії кричить йому: “Ні!”

Напругу почуттів передано за допомогою

А інверсії

Б прийому градації

В ритмізованої прози

Г амфібрахічної стопи

А

Б

В

Г

26. Прочитайте текст

Брате мій, наречений Іваном!

Нащо рятував мене? Біда.

Кажуть, бесь далеко за лиманом

Море є - одним лицем вода

У рядках використано віршований розмір

А хореєм

Б ямбом

В дактилем

Г анапестом

А

Б

В

Г

27. Від того кидав з берега до того.

Любив достаток і любив пісні.

Це як, ска чсімо, вірувати в Бога

І продавати душу Сатані?, —

говорить у романі “Маруся Чурай”

А дід Галерник про Григорія Бобренка

Б Богдан Хмельницький про Семена Горбаня

В Лесько Черкес про Івана Іскру

Г Яким Шибилист про Григорія Бобренка

А

Б

В

Г

28. Тепер він з нами в радості і в сумі.

Збагнуло серце вражене моє:

Пішов у смерть - і повернувся в думі.

І вже тепер ніхто його не вб'є, —

сказано в романі “Маруся Чурай” про

А Леська Черкеса

Б Івана Іскру

В Гордія Чурая

Г діда Галерника

А

Б

В

Г

29. Що ти все: мушу, мушу, мушу?!

Земля, земля... А небо твоє де?

Як будеш так розношувати душу.

Вона, гляди, із совісті спаде, -

говорить у романі “Маруся Чурай”

А Бобренчиха Марусі

Б Чураїха Грицеві

В Галя Вишняківна Грицеві

Г Гриць Марусі

А

Б

В

Г

30. Про наші битви - на папері голо.

Лише в піснях вогонь отой пашить.

Таку співачку покарать на горло, -

Та це не що, а пісню задушить! -

говорить у романі “Маруся Чурай”

А Мартин Пушкар

Б Богдан Хмельницький

В Іван Іскра

Г Лесько Черкес

А

Б

В

Г

31. У рядках роману “слова самі на голос навертались, як сльози навертаються на очі” використано

А гіперболу

Б метонімію

В алегорію

Г порівняння

А

Б

В

Г

32. Основою поетичного мислення Марусі Чурай з однойменного роману є

А прагнення розповісти всім про особисте життя

Б наслідування фольклорних джерел

В духовність

Г усвідомлення власної причетності до долі народу

А

Б

В

Г

33. Під час розмови з мандрівним дяком головна героїня роману “Маруся Чурай” переспівує

А думу про козака Голоту

Б історичну пісню про Байду

В думу про Марусю Богуславку

Г історичну пісню про Наливайка

А

Б

В

Г

34. У рядках з роману “Маруся Чурай”

Колись нащадки будуть одмивати

Оцю печаль од крові і глупот.

Бо можновладці тяжко винуваті.

А що зробив народові народ?

використано

А іронію

Б сарказм

В алегорію

Г оксиморон

А

Б

В

Г

35. Образу Григорія Бобренка з роману “Маруся Чурай” протиставлено образ

А Мартина Пушкаря

Б батька Галі

В Івана Іскри

Г Леська Черкеса

А

Б

В

Г

36. Прийом антитези відсутній у рядку А Наш батько з тих, що умирали перші,

А Гриць Бобренко - з тих, що хочуть жить.

Б Моя любов чолом сягала неба,

А Гриць ходив ногами по землі.

В Чи він мені, чи я йому - нерівня.

Нерівня душ - це гірше, ніж майна!

Г Історії ж бо пишуть на столі.

Ми ж пишем кров'ю на своїй землі.

А

Б

В

Г

37. Для поетичного стилю роману “Маруся Чурай” НЕ є характерним використання

А народних приказок

Б динамічних перебоїв ритму

В неологізмів

Г звуконаслідувальних слів

А

Б

В

Г

38. Характеристиці Чураївни не відповідає рядок

А почуття власної гідності

Б вірність у коханні

В душевна роздвоєність

Г глибокий розум

А

Б

В

Г

39. Характеристиці Григорія Бобренка відповідає рядок

А сміливість у ратному бою

Б пристосуванство

В відступництво

Г боягузтво

А

Б

В

Г

40. До причин особистої драми головної героїні роману “Маруся Чурай” НЕ можна віднести

А протилежні до Грицевих уявлення про життєві цінності

Б втручання Марусиної матері

В дворушництво коханого

Г “нерівню душ” молодих людей

А

Б

В

Г

41. Представником новітнього панства в романі “Маруся Чурай”, байдужим

до долі держави, що сформувалося в процесі класового розшарування українського суспільства XVII ст., можна назвати

А Леська Черкеса

Б Вишняка

В Івана Іскру

Г Мартина Пушкаря

А

Б

В

Г

42. Мандрівному дяку (роман “Маруся Чурай”) НЕ належить розповідь про

А Аппіїв шлях та порівняння його з “дорогою до Києва з Лубен”

Б українське судочинство XVII ст. (“Закон є суть. Тверда його основа”)

В місію художнього слова (“велика сила - писані слова”)

Г вирішальні для України битви (“скрутили Наливайка і віддали на мученицьку смерть”)

А

Б

В

Г

43. Неправильним є твердження

А Віршовий розмір твору Ліни Костенко “Маруся Чурай” - п'ятистопний ямб.

Б До образу Марусі Чурай звертались Ольга Кобилянська і Михайло Старицький.

В Основою сюжетної лінії, пов'язаної з долею Марусі Чурай з однойменного роману, є твір Михайла Старицького.

Г Повтор однакових або подібних за звучанням приголосних в межах одного рядка або строфи для підсилення звукової виразності називається алітерація.

А

Б

В

Г

44. Прочитайте уривок із твору Ліни Костенко “Маруся Чурай”.

Влітку 1658 року Полтава згоріла дощенту.

Горіли солом'яні стріхи над Ворсклою.

Плавились бані дерев'яних церков.

Вітер був сильний. Полум'я гуготіло

У творі є елементи

А експозиції

Б зав'язки

В розвитку дії

Г розв'язки

А

Б

В

Г

45. Прочитайте текст.

Я, може, божевільним тут здаюся.

Ми з вами люди різного коша.

Ця дівчина не просто так, Маруся.

Це - голос наш. Це - пісня. Це - душа.

Ці слова належать

А Мартину Пушкарю

Б Івану Іскрі

В мандрівному дяку

Г Леську Черкесу

А

Б

В

Г

46. Прочитайте текст.

Неси мене, коню... коли б хоч не пізно... Шляхи перекриті.... і варта не спить... Якщо я впаду — неврятована пісня, задушена пісня в петлі захрипить!

Ці слова належать

А Мартину Пушкарю

Б Івану Іскрі

В мандрівному дяку

Г Леську Черкесу

А

Б

В

Г

47. Прочитайте текст.

Чурай Маруся винна у в одному: вчинила злочин в розпачі страшному. Вчинивши зло, вона не е злочинна, бо тільки зрада є тому причина.

Ці слова належать

А Мартину Пушкарю

Б Івану Іскрі

В мандрівному дяку

Г Богдану Хмельницькому

А

Б

В

Г

48. Прочитайте текст.

Історії ж бо пишуть на столі.

Ми ж пишем кров'ю на своїй землі.

Ми пишем плугом, шаблею, мечем.

Піснями і невільницьким плачем.

Ці слова належать

А Марусі Чурай

Б Івану Іскрі

В мандрівному дяку

Г Богдану Хмельницькому

А

Б

В

Г

Аналіз вірша Ліни Костенко

“Дощ полив, і день такий полив'яний”

Дощ полив, і день такий полив'яний.

Все блищить, і люди як нові.

Лиш дідок старесенький, кропив'яний,

блискавки визбирує в траві.

Струшується сад, як парасолька.

Мокрі ниви, і порожній шлях...

Ген корів розсипана квасолька

доганяє хмари у полях.

49. Вірш написано

А п'ятистопний хореєм

Б п'ятистопний ямбом

В п'ятистопний дактилем

Г п'ятистопний анапестом

А

Б

В

Г

50. Поезія належить до

А інтимної лірики

Б громадянської лірики

В пейзажної лірики

Г філософської лірики

А

Б

В

Г

51. У рядках

Дощ полив, і день такий полив'яний.

Все блищить, і люди як нові

використано

А асонанс

Б градацію

В анафору

Г тавтологію

А

Б

В

Г

52. Строфі поезії “Дощ полив, і день такий полив'яний” відповідає така характеристика

А терцет із кільцевим римуванням і багатою римою

Б катрен із суміжним римуванням і багатою римою

В катрен із перехресним римуванням і багатою римою

Г октава з кільцевим римуванням і багатою римою

А

Б

В

Г

53. У поезії звучить мотив

А оновлювальної сили життєдайного дощу

Б впливу людини на оновлення природи

В порушення гармонійної єдності людини і природи

Г захисту рідної природи

А

Б

В

Г

54. У рядках

Струшується сад, як парасолька.

Мокрі ниви, і порожній шлях...

Ген корів розсипана квасолька

доганяє хмари у полях

використано такі художні засоби, як

А паралелізм, приховане порівняння, епітет

Б уособлення, порівняння, оксимофон

В уособлення, паралелізм, алітерація

Г персоніфікація, порівняння, метафора

А

Б

В

Г

Завдання на встановлення відповідності

1. Установіть відповідність між назвою твору Ліни Костенко і рядками з поезії.

Назва твору

1 “Життя іде і все без коректур”

2 “Вже почалось, мабуть, майбутнє”

3 “Світлий сонет”

4 “Пастораль XX сторіччя”

Рядки з поезії

А Як пощастило дівчинці в сімнадцять,

В сімнадцять гарних, неповторних літ!

Б Не проміняйте неповторне на сто ерзаців у собі!

В Людині бійся душу ошукать.

Бо в цьому схибиш - то уже навіки.

Г Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій од вибухів стіні, коли згубили зорі в гороскопі моє дитинство, вбите на війні.

Д Гарні діти були. Козацького доброго крою. Коли зносили їх, навіть сонце упало ниць.


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


2. Установіть відповідність між початком твердження та його продовженням.

Твердження

1 В основі роману “Маруся Чурай” - розповідь про дівчину-піснярку. Цей сюжет є

Продовження

А легендою

Б баладою

В історичною піснею

Г історичним фактом

Твердження

2 Характеристика персонажа

Був молодий і гарний був на вроду. І жив, і вмер, як личить козаку. За те, що він боровся за свободу, його спалили в мідному бику стосується

Продовження

А Івана Іскри

Б Леська Черкеса

В Гордія Чурая

Г Северина Наливайка

Твердження

3 Фіналом твору Ліни Костенко “Маруся Чурай” є

Продовження

А звістка про помилування дівчини

Б одруження Марусі

В очікування дівчиною близької смерті

Г облога Полтави

Твердження

4 Слова “Моя любов чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі” споріднюють твір Ліни Костенко “Маруся Чурай” з

Продовження

А “Собором” Олеся Гончара

Б “Лісовою піснею” Лесі Українки

В “Бояринею” Лесі Українки

Г “Свіччиним весіллям” І.Кочерги


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


3. Установіть відповідність між початком твердження і його продовженням.

Твердження

1 Справжню цінність Марусиного таланту розуміє

Продовження

А війт Семен Горбань

Б козак Григорій Бобренко

В стара Чураїха

Г полковий обозний Іван Іскра

Твердження

2 Правду про власну любовну драму головна героїня роману Ліни Костенко “Маруся Чурай” довіряє тільки

Продовження

А матері

Б сонцю

В Івану Іскрі

Г священику

Твердження

3 “Вся Україна полум'ям горить, він і на цьому теж нагріє руки”, - сказано у романі “Маруся Чурай” про

Продовження

А вишняка

Б польського короля

В Мартина Пушкаря

Г московського царя

Твердження

4 У рядках роману Ліни Костенко “Маруся Чурай”

Він не якийсь визискувач чи звір,

Він просто вміє взяти запівдарма

йдеться про

Продовження

А Чурая

Б Бобренка

В Вишняка

Г Горбаня


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


4. Установіть відповідність між початком твердження і його продовженням.

Твердження

1 Чураївна НЕ є автором пісні

Продовження

А “Ой, на горі та й женці жнуть”

Б “Ой не ходи, Грицю”

В “Рости, рости, дівчинонько, на другую весну”

Г “Зелененький барвіночку”

Твердження

2 “Він потім стане побратимом Разіна”, — сказано у романі “Маруся Чурай” про

Продовження

А Івана Іскру

Б Леська Черкеса

В Семена Горбаня

Г батька Галі Вишняківни

Твердження

3 Характеристиці Гриця Бобренка (роман “Маруся Чурай”), НЕ відповідає рядок

Продовження

А мужність

Б лицемірство

В боягузтво

Г двоїстість натури

Твердження

4 Мандрівний дяк (Ліна

Костенко. “Маруся Чурай”) називає кривавим катом України

Продовження

А Ярему Вишневецького

Б московського царя

В Чингісхана

Г польського короля


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


5. Установіть послідовність подій у романі Ліни Костенко “Маруся Чурай” .

Послідовність подій

1   перший епізод

2   другий епізод

3   третій епізод

4   четвертий епізод

5   п'ятий епізод

Зміст події

А суд на Марусею

Б Іван Іскра в діда Галерника

В Маруся згадує дитинство

Г Іван Іскра з полтавським полком виходить у похід

Д мандрівний дяк знайомить Марусю з історією України


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


6. Установіть послідовність подій у романі Ліни Костенко “Маруся Чурай”.

Послідовність подій

1 перший епізод

2 другий епізод

3 третій епізод

4 четвертий епізод

5 п'ятий епізод

Зміст події

А Іван Іскра у Богдана Хмельницького

Б хвора на сухоти Маруся слухає, як співає її пісню полтавський полк

В поляки взяли Полтаву в облогу

Г смерть Марусиної матері

Д Марусі виносять смертний вирок


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


7. Установіть послідовність подій у романі Ліни Костенко “Маруся Чурай”.

Послідовність подій

1 перший епізод

2 другий епізод

3 третій епізод

4 четвертий епізод

5 п'ятий епізод

Зміст події

А Гойдався зашморг, вже він не потрібний. Юрмились люди, добра новина.

Сміявся тесля, головою срібний, що не згодиться тут його труна.

Б В ній наче щось навіки проминуло. Прийшла із прощі дивна і гірка.

Так від людей Марусю відвернуло, що вже нікого й в хату не пуска.

В Ми, вряд зіпершись на свідоцтва голі,

В такий-то спосіб справа була рішена, що має бути скарана на горлі, на шибениці, значиться, повішена.

Г А я стояла... Що ж мені кричати?..

Які мені сказати їм слова?..

Дівчаточка, дівчатонька, дівчата!

Цю не співайте, я ж іще жива.

Д І з тих усіх дякових балачок усе частіше згадую єдину, - ту найсумнішу втіху, далебі: комусь на світі гірше, як тобі.


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


8. Установіть відповідність між персонажем роману Ліни Костенко “Маруся Чурай” і його характеристикою.

Персонаж

1 Іван Іскра

2   Северин Наливайко

3 Мартин Пушкар

4 Ярема Вишневецький

Рядки з твору

А Ще не старий. І славу мав, і силу. (Про нього потім думу іскладуть. Мине сім літ - і голову цю сиву Виговському на списі подадуть.)

Б Загине теж, в бою заживши слави, В недовгім часі після Пушкаря, вертаючи до Попелу Полтави з посольства до московського царя.

В А якось їхав через Ворсклу возом, Чи задрімав, чи так не додивись,

І в Іордань, затягнену морозом, Вночі з конем і возом проваливсь.

Г Був молодий і гарний був на вроду. І жив, і вмер, як личить козаку.

За те, що він боровся за свободу, його спалили в мідному бику!

Д Уломок лицарського роду, мучитель власного народу, кривавий кат з-під темної зорі, - отам він жив, на Замковій горі.


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


9. Установіть відповідність між персонажем роману Ліни Костенко “Маруся Чурай” і його характеристикою.

Персонаж

1 Гриць Бобренко

2 мандрівний дяк

3   Вишняк

4   Іван Іскра

Рядки з твору

А Як він умів красно говорить!

Які у нього займища і луки!

Вся Україна полум'ям горить, він і на цьому теж нагріє руки.

Б Накинувши на плечі чорну ферязь, Гелену, може, згадував найбільш, і власне горе, пережите ще раз, зробило душу зрячою на біль.

В Від того кидав з берега до того,

Любив достаток і любив пісні.

Це як, скажімо, вірувати в Бога І продавати душу Сатані.

Г То вже, мабуть, отак я і умру, а діло жизні так і не подвигну.

Бо хоч і в рот горілки не беру, але ж і книгу написать не встигну.

Д А слово скаже - з пам'яті не викинеш. А більш мовчить, не щедрий на слова. Таке обличчя, зразу і не звикнеш, - різке, як меч. Тонке, як тятива.


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.