Художня культура українського постмодернізму (на матеріалі сучасної прози) - Гребенюк Т. В. 2007


Література
Постмодернізм як світоглядно-естетичний феномен. Поетика літературного постмодернізму

Всі публікації щодо:
Теорія літератури

 1. Барт Р. Від твору до тексту // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. — Львів, 1996. — С. 378-384.
 2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика: Пер. с фр. — М.: Прогресс, 1989.
 3. Барт Р. Мифологии. — М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996.
 4. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. — М.: Сов. Россия, 1979.
 5. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. — М.: Художественная литература, 1990.
 6. Бахтін М. Висловлювання як одиниця мовленнєвого спілкування // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літератур-но-критичної думки ХХ століття. — Львів, 1996.
 7. Бігун Б.Я. Постмодерністський образ світу (на матеріалі західноєвропейських і американських романів ХХ століття). — Дис... канд. філол. наук. — Київ, 1999.
 8. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. — М.: «Добросвет», 2000.
 9. Болєцький В. Лови на постмодерністів // Критика. — 2001. — № 7-8.
 10. Гундорова Т.І. ПроЯвлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. — К.: Літопис, 1997.
 11. Дашкова Т.Ю. Поэзия русского постмодернизма 70-80-х годов: структура и семантика текста. — Дис. ... канд.філол. наук. — Одесса, 1996.
 12. Делёз Ж. Логика смысла. — М.: ИЦ «Академия», 1995.
 13. Делез Ж. Платон и симулякр // Нов. лит. обозрение, 1993. № 5.
 14. Дерріда Ж. Структура, знак і гра у дискурсі гуманітарних наук // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. — Львів, 1996.
 15. Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч.Вінквіста та В.Тейлора; Пер. з англ. В.Шовкун. — К.: Вид-во С. Павличко «Основи», 2003.
 16. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. — М.: Интрада, 1998.
 17. Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. — М.: ИНИОН РАН — Интрада, 2001.
 18. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. — М.: Интрада, 1996.
 19. Коваль М. Джон Барт як інтерпретатор постмодернізму // Слово і час. — 2000. - № 6.
 20. Кравченко Т. Постмодернізм — це принципово не модернізм // Слово і час. — 1999. - № 3.
 21. Крістева Ю. Stabat mater / Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. — Львів, 1996.
 22. Леві-Строс К. Структурна антропологія / Пер. з фр. З. Борисюк. — К.: Основи, 1997.
 23. Леві-Стросс К. Міт і значення / Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. — Львів, 1996.
 24. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. — Чернівці: Золоті литаври, 2001.
 25. Лихоманова Н.О. Постмодерністська рецепція міфу (на матеріалі європейського романного досвіду ХХ століття). — Дис.... канд.філол. наук.- Чернівці, 2001.
 26. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. — СПб.: Алетейя, 2000.
 27. Мєднікова Г.С. Мистецтво постмодернізму як фактор адаптації особистості. Монографія. — К.: НПУ ім. М.Драгоманова, 2001.
 28. Наєнко М. Дискурс сучасної науки про літературу (огляд досліджень з літературознавства 90-х років). — Слово і час. — 2001. - № 8.
 29. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі.— К.: Либідь, 1997.
 30. Поліщук Я. Альтернативна історія літератури — постмодерна парадигма // Слово і час. — 2002. — № 1.
 31. Постмодерн в философии, науке, культуре: Хрестоматия / В.И.Штанько, И.З.Цехмистро, В.Н. Сумятин. — Харьков, 2000.
 32. Постмодернизм. Энциклопедия. — Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001.
 33. Руднев В. П. Словарь культуры ХХ века. — М.: Аграф, 1997.
 34. Русова С. Постмодернізм у сучасній поезії або Набоков — автор-«трікстер» // Слово і час. — 2000. - № 6.
 35. Саяпіна Т. В. Міфо-ритуальний аналіз художнього твору в контексті постнекласичної парадигми наукового мислення // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). Збірник наукових праць. Вип. 3. — Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2003. — С. 58-65.
 36. Семків Р. Посмодернізм та іронія (типологізація нетипового) // Слово і час. — 2000. - № 6.
 37. Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература: Учеб. пособие. - 3-е изд., изд., и доп. — М.: Флинта: Наука, 2001.
 38. Стародубцева Л. В. Архітектура постмодернізму: Історія. Теорія. Практика: Посіб. Для студ. архіт спец. у вищих навч. закл. — К.: Спалах, 1998.
 39. Танчер В. Соціологія інтимності: секс, еротика і кохання у постмодерній деконструкції // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2001. — № 4.
 40. Тороп П.Х. Проблема интекста // Ученые записки Тартусского государственного университета. Вып. 567. Текст в тексте. Труды по знаковым системам ХIV. — Тарту, 1981.
 41. Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов.: Агар, 2000.
 42. Фрай Н. Архетипний аналіз: теорія мітів / Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. — Львів, 1996.


На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.