Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Українська література 100 тем

ЛІТЕРАТУРА І ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. ПОНЯТТЯ РОДУ І ЖАНРУ ЛІТЕРАТУРИ

Література — різновид мистецтва слова, що відображає дійсність у художніх образах, створює нову художню реальність за законами краси. Також поняття „література“ розуміють як сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства.

! Оскільки література — результат творчості людей з певним світоглядом, а погляд на світ змінюється від періоду до періоду, то й сама література, її теми, ідеї, герої, художні образи, складність засобів, композиційні елементи набувають змін.

• Ще у Давній Греції з часів Аристотелевої „Поетики“ почалось зародження літературознавства — науки, що вивчає художню літературу, її походження, естетичну природу, функції та закономірності історичного розвитку.

! Літературознавство, як і всі науки, бере початок з філософії (особливої форми пізнання світу). Оскільки література послуговується „словом“ як засобом образотворення, то літературознавство автоматично можна пов'язати з мовознавством, історичною наукою (яка вивчає самобутність часу), фольклористикою, релігієзнавством. Також прослідковується неабиякий зв’язок з психологією, культурологією та іншими науками.

√ Література як складне системне поняття може бути класифікована на роди (епос, лірика, драма, ліро-епос як міжродове поєднання) і жанри (різновиди у межах роду).

Літературний рід — узагальнююче поняття, один з головних елементів систематизації літературного матеріалу.

! У кожному творі, як правило, можна виділити домінанту роду на основі презентації у ньому матеріалу:

• епос — оповідь про подію;

• лірика — суб’єктивно-емоційне міркування;

• драма — діалогічне зображення подій.

Літературний жанр — один із елементів класифікації літературного матеріалу, який включає в себе літературні твори, котрі умовно об’єднуються за певного структурою та спільними ознаками відображення дійсності.

! XIX ст. стало поширеним поєднання літературних родів у жанрі. Коли ж у жанровім виді виступають елементи двох чи трьох родів, говоримо про змішаний жанр (поема, балада — змішані ліро-епічні жанри).

! Літературний жанр і жанрові системи — категорії історично змінні. В одну історичну епоху висуваються на передній план одні жанри, відсуваються на задній план або зовсім занепадають інші:

Просвітництво висунуло на перше місце міщанську драму, сатиричний жанр, які пізніше були витіснені романтичними жанрами — елегією, баладою, ліро-епічною поемою та ін.

! У давні часи література існувала передусім у формі священних текстів, як-от: Біблія, Веди (Стародавня Індія), Коран (арабський світ) тощо, котрі мали релігійно-культове призначення. Лише починаючи від доби Відродження термін „література“ набув значення „красного письменства“, „мистецтва слова“.

! Літературознавство, для системного аналізу твору, мусить послуговуватися безліччю методами, зважати і на відбиток життєвого шляху письменника у творі (біографічний метод), і вивчати мовні особливості твору (філологічний метод), і розглядати літературу у світлі міжкультурної взаємодії, порівнюючи між собою сюжети, образи, героїв, засоби в літературах різних періодів і народів (компаративістика) тощо.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.