Усі уроки української літератури 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018

Контрольна робота за творчістю І. Карпенка-Карого та Б. Грінченка - ДРАМАТУРГІЯ I ТЕАТР ХІХ ст. ТВОРЧІСТЬ І. КАРПЕНКА-КАРОГО І Б. ГРІНЧЕНКА

Мета: перевірити знання, уміння та навички учнів з теми „творчість І. Карпенка-Карого та Б. Грінченка” з метою їх подальшої корекції; розвивати вміння концентрувати увагу на виконанні завдання, розраховувати час; виховувати охайність, відповідальність за результати своєї роботи.

Теорія літератури: соціально-побутова драма, оповідання, цикл сонетів.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах

Тип уроку: контролю знань, умінь та навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Інструктаж щодо виконання роботи

ІІІ. КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

І варіант

І. Початковий рівень

(Кожна правильна відповідь на 1-4 запитання — 0,5 бала, на 5-1 бал.)

1. Який твір Т. Шевченка дав псевдонім І. Тобілевичу?

А „Сон.

Б „Кавказ”.

В „Назар Стодоля”.

Г „Катерина”.

2. Знайдіть неправильну відповідь І. Карпенко-Карий працював у річищі таких драматичних жанрів, як...

А Трагікомедія.

Б Мелодрама.

В Історична трагедія.

Г Соціально-сатирична комедія.

Д Соціально-психологічна драма.

3. Цикл Б. Грінченка „Весняні сонети” входить до збірки:

А „Хвилини”.

Б „Пісні Василя Чайченка”.

В „Під хмарним небом”.

Г „Під сільською стріхою”.

Д „Пісні та думи”.

4. В оповіданні Б. Грінченка „Без хліба” основним є конфлікт:

А Між Петром і громадою.

Б Між Петром і дружиною.

В Людини зі своїм сумлінням.

Г Між людиною і суспільством.

Д Батьків і дітей.

5. Установіть послідовність подій твору.

А Отримання листа від Чобота, який сватає Соню

Б Розкриваються махінації Михайлова

В Пузир збирає усіх економів та сварить Зеленського за „зайві” витрати на робітників

Г Прихід робітників до Пузиря зі скаргами на погану їжу

II. Середній рівень

Кожна правильна відповідь — 1 бал.

6. Справжнє прізвище І. Карпенка-Карого ...

7. Соціально-сатирична комедія — це ...

8. Данило, головний герой оповідання „Сам собі пан”, вирішив ... („панського права добути”).

III. Достатній рівень

Виконайте одне із завдань на вибір. Правильна відповідь — 2 бали.

9. Дайте характеристику головного героя п'єси Карпенка-Карого „Хазяїн”.

10. Коротко проаналізуйте поезію Б. Грінченка „Моє щастя”.

IV. Високий рівень

11. Виконайте одне з завдань. (Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь — 4 бали.)

Ø Поміркуйте про актуальність вивчених творів. Оформіть свої міркування у вигляді твору-роздуму.

Ø Оповідання Б. Грінченка „Сам собі пан” — маніфест людської гідності.

Ø Чи загрожує вам небезпека стати таким, як Пузир?

ІІ варіант

І. Початковий рівень

Кожна правильна відповідь на 1-4 запитання — 0,5 бала, на 5 — 1 бал.

1. Головна думка п'єси „Хазяїн”.

А Потрібно налагоджувати стосунки з найманими робітниками.

Б Не слід ставити гроші понад усе.

В Батьки і діти повинні знаходити порозуміння.

Г Слід бути відповідальним за своїх робітників підпріємцем.

2. Карпенка Карого називали батьком...

А Акторів-корифеїв.

Б Комедії і трагедії.

В Усього українського театру.

Г Національної драми.

3. 1907-1909 роках Б. Грінченко працює над...

А Дилогією про селянство „Серед темної ночі”, „Під тихими вербами”.

Б Укладанням „Словаря української мови” в 4-х томах.

В Укладанням поетичних збірок „Пісні Василя Чайченка”, „Хвилини”.

Г Оповіданнями про дітей.

Д Перекладами творів Шиллера, Г. Гейне, Г. Гауптмана.

4. Рядки „Але ж я віддав би усе на цім світі / За змогу умерти за рідний свій край!” взяті з поезії Б. Грінченка:

А „Доки?”.

Б „До народу”.

В „До праці”.

Г „Моє щастя”.

Д „Весняні сонети”.

5. Знайдіть відповідність між жанром твору та його назвою.

1 Трагікомедія

А „Хазяїн”

2 Сатирична комедія

Б „Безталанна”

3 Історична трагедія

В „Сава чалий”

4 Соціально-психологічна драма

Г „Мартин Боруля”

Д „Паливода ХVІІІ століття”

II. Середній рівень

Кожна правильна відповідь — 1 бал.

6. Б. Грінченко підписував свої твори такими псевдонімами, як ...

7. Цикл сонетів — це ...

8. Закінчіть фразу: Пузир стверджує, що „Голодних буде тим більше, чим ... ”.

III. Достатній рівень

Виконайте одне із завдань на вибір. Правильна відповідь — 2 бали.

9. Поміркуйте над образами сучасних підпріємців. Чи є в них риси, подібні рисам Пузиря? Свої міркування оформіть у вигляді твору-роздуму.

10. Чому про Б. Грінченка сучасники говорили, що він „більше працював, ніж жив”?

ІV. Високий рівень

11. Виконайте одне з завдань. (Правильна, змістовна, грамотно оформлена — 4 бали.)

Ø Поміркуйте про подвижництво на прикладі життя та творчості І. Карпенка-Карого та Б. Грінченка. Оформіть свої міркування у вигляді твору-роздуму.

Ø Актуальність п'єси І Карпенка-Карого „Хазяїн”.

Ø Утвердження моральної чистоти як основи щасливого та гармонійного життя (за оповіданням Б. Грінченка „Без хліба”).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання до уроку № 38.

Група № 1. Зміни в суспільно-політичному і культурному житті кінця ХІХ — початку ХХ ст.

Група № 2. Основні тенденції розвитку української літератури: неонародницька (С. Васильченко, В. Самійленко, Б. Грінченко, А. Тесленко).

Група № 3. Основні тенденції розвитку української літератури: модерністська (П. Карманський, М. Яцків, М. Черемшина, М. Коцюбинський, В. Стефаник, О. Кобилянська, В. Винниченко та ін.) течії.

Група № 4. Перехід письменників на засади модернізму.

Група № 5. Герой української літератури 10-х років ХХ століття: традиційне і новаторське.