Теорія літератури - Іван Безпечний 1984Загальні поняття теорії літератури

Вступ

Естетичні основи мистецької творчости

Образна специфіка літератури

Характер

Типізація в художній літературі

Художня вигадка

Єдність змісту й форми в літературі

Тема та ідея

Сюжет твору

Основні елементи сюжету

Композиція

Поетична стилістика й її завдання

Поетична лексика і фразеологія

Гомоніми та гомофіни

Синоніми

Антоніми

Архаїзми

Неологізми

Варваризми (запозичення)

Діалектизми

Ідіоми і фразеологічні одиниці

Поетична семантика

Тропи

Порівняння

Епітет

Метафора

Персоніфікація (уособлення)

Метонімія

Синекдоха

Евфемізм

Перифраза

Алегорія

Гіперболи

Літота

Символ

Поетична синтакса

Порядок слів, інтонація і фігури

Інверсія

Повтор

Анафора

Епіфора

Епанастрофа

Кільце (анепіфора)

Еліпса

Умовчання

Плеоназм і тавтологія

Ампліфікація

Антитеза

Паралелізм

Полісиндетон і асиндетон

Рефрен (приспів)

Градація

Хіязм

Оксиморон або оксюморон

Парадокс

Риторичні фігури

Взаємозв'язок між тропами і стилістичними фігурами

Поетична фоніка

Основи віршування. Проза і вірш

Основи віршування. Ритм у віршах і прозі

Системи віршування

Системи віршування. Метрична система віршування

Системи віршування. Силабічна система віршування

Системи віршування. Силабо-тонічна система віршування

Системи віршування. Двоскладові розміри. Хорей або трохей

Системи віршування. Трискладові розміри. Дактиль

Системи віршування. Трискладові розміри. Амфібрахій

Системи віршування. Чотирискладові розміри

Системи віршування. Ритмічна проза

Системи віршування. Тонічна система віршування

Системи віршування. Дольник

Системи віршування. Вільний вірш (фр. vers libre)

Системи віршування. Народна система віршування

Системи віршування. Українські народні ритми

Системи віршування. Українські народні ритми. Вірші з чотирискладовими тактами. Двотактові вірші

Системи віршування. Українські народні ритми. Вірші з чотирискладовими тактами. Тритактові вірші

Системи віршування. Українські народні ритми. Вірші з чотири-і двоскладовими тактами

Системи віршування. Українські народні ритми. Вірші з три-і двоскладовими тактами

Системи віршування. Народнопісенна ритміка в сучасній літературній поезії

Системи віршування. Віршова і музична форма дум

Системи віршування. Шевченкове віршування

Рима

Рима. Способи римування

Строфа

Строфа. Види строфічної побудови

Літературні роди, види і жанри

Загальне поняття

Епічний рід

Казка

Міт

Легенда

Билини

Думи

Епопея

Поема

Роман і його жанри

Історичний розвиток роману

Повість

Оповідання

Нарис

Новела

Ліричний рід

Види і жанри ліричних творів

Народна лірична пісня

Пісня літературного походження

Романс

Думка

Псалми

Псальми

Елегія

Гимн

Послання

Епіграма

Ода

Ліроепічні твори

Поема

Баляда

Байка

Драматичний рід

Трагедія

Комедія

Драма

Сатира і гумор

Літературний стиль

Літературні напрями

Ренесанс (Відродження)

Барокко

Класицизм

Багатозначність терміна класики

Сентименталізм

Романтизм

Реалізм

Натуралізм

Нереалістичні напрями

Модернізм

Символізм

Імпресіонізм

Футуризм

Сюрреалізм

Літературні джерелаНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.