Літературознавство - Українська література - статті та реферати 2023

Загальний огляд творчості М.Яцкова

Літературне угрупування «Плуг», його програма, вульгаризаторські та популістські тенденції селянської спілки письменників, що впроваджувалися в прозу

Літературне угрупування ГАРТ, його програма, протистояння Плугу, причини розвалу спілки пролетарських письменників

Підстави утворення ВАПЛІТЕ, її програма, намагання утвердити українську прозу в її іманентних характеристиках

Причини виникнення Літературної дискусії 1925 — 1928 років та питання, порушені нею

«Блакитний роман» Г. Михайличенка — перший зразок експериментальної прози: символіка, алюзії

Зміст понять «експериментальна проза», «авангардна проза»

Основні відмінності між інтелектуальним та «лівим» романом

Лівий роман в українській прозі 20-х років: основні риси, поетика, його відмінність від інтелектуальної прози

Особливості так званого «лівого» роману: поетика, композиція, естетика. Втілення цих рис у романі «Голяндія» Д.Бузька

Інтелектуальний роман в українській прозі: основні риси, поетика

Специфіка «соцреалізму» як штучного напряму в українській літературі

Імітат-література «соцреалізму», її участь у міфізуванні радянської дійсності як тексту

Ознаки постмодернізму в українській літературі на межі ХХ — ХХІ ст.

Таня Малярчук - «екзальтована казкарка»

Таня - Тані: навіщо так боляче? - Книга Тані Малярчук «Говорити»

Світлана Поваляєва - мізантропія як форма протесту

Дмитро Лазуткін: «Фантастично добре пишеться у яблуневому саду»

Березневі митці

Яків Мех: герой без героїзму «Століття Якова» Володимир Лис

«Століття Якова» Володимира Лиса: масова чи елітарна література?

Дамська проза в Україні: від жорсткого реалізму до казкової дольче-віта

Кохання, яким воно постає зі сторінок книг сучасних українських авторів

Еволюція жанру байки в руслі просвітницьких тенденцій

Становлення, розвиток, естетичні засади романтизму в українській літературі І пол. ХІХ ст. Жанр балади в українському романтизмі

Соціально-психологічна проза Анатоля Свидницького

Відродження візуальної поезії в сучасній українській літературі

Поети «Нью-Йорської групи»

У річищі гуманізму

Літературознавство як наука

Зв'язок літературознавства з іншими науками

Становлення літератури як прагматичних текстів і феномену красного письменства. Термінологічне наповнення дефініції «література»

Специфіка літератури як виду мистецтва

Література в системі інших мистецтв

Характеристика теорії літератури, історії літератури та літературної критики як провідних галузей літературознавства

Основні та допоміжні галузі літературознавства

Літературознавство у системі інших наук

Концепції літератури і мистецтва у країнах Стародавнього Сходу

Літературознавство доби Античності. Естетичні погляди Платона й Арістотеля

Розвиток літературознавчої думки у добу Середньовіччя

Становлення науки про літературу в період Романтизму

Естетичні погляди на літературу в добу Класицизму і Просвітництва

Особливості трактату Н. Буало «Поетичне мистецтво»

Романтичні концепції мистецтва слова

Особливості розвитку української літературознавчої думки. Основи літературознавства

Функція слова як першоелементу образного світосприйняття

Кардинальні зміни у літературознавстві ХІХ століття. Виникнення загальноєвропейських методологічних літературознавчих шкіл

Проблема походження літератури з міфології у працях представників міфологічної школи

Концепція авторської особистості у літературному творі з точки зору представників біографічного методу

Культурно-історична школа: пошуки спільного знаменника для пояснення явищ літератури

Порівняльно-історичне літературознавство і теорія художніх запозичень

Компаративістика (порівняльне літературознавство) ХІХ ст.

Виникнення психоаналізу. Сфери літературознавчих досліджень

З. Фрейд і К.-Г. Юнг про психологію творчості

Генологічна проблематика літературознавства

Погляди Арістотеля, Н. Буало, Е. Лессінга на драму

Зовнішні і внутрішні фактори розвитку літературного процесу

Літературознавство як наука. Предмет, об'єкт та завдання літературознавства

Українське літературознавство ХІХ ст. Внесок Пантелеймона Куліша

Літературознавство як наука та її зв'язок з іншими фундаментальними науками

Українське літературознавство ХІХ ст. і Михайло Драгоманов

Літературознавство як наука. Основні літературознавчі дисципліни

Літературознавство як наука. Допоміжні літературознавчі дисципліни

Українське літературознавство початку ХХ ст. М. Грушевський, С. Єфремов

Літературознавство в античному світі. Платон та Аристотель як літературознавці

Період «Розстріляного Відродження» та українське літературознавство

Система образів художнього твору. Оповідач

Літературознавство в античному світі. «Поетика» Арістотеля як перша системна літературознавча праця

Внесок українських вчених в еміграції в українське літературознавство. Д. Чижевський

Літературознавство в античному світі. «Послання до Пізонів» Горація

Література як вид мистецтва. Література серед просторових та синтетичних видів мистецтва

Літературознавство античності. Філософи Стародавньої Греції про специфіку літературної творчості

Літературознавство в епоху Середньовіччі. Аврелій Августин і Тома Аквінський про літературу та її призначення

Літературознавство епохи Відродження

Літературознавство в період бароко

Наука про літературу в руслі класицистичної естетики

Міфологічна школа в літературознавстві

Біографічний метод в літературознавстві

Інтуїтивізм як метод в літературознавстві

Культурно-історична школа в літературознавстві

Фройдизм як напрям в літературознавстві

Зародження українського літературознавства в період Київської Русі

Українське літературознавство в період бароко. Перші українські поетики

Українське літературознавство перших десятиліть ХІХ ст.

Література Київської Русі в системі міжнародних культурних зв'язків

Предмет і метод літературознавства

Зв'язок літературознавства з іншими гуманітарними науками

Специфіка науки про літературу

Періодизація

Особливості розвитку українського літературознавства і зв'язок його із світовою наукою про літературу

Становлення науки про літературу: об'єктивні умови й суб'єктивні вияви

Фольклорне і художнє літературознавство

Античний розквіт і середньовічна принагідність літературознавства

Епоха Ренесансу і розвиток неокласичної (поетикальної) школи в науці про літературу

Латиномовні українські поетики та їх місце в становленні вітчизняного літературознавства

Спроби утвердження історії літератури як науки в зарубіжному та вітчизняному літературознавстві

Перші вияви протистоянь нормативних та антинормативних методологій

Діалектичні суперечності в розвитку світової естетичної думки на рубежі XVIII-XIX ст.

Формування історичної школи як вияв романтизму в науці про літературу

Синкретизм художнього мислення в новій українській літературі та перші спроби її критичного осмислення

Утвердження традиції вивчення фольклору та давньої української літератури

М. Максимович і його принципи наукового аналізу літературних творів

«Романтичне літературознавство» авторів «Руської трійці» та «Кирило-Мефодіївського братства»

Міфологічний напрям у літературознавстві та розвиток його в працях М. Костомарова

М. Костомаров про сучасний літературний процес. Стаття «Огляд творів, писаних малоруською мовою»

Панько Куліш як один з основоположників української літературної критики нового періоду

Естетичні погляди Т. Шевченка

Висновки і перспективи розвитку історичної школи

Втома романтизму і шукання нових методологій у межах Історичної школи

Культурно-історичний напрям. Трактування української літератури в «Истории славянских литератур» О. Пипіна

«Історія літератури руської» О. Огоновського

«Очерки истории украинской литературы» М. Петрова

Наукова спадщина М. Дашкевича і проблеми компаративних досліджень літератури

М. Драгоманов і його порівняльна методологія в дослідженні фольклорної та професійної літератури

«Народницьке» літературознавство як останній етап у розвитку історичної школи

Б. Грінченко і його полеміка з М. Драгомановим («Листи з України наддніпрянської», «Листи на наддніпрянську Україну»)

«Історія українського письменства» С. Єфремова

Підсумки і нові перспективи в галузі літературних методологій

Місце психологічного напряму серед інших методологій

«Харківський період» психологічного напряму: теоретичні праці О. Потебні і Д. Овсянико-Куликовського

Іван Франко і його концепції історії літератури

«Із секретів поетичної творчості», «Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 року» та інші історико-літературні праці І. Франка

Психологічний напрям і феномен психоаналізу

Шляхи і долі психологічного напряму в XX ст.

Зміст поняття «філологічна школа» і місце її в історії літературознавства

Ситуація в українській науці про літературу на початку XX ст.

Леся Українка і тлумачення нею неоромантизму

Дискусія І. Франка і М. Вороного про нові шляхи літератури

Статті С. Єфремова «В поисках новой красоты» та І. Франка «Принципи і безпринципність»

Критична діяльність авторів з оточення «Молодої музи»

Б. Лепкий і його «Начерк історії української літератури»

Естетичні позиції літературних критиків з «Української хати»

Філологічний семінар у Київському університеті під керівництвом В. Перетца

Філологічні традиції в українському літературознавстві 20-х років і розгром їх на рубежі 20-30-х років

Продовження філологічних традицій в українській діаспорі та в материковому літературознавстві кінця XX ст.

Зарубіжне та материкове літературознавство України 20-х років XX ст.

Теоретичні та історико-літературні праці узагальнюючого характеру (Л. Білецький, М. Грушевський, М. Возняк та ін.)

Дослідницька робота в системі ВУАН та у вищих навчальних закладах (С. Єфремов, А. Кримський, М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара, К. Копержинський та ін.)

Утвердження марксистського літературознавства і проблеми вульгарно-соціологічної методології

Літературна дискусія 1925-1928 pp.

Реакція на ситуацію в літературознавстві літературних критиків української діаспори. Д. Донцов

Монополія марксистського літературознавства і теоретичне обґрунтування соцреалізму

О. Білецький

Більшовицький розгром науки про літературу і реагування на нього літераторів діаспори

Я. Гординський: «Літературна критика підсовєтської України»

Цензурні послаблення в критичній думці періоду війни

Активізація соцреалістичного офіціозу в публікаціях Ю. Кобилецького, оглядах прози Л. Новиченка, ювілейних доповідях П. Тичини та О. Білецького

Сталінська розправа з кіноповістю О. Довженка «Україна в огні» й екстраполяція цієї розправи на весь сучасний літературний процес

Класові переоцінки творчості Т. Шевченка (Д. Тамарченко), П. Куліша й І. Франка (Є. Кирилюк)

Доповідь М. Рильського «Українська радянська література в дні визволення України»

Розвиток літературознавства в окупованій Україні та в українській діаспорі

«Історія української літератури. Книга І» М. Гнатишака

«Історія української літератури. Книга II» Д. Чижевського

Концепція літературної творчості в критичних виступах членів МУРу (В. Петров, Ю. Шерех, В. Державін та ін.)

Поглиблення кризи в літературознавстві на материковій Україні

Критична «проробка» українських письменників у виступах О. Корнійчука на письменницьких пленумах і з'їздах

Двотомна «Історія української літератури» як політичний донос на український літпроцес

Наукове літературознавство в діаспорі й критика його радянськими псевдовченими

«Історія української літератури» Д. Чижевського

«Розстріляне відродження» Ю. Лавріненка

Здобутки та втрати авторського літературознавства

Занепад і зовнішня «пристойність» науки про літературу наприкінці 50-х років

Рух шістдесятництва в літературній критиці

Демагогічні дискусії з приводу предмета літератури і «застійні» явища в дослідженні літпроцесу XIX ст. (статті і монографії О. Білецького, М. Бернштейна, П. Волинського та ін.)

Спротив в ідеологічному наступу на літературу й літературну критику (статті і виступи О. Гончара, І. Дзюби, І. Септичного, Є. Сверстюка, В. Стуса та ін.)

Дослідники з діаспори про розгром українського літературознавства та розвиток заангажованої літератури (Б. Кравців, І. Кошелівець та ін.)

Останні статті О. Білецького і створення «Історії української літератури» у 8-ми томах

Літературна критика як жандарм у палітурках (М. Шамота та ін.)

Останні кроки «застійного» літературознавства («Історія української літератури» в 2-х томах, «Українська література в загальнослов'янському і світовому літературному контексті» в 5-ти томах, перші томи УЛЕ та ін.)

Повернення в науковий обіг репресованого літературознавства (С. Єфремов, М. Грушевський, М. Зеров, Д. Чижевський та ін.)

Зближення діаспорної і материкової науки про літературу

Літературна діяльність Ю. Шереха як критика

Відродження філологічної школи в академічному та освітньому літературознавстві

Суперечності розвитку літературознавства в умовах перебудови

Пошуки літературознавчих методологій тривають

Уроки минулого і сучасні «канонізації»

Літературознавство наукове і навчальне

Фрагменти літературознавчого «хобі» Ю. Шереха

Літературна освіта як вияв «нормативного літературознавства»

«Історія української літературної критики» Р. Гром'яка, «Критики і критерії» М. Ільницького

Спроби постмодерного погляду на літературу у дослідженнях Г. Грабовича і М. Павлишина

Нові «наближення» до етапів і явищ літератури радянського періоду («розстріляне відродження», «шістдесятництво» та ін.)

Феміністичні студії: що від науки, а що від лукавого (О. Забужко, Н. Зборовська, В. Агеєва)

Дискурсія українського модернізму в роботах Т. Гундорової і С. Павличко

«Неоміфологізм» у художньому та науковому мисленні (А. Нямцу, В. Нарівська, В. Пахаренко)

Акцент на розвитку прозового жанру (Г. Штонь) і проблеми «духовного стилю»

Компаративістичні дослідження Д. Наливайка, З. Геник-Березовської та ін.

Перевидання класичної спадщини літературознавства як складова сучасної науки про літературу

Перспективи без підсумків

Література

Проблема художнього стилю

Психологізм художнього твору

Принципи аналізу літературного твору

Романтизм

Українська література першої половини XX ст. (з 20-х до 50-х років)

Сучасна «Молода» українська література (90-ті рр. XX ст.)

Сучасна «Молода» українська література (90-ті рр. XX ст.)

Культурно-стильовий підхід до вивчення мистецтва. Українська література в контексті європейського руху стильових систем: схожість і відмінність розвитку

Романтизм як мистецький напрям. Особливості українського романтизму. Харківська школа романтиків

Творчість поетів «Празької школи»

Роль в історії, культурі та духовності українського народу Києво-Печерського патерика

Характеристика творчості поетів-романтиків

Національні сенси в історичних жанрах літератури для дітей та юнацтва української діаспори

Образ козака Мамая в сучасній українській літературі для дітей та юнацтва

&Ldquo;Dux, Heros, Vindex Bohdan...&Rdquo;: образ гетьмана Богдана Хмельницького у візії барокових поетів-панегіристів

Інтертекстуальність як засіб текстотворення в сучасній журнальній публіцистиці (на матеріалі есеїстики журналу для молоді «Отрок. UA»)

Проблеми регіональної періодики в контексті постмодерних тенденцій сучасних мас-медіа

Комунікативна стратегія К. Ворошилова-публіциста в період становлення більшовицької ідеології

Концептосфера української публіцистики

Чорномор у Гонолулу. Григорій Матчет - фейлетоніст житомирської газети «Волинь»

Релігійна комунікація як соціокультурнии і духовний феномен

Концепція ціннісних орієнтирів сучасної людини (на матеріалі медійних виступів Блаженнішого Любомира Гузара)

Письменницька публіцистика в контексті періодичних видань вегетаріанської тематики початку ХХ ст.

Моя хата скраю, або Робінзонада в сучасній українській публіцистиці

Модифікації подорожнього нарису в українських газетних ЗМІ

Комунікаційно-жанрова специфіка художнього репортажу в сучасній періодиці

Пропагандистський складник у подорожніх нарисах І. Ільфа та Є. Петрова «Одноповерхова Америка»

Аналітичним елемент як органічний складник сучасного репортажу

Жанрово-комунікативні особливості фейлетонів у газеті «Червоний степ» (1924-1925)

Урбаністична публіцистика Юрія Макарова (на матеріалі авторської колонки журналу «Український тиждень»)

«Презумпція кодованості» художньо-публіцистичного тексту в структуральній концепції комунікації (на матеріалі нарису Н. Суровцової «Брацлавський цадик»)

Глобальні проблеми людства в сучасній прогностичній публіцистиці (на матеріалі програми Володимира Познера «Познер»)

Фотокореспонденти й документальна фотографія періоду Другої світової війни (до 70-річчя Великої Перемоги)

Сучасні медіа як спосіб ізоляції індивіда від суспільства

Історіографія вивчення ролі регіонального телебачення у процесі національно-патріотичного виховання дітей

Медійні концепції ставлення до аудитори та проблеми її самоідентифікації в сучасному інформаційному просторі

Міфопоетика документального образу у фільмі «Проти сонця» Валентина Васяновича

Вплив сучасного публіцистичного дискурсу тендерно маркованих журналів на розвиток дитячих часописів

Ілюстрація в українських сатиричних журналах початку ХХ століття як інформаційний код

Публіцистичні програми в структурі регіонального телебачення Луганщини в 50-90-х рр. ХХ ст.

Передвиборча кампанія 2012 року як реалізація пропагандистської функції публіцистики на сторінках комунальних газет

Образність в інтернет-журналістиці на прикладі матеріалів львівського інтернет-видання «Zaxid.net»

Публіцистика як поле міжкультурної комунікації: Хосе Марті про північноамериканську пресу 1880-х рр.

Луганська школа журналістики в структурі сучасного журналістикознавства

«The Littles» у контексті американської журнальної періодики ХХ ст.

Комунікативна компетенція публіциста як основа формування мовленнєвої стратегії в сучасній театральній журналістиці України

Термінологічна драматургія публіцистики: до питання про публіцистичну свідомість

Внесок видань видавничого центру «Просвіта» у формування національного інтелектуалізму української публіцистики

Наративна семіотика в системі методів дослідження медіатексту/дискурсу

Національна публіцистика як соціокультурна інформація: український досвід

Редагування перекладів публіцистичних творів у практиці видання двомовної газети: деякі спостереження та узагальнення

«Сучасна українська еміграція та її завдання» С. Петлюри як джерело вивчення української видавничої справи 20-х рр. ХХ ст.

Позначення як засіб індивідуалізації видавця художньої літератури, документальної прози та публіцистики в сучасних соціокомунікативних потоках

Постмодерн тенденції в журналістиці нових медій

Художня література як мистецтво виховання і формування людини

Поглиблення соціальної детермінації української реалістичної прози 60-70-х років ХІХ століття

Драматургія кінця ХІХ - початку ХХ ст. і процеси модернізації українського театру

«Молода муза» — літературно-мистецьке явище в контексті українського модернізму початку ХХ ст.

Тематика і художні особливості прози М. Яцківа у контексті українського модернізму

Художня спадщина А. Кримського. Своєрідність художньо-естетичних засад, жанрові пошуки письменника (збірка поезій «Пальмове гілля»)

Драматургія 20-х років XX ст.

К. Буревій «Павло Полуботок» (проблематика, образна система, художні особливості)

Розвиток української прози в 30-х роках XX ст.

Українська проза 20-х рр. XX ст.

І. Дніпровський «Яблуневий полон»

А. Любченко «Вертеп»

Літературна дискусія в Україні в 20-х роках XX ст.

Літературні угрупування в 20-х роках XX ст. Їх естетичні платформи

Стрілецька поезія

Розвиток української прози 30-50-х років ХХ ст.

Розвиток модерністичного дискурсу в українській літературі ХХ ст.

Протистояння традиції та новаторства в українській літературі ХХ ст.

Нью-Йоркська група поетів: поетика, мотиви, образність

Розвиток української прози у другій половині ХХ ст.

Шістдесятництво як літературне явище

Вплив Чорнобильської трагедії на подальший розвиток української літератури

Герметизм в українській поезії другої половини ХХ ст.

«Друга хвиля» шістдесятництва як культурне явище

Українська література періоду МУРу

«Нова дегенерація» як літературне явище: поетика, мотиви, образність

Характерні особливості поезії 80-х рр. XX ст.

«Червона фіра» як літературне явище: поетика, мотиви, образність

Літературний процес 70-х рр.: основні тенденції, характерні явища (самвидав, «шухлядна» література тощо)

Київська школа як літературне явище: поетика, мотиви, образність

Неокласицизм в українській літературі першої половини ХХ ст.

Фемінізм в українській літературі

Український «самвидав» 60-х — 80-х рр. як культурне явище

Сюрреалізм в українській поезії ХХ ст.

«Химерний роман» в українській літературі

Явище «псевдороману» в українській літературі 80-х — 90-х рр. XX ст.

Київська школа поетів: поетика, мотиви, образність

Поняття про модернізм, авангардизм, неокласицизм, постмодернізм та функціонування цих течій в українській літературі ХХ ст.

Епатаж кінця 80-х — Бу-Ба-Бу, Пропала грамота

Фемінізм як культурне явище в умовах української дійсності

Проза української діаспори (І. Багряний, У. Самчук, В. Барка — загальна характеристика творчості одного з письменників за вибором студента)

Карнавал у літературі 80-х рр. XX ст.: поетика, мотиви, образність

Українська література 90-х рр.: стилістичні пошуки, поетика, мотиви, образність

Герметизм в українській літературі другої половини ХХ ст.

Екзистенціалізм та його вплив на українську літературу ХХ ст.

«ЛуГоСад» як літературне явище

Модернізм в українській літературі ХХ ст.

Постмодернізм в українській літературі другої половини ХХ ст.

Літературний авангард в українському культурному контексті ІІ половини ХХ ст.

Літературний авангард в українському культурному контексті ІІ половини ХХ ст.

Міфологічна течія в українській літературі другої пол. ХХ ст.

Нью-Йоркська група поетів: естетичні принципи, характерні риси творчості

Неокласицизм/футуризм в українській літературі ХХ ст.

Синдром втрати в українській поезії 90-х рр.

Прочитання творів української літератури кінця ХХ ст. у контексті постколоніальної критики

Жанр історичного роману в українській літературі ІІ половини ХХ ст.

Апокаліптичні мотиви в літературі 80-90-х рр. ХХ ст.

Карнавалізація світу в поезії «Бу-Ба-Бу»

Чорний гумор в українській літературі постмодернізму

Становлення нової української літератури (періодизація, ідейно-естетична основа, риси новаторства, художні тенденції)

Становлення реалізму в українській літературі XIX ст.

Розвиток української драматургії в ІІ половині XIX ст.: тематика, проблематика. Образи (І. Карпенко-Карий, М. Старицький, М. Кропивницький та ін.)

Модернізм в українській літературі кінця XIX — початку ХХ ст. (І. Франко, Леся Українка, О. Кобилянська, М. Коцюбинський та ін.)

«Нью-Йорська група» поетів. Герметичність лірики Емми Андієвської

Поети «Празької школи» (Євген Маланюк, Олена Теліга, Олег Ольжич)

Українська драма 60 — 80-х років ХХ ст. (О. Корнійчук, О. Коломієць, Ю. Щербак та ін.)

Українські письменники-шістдесятники (В. Симоненко, Б. Олійник, І. Драч, Г.Тютюнник, В. Голобородько)

Сучасна українська література. Постмодернізм

Сучасна література в мережі Інтернет

Художні напрямки, течії, стилі в українській новітній літературі

Піднесення української культури в 20 роках XX ст. і пізніше посилення тоталітарного тиску

Література Західної України до 1939 р.

Розвиток течій раннього модернізму

Авангардизм в українській літературі

Соціалістичний реалізм як художній вияв ідеології тоталітарного режиму

Провідні теми й мотиви творчості неокласиків

Античне відлуння в художньому світі поетів-неокласиків і кримські мотиви в їх творчості

Драматургія 20-х років XX ст.

Яків Мамонтов

Мирослав Ірчан

Іван Дніпровський

Буревій (Буровій) Кость Степанович

Емігрантська література 20-х років ХХ ст. Євген Маланюк

«Празька школа»

Празька школа у дослідженнях

Лятуринська, Мосендз, інші представники Празької школи

Українська література наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.: характерні риси розвитку

Інтелектуальний роман в українській літературі ХХ ст.

Розвиток модерністського дискурсу в українській літературі на початку ХХ ст.

Символізм в українській поезії ХХ ст.

Зовнішні чинники розвитку української літератури у 20-х рр. ХХ ст.

Основні літературні угруповання 20-х рр.

Філософія «національного чину» в українській діаспорній літературі

Феміністичний дискурс в українській літературі ІІ половини ХХ ст.

Друга світова війна в українській літературі ХХ ст.

Жанр історичного роману в українській літературі ІІ половини ХХ ст.

«Химерна» проза в українській літературі ІІ половини ХХ століття

Розвиток драматургії в українській літературі ХХ ст.

Шістдесятництво як літературне явище

Герметизм в українській поезії другої половини ХХ ст.

Вплив Чорнобильської трагедії на подальший розвиток української літератури

Характерні особливості поезії 80-х років

Епатаж кінця 80-х — Бу-Ба-Бу, Пропала грамота, Нова література

Українська література 90-х рр. XX ст.

Проза української діаспори

Київська школа поетів як літературне явище

Характеристика творчості представників літературного угрупування «Ланка»

Нью-Йоркська група поетів як літературне явище

Літературна дискусія 1925—1927 років

«Празька школа поетів»

«ЛуГоСад» як літературне явище

«Червона фіра» як літературне явище

«Нова дегенерація» як літературне явище

Жіноча поезія у творчості поетичного об’єднання «Нечувані» (І.Старовойт, О.Галета, М.Савка, М.Кіяновська — характерні мотиви творчості)

Класицизм в українській літературі початку ХІХ ст.

Сентименталізм в українській літературі початку ХІХ ст.

Український «театр корифеїв»

Зародження модерністського дискурсу в українській літературі ІІ половини ХІХ століття

Літописи як літературний жанр

«Молода муза» — літературно-мистецьке явище в контексті українського модернізму початку 20 ст.

Творчість П.Карманського. Тематика, провідні мотиви, поетико-стильові засади (збірки «З теки самовбивці», «Ой люлі, смутку», «Пливем по морю тьми», «Al Fresco», «Кривавим келихом»)

Тематика і художні особливості прози М. Яцківа у контексті українського модернізму

Художня спадщина А. Кримського. Своєрідність художньо-естетичних засад, жанрові пошуки письменника (збірка поезій «Пальмове гілля»)

Український романтизм: ідейно-естетичні виміри

Ідейно-естетична платформа і творча практика київської «неокласики» (аналіз творів поетів-»неокласиків» - на вибір)

«Празька школа» поетів: ідейно-естетична позиція і творча практика (аналіз творів «пражан» - на вибір)

Українська література на сучасному етапі: основні тенденції і постаті. Аналіз будь-якого твору — за вибором

Загальна характеристика розвитку української літератури межі ХІХ — ХХ ст.

Особливості розвитку реалізму на початку ХХ ст.

Зародження модернізму в українській літературі

Модернізм молодомузівців як перехідне явище між раннім неоромантизмом і символізмом. Тематичне оновлення поезії

Хто знав, хто вів смертям і стратам лік? (голодомор 1932-1933 рр. в Україні та відображення його в українській літературі)

Біблійні образи в поетичних творах українських письменників XX ст.

Біблійні образи у прозових творах митців другої половини XX ст.

Химерна проза в літературі XX ст.

Молоді автори - майбутнє вітчизняної літератури

Розстріляне українське відродження

Інтермедіальні аспекти української літератури епохи шістдесятництва: естетика проти ідеології

Поезія кінця ХХ - початку ХХІ ст.: простір свободи чи простір свавілля?

Свобода в літературі метамодерного світу: український вимір

Сучасна рецепція давньоукраїнської міфології у прозі Олександра Денисенка

Літературна спадщина В.О. Гоголя-Яновського в контексті культури доби

Антична топіка в сучасній українській поезії

Категорія містичного: науковий дискурс і репрезентація в сучасній прозі

Стильові особливості поезії Революції Гідності

Засоби творення характерів у романі Люко Дашвар «На запах м’яса»

Види, форми та функції інтертекстуальності у сучасній фантастичній та казковій прозі для дітей

Інтермедіальні зв’язки українського фентезі

Стан і перспективи дослідження поетичної мови Тараса Мельничука

Вербалізація екзистенційного мотиву смерті в поетичній картині світу В. Свідзінського: семантико-синтаксичний аспект

Семантико-функціональні особливості повтору в поезії Тараса Мельничука

Вплив народної казки на українську байку першої половини ХІХ ст.

Потрактування долі в малій прозі М. М. Цуканової

Гра у класиків, або в очікуванні Нобелівської премії

Специфіка художнього світу прози Л. Первомайського 1960-1970-х рр.

Інтертекстуальність і символізація як засадничі компоненти поетики роману О. Слісаренка «Чорний ангел»

Повість В. Кулаковського, П. Сиченка «Ой гук, мати, гук» як об’єкт інтертекстуального аналізу

Школа в українській прозі ХХ ст. для і про дітей: соцреалістичний кордон і художня дійсність

Семантичні опозиції та їхні маркери в структурі новели «Два листи» А. Любченка

Образи-символи лірики Володимира Ярошенка

Франкознавство Івана Білинкевича за його рукописною спадщиною

Сімейна мелодрама „Жидівка-вихрестка“ І.Тогобочного як твір „масової культури“

Літературознавча спадщина Івана Стешенка крізь призму компаративістики

„Щоденник“ Євгена Чикаленка 1918-1919 рр.: Україна крізь призму катастрофізму

Динаміка композиційно-сюжетної побудови роману Ґео Шкурупія „міс Адрієна“

МИСТЕЦТВО ЯК СПЕЦИФІЧНА ФОРМА ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЙСНОСТІ

Життєвий і творчий шлях Василя Михайловича Рябого

Поезія рідного краю: творчість В. Рябого та Я. Руданця

Остап Терлецький – видавець, громадський діяч, український фольклорист

Література Коломийщини

Письменники нашого краю: Марія Футор (Івано-Франківськ)

Агатангел Кримський

Біографія В'ячеслава Липинського

Василь Сімович. Життя і діяльність

Наукова діяльність П. Житецького

Життя і творчість Остапа Вересая

Життя і творчість Алли Горської

Іван Білинкевич – дослідник творчості І.Франка (1905-1996)

Сатирично-гумористичний дует Юрія Тимошенко та Юхима Березіна (Штепсель і Тарапунька)

Мирослав Ірчан

Життя і творчість Миколи Садовського

ВАСИЛЬ БОБИНСЬКИЙ ЗНАНИЙ І НЕЗНАНИЙ

Осавул української ідеї (повернення Вячеслава Будзиновського)

Гриньків Дмитро Дмитрович

Матвій Шестопал

Михайло Бойчук

Степан Григорович Пушин

Творчість Ольги Слоньовської

У світі легенд і казок Галини Петрівни Христан, письменниці із Саджавки

Книга – морська глибина

Марко ВОРОНИЙ

Володимир Яворівський - людина, борець, письменник

Євген Фомін як дитячий письменник

ВАСИЛЬ БОБИНСЬКИЙ ЗНАНИЙ І НЕЗНАНИЙ

Творчість Ольги Слоньовської

Києво-могилянська академія як оплот вільнодумства в Україні XVII—XVIII ст.

Михайло Батіг – представник літературної ниви з Тлумаччини

Володимир Шухевич – етнограф, публіцист, громадський діяч

Тарас Мельничук

Володимир Шухевич – письменник і дослідник Коломийщини

Життєвий і творчий шлях Нестора Чира

Бойчук Михайло і Нарбут Георгій

Життєвий і творчий шлях Тараса Мельничука

Життєвий і творчий шлях Тараса Мельничука

Святослав Гординський

Т.МЕЛЬНИЧУК – життєвий і творчий шлях

Назарій Яремчук – життя і творчість

І.С. Рижський

СТЕШЕНКО ІВАН МАТВІЙОВИЧ – визначний організатор української національної школи

Журналіст і митець Анатолій Марущак

Дмитро Степанович Бортянський

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ПИЛИПА МОРДОВСЬКОГО

Життя і творчість прозаїка Бориса Лавреньова

Філяк Оксана – поет рідного краю

Анатолій Осадчий – письменник рідного краю

Життєвий і творчий шлях В. Булаєнка

Епічність прози Сави Божка

УКРАЇНСЬКА ТЕМАТИКА В ТВОРЧОСТІ ЗАХЕР-МАЗОХА

Творчий і життєвий шлях Тараса Мельничука

Творчий і життєвий шлях Мельничука Тараса

Творчий і життєвий шлях Арона Копштейна

Тарас Мельничук – поет Прикарпаття

Тарас Мельничук

Станіслав Пилипович Людкевич

Сидір Твердохліб

Міфологізм у художньому світі Л.Петрушевської („Пісні східних слов'ян“)

Петро Тимочко - перекладач

Поетичний стиль обрядових пісень у романі Андрія Печерського „В лесах“

Поетика Віри Китайгородської

Ганна Костів-Гуска. Поезія

Поет Арон Копштейн

Богдан Бастюк. Творчість

Опанас Маркевич

Олександр Потебня

Ярослав Павуляк. Творчість

Мистецькі пошуки Михайла Жука

Павло Федюк – український новеліст кінця ХХ ст

Василь Тракало

Проза Костянтина Кудієвського

Творчість Б. Бастюка

Творчість Олександра Вільчинського

ЄВГЕН-ЮЛІЙ ПЕЛЕНСЬКИЙ

ІДЕЙНО-ЕТИЧНИЙ ЕСТЕТИЗМ МИКОЛИ ГНАТИШАКА

Лада Федоровська – поетеса сучасності й вічності

Євшанова концепція творчості

Євшанова концепція поколінь і боротьби між ними

Дискурс Миколи Євшана та „Української хати“

Глушко Олександр – письменник історик і лірик

ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ: ПРОБЛЕМА ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ

Потебня Олександр Опанасович

Євген Фомін як дитячий письменник

Роксолана (1506-1558)

ПЕРГАМЕНТ: ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ, ВІДОМІ ПАМ'ЯТКИ

Екзистенціал туги й самотності українського емігранта: національно-ментальні візії щастя у творах Миколи Понеділка

Творчість Миколи Боровка як відлуння українського сьогодення

Міцкевич і Україна

Драматургічна спадщина Людмили Старицької-Черняхівської

Особливості концептосистеми постмодерного роману (На матеріалі роману М. Бабака „Вільхова кров”)

“Серед тиші неземної на Землі“ (До 110-річчя з дня народження Аркадія Казки)

Роман О. Ульяненка „Вогненне око“ крізь призму ідей французького літературного екзистенціоналізму

Деякі аспекти реалізації стилістичного одивнення у збірці Сергія Пантюка „Храм характерників“

Тематика ділових листів-послань Андрея Шептицького

Творча діяльність Григорія Костюка

Печальна квітка України в вінку немеркнучих імен (Життя і творчість Климєнтини Попович)

Творчість індивідуума і колектив (Юрій Меженко)

Два стилі літературної критики (Юрій Шерех)

З філософської сповіді (Юрій Шерех)

Феномен жіночого авторства

Літературознавча спадщина Є.-Ю. Пеленського — складник історії українського красного письменства

Людина та її життя в світогляді В. Барвінського

Найдавніший театр Галичини - Коломийський обласний драматичний театр

Стаття - „...І ПРИЙМІТЬ ШОЛОМ СПАСЕННЯ І МЕЧ ДУХОВНИЙ” Г. Костельник

Григорій Костюк — емігрант, літературознавець, учений

Українська національна ідеологія у творчості Василя Капніста

Професійний орієнтир у формуванні технологічної компетентності

Поезії вихованців літстудії „Сузір'я” Макарівського центру творчості дітей та юнацтва ім. Д. Туптала

Література рідного краю - Багатство духовного світу Григорія Коваля

Поетика назви новели Михайла Яцківа „Гермес Праксітеля”

Основи християнської моралі - Рецензія на книгу Олександра Кислашка „Уроки для спасіння”

Український Дон Кіхот: „передмова” до „продовження”

Крилаті вислови в їх історичному розвитку

Поезія Євгена Фоміна у літературному процесі 30-х років XX століття

Петро Рєзніков: романна інтерпретація доби

Психологізм оповідання О. Катренка „Омелько Цуциня”

Любов Яновська: штрихи до портрета

Ідейно-художні особливості образів-архетипів у творчості Петра Розвозчика

Мовна особистість Олександра Захаренка

Микола Малахута: штрихи до творчого портрета